Çekte Protesto Nedir Nasıl Yapılır ?

Çekte Protesto Nedir Nasıl Yapılır? Bugün sizlere bu konudan bahsedeceğiz.

Çekte Protesto Nedir Nasıl Yapılır ?

Protesto poliçe de muhatabın kabul etmemesinin ya da ödenmemesinin bono ve çekte ise senet borçlusunun ödenmemesinin tespidir.

Aynı zamanda protesto çekilmesiyle , müracaat borçlularının o ana kadar donmuş ( uyur ) vaziyette duran garanti sorumlulukları canlanır.

Yani kısacası protesto çekildikten sonra , cirantalara karşı icra takibi yapma olanağı doğar.

Sonuç olarak hamilin cirantaya karşı müracaat edebilmesi için

a) Bononun lehtarı tarafından usulüne uygun olarak tedavüle çıkartılmış olması, başka bir deyişle hamili bonoyu kanuna uygun bir ciro silsilesi ile edinmiş olması,

b) Hamili kanunda belirtilen içerik ve şekil şartlarını taşıyan bir ödememe protestosu çekmiş olması gerekir.

Peki protesto için hangi süreler içinde çekilmesi gerekmektedir ?

Belirli bir günde veya düzenlenme gününden ya da görüldükten belirli bir süre sonra ödenmesi şartını içeren bir poliçeden dolayı çekilecek ödememe protestosunun, ödeme gününü izleyen iki iş günü içinde çekilmesi zorunludur.

Görüldüğünde ödenmesi şart olan bir poliçeden dolayı çekilecek ödememe protestosu, ibrazın yapıldığı günün ertesi ilk iş günü çekilmesi zorunludur.

Protesto alacaklısı için nasıl bir sonuç doğurur ?

Usulüne uygun çekilmiş bir protestodan sonra müracaat borçluları keşideci gibi borcun tamamından sorumlu olur.

Ayrıca ödememe protestosunun çekilmesiyle, senedin tedavül senedi olma özelliği sona erer

Alacaklı , hamilin cirantaya karşı başlattığı icra takibi ve açacağı tahsil davasında neye dikkat etmesi gerekir ?

1- Kanuna uygun olarak ödememe protestosu çekilmiş mi?

2- Ciro silsilesi düzgün mü?

3- Ve Zamanaşımı

Çünkü Kanuna uygun ciro silsilesi ile bonoyu devralmayan hamil tahsil davası açamaz. Usulüne uygun ödememe protestosu çekmeyen hamil cirantalara müracaat hakkını kaybeder .

Cirantalara karşı takipte ve keşideceyi karşı takipte zamanaşımı ne kadardır ?

Poliçeyi kabul edene karşı ileri sürülecek poliçeden doğan istemler,vadenin geldiği tarihten itibaren üç yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.

Hamilin, cirantalarla düzenleyene karşı ileri süreceği istemler, süresinde çekilen protesto tarihinden tarihten itibaren bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. Bir cirantanın başka cirantalarla düzenleyen aleyhine ileri süreceği istemler, cirantanın poliçeyi ödediği veya poliçenin dava yolu ile kendisine karşı ileri sürüldüğü tarihten itibaren altı ay geçmekle zamanaşımına uğrar

Müracaat borçlularında hangi defiler öne sürülebilir ?

Poliçeden dolayı kendisine başvurulan kişi, düzenleyen veya önceki hamillerden biriyle kendi arasında doğrudan doğruya var olan ilişkilere dayanan def’ileri başvuran hamile karşı ileri süremez

Bunun tek bir istinası var , eğer hamil poliçeyi iktisap ederken borçlunun zararına bilerek hareket etmiş ise kanıtlanması halinde ileri sürebilir.

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara