Fuzuli İşgal Nedeniyle Tahliye Davası Dava Dilekçesi Örneği

Fuzuli işgal nedeniyle tahliye davası dava dilekçesi örneği fuzuli işgal sebebiyle tahliye davası açmaya yarayan dava dilekçesi türüdür. Fuzuli işgal yani haksız işgal bir taşınmazın hiçbir kira kontratı ve anlaşması olmadan bir yabancı tarafından işgal edilmesi demektir.

Fuzuli işgal nedeniyle tahliye davası açılabilmesi için ihtar şartına gerek yoktur. Fuzuli işgal nedeniyle tahliye davasında ecrimisil de talep edilebilmektedir. Ecrimisil talebinin belirsiz alacak olarak talep edilebilmesi mümkündür. Aşağıdaki dilekçe örnek dilekçe olup muhakkak konusunda uzman bir mersin gayrimenkul avukatı tarafından yazılması gerekmektedir.

Fuzuli İşgal Nedeniyle Tahliye Davası Dava Dilekçesi Örneği

MERSİN NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK  MAHKEMESİNE

DAVACI :            

ADRESİ

VEKİLİ : Av. Tunç Sudi Tol  – Mersin Barosu-2742

ADRESİ : Adres Antettedir. 

DAVALI

ADRESİ :     

DİLEKÇE KONUSU         : Müvekkil taşınmazına yönelik el atmanın önlenmesi ve fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımızı saklı tutmak kaydı ile ecrimisil taleplidir.  

DAVA DEĞERİ             : Fazlaya ilişkin hakkımız saklı kalmak kaydıyla, bilirkişi raporuyla belirlenecek olan tutarlara göre harç tamamlanmak üzere şimdilik El atmanın önlenmesi ve HMK 107. Maddeye göre artırılmak üzere Ecrimisil için 1.000 TL    

AÇIKLAMALAR

Müvekkiller tapuda Akdeniz ilçesi Mersin ili Nusratiye mah. 111 Ada, 11 Parsel, 1 blok, Zemin Kat, 1 numaralı bağımsız bölüm kayıtlı taşınmazın malikleridir. İşbu taşınmaza ilişkin tapu bilgilerini dilekçemiz ekinde sunuyoruz. Davalı tarafından aralarında herhangi bir kira ilişki bulunmamasına rağmen haksız ve hukuksuz bir şekilde ilgili taşınmaz işgal edilmiştir. İşbu sebeplerle bu davayı ikame etmek hasıl olmuştur. İş bu taşınmaz muris tarafından 29.05.2018 tarihinde miras kalmıştır. 

Yapılan araştırmalarda muris x ile davalı arasında herhangi bir kira ilişkisi olmadığı, davalının bilinen tarihe göre 29.05.2018 tarihinden bu yana taşınmazı haksız ve hukuka aykırı olarak işgal ettiği tespit edilmiştir. Meski, Enerjisa, Turkcell ve benzeri şirketlere müzekkere yazılarak elektrik su aboneliklerinin davalı tarafından ne zaman başlatıldığına yönelik araştırma yapılmasını arz ve talep ediyoruz. Ayrıca aboneliklerin davalı adına çıkmaması halinde zabıta  araştırması yaptırılarak taşınmazın ne zamandan beri kullanıldığının tespit edilmesini arz ve talep ediyoruz. 

Davalı tarafın söz konusu taşınmazı işgal etmesi herhangi KAYDA DAYALI BİR HAKKA YAHUT TASARRUFA YÖNELİK BİR YETKİYE DAYANMAMAKTA olup DAVALI HAKSIZ İŞGALCİ KONUMUNDADIR. Müvekkil haksız işgal nedeniyle taşınmazı kullanamadığı gibi hukuki semerelerinden de yaralanamamaktadır. Bu nedenle mülkiyet hakkı ihlal edilen müvekkil maddi zarara uğramıştır. Sayın Mahkemeniz tarafından söz konusu haksız işgalin sonlandırılması ile davalı yönünden haksız işgale ilişkin tazminata hükmedilmesini talep ediyoruz.

Gayrimenkulün piyasa rayiçlerine göre en az aylık 30.000,00-TL öğrenmiş bulunuyoruz, bu sebeple bilirkişi marifetiyle müvekkile ait taşınmazın aylık kira bedelinin tespitiyle müvekkilin mahrum kaldığı alacaklarının tazminini talep etmek zorunluluğu hasıl olmuştur. 

HUKUKİ SEBEPLER : HMK, TMK, TBK ve ilgili sair mevzuat.

HUKUKİ DELİLER : Karşı tarafın sunacağı delillere karşı delil ve tamamlayıcı delil bildirme haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

 -Tapu Senedi 

-Keşif

-Tanık beyanları (celse arasında isimleri sunacağız.)

-Emsal Kira Bedellerinin Araştırılması (Ayrıca Emlakçılar Odasından Temini)

-Bilirkişi İncelemesi

-Elektrik, su, internet vb. Abonelik sözleşmeleri

-İlgili gayrimenkulde elektrik ve su aboneliklerinin davalı üzerinde olduğu

-Sair her türlü delil

NETİCE VE TALEP

Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle fazlaya ilişkin hakkımızın saklı kalmak kaydıyla davamızın kabulü ile;

-Tapu kaydının Akdeniz Tapu Müdürlüğünden müzekkere yazılarak getirtilmesini,

-Elektrik, su, internet aboneliklerinin araştırılması için ilgili şirketlere müzekkere yazılmasını, aboneliklerin davalı adına çıkmaması halinde zabıta marifetiyle araştırma yapılmasını ve işgalin ne zamandan beri yapıldığının tespit edilmesini,

-Davalı tarafça Akdeniz ilçesi Mersin ili Nusratiye mah. 11 Ada, 11 Parsel, 1 blok, Zemin Kat, 11 numaralı bağımsız bölümde EL ATMANIN ÖNLENMESİNİ ve taşınmazın haksız şekilde işgal edilen kısmının doğrudan kullanıma hazır bir halde teslim edilmesini;

-Davalı tarafın dava konusu taşınmazın haksız işgaline karşılık HMK 107. Madde uyarınca belirsiz alacak davası niteliğinde olan davada bilirkişi marifetiyle hesaplanacak geçmişe dönük 5 yıllık ecrimisil miktarına göre, bilirkişi marifetiyle belirlenen bedele göre dava değerini arttırmak ve harcı tamamlamak kaydıyla şimdilik 1.000 TL ecrimisilin belirlenecek her dönem için dönem sonlarından itibaren (dönem sonunun yıl sonu olacak şekilde hesaplanıp ayrı ayrı faize hükmetmek kaydıyla) avans faizi ile birlikte davalı taraftan müştereken ve müteselsilen tahsilini,

-Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesini saygıyla arz ve talep ederiz. 26.03.2024

EK1: Noter onaylı vekaletname

Davacı Vekili

Av. Tunç Sudi TOL

e-imzalıdır.

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara