Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Gerçekleşir?

Boşanmada mal paylaşımı katkı payı alacağı, katılma alacağı, değer artış payı gibi alacakların eşler arasında paylaştırılması suretiyle gerçekleştirilir. Çekişmeli boşanma ve anlaşmalı boşanmadan ayrı olarak başka bir dava ile açılmaktadır.

Boşanmada Mal Paylaşımı

Boşanma esnasında mal paylaşımı evliliğin mahkeme kararı ile sona erdirilmesinden sonra gerçekleşir ve evliliğin başlayıp bittiği tarihler arasında ortak olarak edinilen malların ikiye bölünerek paylaşılmasına dayanmaktadır. Boşanmada mal paylaşımı nasıl gerçekleşir, evlilik birliği içerisinde edinilen ortak malların ikiye eşit olarak bölünmesi ile gerçekleşir. Boşanma davası ile mal paylaşımı davası aynı anda açılmamaktadır. Boşanma durumunda mal paylaşımı, Türkiye’de bir evlilik sona erdiğinde çözülmesi gereken en önemli konulardan biridir. Türk Medeni Kanunu (TMK), boşanmada mal paylaşımını düzenleyen hukuki ilkeleri belirler ve mahkemeler, karar verirken bir dizi faktörü dikkate alır. Mal paylaşımı kural olarak edinilmiş malların taraflara paylaştırılmasından ibarettir. Edinilmiş mallar; evlilik sonrası alınan mallardır. Edinilmiş malın kimin aldığının önemi yoktur. Evlilik birliği içinde alındı ise edinilmiş mal ortaktır.

Boşanmada Mal Paylaşımında Hukuki İlkeler

Türkiye’de varsayılan mal rejimi, kazanılmış mallara katılım rejimidir. Bu, evlilik sırasında eşler tarafından edinilen tüm malların, kimin ödediği önemli olmaksızın ortak mülkiyet olarak kabul edildiği anlamına gelir. Miras veya hediye edilen mallar gibi birkaç istisna bulunmaktadır.

Eğer eşler evlilik öncesi bir sözleşme yapmışlarsa, sözleşmenin hükümleri boşanma durumunda mal paylaşımını düzenleyecektir. Ancak, evlilik öncesi sözleşmeler Türkiye’de her zaman uygulanabilir olmayabilir, bu nedenle birmersin boşanma avukatıile görüşmek önemlidir.

Mal paylaşım davalarında şu an yürürlükte olan kanun 01.01.2002 tarihinden itibaren geçerlidir. Yani 2002 den önceki dönemin kurallarında farklılıklar bulunmaktadır. Şöyle ki,

Birinci dönem; 2002 yılından önce evlilik birliği içinde edinilmiş bile olsa mal kimin üzerine kayıtlı ise ona ait sayılmaktadır. 2002 yılından önce eşler arasında mal ayrılığı ilkesi yürürlükte olduğu için bu şekilde kabul edilmiş sayılmaktaydı. İkinci dönem; şu anki mevcut yürürlükte olan rejimi içermektedir.

İkinci dönem; 2002 yılından sonra evlilik birliği içerisinde edinilmiş malların yarı yarıya bölünmesi gerektiğini kabul eder.Burada her iki durumda da önemli olan nokta evlilikten önce alınan mal kimin üzerine kayıtlı ise o kişinin şahsi malı sayıldığından mal paylaşımına dâhil edilmez. Boşanmada mal paylaşımı nasıl gerçekleşir, evlilik dâhilinde edinilen mallar 2002 yılından itibaren ortak kabul edilir ve ikiye bölünerek taraflara pay edilir.

Mal paylaşımı yapılırken mahkeme bir dizi faktörü dikkate alır, bunlar arasında şunlar yer alır:

-Evliliğin süresi

-Eşlerin mali katkıları

-Bakıma muhtaç çocukların ihtiyaçları

-Eşlerin istekleri

-Evliliğin süresi önemli bir faktördür, çünkü daha uzun süren bir evlilikte eşlerin ortak bir mali yaşam sürdürme olasılığı daha yüksektir. Eşlerin mali katkıları da önemlidir, mahkeme her bir eşin katkılarının adil bir şekilde karşılanmasını sağlamak ister. Bakıma muhtaç çocukların ihtiyaçları da dikkate alınır, mahkeme çocukların yeterli şekilde desteklenmesini sağlamak ister. Son olarak, eşlerin istekleri de göz önünde bulundurulur, ancak diğer faktörler kadar önemli değildir.

Mal Paylaşımında Mahkemenin Uyguladığı Prosedürler

Boşanmada mal paylaşımı demek, evlilik süresi boyunca edinilmiş olan tüm malların ortak paylaşılması demektir. Bu sebeple evlilik tarihinden önce edinilmiş olan hiçbir mal, mal paylaşımına dâhil olamamaktadır. Evlilik içerisinde edinilen tüm mallar ortak olarak değerlendirilmiş olsa da nasıl paylaşılacağına dair bazı kurallar bulunmaktadır. Yani paylaşımın oranlanması ile ilgili bazı prosedürler de bulunmaktadır.

Mal paylaşımı yapılmadan önce, evlilikten önce edinilmiş mal var ise eşlerden hangisine ait ise o geri alır. Bu mallara örnek vermek gerekirse, eşlerden birine ait olan ev, araba, miras kalan ev ya da araba gibi karşılıksız olarak kazanılan mallar, farklı bir kişiden kazanılan manevi tazminatlar, eşlerden birinin tek başına kullandığı eşyalar.

Evlilik tarihinden sonra edinilen mallar da şu şekilde belirlenmiştir; çalışıp da kazanılmış olan mal varlıkları ve bu mallardan gelen kira gibi gelirler, sigorta ve yardım derneklerinden gelen ödenekler, çalışma gücünün kaybedilmesi yani kaza gibi sebeplerden dolayı çalışılamadığı zaman alınan tazminatlar olarak belirlenmiştir. Bu mal ve gelirler ortak paylaşıma dahildir. Boşamada mal paylaşımı nasıl gerçekleşir, edinilen malların ve gelirlerin ne zaman, nasıl edinildiği araştırılır ve ona göre ortak olarak paylaştırılır.

Mal paylaşımı davası, boşanma davasından bağımsız olarak veya boşanma davası kapsamında açılabilir. Mal paylaşımı davası ayrı olarak açılırsa, eşlerin ikamet ettikleri aile mahkemesine sunulur. Mal paylaşımı davası boşanma davası kapsamında açılırsa, boşanma davası açılan mahkemeye sunulur.

Mahkeme, mal paylaşımını belirlemek için bir duruşma yapar. Duruşmada, eşler kanıtlarını sunma ve argümanlarını ileri sürme fırsatına sahiptir. Mahkeme, mal paylaşımı konusunda bir karar verecektir. Mahkemenin kararı kesindir ve temyize başvurulamaz.

Mal paylaşım davasında edinilen mallar ortadan ikiye bölünmez. Mal paylaşım davasında edinilmiş malın değeri tespit ettirilir. Bu değer üzerinden karşı eşe katılma payı alacağı çıkartılır.

Boşanmada Mal Paylaşımı Davası Süreci

Boşanma süreci, birçok hukuki ve duygusal zorlukları beraberinde getiren karmaşık bir süreçtir. Boşanmada mal paylaşımı da bu sürecin önemli bir parçasıdır. Türkiye’de mal paylaşımı davası açmak isteyen bireyler, belirli adımları takip etmelidir. Bu makalede, Boşanmada Mal Paylaşımı Davası sürecinin aşamaları ve önemli noktaları ele alınmaktadır.

Öncelikle hukuki danışmanlık alınması gerekmektedir. Boşanma sürecinde mal paylaşımı davası açmayı düşünen bir kişi, ilk olarak bir hukuk danışmanına başvurmalıdır. Bir avukatın uzman görüşü, bireye hukuki hakları, süreç ve beklentiler hakkında netlik sağlayacaktır.

İkinci olarak mal varlığının belirlenmesi gerekmektedir. Boşanma sürecindeki mal paylaşımı davası için, eşlerin mal varlıklarının tespit edilmesi gerekmektedir. Bu aşamada, gayrimenkuller, banka hesapları, yatırımlar ve diğer mal varlıkları dahil olmak üzere tüm varlıkların kayıtları incelenir ve envanter oluşturulur.

Dava sırasında uzman değerlendirmesi yani bilirkişi raporu aldırılması gerekmektedir. Bazı durumlarda, mal varlıklarının değeri konusunda bir uzmanın değerlendirmesi gerekebilir. Özellikle gayrimenkul ve diğer değerli varlıkların adil bir şekilde değerlendirilmesi önemlidir. Uzmanların bu konuda yapacağı değerlendirmeler, mahkeme sürecinde belirleyici olabilir.

Boşanma davası açılmadan önce mal paylaşımı anlaşması yapılması denenmelidir. Eşler, mal paylaşımı konusunda anlaşmaya varabilirler. Anlaşma, mahkeme sürecini hızlandırabilir ve tarafların kontrolünü sağlar. Ancak, anlaşmanın adil ve dengeli olduğundan emin olunması önemlidir. Her iki tarafın da haklarının korunduğundan emin olmak için bir avukatla çalışmak önerilir.

Anlaşma ile uzlaşma sağlanamazsa mal paylaşımı davasının açılması gerekmektedir. Taraflar anlaşmaya varamazsa veya bir anlaşma mümkün değilse, mal paylaşımı davası mahkemeye sunulmalıdır. Davanın açılması için gerekli belgeler ve başvuru formları hazırlanmalıdır. Bu süreçte, bir avukattan destek almak önemlidir.

Mahkeme süreci iyi bir avukat ile titizlikle takip edilmelidir.Mal paylaşımı davası mahkeme sürecine girer. Taraflar, mahkeme duruşmalarında ifade verir ve deliller sunar. Hakim, tarafların argümanlarını ve kanıtlarını dikkate alarak adil bir mal paylaşımı kararı verir. Mahkeme sürecinde, her iki tarafın da yasal temsilciyle hazır bulunması önemlidir.

Boşanma kararı verildikten sonra kararın tenfizi ve uygulanması sağlanmalıdır.Mahkeme, mal paylaşımı konusunda bir karar verdiğinde, kararın uygulanması aşamasına geçilir. Taraflar, mahkeme kararına uygun olarak mal varlıklarının transferini gerçekleştirir. Uygulama aşamasında, mal varlıklarının adil bir şekilde bölüşülmesini sağlamak önemlidir.

Boşanmada mal paylaşım davası mal rejiminin tasfiyesi dava dilekçesi örneği ile açılmaktadır.

Boşanmada Mal Paylaşımı Davası Ne Zaman Açılır?

Boşanma ile birlikte yada boşanma davası tamamlandıktan ve dava sonucu kesinleşip boşanma gerçekleştikten sonra paylaşımı davası açılabilmektedir. Boşanmada mal paylaşımı nasıl gerçekleşir, mal paylaşımı davası açıldığı zaman davayı açan kişi katkı payı alacağı, katılma alacağı ve değer artışı alacağı payı olarak talepte bulunabilmektedir. Mal paylaşımı davası ile boşanma davası aynı anda açıldığı zaman mahkeme tarafından önce boşanma davasının sonuçlanması beklenmektedir. Aynı anda farklı bir dava olarak mal paylaşımı davası açılsa da mahkeme boşanma davasını bekletici sebep olarak göreceği için mal paylaşımı davasını bekletecektir.

Fakat boşanma davası ile mal davasının aynı anda açılmasının çok büyük bir avantajı bulunmaktadır. Bu avantaj mal kaçırma riskinin önlenmesidir. Boşanma davası ile birlikte mal davası açıldığında mal davasında davalının üzerinde bulunan tüm mallara ihtiyati tedbir konur ve satışları önlenir. Bu sebeple mal kaçırma riski var ise boşanma davası ile birlikte mal davası açmak çok önemli olacaktır. Mal rejimi tasfiyesi davasına karşı 2 hafta içinde yazılı olarak cevap vermek gerekmektedir. Verilen cevap dilekçesi türüne mal rejiminin tasfiyesi davası cevap dilekçesi örneği denmektedir.

Yabancı Eşler İçin Özel Durumlar

Eğer eşlerden biri yabancı uyruklu ise, bazı özel durumların göz önünde bulundurulması gerekmektedir. İlk olarak, yabancı eş, Türk vatandaşı bir eş kadar mal haklarına sahip olmayabilir. İkinci olarak, Türkiye’de bulunan mülklerin devri için yabancı eşin mahkeme kararı alması gerekebilir. Ayrıca yurt dışında bulunan mal varlıklarının değerini hesaplamak ve mal rejimine katmak zor olacaktır. Bu sebeple eşlerden biri yabancı ise tüm mal varlığının tespiti yapılamayabileceği kabul edilmelidir.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Tüm buraya kadar anlatılanlar çekişmeli boşanma davası için olup anlaşmalı boşanma davası için ise Türk Medeni Kanunu taraflara özgürlük tanımıştır. Yerleşik kanun evlilik birliği içinde edinilen malların yarı yarıya olduğunu kabul etse de anlaşmalı boşanmada taraflar bu hükme uymak zorunda değildir. Taraflar özgür iradelerince ve sözleşme serbestliği çerçevesinde malların paylaşımına karar verebilmektedir. Anlaşmalı boşanmada mal paylaşımı yapmak için uzman bir avukat eşliğinde bir anlaşmalı protokolü hazırlanmalı ve anlaşmalı boşanma davası açılmalıdır.Anlaşmalı boşanma mal paylaşımında protokolün hazırlanmasının önemi olduğu kadar protokolün uygulanabilir olması da çok önemlidir. Maalesef günümüzde avukat eşliği olmadan protokol hazırlanmakta ve hak kayıpları yaşanmaktadır. Mal paylaşımı teknik bir konu olup muhakkak konusunda uzman boşanma avukatlarından destek alınması gerekmektedir.

En İyi Mersin Mal Paylaşım Avukatı Nasıl Bulunur?

İşte en iyi mal paylaşımı avukatını bulmanıza yardımcı olacak bazı adımlar:

Öncelikle en iyi avukat için araştırma yapın. İyi bir avukat bulmak için başlangıç noktanız araştırmadır. İnternet üzerinde avukatların web sitelerini, hukuk firmalarını ve müşteri değerlendirmelerini inceleyin. Mal paylaşımı ve boşanma davalarında uzmanlaşmış avukatlar aramak önemlidir.

TÜRKİYE’DE EN İYİ BOŞANMA AVUKATI BULMA YÖNTEMLERİ

Boşanma konusunda uzman deneyime sahip avukatları değerlendirin. Mal paylaşımı davalarında uzmanlaşmış avukatlarla iletişime geçin ve hizmetlerini, deneyimlerini ve uzmanlık alanlarını değerlendirin. Mal paylaşımı davalarında uzun yıllara sahip ve iyi bir itibara sahip olan avukatları tercih etmek önemlidir.

İşbirliği ve uyum içerisinde olun. Mal paylaşımı davaları zaman alıcı ve karmaşık olabilir. Bu nedenle, avukatınızla işbirliği yapabileceğiniz ve uyumlu bir ilişki kurabileceğinizden emin olun. Güvenilirlik, iletişim ve profesyonellik önemli faktörlerdir.

Boşanma davası tamamlandıktan ve dava sonucu kesinleşip boşanma gerçekleştikten sonra mal paylaşımı davası açılır. Boşanmada mal paylaşımı nasıl gerçekleşir, mal paylaşımı davası açıldığı zaman davayı açan kişi katkı payı alacağı, katılma alacağı ve değer artışı alacağı payı olarak talepte bulunabilmektedir. Mal paylaşımı davası, boşanma davası sonuçlandıktan sonra açılır. Mal paylaşımı davası ile boşanma davası aynı anda açıldığı zaman mahkeme tarafından önce boşanma davasının sonuçlanması beklenmektedir. Aynı anda farklı bir dava olarak mal paylaşımı davası açılsa da mahkeme boşanma davasını bekletici sebep olarak göreceği için mal paylaşımı davasını bekletecektir. Yani sonuç olarak boşanmada mal paylaşımı nasıl gerçekleşir, boşanma davası görülüp karar kesinleştikten sonra mal paylaşımı davası açılır ve evlilik süresince edinilen mallar ikiye bölünerek paylaştırılır.

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara