Kiracının Tahliyesi İçin İhtarname Örneği

Kiracının tahliyesi için ihtarname örneği; kiracının tahliyesini sağlamak için kullanılan ihtarname örneğidir. İlgili ihtarnamenin noterde hazırlanması zorunlu değildir.

Kiracının Tahliyesi

Kiracının tahliyesi, kiracının kiraya verilen yeri boşaltması yani tahliye etmesi için açılan hukuki işlem türüdür. Bu işlem ile kiraya veren kiracıyı kiralanan yerden tahliye etmektedir. Kiracının tahliyesi Türk Borçlar Kanunu uyarınca belirli usul ve şartlara bağlanmış ve gerek kiracıyı gerekse kiraya vereni korumaktadır. Kiralananın tahliyesinde önce konut kira sözleşmesine yada işyeri kira sözleşmesine yani bu sözleşmelerin hükümlerine bakılır. Bu sözleşme hükümlerine göre ve Türk Borçlar Kanuna göre hukuk uygulanır.

Kiracının tahliyesi, kısaca kiracının kiraladığı mülkü boşaltması anlamına gelir. Kiracı, kiralanan mülkü belirtilen süre içinde tahliye etmezse, kira sözleşmesinin sona ermesine rağmen mülkü kullanmaya devam ettiği için hukuki sorunlarla karşı karşıya kalabilir.

Kiracının tahliyesi, kira sözleşmesinin süresinin dolması, kiracının sözleşmeyi feshetmesi, kiracının sözleşmenin şartlarını ihlal etmesi, kiralayanın mülkü yeniden kullanmak istemesi veya mülkün yıkılması veya kullanılamaz hale gelmesi gibi bir dizi nedenle gerçekleşebilir.

Kiracının tahliyesi için, kiralayanın yasal yollara başvurması gerekmektedir. Bu yasal yollarından ilki kiracıyı temerrüde düşürmektedir. Temerrüde düşürmek için Kiracının Tahliyesi İçin İhtarname Örneği kullanılmaktadır. Bu süreçte kiralayan, kiracıya tahliye tebligatı yapmalı ve tahliye süresini belirlemelidir. Kiracı, tahliye süresi içinde mülkü boşaltmazsa, kiralayan dava açarak tahliye kararı alabilir.

Kiracının tahliyesi, taraflar arasında anlaşarak da gerçekleştirilebilir. Bu durumda kiracı, kiralayanla bir uzlaşma yaparak mülkü belirli bir tarihte boşaltacağına dair taahhütte bulunabilir. Bu uzlaşmanın yazılı olarak yapılması ve tarafların imzalaması gereklidir.

Kiracının tahliyesi sürecinde, kiracı haklarını da koruma altına alabilir. Kiracı, tahliye sürecinde kiralayanın sözleşme şartlarını ihlal ettiğini düşünüyorsa veya kiralayanın tahliye işlemlerini hukuka uygun şekilde yapmadığını düşünüyorsa, hukuki yardım alabilir. Kiracı, ayrıca tahliye süresi içinde kira bedelini ödemeye devam etmelidir.

Kiracının Tahliyesi İçin İhtarname Örneği

Kiracının tahliyesi için ihtarname örneği; kiracının tahliyesini sağlamak için kullanılan ihtarname örneğidir. İlgili ihtarnamenin noterde hazırlanması zorunlu değildir. Fakat noterde hazırlanması durumunda ispat açısından tarafınıza fayda sağlayacaktır. Türk Borçlar Kanuna göre hiçbir sebep yokken kiracının tahliyesini istemek mümkün değildir. Ancak kanundan doğacak sebeplerin varlığı halinde Türk Borçlar Kanuna göre Kiracının tahliyesi için ihtarname örneği gönderilebilecektir.

Kiracının tahliyesi için ihtarname örneği alan kiracı ise Kiracının tahliyesi için ihtarname örneğine en kısa sürede cevap vermelidir. Cevap vermesi zorunlu bir unsur olmayıp, cevap vermeme halinde ihtarnamede yer alan hususları ret etmiş sayılır. Fakat her ne kadar Kiracının tahliyesi için ihtarname örneğine cevap verme zorunluluğu olmasa da cevap verme dava aşamasında tarafınıza fayda sağlayacaktır. Kiracının tahliyesi için ihtarname örneği muhakkak konusunda uzman bir gayrimenkul hukuku avukatı tarafından hazırlanmalıdır. Tahliye edilmemesi durumunda cezai sonuçları olacağı açıkça belirtilmelidir.

Kiracinin-Tahliyesi-Ihtarname

MERSİN, 29.03.2023

İHTAR EDENKİRAYA VEREN :

VEKİLİ : Av. Tunç Sudi TOL

İHTAR OLUNAN KİRACI :

KONU :Müvekkile ait Kiralanan taşınmazda bulunan kiracının tahliyesine yönelik ihtarnamemizdir.

AÇIKLAMALAR :

Müvekkile ait 4302 sokak Yenişehir Apartmanı K:2/15 Yenişehir/Mersin adresinde bulunan taşınmazı 2 yıldır kiracı olarak kullanmaktasınız.

Müvekkil ilgili taşınmazı Türk Borçlar Kanunu …. Madde uyarınca boşaltmanızı talep etmektedir. Yargıtay’ın ve yerleşik mahkeme kararları uyarınca kiralanan taşınmazın …… Sebeplerini içermesi halinde kiraya verene tahliye hakkı verdiği belirtilmektedir.

İşbu sebeple kiracısı olduğunuz müvekkile ait taşınmazı 5 iş günü içinde bıraktığımız gibi tahliyesini talep etme mecburiyeti doğmuştur.

SONUÇ VE İSTEM:

Yukarıda açıklanan nedenlerle; Türk Borçlar Kanunu ilgili maddesi uyarınca 4302 sokak Yenişehir Apartmanı K:2/15 Yenişehir/Mersin adresinde bulunan taşınmazı 5 iş günü içinde tahliye etmenizi, tahliye etmediğiniz taktirde hakkında yasal işlem başlatılacağını, her türlü haklarımız saklı kalmak kaydıyla saygılarımızla ihtar ve ihbar ederiz. 10.04.2023

AV. TUNÇ SUDİ TOL

İHTAR EDEN KİRACI VEKİLİ

Kiracının Tahliyesi Şartları

Türk Borçlar Kanunu’na göre, kira ilişkisinin sona ermesi ve kiracının tahliyesi için bazı şartlar öngörülmüştür. Bu şartların gerçekleşmemesi halinde kiraya verenin kira sözleşmesini fesih etme yada kiracıyı tahliye etme hakkı yoktur. Bu şartlar şunlardır:

Kira süresinin sona ermesi: Kiracının tahliyesi için kira süresinin sona ermesi gerekir. Kira süresinin sona ermesi ile kira sözleşmesinin sonlandırılması sadece kiracıya tanınan bir hak olup, kiraya veren bu yetki ile kira sözleşmesini sonlandırması mümkün değildir. Kira süresi belirli olan bir sözleşmede, kira süresi sonunda kiracının oturduğu yer, zamanında kirayı ödemiş ve sözleşme koşullarına uymuşsa, tahliye etmeksizin kira sözleşmesinin süresi uzatılır.

Tarafların anlaşması: Kiracı ve mal sahibi arasında, kira sözleşmesinin sona ermesinden önce kiracının tahliyesine ilişkin anlaşma yapılmışsa, kiracı tahliye eder. Bu anlaşma uygulamada genelde tahliye taahhütnamesi ile yapılmaktadır.

Kiracının tek taraflı fesih hakkı: Kiracı, kira süresi bitmeden önce veya belirsiz süreli kira sözleşmelerinde her zaman sözleşmeyi feshedebilir. Ancak, fesih nedeniyle mal sahibi zarar görmüşse, zararın tazmini gerekir.

Mal sahibinin fesih hakkı: Mal sahibi, kiracının sözleşme koşullarına uymaması halinde, kira sözleşmesini feshedebilir. Kiracının ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemesi, mala zarar vermesi, kiracılık hakkının devredilmesi veya alt kiraya verilmesi gibi durumlarda mal sahibi sözleşmeyi feshedebilir.

Tahliye sebepleri: Kiracının tahliyesi için bazı sebepler öngörülmüştür. Bu sebepler, mal sahibinin kiracıya tebligat yaptıktan sonra mahkemeye başvurması ve mahkemenin verdiği kararla gerçekleştirilir.

Tahliye sebepleri şunlardır:

-Kiracının kira bedelini ödememesi, yada bir kira döneminde 2 sefer geç ödemesi,

-Kullanım amacına aykırı hareket etmesi,

-Malın başka bir kişiye satılması ve bu kişinin taşınmaza ihtiyacı olması,

Kiraya verenin ihtiyacı sebebiyle kiralanan taşınmazın tahliyesi,

-Kiracının kiralayanı terk etmesi ve gaip hale gelmesi,

Tüm bu şartlar, Türk Borçlar Kanunu’nun kiracının tahliyesi ile ilgili hükümlerinde yer almaktadır. Kiracı ve mal sahibi, kira sözleşmesi yaparken bu şartları dikkate alarak, sözleşme koşullarını belirlemelidir.

İhtiyaç Nedeniyle Kiracının Tahliyesi

Kiracı, kiraladığı mülk sahibinin kendi ihtiyacı veya aile üyelerinin ihtiyacı nedeniyle mülkü geri almak istemesi durumunda tahliye edilmek zorunda kalabilir. Bu durumda, mülk sahibi öncelikle kiracıya yazılı bir bildirim göndermeli ve tahliye tarihini belirtmelidir. Bu bildirim genellikle belirli bir süre öncesinden (genellikle 6 ay) yapılır. Kiracı, belirtilen tarihe kadar mülkü tahliye etmekle yükümlüdür.

Tadilat Nedeniyle Kiracının Tahliyesi

Kiracı, kiraladığı mülk sahibinin kendi ihtiyacı veya aile üyelerinin ihtiyacı nedeniyle mülkü geri almak istemesi durumunda tahliye edilmek zorunda kalabilir. Bu durumda, mülk sahibi öncelikle kiracıya yazılı bir bildirim göndermeli ve tahliye tarihini belirtmelidir. Bu bildirim genellikle belirli bir süre öncesinden (genellikle 6 ay) yapılır. Kiracı, belirtilen tarihe kadar mülkü tahliye etmekle yükümlüdür.

Tahliye Taahhütnamesine Dayanarak Kiracının Tahliyesi

Kiracı, kiraladığı mülk sahibinin kendi ihtiyacı veya aile üyelerinin ihtiyacı nedeniyle mülkü geri almak istemesi durumunda tahliye edilmek zorunda kalabilir. Bu durumda, mülk sahibi öncelikle kiracıya yazılı bir bildirim göndermeli ve tahliye tarihini belirtmelidir. Bu bildirim genellikle belirli bir süre öncesinden (genellikle 6 ay) yapılır. Kiracı, belirtilen tarihe kadar mülkü tahliye etmekle yükümlüdür.

Kiracının İflas Etmesi Nedeniyle Tahliyesi

Kiracı, kiraladığı mülk sahibinin kendi ihtiyacı veya aile üyelerinin ihtiyacı nedeniyle mülkü geri almak istemesi durumunda tahliye edilmek zorunda kalabilir. Bu durumda, mülk sahibi öncelikle kiracıya yazılı bir bildirim göndermeli ve tahliye tarihini belirtmelidir. Bu bildirim genellikle belirli bir süre öncesinden (genellikle 6 ay) yapılır. Kiracı, belirtilen tarihe kadar mülkü tahliye etmekle yükümlüdür.

Kiracının Kirasını Ödememesi Halinde Tahliyesi (Evden Çıkarılması)

Kiracı, kiraladığı mülk sahibinin kendi ihtiyacı veya aile üyelerinin ihtiyacı nedeniyle mülkü geri almak istemesi durumunda tahliye edilmek zorunda kalabilir. Bu durumda, mülk sahibi öncelikle kiracıya yazılı bir ödenmemiş kira borçlarına ilişkin ihtarname göndermeli ve tahliye tarihini belirtmelidir. Bu bildirim genellikle belirli bir süre öncesinden (genellikle 6 ay) yapılır. Kiracı, belirtilen tarihe kadar mülkü tahliye etmekle yükümlüdür.

Kirasını Düzenli Ödeyen Kiracı Evden Çıkartılabilir mi?

Kiracının kirasını düzenli olarak ödüyor olması, evden çıkartılması için yeterli bir sebep değildir. Ancak, kiracının kira sözleşmesinde belirtilen diğer kurallara uymaması veya mülk sahibi tarafından belirtilen nedenlerle (örneğin, tadilat veya ihtiyaç nedeniyle tahliye talebi) evden çıkartılabilir. Kiraya veren kiracıya çektiği ihtarname kiralanan taşınmazın tahliyesini talep ettiğinde, tahliye şartları oluşmamışsa, kiracı tahliye emrine itiraz dilekçesi ile itiraz edebilmektedir.

Tahliye Davası Ne Kadar Sürer?

Tahliye davası süresi ülkeye ve davaya göre değişebilir. Genellikle birkaç ay sürebilir ancak bu süreç, davaya konu olan durumun karmaşıklığına ve mahkemenin yargılama hızına bağlı olarak değişebilir. Tahliye davası; kiracının tahliyesi dava dilekçesi örneği ile açılmaktadır.

Kira Sözleşmesi Bitince Otomatik Yenilenir mi?

Kira sözleşmesi, tarafların belirlediği sürenin sonunda otomatik olarak yenilir. Sözleşme, tarafların yenileme kararı alması veya yeni bir sözleşme imzalamaması durumunda yenilenir. Tarafların yenileme kararı almadığı durumda, kira sözleşmesi sona erer ve kiracı mülkü boşaltmak zorundadır. Fakat bu durum sadece kiracı içindir.

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara