Mühendislik Hizmetleri Yüklenici Sözleşmesi

Mühendislik Hizmetleri Yüklenici Sözleşmesi; mühendislik hizmetleri için hazırlanan sözleşme örneğidir.

Mühendislik Hizmetleri Yüklenici Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır?

Mühendislik hizmetleri yüklenici sözleşmesi hazırlanırken her iki tarafı koruyacak maddelerin konması çok önemlidir. Mühendislik Hizmetleri Yüklenici Sözleşmesi, bir proje veya inşaat işinde mühendislik hizmetlerini sağlayacak olan yüklenici ile bu hizmetleri talep eden taraf arasında yapılan bir sözleşmedir. Bu sözleşme, projenin başarıyla tamamlanması ve taraflar arasındaki hak ve yükümlülüklerin belirlenmesi amacıyla imzalanır.

Mühendislik Hizmetleri Yüklenici Sözleşmesi, genellikle aşağıdaki konuları kapsaması iyi olacaktır:

Tarafların Tanımlanması önemlidir. Sözleşmede, yüklenici ve talep eden tarafın isimleri, adresleri ve temsilcilerinin bilgileri belirtilir. Proje Tanımı muhakkak yapılmalıdır. Sözleşmede, projenin ne olduğu, hedefleri, kapsamı, süresi ve diğer teknik detayları açık bir şekilde belirtilir. Mühendislik Hizmetlerinin Kapsamı detaylıca açıklanmalıdır. Sözleşme, yüklenicinin hangi mühendislik hizmetlerini sağlayacağını, bu hizmetlerin içeriğini ve süreçlerini ayrıntılı olarak açıklar. Mali Durum ve Ödeme Koşulları tek tek belirtilmelidir.

Sözleşmede, yüklenicinin mali talepleri, ücretlendirme yöntemleri, ödeme tarihleri ve diğer finansal konular net bir şekilde belirtilir. İşin Süresi ve Takvimi sözleşmede açık şekilde belirtilmesi, tamamlanmaması durumunda kanuni şartlar getirilmelidir. Sözleşme, projenin tamamlanması için belirlenen süreleri, iş takvimini ve ilgili tarihleri içerir. Performans Standartları belirtilmelidir. Sözleşme, yüklenicinin işin kalitesi, güvenlik önlemleri ve standartlara uyumu gibi performans kriterlerini açıklar.

Garanti ve Sorumluluklar unutulmamalıdır. Sözleşme, yüklenicinin işin sonucundan doğan garanti ve sorumluluklarını belirler. Tabi ki her sözleşmede olan iptal ve Uyuşmazlık Çözümü de sözleşmede belirtilmelidir. Sözleşmede, sözleşmenin nasıl sona erebileceği, uyuşmazlık durumunda hangi yöntemlerin kullanılacağı ve hangi yargı yetkisinin geçerli olduğu gibi konular yer alır. Mühendislik Hizmetleri Yüklenici Sözleşmesi gibi örnek sözleşmeler için mersin sözleşme avukatı olarak büromuz personeli ile iletişime geçebilirsiniz. Aşağıdaki sözleşme örnek sözleşme olup muhakkak konusunda uzman bir avukattan destek alınması gerekmektedir.

Mühendislik Hizmetleri Yüklenici Sözleşmesi Örneği

MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ YÜKLENİCİ SÖZLEŞMESİ

Bir taraftan, ….. adresinde mukim ….. Ltd. Şti. ile diğer taraftan, ….. adresinde mukim ….. Harita İmar Taah. ve Tic. Ltd. Şti. arasında aşağıda yazılı esas ve şartlar dahilinde bu sözleşme yapılmıştır.

Madde 1- Tanımlar

İşbu sözleşmede;

….. Ltd. Şti. “İŞVEREN”,

….. Harita İmar Taahhüt ve Tic. Ltd. Şti. “YÜKLENİCİ”,

….. İdareleri “İDARE”,

Bu sözleşme ile taşeron tarafından üstlenilen tüm vecibeler “İŞ” olarak anılacaktır.

Madde 2- Sözleşme Konusu

Bu sözleşme konusu işler, İşverenin yüklemindeki ….. Pompaj Sulaması inşaatı işi; ….. (…..Sulama Şebekesi) ve ….. (…..Sulama Şebekesi) Borulu Sulama Şebeke Hatları’nın, Kamulaştırma Planlarının, İDARE’nin kabul edeceği formatta hazırlanması ve ilgili Kadastro Müdürlüğü’nden onaylatılması işidir. Sözleşme konusu olan ve aşağıda tarif edilen işler, ….. Harita İmar Taahüt ve Tic. Ltd. Şti tarafından, YÜKLENİCİ sıfatıyla yapılacaktır.

Madde 3- Sözleşme Konusu İşin Yapım Tarifi

Sözleşme kapsamında, aşağıdaki işler YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır.

1-….. Nirengileri istikşaf, Tesis, Ölçü ve Hesabı.

2-….. Nirengileri istikşaf, Tesis, Ölçü ve Hesabı. (ED50 Dönüşümü için Bağlanılacak Nirengiler).

3-….. Poligon Noktası istikşaf tesis, Ölçü ve Hesabı.

4-Alan Hesabı.

5-Pafta Bazında Toplu Tescil Bildirimi Düzenlenmesi.

6-Kamulaştırılacak Parsellerin Kayıtlarının Çıkarılması.

7-Bilgisayar Destekli Sayısal Kamulaştırma Haritaları Üretimi. (Ülke Pafta Bö. Sis.).

8-Bilgisayar Destekli Sayısal Kamulaştırma Haritaları Üretimi. (Şeritvari).

9-Ölçü Krokisi Tanzimi.

10-Bilgisayar Destekli Sayısal Kamulaştırma Haritaları Üretimi. (Normal Pafta Standart-larında).

11-Haritaların Sayısallaştırılması.

YÜKLENİCİ, bu işin yapılmasında, İŞVEREN’in yapmış olduğu sözleşmeye, ilgili teknik şartname hükümlerine ve onaylı iş programına uymakla yükümlüdür.

Madde 4- Yüklenicinin Sorumlulukları

1-YÜKLENİCİ, işi sözleşme ve Teknik Şartname hükümleri dahilinde tam ve eksiksiz bir şekilde yapmakla yükümlüdür. Sözleşme ve Teknik Şartname Kapsamına giren ve girme-yen hükümler, YÜKLENİCİ’yi bahis konusu işi, eksiksiz ve en doğru şekilde yerine getirmek sorumluluğundan.

2-YÜKLENİCİ, iş yeri irtibat adresini, sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihinden, itiba-ren en geç 7 takvim günü içerisinde ve irtibat adresinin değişmesi halinde, yeni adresini en geç 3 takvim günü içerisinde, İŞVEREN’e bildirmekle sorumludur.

3-Sözleşme konusu işlerin ikmali için gerekli her türlü alet ve ekipman YÜKLENİCİ tarafından temin edilecektir. İŞVEREN gerektiğinde yeterli iş aletinin iş yerinde bulunup bu-lunmadığını kontrol etme hakkına sahiptir.

4-Sosyal Güvenlik Kurumu ile YÜKLENİCİ arasında, meydana gelecek ihtilaflarından dolayı İŞVEREN sorumlu olmayacaktır.

5-YÜKLENİCİ, sözleşme konusu işlerin ikmali sırasında, gerekli güvenlik tedbirlerini almakla sorumludur. YÜKLENİCİ, hatalı olsun veya olmasın sözleşme konusu işlerin ikmali sırasındaki iş kazası ve neticelerinden İŞVEREN’i sorumlu tutamaz.

6-YÜKLENİCİ’nin işin bir kısmını veya tamamını başka taşeronlar marifetiyle yaptır-mak istemesi halinde İŞVEREN’in onayını almak zorundadır.

Madde 5- Mücbir Sebepler

1-Kısmi ve genel seferberlik, deprem, su baskını, yangın gibi çalışmayı etkileyecek ha-diseler ve bu durum İŞVEREN ile YÜKLENİCİ arasında bir tutanakla tespit ve kaydı ile arazi-de çalışılamayacak ölçüde yoğun sis ve yağış olması gecikme için mücbir sebep sayılır.

2-Mücbir sebep dolayısı ile, YÜKLENİCİ, süre uzatım haricinde hiç bir hak talep ede-mez; verilecek süre uzatımı işin bedelini etkilemez.

3-Mücbir sebebin sürekli olarak 15 (onbeş) takvim gününü aşması halinde, taraflar, Sözleşme’nin yeniden gözden geçirilmesini veya tasfiyesini talep edebilirler.

4-Mücbir sebep yüzünden YÜKLENİCİ personelin uğrayacağı cismani zarar veya ölümden İŞVEREN’i sorumlu tutmayacaktır.

Madde 6- İşin Süresi ve Teslimi

Bu sözleşme, İŞVEREN tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, YÜKLE-NİCİ’nin bu sözleşme kapsamında taahhüt ettiği işleri sözleşme hükümlerine uygun olarak tamamlamak suretiyle İŞVEREN’e tevdi etmesi üzerine, İŞVEREN’in yapacağı son ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçerli olacaktır.

İş, ekli Sulama Şebeke Planında da gösterildiği gibi 3 kısma bölünmüştür.

YÜKLENİCİ;

1.Kısım işi .. / .. / ….’de,

2.Kısım işi .. / .. / ….’de,

3.Kısım işi .. / .. / ….’de,

İDARE’ye teslim edecektir.

İdarenin istediği düzeltmeleri en geç 5 gün içinde yaparak tekrar İDARE’ye teslim ede-cektir.

Madde 7- İşin Bedeli

İşbu sözleşme kapsamında; İŞVEREN, YÜKLENİCİ’ye ….. Pompaj Sulaması işi, DS ve TS borulu sulama şebekesi kamulaştırma ve irtifak işleri için beher kilometre borulu şebeke başına …..-TL ödeme yapacaktır.

Madde 8- Ödemeler

YÜKLENİCİ’nin aylık yaptığı işler, yukarda belirlenen birim fiyat esas alınarak hak edişe bağlanacak; hakediş tarihini takip eden ayın 10.günü YÜKLENİCİ faturası mukabili ödeme YÜKLENİCİ’nin banka hesabına İŞVEREN tarafından yatırılacaktır.

İŞVEREN tarafından YÜKLENİCİ’ye, ayrıca KDV için ödeme yapılacaktır.

İşin başlangıcında, YÜKLENİCİ’ye teminat senedi karşılığında …..-TL avans ödemesi yapılacaktır.

Bu avans YÜKLENİCİ’nin ilk hakedişinden defaten kesilecektir.

Kamulaştırma kadastro resmi harçları YÜKLENİCİ’ye aittir.

Madde 9- Gecikme Tazminatı

YÜKLENİCİ, işleri, yukarda belirtilen tarihlerde tamamlayarak, İDARE’ye teslim etme-diği takdirde; tesliminde geciktiği her iş kısmı için, 7.maddede belirtilen kamulaştırma birim fiyat, günlük % 3’ü tutarı tenzil edilir. (Örnek olarak; 5 günlük bir gecikmede birim fiyat, 5 x % 3 = % 15,5 gün geç teslim edilen işin, yeni birim fiyatı; …..-TL – …..TL = ….. TL/km ola-rak YÜKLENİCİ hakedişinde hesaba katılacaktır.)

Madde 10- Hüküm Bulunmayan Haller

Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde Borçlar Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanır.

Madde 11- Tebligat

İşbu sözleşmeye ilişkin her türlü tebligat sözleşmenin girişinde (Madde l) belirtilen adres-lere veya tarafların zaman zaman üzerinde yazılı olarak mutabık kalacakları adreslere faks, taahhütlü mektup ya da imza mukabili verilecek yazı ile yapılacaktır. Adres değişiklikleri faks, taahhütlü mektup veya imza mukabili değiştirilmedikçe tebligata salih adres addolunacaktır.

Madde 12- Uyuşmazlıkların Çözümü

Tarafların aralarında bu sözleşmeden ve onun uygulanmasından dolayı doğabilecek olan her nevi uyuşmazlıklar için öncelikli olarak tüm iyi niyetli çözümler denenecektir, iyi niyet girişimlerinin sonuç vermeyeceği anlaşıldıktan sonra taraflar mahkemeye müracaat edebile-ceklerdir. Anlaşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkemeleri ve icra Daireleri yetkilidir.

Madde 13- Son Hüküm

İş bu sözleşme bu madde ile birlikte 13 (onüç) maddeden ibaret olup 2 (iki) nüsha olarak .. / .. / …. tarihinde tanzim edilerek, taraflarca imzalanmıştır.

Taşeron İşveren

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara