Gecikmiş İtiraz Dava Dilekçesi Örneği

Gecikmiş İtiraz Dava Dilekçesi Örneği; bir açılan icra takibi sonrasında alacaklının süresi içinde haklı bir sebep nedeniyle itiraz edememesi sonucu icra takibi borcundan kurtulmak için açacağı dava türüdür.

Gecikmiş İtiraz Nasıl Yapılır?

Gecikmiş itiraz İcra İflas Kanunu 65. madde de yer almaktadır. İlgili dava açılabilmesi için süresinde yapılamayan itirazın haklı bir sebebe dayanması ve bu sebebin belgelendirilmesidir. Ayrıca itiraz edilememeye sebep olan olayın ortadan kalktığı günden itibaren en geç 3 gün içinde açılmalıdır. Yapılan başvuru sonrasında mazeretin kabulü halinde yapılan icra durur. Daha önce İcra İflas Kanunu uyarınca borçlunun mallarına haciz yapılmış ise takibin durma kararı sonrasında alacaklı 7 gün içinde itirazın kaldırılması davası açması gerekmektedir. Alacaklı 7 gün içinde icra mahkemesinden itirazın kaldırılmasını istemez ise hacizler kalkar.

Gecikmiş itiraz davası mücbir sebep gibi bir olaydan kaynaklı açılabilmektedir. Kanun koyucu hangi hallerden açılabileceğini yazarak sınırlamamıştır. Bu sebeple bir çok sebep ile bu davayı açmak mümkündür. Bu sebeplerden bir tanesi ise usulsüz tebligattır. Usulsüz tebligat nedeniyle açılacak olan usulsüz tebligat nedeniyle gecikmiş itiraz davası da bu dava türlerinden biridir. İlgili dilekçeler teknik dilekçeler olup muhakkak konusunda uzman mersin icra avukatı personelimizden destek almanız gerekmektedir.

Gecikmiş İtiraz Dava Dilekçesi Örneği

MERSİN NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ’NE

Tedbiren satışın durdurulması taleplidir.

İCRA DOSYA NO: Mersin 2.İcra Dairesi 2023/11111 E.

İTİRAZ EDEN

DAVACI:

VEKİLİ: Av. Tunç Sudi Tol- Adres Antettedir.

DAVALILAR:

KONU: Mersin 2.İcra Dairesi Müdürlüğü’nün 2023/1111 E. Sayılı icra takibi dosyası ile aşağıda anlatılan ve suç oluşturan nedenlerle süresinde itiraz edilememiştir. İcra İflas Kanunu 65. Madde uyarınca müvekkil aleyhine başlatılan icra takibine, borca, İcra İflas Kanunu 170. Madde uyarınca senetteki İMZAYA ilişkin itirazlarımızın sayın mahkemenize sunulması ile dava süresince takibin tedbiren DURDURULMASINA, bu mümkün değilse satış işlemlerinin durdurulmasına karar verilmesini, netice olarak da imzaya, bu olmaması durumunda borca itiraz doğrultusunda takibin İPTALİNE karar verilmesi talebimizdir.

AÇIKLAMALAR:

Mersin 2 İcra Dairesi Müdürlüğü’nün 2023/1111 E. Sayılı dosyası ile davalılar tarafından müvekkil aleyhine icra takibine geçilmiştir. Söz konusu icra takibine konu kambiyo senedi müvekkil tarafından imzalanmamıştır. Ayrıca müvekkil dosya alacaklısı görünen şahıs ile bir hukuki ilişkisi yoktur. Bu şahsa karşı böyle bir borcu yoktur. Bu sebeple Mersin 2 İcra Dairesi Müdürlüğü’nün 2023/11117 E. Sayılı icra takibine, borca ve imzaya itirazlarımız neticesinde öncelikle takibin durdurulmasına, bu mümkün değilse satış işlemlerinin durdurulmasına netice olarak da takibin iptaline karar verilmesi gerekmektedir. Şöyle ki;

Müvekkil aleyhinde 2 adet icra dosyası açılmıştır. Ve bu icra dosyalarından huzurda bulunan dosyaya konu olan icra takibine, kurulan kumpas sonucu süresinde itiraz edilmemesi nedeniyle icra dosyasında bulunan 4 arsası şuan satışa çıkarılmıştır. İlk satış 05.05.2023 tarihinde yani 10 gün sonra yapılacaktır. Bu sebeple dosyanın ivedi ve önemli olduğunu öncelikli olarak belirtmek isteriz.

-Başlatılan icra takiplerinden ilki ve bu dosyanın konusu: Mersin 2.İcra Dairesi 2023/11111 esas sayılı dosyadır. İlgili dosya 28.07.2023 ödeme tarihli, 10.05.2023düzenleme tarihli 300.000 $ ‘lık bir kambiyo takibine dayanmaktadır. Dosyada alacaklı xxx şahıs gözükmektedir. Ayrıca senet alacaklısı xxxxx olarak görülmektedir. (Ek:1 de senet örneğini paylaşıyoruz.)

-Başlatılan icra takiplerinden ikincisi: Mersin 1. İcra Dairesi 2022/5229 esas sayılı dosyadır. İlgili dosya da 21.12.2023 ödeme tarihli, yine 10.02.2023 düzenleme tarihli yine 300.000 $ ‘lık bir kambiyo takibine dayanmaktadır. Dosyada yine alacaklı xx isimli bir avukat şahıs gözükmektedir. Ayrıca yine senet alacaklısı xxx olarak görülmektedir. (Ek:2 de senet örneğini paylaşıyoruz.) Yani senetler birebir aynıdır.

İlgili iki senette müvekkilime ait değildir. Müvekkilimin böyle bir borcu yoktur. Borcu olmadığı gibi senetler sahtedir, imzalar müvekkilime ait değildir.

Nitekim ilk senetten sonra ortaya çıkan ikinci senedin bulunduğu Mersin 2. İcra Dairesi 2023/51111 esas sayılı icra dosyasına süresinde imzaya itiraz edilmiş, 300.000 $’lık senet Mersin 3 İcra Hukuk 2022/22 esas sayılı dosyasında bilirkişi incelemesine alınmıştır. İç işleri bakanlığı Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan inceleme sonucunda senetlerin farklı bir belgenin senede dönüştürülmesi suretiyle sahte olarak oluşturulduğu ortaya çıkmıştır.

Mersin 5. İcra Dairesi 2022/10087 esas sayılı dosyada müvekkilin avukatlığını yapan Av. Önder KURT defalarca müvekkil imzaların kendisine ait olmadığını beyan etmesine rağmen, bu beyanları hiç dikkate almayarak imzaya süresinde itiraz etmemiştir, ikinci icra takibindende haberdar etmemiştir. Her görüşmelerinde halloldu o iş diyerek müvekkili uyutmuştur. Müvekkil tüm yaşananları, imzaya itiraz edilmediğini dün e-devlet üzerinden başka bir avukata yaptırdığı inceleme sonucu öğrenmiştir.

Yukarıda anlatılan sebepler nedeniyle ve müvekkilin hiç bir kusurunun olmaması nedeniyle, aynı başka senedin sahte çıktığına dair raporun, hiçbir kuşkuya yer vermeyecek şekilde do İcra İflas Kanunu 65. Madde uyarınca gecikmiş itiraz hükümlerinin uygulanmasını talep etmekteyiz.

İcra İflas Kanunu – Gecikmiş itiraz:

Madde 65 – (Değişik: 18/2/1965-538/35 md.)

Borçlu kusuru olmaksızın bir mani sebebiyle müddeti içinde itiraz edememiş ise paraya

çevirme muamelesi bitinceye kadar itiraz edebilir.

İcra İflas Kanunu 170. Madde uyarınca Mersin 2. İcra Dairesi 2023/10422 esas sayılı icra dosyasında bulunan kambiyoda ki imzaya itiraz ediyoruz. Ayrıca imza ile birlikte İcra İflas Kanunu uyarınca 169. Madde uyarınca borca itiraz ediyoruz. İmza incelemesinden sonra gerek görülmesi halinde, borca itirazın tespiti için;

Ayrıca öncelikle genel şartlar uyarınca ihtiyati tedbir olarak icra takibinin tedbiren durdurulmasını, bu tedbirin teminatsız olarak verilmesini, teminatsız verilmesi mümkün değilse dosya borcunun çok yüksek olduğu, müvekkilin bunu karşılayacak durumunun olmadığı dikkate alınarak uygun bir bedel karşılığı verilmesini, bu durum mümkün değilse İcra İflas Kanunu 170. Madde son cümle uyarınca satış işleminin durdurulmasına yönelik ara karar kurulmasını arz ve talep ederiz.

b) İmzaya itiraz:

Madde 170 – (Değişik: 9/11/1988-3494/33 md.)

Borçlu,168 inci maddenin 4 numaralı bendine göre kambiyo senedindeki imzanın kendisine ait olmadığı yolundaki itirazını bir dilekçe ile icra mahkemesine bildirir. Bu itiraz satıştan başka icra takip muamelelerini durdurmaz.

SONUÇ VE İSTEM :

Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle

Yukarıda arz ve izah edilen ve mahkemenizin resen göz önünde bulundurulacak hususlar doğrultusunda,

-Öncelikle Mersin 2.İcra Dairesi 2022/1111 E. Sayılı dsoyasında ki icra işlemlerinin durdurulması için ihtiyati tedbir kararı verilmesini, bu mümkün değilse satış işlemlerinin durdurulmasına karar verilmesini,

-Mersin 2.İcra Dairesi 2022/111 E. Sayılı dosyasında bulunan kambiyonun imza incelemesine tutulmasını,

EKLER:

28.07.2023 vade tarihli 300.000 $ Bedelli Kambiyo Senedi

21.12.2023 vade tarihli 300.000 $ Bedelli Kambiyo Senedi

İcra ödeme emirleri

İcra Dairesince verilen satış ilanı

Kriminal Raporu

DAVACI VEKİLİ

AV. TUNÇ SUDİ TOL

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara