Muris Muvazaası Sebebi İle Tapu İptali, Tescil Davası ve Tenkis Davası Dilekçe Örneği

İşte muvazaalı bir işlem sonrası muvazaalı işlemin iptali, iptali halinde tapunun tescili, bu mümkün değilse miras hakkının tenkisi davası açmak için gerekli dilekçe Muris Muvazaası Sebebi İle Tapu İptali, Tescil Davası ve Tenkis Davası Dilekçe Örneğidir.

Muris Muvazaası Nedir?

Muris muvazaası yani halk arasında mirastan mal kaçırma: Murisin mirasçılarının mirastan yoksun kalması için murisin asıl iradesini saklayarak yaptığı hukuki işlemdir. Bu duruma örnek olarak bağış yapmak isteyen bir kişinin bu bağışı tapuda satış olarak göstermesidir. Burada asıl yapılmak istenen işlem bağış olmasına rağmen kişi tapuda satış göstermektedir. Bu tür işlemler hukuken sakat işlemler olup dava ile işlemin iptal edilebilmesi mümkündür. Bu davayı ölen kişinin mirasçıları açmaktadır.

Tenkis Nedir?

Tenkis ise murisin yasal mirasçılarının haklarını zedeleyerek, mirasçıların miras hakkına yaptığı tecavüzdür. Türk Medeni Kanunu uyarınca yasal miras hakkının yarısı tenkise tabi olup, mirasçıların bu kısım üzerinde herhangi bir tassarruf yetkisi yoktur.

Muris Muvazaası Sebebi İle Tapu İptali, Tescil Davası ve Tenkis Davası ise bu iki konuyu içeren dava türüdür. Yerleşik Yargıtay içtihatları uyarınca tapu iptali ve tescili davası ile birlikte tenkis davası açmak mümkündür. Davalar terditli şekilde beraber açılabilmektedir. Bu iki konuda dava açmak isteyenler taleplerini “…ilgili tapu devrinin iptali ve davacıya tescili, bu mümkün değilse tenkisi..” şeklinde belirtmeleri gerekmektedir.

Muris Muvazaası Sebebi İle Tapu İptali, Tescil Davası ve Tenkis Davası Dilekçe Örneği

İşte muvazaalı bir işlem sonrası muvazaalı işlemin iptali, iptali halinde tapunun tescili, bu mümkün değilse miras hakkının tenkisi davası açmak için gerekli dilekçe Muris Muvazaası Sebebi İle Tapu İptali, Tescil Davası ve Tenkis Davası Dilekçe Örneğidir. İlgili dilekçe örnek bir dilekçe olup muhakkak konusunda uzman olarak mersin miras hukuku avukatlarımızdan hukuki destek almanız gerekmektedir. Muris Muvazaası Sebebi İle Tapu İptali, Tescil Davası ve Tenkis Davaları muris öldükten sonra açıldığından delillerin kaybolma olasılığı bulunmaktadır. Muris Muvazaası Sebebi İle Tapu İptali, Tescil Davası ve Tenkis Davası Dilekçe Örneği hazırlanırken bu sebeple muhakkak ispat araçları iyi şekilde kullanılmalıdır. İddianın ispat edilememesi durumunda karşı vekalet ücreti gibi yaptırımlar söz konusu olacağından dava dilekçesi özenle hazırlanmalıdır.

ERDEMLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

İhtiyati Tedbir Taleplidir.

DAVACI :

VEKİLİ: Av. Tunç Sudi TOL Adres antettedir.

DAVALI :

KONU : Muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı taşınmaza ait tapunun iptali ve tescili istemimizden , ilgili istemimiz mümkün olmaması durumunda saklı paya tecavüz eden tasarrufun tenkisi istememizden ve 35 VAY 58 plakalı araç için saklı paya tecavüz eden tasarrufun tenkisi istememizden ibarettir.

DAVA DEĞERİ : Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla tapu ve araç satış sözleşmesi getirildiğinde arttırılmak üzere şimdilik 1.000 TL

AÇIKLAMALAR :

1- Müvekkilimizin babası 06.10.2016 tarihinde müteveffa olmuştur. Müteveffa Mersin ili Erdemli ilçesi Arpaçbahşiş Mah. 523 Sokak Altın Sitesi 15D/9 da bulunan, tapuda … ada … pafta … parselde kayıtlı, rayiç bedeli … TL. olan taşınmazı … tarihinde uzun yıllardır nikahsız olarak beraber yaşadığı davalı …’e … TL bedelle 2010 tarihinde tapuda satış işlemi gerçekleştirilerek devretmiştir. ( Erdemli Tapu Müdürlüğüne müzekkere yazılarak tapu kayıtlarının getirtilmesini talep ediyoruz. )

2- Ayrıca yine müvekkilimizin babası müteveffa 33 SDG 48 plakalı otomobili ölmeden önce tarafımızca bilinmeyen bir noterde satışını gerçekleştirilerek davalıya devretmiştir. (Türkiye Noterler Birliğine müzekkere yazılarak araç satış sözleşmesinin getirtilmesini talep ediyoruz.)

3-Taraflar arasındaki bu işlemler muvazaalı bir işlemdir. Şöyle ki müvekkilimizin murisi son derece varlıklı bir insandır ve işlem tarihinde böyle bir satıştan umabileceği bir çıkar bulunmamaktadır. Ayrıca kendisi satış zamanı ağır derecede kanser hastası olup , kanser hücresi beynine sıçramıştır. İlgili tasarrufları yaptığında ölmek üzeredir. (Mersin Şehir Hastanesine müzekkere yazılarak murisin hastane kayıtlarının getirtilmesini , talep ediyoruz.)

Her ne kadar işlem tapuda ve noterde belirli bedellerle bir satış işlemi olarak gösterilmişse de murisin ilgili bedelleri almadığı yargılamanın ilerleyen aşamalarında ortaya çıkacaktır. Bu sebeple Türkiye Bankalar Birliğine müzekkere yazılarak murise ait banka hesaplarının hesap hareket dökümlerinin getirtilmesini talep ediyoruz.

Tarafların gerçek iradeleri mirastan mal kaçırmak amacıyla yapılan bağış işlemine yöneliktir ve bu işlem şekil noksanlığı nedeniyle geçersizdir. Görünürdeki satış işlemi ise tarafların gerçek iradelerini yansıtmadığından iptal edilmesi gereken bir işlemdir. Konuyla ilgili mahkeme esnasında dinletmek üzere tanıklarımız mevcuttur. Yargılama aşamasında tanıklar dinletilecektir.

4- Yukarıda kısaca açıkladığımız nedenlerle ve yargılama aşamasında ortaya çıkacak nedenlerle mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER :

4721 S. K. m. 560, 565, 706, 6098 S. K. m. 19, 237.

HUKUKİ DELİLLER :

Davacının murisine ait tapu kayıtları

Davacının murisine ait 33 ED3 58 plakalı araç ruhsatnamesi ve satış sözleşmesi

Davacının murisine ait hastane kayıtları Davacının murisine ait banka hesapları

Keşif, bilirkişi raporu, veraset ilamı , tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi ve diğer sair tüm deliller.

SONUÇ VE İSTEM :

Yukarıda açıklanan nedenlerle ;

– Davalının taşınmazı üçüncü kişilere satmasının önlenmesi için tapu kaydına ve 33 SEF 58 plakalı araca tedbir konulmasına,

– Davalı üzerine kayıtlı mezkur taşınmazın tapu kaydının iptaline ve miras payları oranında tapuya tesciline,

– İptal ve tescil mümkün olmaması halinde müvekkile ait saklı payın tenkisi ile davalıdan tahsiline,

– 33 SEFF 58 plakalı aracın ise saklı payının tenkisi ile davalıdan tahsiline,

– Son olarak yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/ …/ …

EK:

1-) Bir adet onaylı vekaletname örneği

2-) Davalıya ait mirasçılık belgesi

3-) Murise ait ölüm belgesi

Davacı Vekili

Av. Tunç Sudi TOL

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara