İç Mimarlık Hizmet Sözleşmesi

İç mimarlık Hizmet Sözleşmesi yani ücret sözleşmesini aşağıda size sunuyoruz. Sözleşme örnek sözleşme olup genel şartlarla yazılmıştır. Sözleşme düzenlenmesi durumunda muhakkak bir mersin sözleşme avukatından danışmanlık alınması önemlidir. Aşağıda paylaştığımız sözleşme iç mimarlık hizmeti için kullanılabileceği gibi normal mimarla da kullanabilmektedir. İç mimarlık sözleşmesinde temel husus yüklenicinin işi zamanında ve sözleşmeye uygun bitirmesi, işvereninde sözleşmede belirlenen ücreti zamanında ödemesidir. Bu sebeple hazırlanan sözleşmelerde bu noktalara dikkat edilmesi önemlidir. Sözleşme hukuku üzerinde bir avukattan destek alındığında tarafların hukuk güvenliği en iyi şekilde sağlanacaktır.

İç Mimarlık Hizmet Sözleşmesi Örneği

İÇ MİMARLIK HİZMET SÖZLEŞMESİ

YÜKLENİCİ:

ADRES:

İŞVEREN:

ADRES:

YAPILACAK İŞ: İç Mimari proje

YAPILACAK YER:……………………………………………………………..

İŞ BAŞLANGIÇ TARİHİ :

İŞ BİTİŞ TARİHİ :

1.AMAÇ1.1 …… ile ……………………………………………….. arasında imzalanan işbu sözleşmenin amacı, İç Mimarlar Odası Mesleki Denetim Uygulama Esaslarına bağlı olarak söz konusu iç mekanın bu sözleşmeye göre bu taşınmazın aşağıdaki 4.maddede söz konusu şartlar çerçevesinde düzenlenmesi işidir. Ayrıca bu sözleşme, imza altına alındığı tarihinden sonra oluşabilecek hukuki, cezai , maddi vb. her türlü sorumluluğu düzenler, sınırlar.

2. SÖZLEŞMENİN ESASI

2.1. İşveren, bu sözleşme ile yukarıda yazılı işe ait içmimarlık hizmetlerinin 4.maddede işaret edilmiş olanlarının tamamının yüklenicin sorumluluğu ve koordinasyonu altında yapılmasını. İç mimar yani yüklenici de, bu çalışmaları eksiksiz ve kusursuz olarak ve süresi içerisinde yapmayı.

2.2.Taraflar, yükümlülüklerini bu sözleşmenin içinde ki “Ücret Tarifesi” hükümlerine uygun olarak yerine getirmeyi karşılıklı olarak kabul ve taahhüt emişlerdir.

3.İŞVERENİN TEMİN EDECEĞİ BELGELER

3.1. İşveren, sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte ve sözleşme tarihinden en çok 15 gün içerisinde aşağıda yazılı belge ve bilgileri yükleniciye verecektir.

3.2. Söz konusu işin; hukuki, imar, teknik belgeleri ve yukarıda belirlenmiş konsept çerçevesinde yine söz konusu mekanın ihtiyaç programı ve yatırım bütçesi bilgileridir.

3.3.İşveren tarafından yükleniciye verilecek yukarıdaki bilgi ve belgelerin teslim tutanağı karşılığında doğru ve geçerli olması esastır. Bu belge ve bilgilerin yüklenici tesliminde gecikme olması durumunda, ya da temini görevi yükleniciye verilmesi durumunda temininde geçecek süreler, sözleşme süresine ilave edilir. Bu süre … günü geçemez.

4- YAPILACAK HİZMETLER

4.1. Bu sözleşme uyarınca İşveren tarafından istenen ve yüklenici tarafından yapılması kabul ve taahhüt edilen işlerin kapsamı aşağıdaki gibidir. İşveren, içmimarlık hizmetleri iş aşamaları karşılığında yazılı bedelleri yükleniciye ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir. Yüklenici, sözleşme kapsamındaki iş aşamalarını aşağıda yazılı süre içerisinde mücbir sebeple dışında tamamlamayı kabul ve taahhüt etmiştir.

4.2. Bu süre yüklenici tarafından mücbir sebepler dışında yapılacak çalışmaları kapsar. İşverenin inceleme ve onay süreleri ve muhtemel ek hizmetlere ait gerçekleşme süreleri yüklenicinin çalışma süresine dahil değildir.

1-Proje Hizmetleri

İşbu sözleşme ile söz konusu mekanın; yüklenici mesleki tasarım bilgisi yetkinlik ve yeterliliği ile ortaya çıkacak olan ve İşverenin iç mimari ihtiyaçlarını karşılayacak bilgi ve çizim aktarımlarını iç eren donelerdir. Bu safha İşverenin kabulü ve onayı ile sonuçlanır.

Danışmanlık Hizmeti,Rölöve (ön etüd),Konsept ve Ön Proje,Kesin Proje,Uygulama Projeleri;

1. İmalat çizimleri,

2. Sistem detayları,

3. Metraj, Keşif ve Maliyet hesapları,

Sözleşme ile söz konusu kabul edilen çalışmalar .. / .. / …. tarihinde teslim edilecektir.

5. EK HİZMETLER

5.1. Ek hizmetler sözleşmede belirtilen hizmetlerin dışındaki diğer disiplinler olup, sözleşmenin devamı sırasında ya da işin bitim tarihinden sonra devam etmesi istenilen hizmetlerle birlikte sözleşme dışı olarak ortaya konulan talepler için ayrıca üret belirlenmesi ve ödenmesi gereklidir.

Örnek; Elektrik, sıhhi tesisat, iklimlendirme, çevre düzenleme (peyzaj) vb.

5.2. İlgili proje tamamlandıktan sonra …. kez revize hakkı vardır.

6.SATIŞ FİYATI VE ÖDEME ŞEKLİ

4.1 Toplam 65.000 TL’dir. Ödemeler iki eşit taksitte ödenecektir.

4.2.İlk ödeme ….. tarihinde ….. TL, ikinci ödeme ….. tarihinde …. TL olarak ödenecektir. ( TAKSİTLERİ DİLEDİĞİN GİBİ BELİRLEYEBİLİRSİN.)

7. SÖZLEŞMENİN FESHİ

7.1. İş veren iş bu sözleşme imzalandıktan sonra haklı bir sebep olmaksızın işten vazgeçtiği takdirde hiçbir ücret isteminde bulunamaz. Yapılmış ödemeler geri istenemez. Haklı bir sebep olması durumunda bu sebebini yazılı olarak yükleniciye en geç 3 iş günü içinde bildirmek zorundadır.

7.2. Yüklenici üzerine aldığı işi, haklı bir sebep olmaksızın takipten vazgeçtiği ve haklı bir sebep olmaksızın görevden istifa ettiği takdirde hiçbir ücret isteminde bulunamaz. Haklı bir sebep olması durumunda bu sebebini yazılı olarak yükleniciye en geç 3 iş günü içinde bildirmek zorundadır.

7.3. İşveren iş bu sözleşme imzalandıktan sonra haklı bir sebep olmaksızın işten vazgeçtiği taktirde veyahut belirlenen taksitleri ödemediği/geciktirdiği taktirde yüklenici hiçbir ihtara ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi fesih edebilir. Bu durumda henüz ödeme günü gelmeyen taksit tutarları da hiçbir ihbara gerek kalmaksızın muaccel olur.

7.4 Yüklenici işveren adına yapmış olduğu masraf ve gider varsa, ilgili masraf ve giderler derhal ödenmelidir. Ödenmemesi halinde yüklenici ilgili gider ve masraflar için bu sözleşmeyi kanıt göstererek, alacağına teminatsız olarak İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Haciz kararı alabilir.

8.UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMLENMESİ

8.1. Bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümünde münhasıran Mersin Mahkemeleri ve Mersin İcra Daireleri yetkilidir.

8.2. Bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümünde öncelikle işbu sözleşme hükümleri uygulanacaktır. Eksik kalan hususlarda TÜRK BORÇLAR KANUNU VE TÜRK TİCARET KANUNU hükümleri uygulanacaktır.

8.3. Bir uyuşmazlığın devam ettiği süre boyunca, Taraflar bu sözleşmeden doğan tüm yükümlülüklerini, söz konusu anlaşmazlığın çözümü ile ilgili bir önyargı oluşturmadan, gereği gibi yerine getirmekle yükümlüdür.

9.TEBLİGAT ADRESLERİ

9.1. Devreden ve devralan ile yapacağı her türlü yazışmada yukarıda belirtilen tebligat adresleri esas alınacaktır.

9.2. Taraflar adres değişikliklerini derhal ve yazılı olarak birbirlerine bildireceklerdir. Yazılı bir bildirim yapılmadığı sürece, bu Sözleşmede yer alan adreslere yapılan tebligatlar geçerli ve ilgili tarafı bağlayıcı sayılacaktır.

10.SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ

10.1. Bu sözleşme, Sözleşme de yer alan hükümler çerçevesinde, işveren ve yüklenici tarafından imzalanması ile yürürlüğe girer.

11.SON HÜKÜM

11.1. İş bu sözleşme tarafların iradesine uygun olarak 11 ana madde olarak tanzim edilmiş olup, iki nüshadan ibarettir. (TARİH)

YÜKLENİCİ İŞVEREN

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara