Apartman Yönetim Planı Örneği

Apartman Yönetim Planı Örneği; Apartman yönetiminin kullandığı ve apartman yönetiminin nasıl olacağını içeren sözleşme türüdür. Bu sözleşme türü ile apartmanın nasıl yönetileceği, apartmanda nasıl karar alınacağı, yöneticinin nasıl seçileceği, yönetimde ne kadar nereye para harcanacağı, apartmanın kuralları vb. durumlar yazılmaktadır.

Apartman Yönetim Planı Nasıl Hazırlanır?

Apartman yönetim planı kat irtifakından kat mülkiyetine geçilme sırasında hazırlanan yönetmelik türüdür. Yönetmelik hazırlanıp geçerli hale getirildikten sonra tüm kat maliklerini ve kiracıları bağlamaktadır. Yönetim planı hazırlandıktan sonra değiştirmek için 5/4 oy oranı gerekmektedir. Bu sebeple başta doğru şekilde hazırlanması çok önemlidir. Maalesef bu tür sözleşmeler ülkemizde avukatsız hazırlanmakta ve bu sebeple hak kayıpları çok yaşanmaktadır. Hukuk büromuz yönetim planı hazırlama konusunda gayrimenkul hukuku avukatı olarak uzmandır. Yönetim planında muhakkak bağımsız bölümlerin kaç tane olduğu, numaraları yazılmalıdır. Apartman yönetim planı muhakkak Türkçe hazırlanmalıdır.

Apartman Yönetim Planı Örneği

APARTMAN YÖNETİM PLANI ÖRNEĞİ

(Toplu Konut Site Yönetim Planı)

I. KISIM

GENEL HÜKÜMLER

Kapsam

Madde 1:………….. ili…… İlçesi… Mahallesinde bulunan imar adalı üzerinde vekili Belediyelerce onaylı yerleşim planı (Ek:1) (kamusal kullanıma tahsis edilmiş ada/parseller hariç) ve uygulama projesine göre yapılmış (ve yapılacak), merkez ısıtma tesisi vb. alt yapı tesisleri, ortak kullanım yerleri, sosyal tesisi ve hizmetler ve bunların yönetimi bakımından birbiri ile bağlantılı birden çok ana gayrimenkulü kapsayan……..Etap Toplu Yapısı 634 Sayılı kat mülki-yeti Kanununun (KMK) ve ilgili öteki yasaların emredici kuralları saklı kalmak koşuluyla, bu “Yönetim Planı’na göre yönetilir.

Yönetim Planının da Hüküm Bulunmayan Hallerde Kat Mülkiyeti Kanunun Uygulaması

Madde 2- Yönetim Planında hüküm bulunmayan hallerde 634 sayılı Kat Mülkiyeti Ka-nunun (KMK) ile Medeni Kanunun (MK) ve ilgili öteki yasaların hükümleri uygulanır.

Yönetim Planının bağlayıcılığı

Madde 3- Yönetim Planı,… I. Etap Toplu Yapı kapsamındaki bütün kat maliklerini, kat irtifakı sahiplerini, onların mirasçılarını ve bağımsız bölümü veya kat irtifakının bağlı bulunduğu arsa payını satış, bağış vs. bir yolla iktisap edecek bütün kişileri kendiliğinden bağlar.

Bu kişiler yönetim planının bütün hükümlerine aynen uymak zorundadırlar.

Yönetim Planının Değiştirilmesi

Madde 4- Yönetim Planı,…..I. Etap Toplu Yapı (Tüm) Kat Malikleri tarafından üye tam sayısının beşte dördünün oylarıyla değiştirilebilir.

II. KISIM

DİĞER BÖLÜMLER

Bağımsız Bölüm

Madde 5- Ana gayrimenkullerden herhangi birinin üzerindeki ana yapıların (blokların) projesine göre başlı başına kullanılmaya elverişli bunan ve KMK hükümlerine göre bağım-sız mülkiyete konu olan bölümlerine “Bağımsız Bölüm” denir.

Blok Yapı (Ana yapı)

Madde 6-Birden çok bağımsız bölümden oluşan yapıyı ifade eder.(KMK.2) Yönetim Planında “Blok Yapı”, “Blok” olarak geçecektir.(“Blok” ile yasadaki “Ana yapı” kavramları özdeş kavramlardır.)

Ada

Madde 7-….I. Etap Toplu Yapı Alanı’nda bulunan ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nda tanımlanan “imar Adasıdır.

Ana gayrimenkul

Madde 8- 634 sayılı Yasanın 2/a maddesinde alınan; bir imar adası ile o ada üstünde ya-pılı her şeyi ( ana yapılar, altyapılar vb.) kapsayan ve kat mülkiyetine konu olan gayrimenkulün bütünüdür.

Toplu Yapı

Madde 9- Sınırlar belli imar adasını içeren yapılaşmış (ve Yapılaşacak) alanda kurulu; konut, ticaret kültürel ve sosyal amaçlı bloklar (ana yapılar) ve bunların her türlü altyapıları, açık alanları ile arsa payına ve dolayısıyla kat mülkiyetine kon u olmayan kamuya açık alan ve tesisleri kapsayan bir yerleşim yeridir.

III. KISIM

YÖNETİM ORGANLARI

1. BÖLÜM

BLOK YÖNETİMİ

A. BLOK KAT MALİKLERİ KURULU

Oluşması, Yetki Alanı

Madde 10- ….I. Etap Toplu Yapı Alanında bulunan ayrık ve bitişik düzende inşaat edilmiş blok yapıları her biri kendi sorunlarına ve yalnız o bloka ait ortak yerlere ilişkin olarak, o blokta bulunan bağımsız bölüm maliklerinden (Blok Kat Malikleri Kurulu) oluşan kurul tarafından yönetilir.

Bloklarda Yönetici ve Denetici seçimi yapılmayacağından: Blok Kat Malikleri Kurulu Ada Kat Malikleri Kurulundan bağımsız olarak Blok Yöneticisi ve Deneticisi seçemez.

Blok Kat Malikleri Kurulunda her bağımsız bölüm sahibinin Kat Malikinin bir oy hakkı vardır.

Blok Kat Malikleri Kurulunun bütçe (İşletme Projesi) hazırlama kararır alma zorunluluğu yoktur. Sadece bloku ilgilendiren mutlak olmayan bir bütçe hazırlanabilir. Bu halde blok kat malikleri kurulu kendi aralarında birini yapılacak işler ile ilgili görevlendirerek alınan kararların uygulanmasını kararlaştırır.

Toplantı ve Çağrı

Madde 11- Blok Kat Malikleri Kurulu, yılda Bir kez Mayıs ayının ilk haftasında olağan olarak toplanır. Ayrıca, gerekli gördükleri hallerde birbirlerini bilgilendirerek olağanüstü toplanır ve bloku ilgilendiren kararları alabilirler.

Kararların Bağlayıcılığı

Madde 12- Blok Kat Malikleri Kurulunun kararları sadece ilgili blokta oturan bağımsız bölüm kat maliklerini bağlar.

Blok kat maliklerinin alacağı kararlar, Ada Kat Malikleri Kurulu ile Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulunun aldığı ve alacağı kararlara aykırı olamaz.

2. BÖLÜM

ADA YÖNETİMİ

A. ADA KAT MALİKLERİ KURULU

Oluşması, Yetki Alanı ve Görevleri

Madde 13-…..I. Etap Toplu Yapı Alanında bulunan imar adalarındaki (birden çok bağım-sız bölümden ve bloktan oluşan ada) ayrık veya bitişik düzende inşa edilmiş blok yapıların her biri, kendi sorunlarına ve yalnız o adaya ait ortak yerlere ilişkin olarak, o adada bulunan bağımsız bölüm (konut, büro, dükkan vs.) maliklerinden (kat maliklerinden) oluşan “Ada Kat Malikleri Kurulu’nca yönetilir.

Kurula Katılma ve Oy Hakkı

Madde 14-

a) Ada kat malikleri kurulunda, her kat maliki blokta bulunan bağımsız bölümüne bağlı arsa payının miktarı ne olursa olsun, kurulda bir oy hakkına sahiptir.

Aynı adada, bir kişi birden çok bağımsız bölüme malikse, her bağımsız bölüm için ayrı bir oy hakkı vardır. Ancak bir kişinin kullanabileceği oy sayısı Ada Kat Malikleri kurulundaki bütün oyların üçte birinden çok olamaz.

b) Bir bağımsız bölümün (konut, büro, dükkan vs.) birden çok kimse malikse, Ada Kat Malikleri Kurulu’nda, bunları, içlerinden vekâlet verecekleri birisi temsil eder.

c) Kat maliklerinden biri medeni hakları kullanma ehliyetinden yoksun (çocuk Akıl has-tası vs.) ise, onun yerine kurula kanuni mümessili (velisi veya vasisi) katılır.

d) Alınacak karar doğrudan doğruya kendini ilgilendiren kat maliki görüşmelerde hazır bulunabilir, oy vermez

e) Kat maliklerinden biri yerine, kurula, tayin edeceği bir vekil katılabilir, oy verebilir ve seçebilir. Bu vekil, diğer bir kat maliki veya hariçten bir kişi olabilir.

Ancak, ayni kişi tüm oy sayısının üçte birinden fazlasını kullanmak üzere tayin edilemez

Vekil temsil yetkisini yazılı bir belge ile kanıtlamak zorundadır. Belgede seçilebilme yetkisi ayrıca belirtilmelidir.

Toplama ve Çağrı

Madde 15-

a) Adat Kat Malikleri Kurulu çoğunluklu olarak her Mayıs ayında toplanır.

b) Kurul, Ada Yöneticisi tarafından, toplantı tarihinden en az 15 gün ince bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya taahhütlü mektupla toplantıya davet edilir.

Çağrıda toplantının yer, saat ve gündemi belirtilir.

Gündemde olmayan bir maddenin görüşülmesi, ancak katılanların salt çoğunluğunun is-temi üzerine gündeme alınabilir.

İlk çağrı yapılırken, birinci toplantıda toplantı yeter sayısının sağlanamaması, halinde ikinci toplantının nerede ve hangi tarihte yapılacağı da belirtilir.

c) Ada Yöneticisi, Ada Kat malikleri Kurulu’nu, yukarıda belirtilen usullere uyarak, gerekli gördüğü zaman olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Ada Yöneticisi, kat maliklerinin üçte birinin yazılı istemi halinde, kurulu gecikmesizin toplantıya çağırmakla yükümlüdür. Toplantıya katılanların oy çoğunluğuyla karar verilir.

b) Yeter sayı sağlanamadığı için ilk toplantı yapılmazsa, ikinci toplantı bir hafta içinde yapılır; toplantı yeter sayısı aranmaksızın, toplantıya katılanların oy çoğunluğuyla karar verilir.

c) 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nda özel haller için konmuş bulunan toplantı ve karar yeter sayısına ilişkin kurallar saklıdır. (Bkz. KMK. maddeleri . 24, 32, 42, 44, 45)

Kararın Bağlayıcılığı

Madde 17- Ada Kat Malikleri Kurulunun kararları, toplantıya veya karar katılmış olmasalar dahi, o adadaki (bloklardaki) bütün kat maliklerini bağlar.

Kurulca verilen kararı uygun bulmayan kat malikinin, karar aleyhine sulh mahkemesine başvurarak hakimin müdahalesini isteme hakkı saklıdır. (Kat Mülkiyeti Kanunun Md.33)

Kararların Yazılması ve imzalanması

Madde 18-Ada Kat Malikleri Kurulunun kararları, Divan başkanı tarafından noter onaylı bir karar defterinde yazılır ve toplantıya katılan kat maliklerince imzalanır.

Karara aykırı oy verenler, aykırılığın sebebini belirterek defteri imza ederler.

ADA YÖNETİCİSİ

Ada Yöneticisi Seçimi

Madde 19-

a) Ada Kat Malikleri Kurulu, her yıl Mayıs ayında yapacağı toplantıda kendi arasından veya dışarıdan birini bir yıl için “Ada Yöneticisi” seçer. Ayrıca, bir kişiyi de yedek üye olarak seçer.

Yöneticinin istifası halinde yedek üye yeni yapılacak genel kurula kadar yönetici olarak görev yapar.

b) Ada Yöneticisi, kat maliklerin, sayı ve arsa payı çoğunluğuyla seçilir. Birinci ve ikinci tur oylamalarda yönetici adaylarından herhangi biri salt çoğunlukla seçilemez ise, üçüncü tur oylamada en çok oy alan aday yönetici seçilmiş olur.

Eski Yönetici tekrar seçilebilir.

Seçim sonuçları, seçime katılanların tamamı tarafından imzalanacak tutanakla belgelenir. Bu tutanaklar, “Ada Kat Malikleri Kurulu Karar Defterine de yazılır, imzalanır.

Yöneticinin seçimde kat malikleri anlaşamazlarsa, kat maliklerinden birisinin başvurması üzerine yönetici, Sulh Mahkemesi tarafından tayin edilir.

c) Ada Kat Malikleri Kurulu, Yönetici ve/veya yardımcılarını sayı ve arsa payı çoğunluğunun kararı ile her zaman değiştirilebilir.

Ancak, Sulh Mahkemesince atanan yönetici, (Sulh Mahkemesinden izin alma hali dışın-da) atama üzerinde altı ay geçmedikçe, kurul kararıyla değiştirilemez.

d) Ada Yöneticisinin adı ve soyadı ile iş ve ev adresi ve telefon numaraları blokların girişte görülebilecek bir yerine asılır. Yönetici iş ve ev adresini ve telefon numaraların en geç seçimini izleyen bir hafta içinde Toplu Yapı Yönetim Kurulu’na bildirilir.

Ücreti

Madde 20- Ada Yöneticisine (gerekiyorsa yardımcılarına) ödenecek ücret, 634 sayılı Mülkiyeti Kanununun 40. maddesine Ada Kat Malikleri Kurulunca kararlaştırılır.

Görev Yetki ve Sorumlulukları

Madde 21- 1) Ada yöneticisi (varsa yardımcıları) kat maliklerine karşı aynen bir vekil gibi sorumludur.

Ada Yöneticisi, Ada Kat Malikleri Kurulunda sadece adaya ait kararlaştırılmış bir bütçe var ise bütçeye dayalı olarak Mayıs ayında yapılacak toplantıda o tarihe kadar elde edilen gelirlerin ne yapılmış olan giderlerin hesabını vermekle yükümlüdür. (Ada Kat Maliklerinin karar vermesi halinde-Mutlak olmayan-Ada’ya ait Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulunun belirlendiği ortak gider aidatları dışında kalan işçiler için toplanan aidat)

Ada Yöneticisi, bu amaçla gelir/gider durumunu gösteren bir raporu, toplantı çağrısı ile birlikte kat maliklerinin bilgisine sunar.

Ada Yöneticisi. Yaptığı giderleri belgeler ve bütün gider belgelerini, gerektiğinde incelemek üzere bir dosyada saklar.

2) Ada Yöneticisi, Ada Kat Malikleri Kurulu ile Toplu Yapı Malikleri Kurulu’nca alınan kararları yerine getirir. Ayrıca, Adayı ilgilendiren tebligatı kabul eder.

İşletme Bütçesi:

Ada Kat Malikleri Kurulunda salt çoğunlukla kabul edilmiş işletme bütçesi yok ise (Ada Kat Maliklerinin Uygun görmesi halinde) seçimini izleyen 15 gün içinde bir işletme bütçesi hazırlar.

Ancak bu bütçe mutlak olmayıp, Ada Kat Maliklerinin (Toplu Yapı Yönetim Kurulunun belirlediği ve her ay ödedikleri ortak gider aidatı dışında kalan) Adadaki bloklara ait harcanmalar için planladıkları yenilik, ilave, bakım ve onarım gibi işler hazırlanabilir.

Ada Kat Malikleri Kurulu tarafından hazırlanılması kararlaştırılan (mutlak olmayan) işletme bütçesi, kat maliklerine ve bağımsız bölümlerden fiilen yararlananlara (kiracı vs.) imzaları karşılığında veya taahhütlü bir mektupla bildirilir.

ADA DENETÇİSİ

Seçimi ve Ücreti

Madde 22-1) Ada Kat malikleri Kurulu, her yıl Mayıs ayında yapacağı toplantıda kendi arasından birini bir yıl için “Ada Denetçisi” seçer. Ayrıca, bir kişiyi de yedek üye olarak seçer.

Denetçinin istifası halinde yedek üye yeni yapılacak genel kurula kadar Denetici olarak görev yapar.

Kurul gerekli görür ise, iki kişiyi “Ada Denetici Yardımcısı” seçerek görevlendirebilir.

Denetçi Yardımcılarının yapacağı işler denetici bilerler.

Eski Denetici ve yardımcılarının görevi yenileri seçilinceye kadar devam eder

Ada Kat malikleri Kurulu, uygun görür ise, Ada denetçisi için de ücret ödenmesini kararlaştırır. Karşılığını Ada bütçesinden gider kalemi olarak gösterir.

2- Denetçi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile seçilir. Birinci ve ikinci tur oylamalarda, denetici adaylarından herhangi biri salt çoğunlukla seçilemez ise, üçüncü tur oylama da en çok oy alan aday, deneti seçilmiş olur

Eski denetici tekrar seçilebilir.

Seçim sonuçları, seçime katılanların tamamı tarafından imzalanacak tutanakla belgelenir.

Görev, Yetki ve Sorumluluk

Madde 23- Ada Deneticisi, Yöneticinin hesap ve işlemlerini en az üç ayda bir denetler. (Eğer Ada Kat Malikleri Kurulu; Ada’ya ait bütçe yapılmasına karar vermişler ise,) Mayıs ayında yapılacak toplantıda, Ada Kat Malikleri Kurulu’na vereceği raporda, denetim sonucu ve Ada’nın Yönetim tarzı hakkındaki görüşlerini bildirir

Aklama veya sorumlu tutma kararı alınmasını kesinlikle önerir.

Denetici, bu raporu ve vereceği kararları noter onaylı bir defterde yazılarak imza eder.

Ada Kat Malikleri Kurulu, gerekli görür ise, Ada Yöneticisinin Hesaplarını ayrıca dışarı-da bir uzmana incelettirilebilir.

TOPLU YAPI YÖNETİMİ

A. TOPLU YAPI KAT MALİKLERİ KURULU

Oluşması, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 24-

a) Toplu Yapı Kat Malikleri kurullarının seçtikleri Ada Yöneticilerinden (Toplam 23 Ada Yöneticisi) oluşur.

Toplu Yapı Yerleşim Alanında bulunan ve henüz yapılaşmayan konut adalarında yapılaşmanın oluşması halinde, yapılacak seçimler sonucu belirlenen ada yöneticileri “Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu’nun üyesi olur ve diğer konut adalarında seçilen ada yöneticilerinin tüm hak ve yetkilerine sahip olurlar.

Toplu Yapı Yerleşim Alanında bulunan yapılaşmış veya henüz yapılaşmayan kamu kullanıma tahsis edilmiş ada/parsellerdeki yönetim işleri ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafın-dan atanan yönetici vasıtasıyla yerine getirirler.

Kumu yöneticilere Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulun üyesi olduğundan, Topu Yapı Yönetim ve Denetim Kurullarına aday olamaz seçilemezler.(634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun ilgili hükümleri saklıdır.)

Yeni yapılaşan adalardaki ilk seçimler, Toplu Yapı Yönetim Kurulu tarafından organize edilir ve gerçekleştirilir.

b) Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulunun yetki alanı, bu yönetim planın 9. maddesinde tanımlanan ve yerleşim planında sınırları gösterilen (Ek:1) “Toplu Yapı” alanıdır.

Kamusal Alanlardaki Taşınmazların yönetim işleri kurulun görev ve yetki alanı dışındadır.

c) Toplu Yapı Malikleri Kurulu, Başbakanlık Divanını oluşturduktan sonra kendi için-den;

– 3 (üç) asil 3 (üç) yedek üyeyi Toplu yapı yönetimi Kuruluna,

– 3 (üç) asil 3 (üç) yedek üyeyi Denetim Kurulu’na seçerek görevlendirilir.

Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulunda geçerli mazereti dışında (Sağlık durumu, Mahkeme Kararı vb. gibi mazeretler dışında) katılmayan kurul üyeleri (Ada Yöneticileri) Toplu Yapı Yönetim ve Denetim Kurullarınca aday olamaz bir başkasına vekâlet vererek kendisin aday gösterilmesini isteyemezler.

Toplu Yapı Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliklerine seçilebilmek için toplantıda bulunması zorunludur.

Ayrıca Toplu Yapı Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliklerine seçileceklerin her ne suretle olursa olsun, sağlık durumlarının görev yapmaya engel teşkil etmemesi ve mahkumiyet cezası almamış olmaları gerekir.

Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu, olağan ve olağanüstü toplantılarında, Toplu Yapı Yönetim Kurulu’nu yönlendirici kararlar alır;634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun ilgili hükümlerinin ve bu “Yönetim Planı’nın doğru uygulanmasını gözetir.

e) Kat maliklerinin ortak gidere katılım paylarını (aidatı) da belirleyen yıllık “İşletme Projesini (/bütçeyi) görüşüp karar bağlar.

f) Ada Kat Maliklerini Kurulu, Ada Yöneticileri ve Toplu Yapı Yönetim Kurulu, yerleşim planına (Ek:1) göre münhasıran Blok/Adalara tahsis edilmiş olan ortak yer, yapı ve tesislerin iadesinde, “Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu’nca alınmış ilke kararlarına uymak zorundadır. Kamu binaları ile ilgili yasal iş ve işlemler saklıdır.

Kurula Katılma ve Oy Hakkı

Madde 25- a) Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu üyelerinin her biri, temsi ettikleri adada aşağıda belirtildiği gibi oy hakkına sahiptir.

1907/1 Ada Yöneticisi8 y

1908/1 Ada Yöneticisi12 oy

1909/1 Ada Yöneticisi10 oy

1911/1 Ada Yöneticisi8 oy

1912/1 Ada Yöneticisi16 oy

1913/1 Ada Yöneticisi12 oy

1914/1 Ada Yöneticisi5 oy

1916/1 Ada Yöneticisi9 oy

1917/1 Ada Yöneticisi12 oy

1918/1 Ada Yöneticisi12 oy

1919/1 Ada Yöneticisi14 oy

1920/1 Ada Yöneticisi17 oy

1921/1 Ada Yöneticisi8 oy

1928/1 Ada Yöneticisi11 oy

1929/1 Ada Yöneticisi7 oy

1930/1 Ada Yöneticisi7 oy

1931/1 Ada Yöneticisi8 oy

1934/1 Ada Yöneticisi5 oy

1935/1 Ada Yöneticisi10 oy

1936/1 Ada Yöneticisi8 oy

1937/1 Ada Yöneticisi8 oy

1946/1 Ada Yöneticisi10 oy

1947/1 Ada Yöneticisi10 oy

227 oy

Ada Yöneticisi; Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu’nda seçildiği adadaki blok sayısına göre her blok için bir oy kullanma hakkına sahiptir. (Ör: Ada Yöneticisinin Adasında 10 Blok var ise; Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulunda 10 oy, 7 blok var ise 7 oy kullanma, hakkın sahiptir.)

b) Toplu Yapı Kat Maliklerinin Kurulunun belli bir toplantısına katılmayacak olan üye, yardımcısın veya diğer bir ada yöneticisin vekil atayabilir.

Vekil temsil yetkisini yazılı olarak kanıtlamak zorundadır.

Bir üye (Ada Yöneticisi) birden fazla vekâlet yetkisi kullanamaz.

Toplama ve Çağrı

Madde 26- a) Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu, Toplu Yapı Yönetim Kurulu tarafından üyeler bilgilendirerek toplantıya davet edilir.

Davete toplantının yer, saat ve gündemi belirtilir. Yönetim Kurulu’nun gelir/gider durumunu gösteren raporu da eklenir. Gündemde olmayan bir maddenin konuşulması, anca katılanların çoğunluk kararı ile olabilir. İlk davet yapılırken, birinci toplantıda çoğunluk sağlana-maması halinde, ikinci toplantının nerede ve hangi tarihte yapılacağı da belirtilir.

b) Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu, her yıl, en geç haziran ayının ilk yarısı içinde olağan olarak, kendiliğinden toplanır.

c) Toplu Yapı Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde kurulu, yukarıda belirlenen usullere uyarak, her zaman olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu üyelerinin üçte birinin yazılı istemi üzerine, Toplu Yapı Yönetim Kurulu Kurulu gecikmeksizin toplantıya çağırmak zorundadır.

İstemde bulunanlar, gündemi de bilirler.

Olağanüstü toplantılarda yalnızca önceden belirlenen günden görüşülür.

Toplanma ve Karar Yeter Sayısı

Madde 27-

a) Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açılır, başkanlık divanı seçilerek çalışmalara başlanır. Alınmış bir kararın yeniden görüşülüp karar bağlanması, “görüşmenin yenilemesi önerisinin toplantıya katılanların oy birliği ile kabulüne bağlıdır.

Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu, salt çoğunlukla toplanır, Katılanların oy çoğunluğu karar verir

b) Yeter sayı sağlanamadığı için ilk toplantı yapılamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz; katılanların oy çoğunluğuyla karar verilir.

Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu (Divan) Başkanı, bütün bu haller toplantı tutanağına belirtir.

c) 634 Sayılı Kat mülkiyeti Kanununda ve bu yönetim planında özel haller in görülmüş bulunan “toplantı” ve “karar” yeter sayılarına ilişkin hükümler saklıdır.

Kararların bağlayıcılığı

Madde 28- Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulunun kararları, bütün bağımsız bölüm sahiplerini (Kat Maliklerini), sakinlerini (kiracılarını), irtifak hakkı sahiplerini, bağımsız bölümü onlardan devralacak onları bağlar. (Kamu kullanımına tahsis edilmiş yer ve yapılar hariç)

Kararın Yazılması ve İmzalanması

Madde 29- Toplu yapı Kat Malikleri Kurulu’nun noterden onaylı bir “Toplu Yapı Malikleri Kurulu Karar Defteri” bulunur.

Bu deftere, her kara, bir numara verilerek Kurul (Divan) Başkanı tarafından yazılır. Toplantıya katılan bütün üyelerce imzalanır.

Karara Katılmayanlar da, aykırılık gerekçelerini veya aykırı oylarını belirterek imza atmak zorundadırlar.

Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu Karar Defteri, Kurul (Divan) Başkanının kişisel sorumluluğu altında saklanır. Her yeni Kurul Başkanı, bir öncekinden bu defteri tutanakla devir/teslim almak, her eski Kurul Başkanı da bir sonrakine bu defteri tutanakla devir/teslim etmek zorundadır.

Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu’nun yıllık her olağan toplantısında karar defterinin devir/teslim edildiği hakkında kurula bilgi verilir; bu bilgi toplantı tutanağına yazılır.

B. TOPLU YAPI YÖNETİM KURULU

Seçimi

Madde 30- Toplu Yapı Yönetim Kurulu her yıl, Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu’nun olağan toplantısında, kurulun kendi üyeleri arasından, bir yıl süre için, 3 asil 3 yedek üye olarak seçilir.

Seçim, her aday ayrı ayrı oylanarak yapılır.

İlk iki oylama turlarında en az salt çoğunluk kadar oy alınması sağlanamazsa, üçüncü turda en çok oy alanlar seçilmiş olur. Tutanak düzenlenir.

Seçim sonuçları da “Toplu Yapı Kat Malikleri Kurul Karar Defterine yazılır. Ayrıca her blokun duyuru tahtasında ilan edilir.

Yönetim Kurulu, seçimi izleyen ilk toplantıda, bir başkan, bir başkan vekili, bir de sayman seçerek görev bölümü yapar. Sonucu tüm blokların ilan tahtasında kat maliklerine duyurur.

Yönetim Kurulu kararlarını salt çoğunlukla verir. Noter onaylı “Toplu Yapı Yönetim Kurulu Karar Defteri” tutar. Bu defterin eksiksiz tutulmasından ve sallanmasından başkan şahsen sorumludur.

Bu defter, eski ve yeni yönetim kurulları arasında tutanakla 7 (Yedi) iş günü içerisinde devir/teslim edilir.

Yeni Yönetim Kurulu seçilinceye kadar eskisi görevine devam eder.

Eski yönetim faaliyetlerine ilişkin tüm evrak ve kıymetli belgeler düzenlenecek bir tutanakla 7 (Yedi) iş gününde devir/teslim edilir.

Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 31- 1) Toplu Yapı Yönetim Kurulu, aynen bir vekil gibi görevli ve sorumludur.

Yönetim Kurul, her yıl, Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu’nun yapacağı ilk olağan toplan-tısında, o tarihe kadar Toplu Yapı Yerleşim Alanında görülen hizmetlerin elde edilen gelirle yapılan giderlerin hesabını vermekle yükümlüdür.

Bu amaçla, gelir/gide durumunu gösteren bir raporu, Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu üyelerinin bilgisine toplantıdan en az 15 gün önce imza karşılığı sunar. Bu raporu, toplantıdan yine 15 gün önce her blokun duyuru tahtasına asarak öteki kat maliklerinin de bilgisine sunar. Yönetim Kurulu, gelir/gider hesabının 634 sayılır Kat Mülkiyeti Kanunun ile ilgili başkaca yasalara göre usulünce tutulmasını,

(Muhasebe Kayıtlarının Yapılması) bu hesaplara ilişkin her tür belgenin yasal süresi boyunca saklanmasından sorumludur.

2) Toplu Yapı Yönetim Kurulu, özellikle aşağıda belirtilen görevleri yapar.

a. Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu’nca verilen kararları yerine getirir.

b. Toplu Yapı Yerleşim alanı içinde “ortak yerlerin amacına uygun olarak kullanılması, korunması, bakım ve onarımı için gerekli önlemleri alır. Bu önlemleri gerektiği (bekçi, bahçivan elektrikçi, tesisatçı, kaloriferci, güvenlik görevlisi. Muhasebeci, sekreter, vb.) yeteri kadar görevli işe alır ve hizmet sözleşmeleri imzalar; bu kişilerin çalışmalarını düzenler, onları yöne-tir/denetler.

İşletme Bütçesi Hazırlama

a. Toplu Yapı Yönetim Kurulu göreve başladığında, önündeki zamanı etkileyen bir “işletme Bütçesi yok ise, 15 gün içinde yenisini hazırlar. Varsa, onu uygulamayı sürdürür “işlet-me Bütçe hazırlarken, önce bir yıllık giderin çeşidi ve tutarı tahmin edilir.

b. Toplu Yapı Yönetim Kurulu ortak gider payını (aidatını) ve gecikme tazminatını 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’na dayanarak, bağımsız bölümden kiracı olarak veya başka sebeple devamı olanak yararlanandan da isteyebilir.

Ancak, kiracının sorumlu ödemekte olduğu kira bedeli ile sınırlıdır. Kiracı yaptığı öde-meyi kira borcundan düşür.

Ortak gider payının (aidatın) ödeme yükümlüsü kat maliki (bağımsız bölüm sahibi) olduğundan, yukarıdaki fıkraya göre tahsilat takibi yapılıyor olması, bağımsız bölüm sahibinden de yükümlülüğünü yerine getirmesini istemeye engel değildir. Onun sorumluluğu ortan kalkmaz.

a. Toplu Yapı Yönetim Kurulu, her türlü gelir/gider izlemelerini, bunların belgelenmesini, muhasebe kayıtlarının tutulmasını, banka hesaplarının açılması, nakit, çek, ödeme talimatı kullanılmasını (çift imza ile) aidat takibini, icra takibini vb. işleri yapmakla görevli ve yetkilidir. Bu hizmetleri yönetmekte (işe aldığı) olduğu görevliler eliyle sürdürülür.

b. Toplu Yapı Yönetim Kurulu, kat mülkiyetini ilişkin borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen kat maliklerine ve/veya yürütmeye yetkili olduğu hizmetler nedeniyle üçüncü kişilere karşı Toplu Yapı Yerleşim Alanındaki bütün kat mülklerini temsilen dava açar; icra takibinde bulunur.

Bu çerçevede açılacak davalarda, davalı olarak “Toplu Yapı” yı temsile eder. Kurul; Yönetim Kurulu Başkanına-kararla-temsil yetkisi verir

Bu davaların gerektirdiği avukatlık ücreti ile her türlü yargılama giderleri, ortak giderden karşılanır.

a. Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu kararı ile veya bu kurulun verdiği yetkiye dayanarak kendisi tarafından sözleşmesi feshedilen veya sona erene kapıcı, bekçi, kaloriferci vb. görevlilerin oturdukları yerlerin (ortak kapıcı dairelerinin) 15 gün içinde boşaltılmasını sağlar; bu amaçla (634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunun Ek madde 2’ye göre) yerel mülki amirliğe başvurur.

b. Toplu Yapıyı ilgilendiren tebligatı kabul eder.

c. Toplu Yapı kapsamındaki ortak yer ve tesisleri Deprem Sigortası dâhil olmak Risk sigorta ettirir. Yasal Deprem sigortalının (DASK) Doğal Afet Sigorta Kurumuna yaptırılması zorunludur.

İmza Yetkisi

Her türlü belgelerde, yazışmalarda ve Toplu YAPI Yönetiminin hesaplarından para çeki-lirken iki imza kullanılması zorunludur.

Dışarıdan Hizmet Satın Alınması:

Madde 32- Toplu Yapı Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilmesi öngörülen yukarıdaki hizmetler, Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu’nca yetki verdiği takdirde, sözleşme yapılarak bir gerçek ya da tüzel kişiye ücret karşılılığı yaptırılabilir.

Ücreti

Madde 33- Toplu Yapı Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret, Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu’nca belirlenir ve işletme bütçesinde gösterilir.

C. TOPLU YAPI DENETİM KURULU

Seçimi, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 34-

1) Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu, her yıl, ilk olağan toplantısında bir yıl süre ile görev yapmak üzer, Kendi üyeleri arasından 3 asil 3 yedek Denetim Kurulu üyesi seçer.

Bu seçim, ilk iki turda her üye için en az toplantıya katılanların salt çoğunluğu kadar oy ile yapılmaz ise üçüncü turda en çok oy alanlar seçilerek yapılır. Tutanak düzenlenir.

Aynı kişiler sonraki yıllarda seçilme şartlarını kaybetmemişlerse yeniden seçilebilir.

2) Toplu Yapı Denetim Kurulu ile birlikte çalışmak üzere uzman kişiler de görevlendirilebilir.

Ücreti

Denetim kurulu üyelerinin ve uzman kişilerin ücretlerini Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu belirler. İşletme bütçesine karşılığı konur.

3) Toplu Yapı Denetim Kurulu, Yönetim Kurulunun karar, işlem ve hesaplarını üç ayda bir denetleyerek gerekil gördüğü uyarıları yazılı olarak bu kurula bildirir. Yönetim Kurulu’nca verilecek cevapları yetersiz bularak denetim sonuçlarının Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu’nca da bilinmesini uygun görür ise, bu kurulun başkalığından, kurulu toplantıya çağırmasını isteyebilir.

4) Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu, noterce onaylanmış. “Toplu Yapı Denetim Kurulu Karar Defteri tutar. Bu defter eski ye yeni üyeler arasında tutanakla devir/teslim edilir.

5) Toplu Yapı Denetim Kurulu, her yıl, Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu’nun olağan toplantısında değerlendirilmek üzere, Yönetim Kurulu’nun aklanması ya da sorumlu tutulması önerisini de içeren bir yıllık rapor hazırlar. Bu rapor, toplantıda önce üyelere ulaştırılır; Karar Defteri gibi devir/teslim edilir.

IV. KISIM

KAT MALİKLERİNİN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1. BÖLÜM

BAĞIMSIZ BÖLÜMLERE İLİŞKİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Madde 35- Kat malikleri, mülkiyetlerinde bulunan bağımsız bölümler (Daire, işyeri vb.) üzerinde (Kat Mülkiyeti Kanunu’nun ve bu Yönetim Planı’nın hükümleri saklı kalmak kaydıyla) Medeni Kanun”un maliklere tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahiptir.

Kat malikleri, bağımsız bölümlerinin içinde, ana yapıya zarar verecek nitelikte olmamak koşuluyla, istedikleri bakım/onarım, tesis ve değişiklikleri yapabilirler.

Kat malikleri, bağımsız bölümleri ve ortak yerleri kullanır iken, iyi niyet kurallarına uymak, yasaya ve yönetim planına aykırı davranışlardan kaçınmak zorundadırlar.

Kat malikleri;

a. Bağımsız bölümlerinde, diğer kat maliklerini rahat edecek nitelikte toplantılar düzenleyemez; gürültülü hareketlerde bulunamaz; özellikle saat 22:00 den sonra televizyon, radyo vb. Komşuları hatsız edecek şekilde kullanamazlar.

Nişan, düğün gibi ayrık nedenlerle düzenlenecek toplantılarda öteki kat maliklerini rahat-sız etmemeye olabildiğince özen gösterirler.

b. Bağımsız bölümlerinin balkon, pencere veya teraslarında hiçbir şekilde hakkı silkemezler, su dökemezler, çöp atamazlar, binanın dış cephesine veya dıştan görülebilecek yerlerine ve bahçelere çamaşır asamazlar (çamaşır balkonları hariç)

c. Bağımsız bölümleri, kumarhane, randevuevi gibi ahlak ve adaba aykırı sayılacak şe-kilde kullanamazlar.

Kat mülkiyeti kütüğünde mesken, iş veya ticaret yeri olarak gösterilmiş bölümlerini, hiç-bir şekilde hasta hane, dispanser, klinik gibi kuruluşlara, kullanmalara tahsis edemezler.

d. Ana gayrimenkul kütüğünde mesken olarak gösterilmiş bulunan bağımsız bölümlerde (Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu oybirliğiyle izin vermedikçe), sinema, gazino, kulüp, kahvehane, dans salonu gibi eğlence; lokanta, pasta hane gibi beslenme yerleri ile basımevi, emlak bürosu, sendika veya dernek merkezi, dershane vb. açamazlar.

e. Ana gayrimenkul kütüğünde dükkan, iş veya ticaret yeri olarak gösterilen bağımsız bölümlerini kullanırken, öteki kat maliklerini rahatsız edecek uygulamalarda bulunmazlar, gürültü, sarsıntı yapamazlar.

f. Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu oy birliğiyle müsaade etmedikçe, binanın ön, arka ve yan cephelerinde bağımsız bölümlerini pencere, balkon veya teraslarına dışardan görünen ve adı yarıya sarkan levha ve tabela asamazlar; balkon veya teraslara, binanın gene görüntü ve güzelliğini bozacak şekil veya renk güneşlik koyamazlar, güvenlik önlemleri alamazlar.

g. Başka bir bağımsız bölümde veya ortak yerlerde meydana gelen arızaların giderilmesi için bağımsız bölümlerine girmek zorunluluğunun bulunduğu hallerde gerekli izin vermekten kaçınamazlar.

Kat malikleri, bağımsız bölümlerinde bizzat oturmuyorlarsa, tebligat adreslerini, bu adresteki değişiklikleri ve bağımsız bölümlerinde kiracı olarak veya başka bir sıfatla oturanların ad, soyad ve iş adreslerini derhal (en geç 15 gün içinde) Blok Yöneticisine bildirirler. Tebligat adreslerini ve bundaki değişikliği bildirmeyen kat malikinin yönetimde mevcut son adresine yapılan tebligat geçerli sayılır.

2. BÖLÜM

ORTAK YERLERE İLŞİKİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Madde 36- Kat malikleri, bağımsız bölümlerinin bulunduğu bloktaki ortak yerlerden ve tesislerden (bodrum, sığınak, kazan dairesi, merdiven, asansör, radyo ve televizyon antenleri vb.den) yararlanmak hakkına sahiptir.

Kat maliklerinin yukarıda belirtilen ortak yer ve tesislerden nasıl ve ne ölçüde yararlanacakları Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu’nca hakkaniyet kuralları da dikkate alınarak belirlenir ve gerektiğinde düzenlenir.

Kat malikleri, Toplu Yapı alanlarındaki ortak yer ve tesislerinden (otoparklardan, spor ve oyun alanlarından, çocuk bahçelerinden) Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu’nun belirlediği esaslar çerçevesinde yararlanırlar.

Kat Malikleri

a. Bulundukları blokun mimarı durum ve güzelliğini korumak zorundadır.

b. Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulunun onayını almadıkça, bulundukları yapının ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, dış badana veya boya yapamazlar, balkonların ve parmaklıkların rengini değiştiremezler.

c. Toplu Yapı kapsamındaki ortak yer ve tesislerden yararlanırken, tesislere zarar verecek veya diğer kat maliklerini rahatsız edecek davranışlarda bulunamazlar; bunlardan yararlanmaya yönelik olarak yetkili kurularca belirlenmiş kural ve düzene aykırı davranmazlar.

Bu yönetim planının da ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda kat maliklerinin yükümlülüklerine ilişkin olarak yer alan bütün hükümler, bağımsız bölümden kiracı olarak veya herhangi başka bir sebeple devamlı bir şekilde yararlananlara da aynen uygulanır. Bu yükümlülüklere aykırı davrananlar kat malikleri ile birlikte müteselsil sorumludurlar.

V. KISIM

ORTAK GİDERLERE KATIMLMA

1. BÖLÜM

Genel Olarak Ortak Gider

Madde 37- Toplu Yapı Alanı sınırları içinde konut ve merkez tesisleri bağımsız bölümleri sahipleri (kat malikleri) için “ortak giderlere katılma zorunluluğu” iki türlüdür.

Bunlardan “Toplu Yapı Yönetimi” bütçesiyle belirlenip tek rakam olarak ifade edilen yükümlülük mutlak zorunluluktur.

İkinci tür ortak gider, “Ada” bütçesiyle belirlenen yükümlülük ise, mutlak olmayıp. Ada Kat Malikleri Kurulu’nca ada ile ilgili bir bütçe yapılmasının kararlaştırılması halinde bütçe hazırlanır ve bu bütçeye ilişkin miktar toplanır. Ancak Blok Malikleri Kurulu, ihtiyaç duyma-yarak bütçe yapmayı gerekli görmez ise, doğal olarak, böyle bir ortak gidere katılma zorunluluğu doğmaz.

Yukarıda açıklanan giderler, “aidat” ve/veya “avans” biçimde olabilir.

2. BÖLÜM

Ortak Giderlerine Katılma

Madde 38- a) Kat Malikleri ortak yer ve tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolaysıyla bunlardan faydalanmaya lüzum veya ihtiyacı olmadığını ileri sürmek suretiyle “ortak gider” ve/veya” ödemekten kaçınılmazlar.

b) Ortak gider ve avans payının tamamının zamanında ödemeyen kat maliki, ödemede geciktiği günler için aylık %10 hesabıyla gecikme tazminatı ödemek zorundadır.

c) Ortak gider ve avans payını ödemede bir aydan fazla geciken kat maliki hakkında, yönetici, bu yönetim plan 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’na ve genel hükümlere göre dava açmak ve icra takibi yapmakla yükümlüdür.

d) Ortak giderlerden bir gidere, kat maliklerinden veya ailesinden biri veya onun bağım-sız bölümünden yararlanmakta, olan kişi (kiracı vs.) kusurlu hareketi ile sebep olmuşsa yapı-lan ödeme zarara sebep olandan ve kat malikinden alınır.

VI. KISIM

HAKİMİN MÜDAHALESİNİN İSTENMESİ

Madde 39- a) Ada Kat Malikleri Kurulu, Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu veya Toplu Yapı Yönetim Kurulu tarafından verilen kararı yasalara veya yönetim planı hükümlerine aykırı bulunan kat maliki, Sulh Mahkemesine başvurarak kararın tamamen veya kısmen iptalini isteyebilir.

b) Kat maliklerinden birini (veya onun katından kira sözleşmesine veya diğer bir sebebe dayanarak yararlanan kimsenin) 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nda veya Yönetim Planı’nda öngörülen borç ve yükümlülüklerine uygun hareket etmemesinden zarar gören rahatsız olan bir başka kat maliki, sulh mahkemesine başvurarak hakimin müdahalesini rahatsız duruma son verilmesini isteyebilir. Kat maliki, yöneticiye başvurarak, davanın yönetici tarafından açılmasını da isteyebilir.

c) Kat maliklerinden biri, borç ve yükümlülüklerini yerine getirmemek suretiyle öteki kat maliklerinin haklarına, onlar için “çekilmez hale gelecek” derecede aykırı davranışa, kat malikleri, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 25. maddesi hükümleri çerçevesinde, o kat mali-kinin bağımsız bölüm üzerindeki mülkiyet hakkının kendilerine devredilmesini hakimden isteyebilir.

d) Kat malikleri “ortak gider avans payını zamanında ödemediği için iki takvim yılı için-de her yıl – (üç) defa icra veya dava takibine sebep olmuşsa veya mahkemenin emrine rağmen, borç ve yükümlülüklerini yerine getirmemekte bir yıl ısrar etmişse “veya” bağımsız bölümünü randevuevi veya kumarhane olarak kullanmış veya kullandırmışsa”, yukarıda değinilen çekilmezlik hali meydana gelmiş sayılır.

VII. KISIM

ÖNCELİKLE SATIN ALMA HAKKININ MEVCİT OLMAYIŞI

Madde 40- Toplu Yapı kapsamındaki bir bağımsız bölümün, bir arsa payının satılması halinde, öteki kat malikleri öncelikle satın alma (kanuni şufa) hakkına sahip değildir.

VIII. KISIM

YENİLİK VE İLAVELERİNİ GİDERLERİNE KATILMA

Madde 41-1) Ada yapılarının ortak yer ve tesislerinin daha rahat kullanılır hale getirilme-sine veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına (örneği, ortak anten veya hidrofor yapılmasına vs.) ilişkin yenilik ve ilaveler, Adadaki kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğuyla verecekleri karar üzerine yapılır.

Bu yenilik ile giderleri, faydalananlar tarafından, faydalanma oranına göre ödenir.

2)- Adadaki ortak yer ve tesislerinde yapılması kararlaştırılan yenilik ve ilaveler çok mas-raflıysa veya yapının bütün kat malikleri tarafından kullanılması gereken yerlerinde bulunmuyorsa, bunlardan faydalanmak istemeyen kat maliki, gidere katılmak zorunda değildir; bu gibi yenilik ve ilavelerin giderleri, onların yapılmasına karar vermiş olan kat maliklerince ödenir.

IX. KISIM

TEMLİKLİ TASARRUF VE ÖNEMLİ YÖNETİM İŞLERİ

1. BÖLÜM

Madde 42-1) Blok yapının ve münhasıran o blokta tahsis edilmiş ortak yerlerin bir ayni hakla kayıtlanması veya blok yapının tamamen veya kısmen yıkılarak yeniden yapılması veya yapının dış duvarlarının çatı veya diğer ortak yerlerin reklâm amacıyla kiralanması gibi önemli yönetim işleri Ada Kat Malikleri oybirliği ile verecekleri kararlarla yapılır.

2)- Ortak yer ve tesislerinin, bir ayni hakla kayıtlanması, ortak yapı ve tesislerin arasının mülkiyetinin başkasına devredilmesi gibi tasarruf işlemlerin yapılması Toplu Yapı Yerleşim alanındaki tüm kat maliklerini oybirliği ile verilmiş kararlarına bağlıdır.

Toplu Yapı kapsamındaki ortak yer, yapı ve tesislerin yararlanma tarzının değiştirilmesi, ortak yapı ve tesislerin duvarlarının reklâm amacıyla kiraya verilmesi gibi önemli yönetim işleri için Toplu Yönetim Kurulu’nun oybirliği ile karar vermesi gerekir.

2. BÖLÜM

Kamu Kurumlarını Ait Binalar

Madde 43- Mülkiyetinin tümü kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapılar ile bu yapıların üstünde bulunduğu imar adası, ait olduğu idare tarafından görevlendirilen kişiler tarafından yönetilir.

Bu kişiler, Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu’na, katılmaz oy kullanamazlar.

YÖNETİM ŞEMASI

ADA KAT MALİKLERİ KURULU……………………………..254 Kişi (23 Ada Kat Maliki)

Toplamı

1)-1 Ada Yöneticisi……………………………………………………………….1 Kişi Asil 1 Kişi Ye-dek

2)-1 Ada Denetçisi………………………………………………………………..1 Kişi Asil 1 Kişi Ye-dek

TOPLU YAPI KAT MALİKLERİ KURULU……………………23 Kişi (Ada Yöneticilere)

2)- 1.Toplu Yapı Yönetim Kurulu…………………………………………3 Kişi Asil 3 Kişi Yedek

2)- 2.Toplu Yapı Denetim Kurulu…………………………………………3 Kişi Asil 3 Kişi Yedek

KARAR DEFTERLERİ

1. Ada Kat Malikleri Kurulu Karar Defteri

2. Ada Yöneticisi Karar Defteri

3. Ada Denetici Karar Defteri

4. Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu Karar Defteri

5. Toplu Yapı Yönetim Kurulu Karar Defteri

6. Toplu Yapı Denetim Kurulu Karar Defteri

X. KISIM

GEÇİCİ HÜKÜMLER

Geçici madde 1)….I. Etap Toplu Yapı Yerleşim kapsamında bulunan taşınmazların ortak gider ve/veya avansları, satış sözleşmeleri gereğince adına tahsisi yapılan konut alıcılarınca karşılanacağından, henüz adına tapu devri yapılmayan konut alıcılarının yükümlülüğündeki ortak gider ve/veya avansları öncelikle konut alıcılarından tahsil edilir. Ancak, konut alıcıları aleyhine yapılan yasal takibin sonuçsuz kalması halinde, bu ilişkin belgelerin intikali suretiyle Toplu Konut İadesi Başkanlığından talep edilir. İşbu maddenin yürürlük süresi, bağımsız bölüm tapularını alıcılara devri ile biter.

Geçici madde 2)….I. Etap Toplu Yapı Yönetim Planı uyarınca yapılacak ilk seçimler, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından planlanır, düzenlenir ve gerçekleşir.

Geçici madde 3)….I. Etap Toplu Yapı Alanı’ndaki konutlar Toplu Konut Başkanlığı tarafından oluşturulan Toplu Yapı Geçici Yönetim eliyle yönetilmesi halinde, sürdürülen hizmetler için toplanan ortak gider avansı ile ortak gider katılım payına ilişkin bütçenin kesin hesabını orda oturan kat maliklerine seçimle yönetimin devir edilmesini ve sonuçlarının belli olduğu tarih itibariyle çıkartılır.

Geçici yönetimin bütün hesapları, borç ve alacakları, envanteri, aidat kayıtları, muhasebe kayıtları, gider belgeleri, özlük dosyaları. Sözleşmeler, yazışma dosyaları, demirbaşlar ve bütün ortak yerler tek tek görülüp, tutanaklara yazılarak devir/teslim edilir.

Geçici madde 4) Devir/teslim işlemlerinin tamamlanmasına kadar, eski geçici yönetimin görev ve yetkileri devam eder.

Geçici madde 5) Bu Yönetim Planı’nda geçen “Arsa Payı” belli oluncaya kadar, onun yerine “Bağımsız Bölüm Alanı” (44 m² Esasa 5 geçici madde, bir yerleşim planı olarak hazır-lanmış: Başkan Vekili…. tarafından … Yılında onaylandıktan sonra tapu siciline tescil ettirilmiş olup, yürürlüğe konulmuştur.

Bu Yönetim Planının her sayfası mühürlüdür. …/…/…

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara