İhalenin Feshi Dava Dilekçesi Örneği

İhale; Bir taşınmazın açık arttırma veya pazarlık usulü ile mahkeme kanalıyla satışa çıkarılmasına denilen isimdir. İhalenin feshi ise yapılan ihalenin hukuka aykırı olması sebebiyle mahkeme kararı ile ihalenin fesih edilmesidir. Bugün ki yazımızda İhalenin Feshi Dava Dilekçesi Örneğini paylaşacağız. İlgili dilekçe örnek dilekçe olup muhakkak konusunda uzman bir icra avukatından destek alınız.

İhalenin Feshi Dava Dilekçesi Örneği

MERSİN 1. İCRA HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE

DOSYA NO :

DAVACILAR :

VEKİLLERİ : Av. Tunç Sudi TOL

DAVALI :

VEKİLİ :

KONU : 24.12.2021 tarihli ihalenin feshi talepli dava dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR :

Davalı banka tarafından müvekkiller aleyhine Osmaniye 1. İcra Müdürlüğü’nün 2013/711 sayılı dosyası ile icra takibi başlatılmış ve işbu dosyadan yazılan talimat ile Mersin 3. İcra Müdürlüğü’nün 2014/25 talimat sayılı dosyası kapsamında

-Mersin ili, Merkez Yedikuyu Köyü, 213 ada, 4 parsel sayılı

-Mersin ili, Merkez Yedikuyu Köyü, 123 ada, 1 parsel sayılı

-Mersin ili, Merkez Yedikuyu Köyü, 222 ada, 2 parsel sayılı

-Mersin ili, Karaköprü ilçesi, 2180 ada, 24 parsel sayılı

Taşınmazların satışları yapılmış ve taşınmazlar alacağa mahsuben …… Bankası A.Ş. vekiline ihale olunmuştur. Tarafımızca ihalenin feshi davası açma zarureti doğmuştur.

1-İHALEYE FESAT KARIŞTIRILDIĞINA İLİŞKİN İDDİALARIMIZ DİNLENMEDEN KARAR TESİS EDİLMİŞTİR. BU DURUM BAŞLI BAŞINA İHALENİN FESHİ NEDENİDİR.

İhale esnasında ve öncesinde kimliği bilinmeyen kişilerce ihaleye girmek isteyen çeşitli kişi ve kuruluşların satışa girmesi engellenmiştir. Dava konusu taşınmazlarla ilgili kamulaştırma kararı olduğu ve ruhsatının bulunmadığı, daire ile ilgili kaçak olduğu ve oturma izni olmadığı söylentileri yayılmıştır. Buna ilişkin tanıklarımız da mevcut iken, mahkemece bu iddialarımız dinlenmemiş ve ispatlamamıza fırsat verilmeden davanın reddine karar verilmiştir. İhalenin feshi davasında ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasında bulunulması halinde, bu iddianın tanık dahi her türlü delille ispatlanabileceği Yargıtay İçtihatları gereğidir.

‘İİK.nun 134/2. maddesi göndermesi ile uygulanması gereken Türk Borçlar Kanunu’nun 281. maddesi uyarınca kanuna veya ahlâka (adaba) aykırı şekilde ihaleye fesat karıştırılmış olması ihalenin feshi sebebidir. İhalenin amacına ulaşmasını ve malın gerçek değerine satılmasını, ihalenin sağlıklı ve normal şartlarda yapılmasını engelleyici, dürüstlük kuralları ile bağdaşmayan davranışlarda bulunulması ve ihaleye katılıma engel olunması ihaleye fesat niteliğindedir. Taraflar fesat nedeni olarak ileri sürdükleri maddi vakıaları tanık dâhil her türlü kanıtla ispat edebilir.

Somut olayda şikâyetçi alacaklının, dilekçesinde, ihaleye fesat sebebi olarak ileri sürdüğü vakıalara dair olarak dava dilekçesinde tanık isim ve adresi bildirdiği halde mahkemece davacı tanıkları dinlenmeden şikâyetin reddine karar verildiği görülmüştür.

2- SATIŞ İLANI USULÜNE UYGUN TEBLİG EDİLMEMİŞTİR.

Satış ilanı müvekkil ve diğer ilgililere usulüne uygun tebliğ edilmemiştir.

3- SATIŞ İLANI BELEDİYEDE USULÜNE GÖRE VE SÜRESİ İÇERİSİNDE İLAN EDİLMEMİŞTİR.

İcra dosyası kapsamında satış ilanının belediye tahtasında ilanına ilişkin tutanak incelendiğinde, ilanın yasa gereği bir ay öncesinde yapılmadığı görülecektir.

4- SATIŞ İLANI MUHTARLIKTA İLAN EDİLMEMİŞTİR.

İİK hükümleri ve Yargıtay inançları uyarınca satışın gayrimenkulün bulunduğu köy ya da mahalle muhtarlığında yaptırılması gerekirken memurlukça buna yönelik bir karar verilmemiş ve muhtarlıkta ilan yapılmamıştır. Bu durum başlı başına ihalenin feshi nedenidir.

5- SATIŞ İLANINDA VE ŞARTNAMENİN TAŞINMAZIN TAPU ÖZELLİKLERİ VE NİTELİKLERİ HATALI VE EKSİK BİLDİRİLMİŞTİR.

Taşınmaz üzerindeki yapılar ve yüzölçümleri ile niteliklerine gerek satış ilanında gerekse satış şartnamesinde eksik yer verilmiştir. Taşınmazın konumuna ilişkin bilgi verilmemiş, kıymet takdiri raporunda taşınmazın ulaşımının kolay olduğundan bahsedilmiş olmasına rağmen satış ilanında bu hususa değinilmemiştir. Taşınmazın konumu ve ulaşım kolaylığının taşınmaza olan talebi arttıracağının kaçınılmaz olması karşısında bu hususun ilanda yazılmamış olması da ihalenin feshi nedenidir. Taşınmazlardan Şanlıurfa İli, Karaköprü İlçesi, 2180 Ada, 24 Parsel sayılı taşınmazın yüzölçümü satış ilanında doğru yazılmamıştır.

6- MÜKELLEFIYETLER LİSTESİ CELBEDILMEMİŞ VE İLGİLİLERE TEBLİĞ EDİLEMEMİŞTİR.

· IIK 128/1 ile “icra müdürü satışa başlamadan önce gayrimenkul üzerindeki tapu siciline mukayyet veya resmi senede müstenit olan mükellefiyetlerin hepsinin bir listesini yapar ve bu listeyi haczedenlerle borçluya tebliğ eder ve itirazlarını bildirmeleri için üç gün mühlet verir” denilmektedir. İcra Müdürlüğünce ilgililere bu yönde tebligat yapılmamıştır.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda sunulu nedenlerle ve dairenizce resen gözetilecek nedenlerle, usul ve yasaya aykırı olan İHALENİN FESHİNE, davamızın kabulüne, yargılama ücreti ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesi arz ve talep olunur.

DAVACILAR VEKİLİ

AV. TUNÇ SUDİ TOL

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara