Acele Kamulaştırma Kararının İptali Dava Dilekçesi Örneği

Bugün ki yazımızda acele kamulaştırma kararının iptali dava dilekçesi örneğini paylaşacağız.

Acele Kamulaştırma Kararının İptali Nasıl Yapılır?

Acele kamulaştırma kararının iptali için görevli mahkeme Danıştay olup, Danıştay ilk derece mahkemesi gibi yargılama yapmaktadır. Kamulaştırma yapan yerdeki idare mahkemesine Danıştay’a gönderilmek üzere verilebilecek bir dilekçe ile başvuru yapılmaktadır. Acele Kamulaştırma Kararının İptali Dava Dilekçesi Örneği hazırlarken muhakkak idari davalar konusunda uzman bir avukattan destek alınması gerekmektedir.Acele Kamulaştırma Kararının İptali Dava Dilekçesi Örneği hazırlanırken gecikmesinde sakınca olan durumlarda muhakkak yürütme durdurulması talebi dilekçeye eklenmelidir. İdare mahkemeleri dosya üzerinden inceleme yapmaktadır. Bu sebeple delillerin başka sunulması çok elzemdir. Acele kamulaştırma kararının iptali dava dilekçesi örneği verildikten sonra idare 30 gün içinde savunma dilekçesi vermektedir. Bu noktada ilgili dilekçeye de sizin 30 gün içinde savunmaya cevap dilekçesi vermeniz gerekmektedir.

Acele Kamulaştırma Kararının İptali Dava Dilekçesi Örneği

T.C. DANIŞTAY İLGİLİ İDARE DAİRESİNE

Gönderilmek Üzere

MERSİN NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİNE

Yürütmenin Durdurulması Taleplidir.

DAVACILAR :

ADRES:

VEKİLİ: Av. Tunç Sudi Tol

DAVALI :

ADRES :

DİLEKÇE KONUSU: ….. tarihli, Resmi Gazetede yayımlanan …. Sayılı …. Karar Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çerçevesinde …… tarafınca yapılan acele kamulaştırma işleminin iptali istemimizdir.

TEBLİĞ TARİHİ: Karar Sayısı:….. Resmi Gazete yayın tarihi.

AÇIKLAMALAR :

MADDİ OLAYLAR:

1-)Yukarıda isimlerine yer verilen müvekkillerin mülkiyetinde bulunan bahçe, arsa ve tarla niteliklerini haiz tarım arazileri hakkında …. tarihinde yayınlanan …. sayılı Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda ….. tarafından 2942 Sayılı Kanun 27.Maddesi uyarınca acele kamulaştırma kararı verilmiştir. İlgili idari işlemden etkilenmekte olan müvekkillere ait taşınmaz bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir.

2-) 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 27.Maddesinde; acele kamulaştırmanın uygulanabileceği haller tek tek sayılmış olup, MÜVEKKİLİMİZİN TAŞINMAZINDA YAPILAN KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİ İLGİLİ MADDEDE SAYILAN HALLER KAPSAMINDA DEĞERLENDİRMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR. Zira; acele kamulaştırma hali istisnai olarak uygulanabilecek bir yöntem olup, kamu yararı gözetilmeden uygulanması mümkün değildir. Müvekkillerimin kuşaklardır ailelerinin geçimini sağladığı, yurt içine narenciye pazarladığı, yurt dışına ihracat yaptığı, istihdam yarattığı ülke ekonomisine inanılmaz fayda sağladığı hususları tamamen göz ardı edilerek yok edilecek tarım arazilerinin acelece kamulaştırılmasında hiçbir kamu yararı söz konusu olmadığı gibi aksine kamunun büyük bir zararı söz konusudur.

HUKUKİ OLAYLAR :

Öncelikle, kamulaştırmayı gerektirecek hukuki bir kamu yararı bulunmamaktadır. Bu nedenle dava konusu işlem maksat yönünden hukuka aykırıdır.

1-) Anayasa’nın 13 ve 35. maddesi hükümleri uyarınca temel hak ve hürriyetlerden olan mülkiyet hakkı, kamu yararı amacıyla Anayasa’da belirtilen sebeplere bağlı olarak yasayla sınırlandırılabilir. Bu hükümlerden hareketle bir taşınmazın üzerindeki mülkiyet hakkının kamulaştırma yolu ile kaldırılması yani mülkiyetin el değiştirmesi ancak kamu yararının karşılanması zorunluluğunun özel mülkiyet hakkının korunmasından üstün tutulması şartına bağlıdır. Aynı şekilde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Ek 1 Nolu Protokolünün “Mülkiyetin korunması” başlıklı 1. maddesinde: “Her gerçek ve tüzel kişinin mal ve mülk dokunulmazlığına saygı gösterilmesini isteme hakkı vardır. Herhangi bir kimse, ancak kamu yararı sebebiyle ve yasada öngörülen koşullara ve uluslararası hukukun genel ilkelerine uygun olarak mal ve mülkünden yoksun bırakılabilir.

2-)Öncelikle acele kamulaştırılması zorunlu bulunan taşınmazlara yönelik gerekli tespitler yapılmalı, sebepleri de belirtilmek suretiyle başvuruda bulunulmalı, olağan kamulaştırma gerekçeleri dışında bu yöntemin uygulanma gerekçesinin, olağanüstü durumların, bu yönteme başvurulması ile amaçlanan kamu yararının, kamu düzeninin korunmasını gerektiren hallerin somut olarak ortaya konulması ve başvuruda bulunulan taşınmazlara yönelik inceleme yapılarak koşulların gerçekleşmesi halinde 2942 sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca aceleliğine karar verilmiş olan taşınmazlara yönelik olarak acele kamulaştırma işlemlerinin yürütülmesi gerekmektedir.

3-) Bu açıklamalar çerçevesinde, bakılmakta olan dava değerlendirildiğinde, DAVALI İDARECE ÖNCELİKLE TAŞINMAZ MALİKLERİ İLE ANLAŞMA YOLUNA GİDİLMESİ, ANLAŞMANIN GERÇEKLEŞEMEMESİ HALİNDE DE YİNE İLK ÖNCE OLAĞAN KAMULAŞTIRMA YOLUNUN TERCİH EDİLMESİ, ANCAK 2942 SAYILI KANUNUN 27. MADDESİNDE YER ALAN ACELELİK HALİNİN BULUNDUĞUNUN SAPTANMASI HALİNDE ANILAN MADDE UYARINCA ACELE KAMULAŞTIRILMASI ZORUNLU BULUNAN TAŞINMAZLARA YÖNELİK OLARAK GEREKLİ TESPİTLER YAPILIP SEBEPLERİ DE BELİRTİLMEK SURETİYLE BAŞVURUDA BULUNULMASI (…) GEREKMEKTEDİR.

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEBİMİZ;

1-) 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27’nci maddesinin 6352 sayılı Kanun’un 57’nci maddesiyle değişik 2’nci fıkrasında; “Danıştay veya idari mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler.

2-) Anılan acele kamulaştırma kararının hayata geçirilmesi durumunda verimli tarım arazilerinde bulunan 50.000 e yakın ağaç yok edilecek, ülkemizin verimli tarım arazileri betonlaşacak, bölge halkı aç kalacak, ülke içi ticaret sekteye uğrayacak ve ülkemizin narenciye ihracatı büyük kayıp yaşayacaktır. Bu sebepler doğrultusunda ilgili işlem hakkında ivedi şekilde YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI TALEP ETMEKTEYİZ.

HUKUKİ NEDENLER : 2942 S.K. m. 3, 27, 32, 2577 S.K. İlgili maddeleri ve sair yasal mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER :

-Davacılardan ….. ün mülkiyetinde bulunan, …. Parselde kain taşınmaz ve … No’lu parselde kain taşınmaza ait tapu kayıtları,

-Davacılardan ….. mülkiyetinde bulunan ….. Parselde kain taşınmaz ve ….No’lu parselde kain taşınmazlara ait tapu kayıtları, Davacılardan ….. mülkiyetinde bulunan, ….. No’lu Parselde kain taşınmazlara ait tapu kayıtları,

-Kamulaştırılması istenen bölgeye ait resimler.

-Cumhurbaşkanı Kararnamesi …. günlü,… Sayılı acele kamulaştırma kararı.

-Bilirkişi incelemesi, keşif incelemesi, tanık anlatımları yemin ve tüm sair yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM :

Yukarıda arz ve izah etmiş olduğumuz sebepler ve resen gözetilecek hususlar doğrultusunda;

… günlü, … Sayılı …. Karar Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kararı hakkında YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA,

….. tarafınca ……yapılması planlanan Küçük Sanayi Sitesi projesi hakkında verilen …. günlü, …. Sayılı ….. Karar Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında verilen acele kamulaştırma işleminin İPTALİNE,

Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygıyla ve vekaleten arz talep ederiz. 02.02/2022

Davacılar Vekili

Av. Tunç Sudi TOL

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara