Gümrük Hukuku ve Dış Ticaret Hukuku

Gümrük Ve Dış Ticaret Hukuku Nedir? Hukuk Büromuzun Gümrük Hukuku Ve Dış Ticaret Hukuku Alanında Hizmetleri Nelerdir?

 Maalesef günümüzde Gümrük Hukuku uyuşmazlıkları gümrük müşavirlerince çözümlenmeye çalışılmakta ve günden güne avukatların faaliyet alanından çıkartılmaktadır. Oysa ki dış ticaret hukuku ve gümrük hukuku uyuşmazlıkları hukuki sorunlar olup avukatlar tarafından çözümlenmesi gerekmektedir. Hukuk büromuz Gümrük Hukuku ve Dış Ticaret konularında profesyonel destek sağlamaktadır.

A) Gümrük Hukuku Nedir ?

 Genel olarak mal alım-satımı şeklinde tanımlanan “ticaret”in temeli, ilkel toplumlara kadar uzanmaktadır ve insanlık tarihindeki ilk şekli “takas” olarak ortaya çıkmıştır. Paranın henüz icat edilmediği dönemlerde, ticaret, mala/ürüne/hizmete karşı, mal/ürün/hizmet şeklinde yapılmıştır. Zamanla tüccarlar aracılığıyla, denizaşırı ticaret olarak tanımlanan usulde, malların taşınmasını ve tedarikini gerçekleştirmeye başlamış ve böylece ticari ilişkiler sadece yakındaki kişilerle değil, uzak bölgeler ve devletler arasında da yaşanmaya başlamış ve böylece dış ticaret ortaya çıkmıştır. Bir ülkeye giren ve bir ülkeden çıkan mal ve eşya üzerinden alınan vergi olarak tanımlanan “gümrük”, esasen insanoğlunun başka toplumlarla, devletlerle ticaret yapmaya başladığı tarihlerden itibaren varlığını sürdürmüş ve devletlerin egemenlik alanlarının ifade biçimini ve hazinelerinin de önemli bir gelir kaynağını oluşturmuştur. Bugün dahi gümrük vergileri, devletler için en büyük gelir kaynaklarından biridir.

 Gümrük alanındaki iş ve işlemlerin fazlalığı ve çeşitliği karşısında ise, hukuki bir takım düzenlemeler yapılması kaçınılmaz olmuştur; ki Türk Gümrük mevzuatı ile ilgili tarihsel sürece bakıldığında, Anadolu Beyliklerinden Osmanlı’ya, Osmanlı’dan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne kadar çok çeşitli gelişmeler yaşandığı görülmektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Gümrük Kanunu 19.06.1927 tarihli ve 1093 sayılı Kanun’dur. Bu Kanun’un ardından 1929 yılında 1499 sayılı “Gümrük Tarifesi Kanunu” yürürlüğe girmiştir. Bu tarife uygulaması nedeniyle artan kaçakçılık faaliyetlerini önlemek için de 02.06.1929 tarihinde 1510 sayılı “Kaçakçılığın Men ve Takibi Kanunu” yürürlüğe konulmuştur. Zaman içerisinde değişen ekonomik koşullar karşısında yetersiz kalan Gümrük Kanunu, 1949 yılında kaldırılarak yerine 5383 sayılı “Gümrük Kanunu” yürürlüğe konulmuştur. Cenevre’de imzalanarak 1948 yılında yürürlüğe giren Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) paralelinde; gümrük mevzuatının basitleştirilmesi, formalitelerinin azaltılması ve mevzuat uyumunun sağlanması amacıyla yapılan çalışmalar sonucu 1950 yılında Brüksel’de Gümrük İşbirliği Konseyi kurulmuş ve ülkemiz bu Konseyin ilk üye ülkeleri arasında yer almıştır. 1956 yılına gelindiğinde ise, 1931 yılında kurulan yarı askeri nitelikteki Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı kaldırılmış ve sivilleşerek Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ismini almıştır. Türkiye-Avrupa Topluluğu 36’ncı Ortaklık Konseyinin 06.03.1995 tarihli Kararı ile 01.01.1996 tarihinde başlamak üzere taraflar arasında “Gümrük Birliği” tesisi öngörülmüştür. Avrupa Birliği mevzuatına uyuma ilişkin, 01.01.1996 tarihinden itibaren Gümrük Birliği uygulamaları Türk gümrüklerinde başlatılmıştır.

 Ülkemizin Gümrük Birliğine girmesi nedeniyle Topluluk Gümrük kodunda yer alan hükümlerin, Ortaklık Konseyi Kararı gereğince Gümrük Kanununa yansıtılması amacıyla 4458 sayılı Gümrük Kanunu 1999’da yayımlanmış ve 2007 yılında yayımlanan 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile de bütün gümrük suçlarına ilişkin yeni düzenlemeler yapılmıştır.

 Nihayet Avrupa Birliği Topluluk Gümrük Kodunda zaman içerisinde meydana gelen değişikliklere uyum sağlamak amacıyla 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 07.07.2009 tarihli ve 27281 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5911 sayılı Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile değiştirilmiş ve anılan yasal düzenleme ile Gümrük Kanunu’nda geçen bazı deyimlerin tanımları, transit rejimi, ekonomik etkili gümrük rejimleri, gümrük yükümlülüğünün doğması ve başlaması, gümrük vergisi ve para cezalarının tebliği, itirazlar ve usulsüzlük cezası gibi konularda değişiklikler yapılmıştır.

B) Dış Ticaret Ve Gümrük Hukuku Alanında Ki Çalışmalarımız

  • Uluslararası alım-satım sözleşmeleri
  • Uluslararası teslim ve ödeme şekilleri
  • Uluslararası taşımacılık, mal bedeli döviz hareketleri (kambiyo), ihraç kayıtlı alış ve satışlar
  • Ulusal işleme ve yatırım teşvik rejimi
  • Ülkeye giren ve ülkeden çıkan malların Gümrük Tarife ve İstatistik Pozisyon No’sunun (GTİP), miktarının, kıymetinin ve menşe ülkesinin hatalı beyan edilmemesi ve bu yüzden ortaya çıkacak ağır gümrük vergi ve cezalarının önlenmesi
  • Gümrük vergileri konusunda çıkan uyuşmazlıkların çözümü
  • Gümrük Kanunu kapsamında her tür danışmanlık hizmeti ile gümrük idareleri önünde temsil
  • Muafiyetler
  • Ve diğer hukuki konularda destek sağlamak

İletişim Formu