İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davası Dilekçe Örneği

İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davası Dilekçe Örneği

İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davası Dilekçe Örneği

Ortaklığın giderilmesi yani eski adı ile İzale-i Şuyu özellikle mirasçılar tarafından açılan bir dava türüdür. Davanın konusu daire, arsa, tarım arazisi gibi herhangi bir taşınmazdır. Davanın açma amacı taşınmaza sahip ortakların artık bu ortaklığı sürdürmek istememeleri, yada taşınmazın ortaklarından birinin bu ortaklıktan çıkma isteğidir. İzale-i şuyu davası sonunda davaya konu taşınmaz mahkeme eli ile satılarak ortaklık giderilir. Ortaklığın giderilmesi davası hem paylı mülkiyette hem de elbirliği mülkiyette açılabilmektedir. Paylı mülkiyet: Bir taşınmazın ortaklarının ortak paylarını belli olması durumundaki mülkiyet hakkıdır. El birlliği mülkiyette ise ortakların o taşınmaz üzerinde payları belli değildir. Her bir ortak taşınmazın tümüne sahiptir.

İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Dava Süreci

Ortaklığın giderilmesi davası;aşağıda paylaşacağımız dava dilekçesi ile açılmaktadır. Dava açıldıktan sonra satışı istenen taşınmaz için keşif yapılmaktadır. Bu keşif sonucu taşınmazın değeri belirlenmektedir. Belirlenen değerin yarı bedeli üzerinden taşınmaz "açık arttırma usulü" yada "pazarlık usulü" ile satışa çıkmaktadır. Bu davada bakılacak ilk nokta taşınmazın bölünüp bölünemeyeceği hususudur. Çünkü eğer taşınmazın paydaşlar arasında bölünmesi imkanı varsa ortaklığın öncelikli olarak bu şekilde giderilmesi gerekir. Bu bölünmenin teknik ve hukuki olarak mümkün olup olmadığı, bölünmeden sonra da tüm paydaşların menfaatlerinin korunmaya devam ettiği ve hak kaybının yaşanıp yaşanmadığı gibi konular dikkatle incelenecektir. İzale-i Şuyu yani ortaklığın giderilmesi davaları teknik davalar olup muhakkak konusunda uzman bir;mersin gayrimenkul avukatından destek alınması gerekmektedir.;

;T.C.ERDEMLİ NÖBETÇİ SULH HUKUK;

;DAVACI ;

;VEKİLİ Av. Tunç Sudi TOL(Adres antettedir.);

;DAVALILAR;

;1-;

;2-;

;3-;

;KONU Taşınmazdaki Paydaşlığın Giderilmesi İsteminde ibarettir.;

;AÇIKLAMALAR;

;1- Müvekkilimiz, dava konusu Mersin İli Erdemli İlçesi Limonlu Mahallesi 453 Ada 25 parselde tapuya kayıtlı taşınmaza davalılarla birlikte paydaştır. (EK-Taşınmaz Tapu Bilgileri)Müvekkilimize muris babası ......'dan miras yolu ile intikal etmiş bulunan mevzu bahis taşınmaz, taraflar arasında müştereken tapuda kayıtlı olup, taraflar bu taşınmaz üzerindeki ortaklıklarını bugüne kadar giderememişlerdir.;

;2- Dava konusu taşınmazın taraflar arasında aynen taksimi mümkün olmadığından satış yolu ile ortaklığın giderilmesine ve satış bedelinin taşınmazın ortakları arasında payları oranında paylaştırılması için iş bu davanın açılması zorunluluğu hasıl olmuştur.;

;3- Davamızın sonuçsuz kalmaması ve paydaşların paylarının 3.kişilere devrinin önlenmesi için dava sonuna kadar tapu kaydının üzerine ihtiyati tedbir konulmasını da ayrıca talep etmekteyiz.;

;HUKUKİ NEDENLER ;

;4721 S. K. m. 698, 699, 6100 S. K. m. 4, 12, 316;;

HUKUKİ DELİLLER Mersin İli Erdemli İlçesi Limonlu Mahallesi 453 Ada 25parselde tapuya kayıtlı taşınmaza ait tapu kaydı, Keşif ve bilirkişi incelemesi, tanık anlatımları, yemin ve her türlü sair yasal delil.;

;SONUÇ VE İSTEM;

;Yukarıda açıklanan nedenlerle taşınmaz maldaki paydaşlığın satış yoluyla giderilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin taraflara payları oranında yükletilmesine karar verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla arz ve talep ederiz.17/03/2020;

;Ekler :;

Davaya konu taşınmaza ait Tapu Kayıtları

Bir adet onaylı vekaletname örneği.;

;Davacı VekiliAv.Tunç Sudi TOL

Yurt Dışında Yaşıyorsanız Tıklayınız
İnstagram