Aile Konutu Şerhi Nedir?

Aile Konutu Şerhi Nedir?; Türk Medeni Kanununda aile konutu ile ilgili birçok kavram geçmektedir fakat aile konutunun ne olduğu ile ilgili tam bir tanıma yer verilmemiştir. Aile konutu demek, eşlerin ve çocukların ortak olarak yaşadıkları yere denmektedir. Aile hukuku içinde yer alır. Bu tür davalara bakmakla görevli avukat mersin aile avukatıdır. 

Aile Konutu Şerhi Nedir ?

Eşlerin çocukları ile ya da çocuksuz yaşadığı konuta aile konutu denmektedir ve bu konuta şerh koyulabilir. Konutun şerh konutu yapılması ile birlikte konutu eşlerden biri diğerinin bilgisi ve rızası olmadan satamamaktadır. Aile konutu şerhi nedir, konutun maliki olan eş bile olsa diğerinin rızası olmadan satışının gerçekleştirilememesidir.
Türk Medeni kanununun 194. Maddesinde belirtildiği üzere eşlerden herhangi birisi, diğerinin bilgisi ve rızası olmadan evde bulunan kira sözleşmesini iptal edemez ya da evin satışını gerçekleştiremez. Aile konutu olarak kullanılan evin satışını ya da devrini yapamaz ve hakları kısıtlayamaz.

Bir Evin Aile Konutu Olduğu Nasıl Anlaşılır?

Türk hukukunda, aile konutu, eşlerin ve varsa çocuklarının birlikte yaşadıkları ve ailenin yaşam merkezi olarak kabul edilen konut olarak tanımlanır. Türk Medeni Kanunu’nun 194. maddesinde aile konutunun tanımı yapılmamış, ancak gerekçesinde “eşlerin bütün yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdiği, yaşantısına buna göre yön verdiği, acı ve tatlı günleri içinde yaşadığı, anılarla dolu bir alan” olarak tanımlanmıştır.

Bu tanıma göre, bir evin aile konutu olup olmadığını anlamak için aşağıdaki unsurların varlığı aranır:

 • Ev, eşlerin birlikte yaşadıkları bir yer olmalıdır. Aile konutu, eşlerin bir arada yaşamlarını sürdürdükleri ve birlikte vakit geçirdikleri bir yerdir. Bu nedenle, eşlerden birinin tek başına yaşadığı bir ev, genellikle aile konutu olarak kabul edilmez.
 • Ev, ailenin yaşam merkezi olarak kabul edilmelidir. Aile konutu, ailenin günlük yaşamını sürdürdüğü, gelenek ve göreneklerini yaşadığı bir yerdir. Bu mekân, ailenin özel anılarını biriktirdiği ve aile bağlarının güçlendiği bir alan olarak önem taşır.
 • Ev, eşlerin ortak kullanımına açık olmalıdır. Aile konutu, eşlerin birlikte kullanımına uygun bir şekilde düzenlenmiş olmalıdır. Bir eşin kullanımına özel olarak ayrılmış bir alan, genellikle aile konutu olarak kabul edilmez.

Bu unsurların bir araya gelmesi, bir evin aile konutu olarak kabul edilip edilmeyeceğini belirlemek için kullanılır. Aile konutunun hukuki statüsü, aile içi ilişkileri korumayı amaçlar ve bu nedenle özel bir hukuki koruma altındadır.

Bir Evin Aile Konutu Olduğu Nasıl İspat Edilir?

Bir evin aile konutu statüsünün varlığı veya yokluğu, objektif unsurlarla ispat edilebilir. Türk hukukuna göre, bir evin aile konutu olup olmadığını belirlemek için dikkate alınan ana unsurlar şunlardır:

 • Eşlerin Birlikte Yaşadıkları Yer: Aile konutu, eşlerin birlikte yaşamlarını sürdürdükleri bir yer olarak kabul edilir. Bu, ev sahiplerinin evi birlikte paylaştıklarını gösterir.
 • Ailenin Yaşam Merkezi: Aile konutu, ailenin günlük yaşamını sürdürdüğü, gelenek ve göreneklerini yaşadığı bir merkez olarak kabul edilir. Bu, evin sadece fiziksel bir mekan olmanın ötesinde ailenin duygusal ve sosyal yaşamının merkezi olduğunu gösterir.
 • Evin Ortak Kullanımı: Aile konutu, eşlerin ortak kullanımına açık bir şekilde düzenlenmiş olmalıdır. Bu, evin her iki eş tarafından kullanılabilecek bir yer olduğunu gösterir.

Bu unsurlar, evin aile konutu olarak kabul edilip edilmeyeceğini belirlemek için kullanılır. Ayrıca, bu durumu ispatlamak için aşağıdaki deliller kullanılabilir:

 • Tapu Kayıtları: Ev sahiplerinin tapu kayıtlarında taşınmazın mülkiyeti üzerinde hangi eşlerin adının geçtiği, aile konutunun varlığını belirlemede önemli bir delil olabilir.
 • Muhtarlık Kayıtları: Eşlerin birlikte yaşadıkları evin muhtarlık kayıtlarında kayıtlı olması, aile konutunun varlığını kanıtlamak için kullanılabilir.
 • Tanık İfadeleri: Evde yaşananları görmüş veya duymuş kişiler, aile konutunun varlığını tanık ifadeleriyle ispatlayabilirler.
 • Diğer Deliller: Fotoğraflar, sosyal medya paylaşımları, evdeki faturalar, makbuzlar gibi diğer belgeler ve deliller, aile konutunun varlığını desteklemek için kullanılabilir.

Ayrıca, aile konutu statüsünü daha güçlendirmek için aile konutu şerhi konulabilir. Bu şerh, tapu müdürlüğüne başvurularak yapılır ve evin aile konutu olarak kullanıldığını resmi olarak belgeler.

Sonuç olarak, bir evin aile konutu olarak kabul edilip edilmeyeceğini belirlemek için yukarıdaki objektif unsurlar ve deliller kullanılır. Aile konutu, aile birliğini ve ailenin barınma ihtiyacını koruma amacını taşır ve bu nedenle özel bir hukuki korumaya tabidir.

Aile Konutu Şerhi Nasıl Koyulur?

Türk Medeni Kanunu’nun 194. Maddesine göre aile konutu olarak kullanılan konutun sahibi olmayan eş, tapu müdürlüğüne giderek tapu üzerine şerh konulmasını talep edebilmektedir. Eğer aile konutu diğer eş tarafından kiralanması üzerine birlikte oturuluyor ise kira sözleşmesinde adı geçmeyen eş, ev sahibine bilgilendirme yaparak kira sözleşmesinde taraf olarak eklenebilir.Aile konutu şerhi nedir; gerek kiralanarak oturuluyor olsun, gerekse ev sahibi olarak oturuluyor olsun eşlerin birlikte yaşadığı konut eğer tapu müdürlüğüne gidilerek tapuya aile şerhi hükmü ekletildi ise bir eşin diğer eşin bilgisi olmadan satışı kabul edilmemektedir. Aile konutu şerhinin tapuya eklenmesi sayesinde ev sahibi olmayan eş ister kirada ister ev satışında söz sahibi olmaktadır.

Boşanma Davasında Mahkeme Tarafından Aile Şerhi Konulması

Boşanma davası açılmadan önce konut tapusu üzerine aile şerhi hükmü ekletilmemiş olabilmektedir. Bu durumda boşanma davası açıldıktan sonra ev sahibi olmayan eş, mahkemeden diğer eşin konutu satmaması için aile konutu şerhi hükmü ekletilmesini talep edebilmektedir. Aile konutu şerhi nedir; Eşin bu talebi üzerine mahkeme tarafından tapu müdürlüğüne yazı gönderilir ve ilgili konutun tapusuna aile şerhi ibaresi ekletilir. Bu şekilde evin sahibi olan eş, diğer eşin rızası olmadan aile konutunun satışını ya da devrini yapamayacaktır.

Aile konutu şerhi ekletmek boşanma davasının devamı ya da bir parçası halinde değildir. Bu yüzden aile konutuna şerh ekletmek bir harca tabi tutulmuştur.Aile konutu şerhi nedir; boşanma davası devam ederken eşin kötü niyetli olarak oturulan konutu ya da sahibi olunan farklı bir konutu satarak daha fazla maddi kazanç elde etmesini engellemek için kullanılan yasal bir düzenlemedir. Bu şekilde diğer eşin hak kaybına uğraması engellenmektedir.

Boşanma Gerçekleştikten Sonra Aile Konutu Şerhi

Boşanma davası kesin olarak sonuçlandıktan sonra söz konusu olan ev, eşler artık bir arada oturmadığı için bir anlam ifade etmeyecektir. Eşlerden birisi boşanma ilanı ile birlikte tapu müdürlüğüne giderek aile konutu şerhinin kaldırılmasını talep edebilmektedir. Bu şekilde tapu müdürlüğünce aile konutu şerhi hükmü kaldırılabilir.

Eşler boşanmaları ile beraber evde kimin kalacağına ortak olarak karar verebilirler. Aile konutu şerhi nedir, evde kalmasına karar verilen eş tapu müdürlüğü aracılığı ile konuta yine şerh konulmasını isteyebilir.

Eşlerin evde kimin kalacağına ortak olarak karar verememesi durumunda mahkeme tarafından eşlerin durumu değerlendirilerek karar verilebilir. Bu durumda da hakim tarafından karar verilerek eşlerden birinin evde kalması sağlanır. Bu şekilde de mahkeme aracılığı ile tapu kütüğüne aile konutu şerhi ekletilebilir. Bunun haricinde konutta eşler boşanmadan önce kiracı olarak oturuyor ise boşanma gerçekleştikten sonra da kira sözleşmesinde adı geçmeyen eş mahkeme tarafından aynı evde kalmaya devam ettirilebilir. Bu durumda da kiralayan eşin hakları bir zarara uğramayacak şekilde mahkeme tarafından bir düzenleme yapılmaktadır. Boşanma davası sonuçlanması ile beraber mahkeme tarafından ister ev sahibi olunsun ister kira olsun her iki durumda da düzenleme yapılıp her iki tarafın da hakları korunmaktadır.

Aile Konutu Şerhi Tapuda Görünür Mü?

Aile konutu şerhi, taşınmazın tapu kaydına eklenen resmi bir hükümdür. Bu şerh, taşınmazın aile konutu olarak kullanıldığını ve eşlerden birinin diğer eşin rızası olmadan taşınmaz üzerinde tasarruf yapamayacağını açıkça ifade eder.

Aile konutu şerhi koymak için, evlilik cüzdanı gibi kimlik belgeleri ile aile konutu olarak kullanıldığını gösteren resmi belgeler tapu müdürlüğüne sunulmalıdır. Bu şerh, taşınmazın tapu kaydının ayrılmaz bir parçası olur ve bu nedenle taşınmazın gelecekteki sahipleri tarafından da görülebilir.

Aile konutu şerhi, aile birliğini ve ailenin barınma ihtiyacını korumayı amaçlar ve bu nedenle özel bir hukuki koruma sağlar. Bu şerh, taşınmazın aile konutu olarak kullanılmasının ve bu mülkiyete ilişkin özel hükümlerin geçerli olduğunu resmen beyan eder.

Aile Konutu Şerhi Olan Ev Kiralanabilir mi?

Aile konutu şerhi, bir evin aile konutu olarak belirlendiğini ve bu konutun sahibi dışında başka bir kişi tarafından satış, ipotek veya kiraya verilemeyeceğini belirten bir hukuki kısıtlamadır. Dolayısıyla, bir evde aile konutu şerhi bulunuyorsa, bu evin kiralanması genellikle mümkün değildir.

Ancak, bazı istisnai durumlar söz konusu olabilir. Örneğin, aile konutu şerhinin kaldırılması veya değiştirilmesi için mahkeme kararı alınabilir. Eğer mahkeme, aile konutu şerhinin kaldırılmasına veya değiştirilmesine karar verirse, o zaman ev kiralanabilir hale gelir.

Ayrıca, aile konutu şerhinin bulunduğu evde yaşayan taraflar arasında anlaşma sağlanarak, şerhin kaldırılması veya değiştirilmesi de mümkündür. Ancak, bu durumda tarafların anlaşması yeterli olmayabilir ve mahkeme kararı gerekebilir.

Sonuç olarak, aile konutu şerhi olan bir evin kiralanıp kiralanamayacağı duruma özel olarak değerlendirilmelidir ve genellikle bu tür bir evin kiralanması zor olabilir.

Aile Konutu Şerhi Nasıl Feshedilir?

Aile konutu şerhinin feshedilmesi için genellikle mahkeme kararı gereklidir. Aile konutu şerhinin feshedilmesi için başvuruda bulunan taraf, mahkemeye belirli gerekçeler sunmalıdır. Örneğin, aile konutu şerhinin artık geçerli olmadığını veya değiştirilmesi gerektiğini belirten nedenler mahkemeye sunulabilir.

Mahkeme, verilen gerekçeleri değerlendirerek aile konutu şerhinin feshedilmesine veya değiştirilmesine karar verebilir. Ancak, bu kararın alınması sürecinde dikkate alınması gereken çeşitli faktörler bulunmaktadır. Örneğin, evde yaşayan tarafların menfaatleri, aile konutu şerhinin amacı ve şartları gibi faktörler mahkeme kararını etkileyebilir.

Aile Konutu Şerhi için Gerekli Belgeler

Aile şerhinin koyulabilmesi için eşlerden herhangi birisinin tapu müdürlüğüne başvurması gereklidir. Bu tapu müdürlüğü evin bulunduğu ilgili tapu müdürlüğü olması gerekmektedir. Kişinin yanında gerekli belgeleri getirmesi istenmektedir. Bu belgeler;

 • Evlilik Cüzdanı Veya Tarafların Evli Olduklarını Gösterir Nüfus Kayıt Örneği
 • Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi
 • Vesikalık Fotoğraf
 • Konutun Aile Konutu Olduğunu Belgeleyen Döküman
 • Tapu Müdürlüğü Gerekli Görürse Bahse Konu Konutun Tapu Bilgileri İle Aynı Olup Olmadığının Kadastro Müdürlüğünce Tespit Eden Belge
 • İşlem Vekil Vasıtası İle Yapılacaksa Vekaletname
 • Aile Konutu Şerhi Talebi Dilekçesi

Aile Konutu Şerhi Nedir? yazımızın sonuna gelirken farklı konularda merak ettiğiniz hukuki konularda web sitemizin blog kısmından faydalanabilirsiniz.

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara