Personel Servisi Sözleşmesi

Personel servisi sözleşmesi, işveren ve çalışan arasındaki iş ilişkisini düzenleyen kritik bir hukuki dokümandır. Bu sözleşmenin uygun bir şekilde hazırlanması, hem işverenin hem de çalışanın haklarını ve sorumluluklarını korumanın yanı sıra iş ilişkilerini daha etkili bir hale getirebilir.

Personel Servisi Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır?

Personel servisi sözleşmesi genellikle aşağıdaki bölümlerden oluşur:

Giriş: Bu bölüm, sözleşmenin amacını ve kapsamını belirler. Ayrıca sözleşmenin taraflarını tanımlar ve bu tarafların haklarını ve yükümlülüklerini açıklar.

Hizmetlerin Tanımlanması: Bu bölüm, çalışanın görevlerini, çalışma saatlerini ve işyeri bilgilerini net bir şekilde belirler.

Ücret ve Yan Haklar: Çalışanın maaşı, ödeme periyodu ve ek hakları (örneğin yemek kartları, primler, izinler) gibi mali detayları içerir.

İşe Alım ve İşten Çıkarma Koşulları: İşe alım ve işten çıkarma prosedürleri, tazminatlar ve bu süreçlerin nasıl yürütüleceği hakkında bilgi verir.

İş Güvencesi ve Gizlilik: Bu bölüm, çalışanın iş güvencesini, bilgi gizliliğini, fikri mülkiyet haklarını ve çıkar çatışmalarını ele alır.

Yetki ve Uyuşmazlık Çözümü: Uyuşmazlıkların nasıl çözüleceği ve hangi yargı yollarının takip edileceği hakkında hükümler içerir.

İmza ve Tarih: Sözleşme, işveren ve çalışan tarafından dikkatlice okunduktan ve anlaşıldıktan sonra imzalanmalıdır.

Personel servisi sözleşmesi hazırlanırken, sözleşmenin anlaşılır bir dilde yazılmasına ve hukuki olarak geçerli olmasına özen gösterilmelidir. Tarafların hakları ve yükümlülükleri eksiksiz bir şekilde belirtilmelidir ve sözleşmeyi imzalamadan önce dikkatlice gözden geçirmeleri önemlidir.

Hukuki danışmanlık almak da büyük önem taşır. Hukuk uzmanları, sözleşmenin taraflarını haklarını korumada yardımcı olabilirler.

Sonuç olarak, personel servisi sözleşmesi, işveren ve çalışan arasındaki iş ilişkisini düzenleyen hayati bir belgedir. Bu sözleşmenin doğru bir şekilde hazırlanması, hem tarafların haklarını ve yükümlülüklerini korur hem de iş ilişkilerini daha etkili ve sorunsuz bir hale getirir.

Personel Servisi Sözleşmesi gibi sözleşme örnekleri için mersin avukat olarak web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Personel Servisi Sözleşmesi 

İşbu “Hizmet Sözleşmesi” (kısaca Sözleşme olarak adlandırılacaktır); bir taraftan ….. adresinde mukim ….. Şirketi (Sözleşme metninde kısaca ŞİRKET olarak adlandırılacaktır) ile diğer taraftan ….. ikametgah adresinde mukim ….. (Sözleşme metninde kısaca HEMŞİRE olarak adlandırılacaktır) arasında aşağıda belirtilen esaslar dahilinde akdolunmuştur.

Madde 1- İşin Süresi ve Ücret

HEMŞİRE, ….. adresinde bulunan ŞİRKET’E ait Diyaliz Merkezinde l (Bir) yıl süre ile hemşire olarak asgari ücret ile çalışmayı kabul etmiştir. Taraflardan herhangi biri sürenin bitiminden otuz gün öncesine kadar diğer tarafa sözleşmeyi yenilemeyeceğini yazılı olarak bildirmediği takdirde sözleşme aynı koşullar ile belirsiz süreli olarak uzatılmış olacaktır. 4857 sayılı İş Kanununun 15 nci maddesi gereğince deneme süresi iki aydır. Bu süre içinde taraflar, bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız hizmet sözleşmesini fesh edebilir. HEMŞİRE’NİN çalıştığı günler İçin ücret ve diğer hakları saklıdır.

Sözleşme belirsiz süreli hale geldikten sonra, taraflardan herhangi birisi, 3 (üç) ay önce diğer tarafa sözleşmeyi fesh edeceğine dair iradesini yazılı olarak ulaştırdığı takdirde bu üç aylık feshi ihbar süresi sonunda sözleşme sona erecektir. Taraflardan herhangi biri sözleşme hükümlerini ihlal ettiği takdirde diğer taraf, 30 (otuz) gün öncesinden sözleşmeyi ihlal eden tarafa yazılı olarak bildirmek şartıyla sözleşmeyi fesh edebilir. İş Yasasının 24 ve 25 nci maddelerinde yer alan “ Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri” nedeniyle derhal fesih halleri saklıdır. Ayrıca, aşağıda 2 nci maddede yer alan “ Hemşire’ye eğitim verilmesi, mecburi hizmet ve tazminat” başlığı altındaki hüküm ile ŞİRKET’E tanınmış olan haklar da saklıdır.

Madde 2- Hemşire’ye Eğitim Verilmesi, Mecburi Hizmet ve Tazminat

HEMŞİRE, ŞİRKET tarafından Sağlık Bakanlığınca ve bu Bakanlığın mevzuatına istinaden açılmış bulunan Diyaliz Hemşireliği kursuna gönderildiğinde, bütün masrafları ve kurs süresinde ücretleri ŞİRKET tarafından karşılanacaktır. HEMŞİRE kursu tamamlayarak diyaliz hemşiresi sertifikası almaya hak kazandığı tarihten itibaren Sağlık Bakanlığının bu konu ile ilgili yönetmeliğinde de belirtildiği gibi 2 (İki) yıl süre ile diyaliz hemşiresi olarak ŞİRKET’E ait yukarıda l nci maddede belirtilen Diyaliz Merkezinde veya ŞİRKET tarafından gösterilecek başka bir diyaliz merkezinde çalışmayı kabul ve taahhüt etmektedir.

Bu sürenin dolmasından önce işten ayrıldığı veya 4857 sayılı İş Kanunu Md.25/ll’de sayılan hallerden ötürü iş sözleşmesi fesh edildiği takdirde, en son almakta olduğu brüt ücretin 6 (Altı) aylık tutarını tazminat olarak ŞİRKET’E ödemeyi kabul etmiştir. Taraflar arasında kararlaştırılan bu bedel cezai şart olmayıp ŞİRKET’İN HEMŞİRE’YE diyaliz eğitimi görmesi için yapmış olduğu harcamalar ile bu eğitim süresince hizmetinden mahrum kalması karşılığı kararlaştırılmış olan bir bedeldir.

Madde 3- Ücretin Ödenme Şekli

HEMŞİRE’NİN ücreti işledikten sonra ve ayda bir defa müteakip ayın ilk haftası içinde ödenecektir. Ödemeler işyerinde veya işin ifa edildiği yerde yapılacak ve zorunlu hallerde ödeme günü ertelenebilecektir.

Madde 4- Şirket, İşyerindeki veya işin ifa edileceği yerlerdeki duruma veya işin icabına göre günlük ve haftalık çalışma sürelerini, işbaşı, dinlenme ve paydos zamanlarını, vardiya zaman, usul ve uygulamasını tanzim ve tayin eder ve gerekli gördüğü takdirde bir gün önceden haber vermek suretiyle bunları her zaman değiştirebilir. HEMŞİRE’NİN bütün mesaisi ŞİRKET’İN işine hasredilecek, başka herhangi bir işle iştigal edilmeyecektir.

Madde 5- Şirketin göreceği lüzum ve yazılı bildirisi üzerine HEMŞİRE fazla mesai yapmayı veya gece vardiyasında çalışmayı peşinen kabul ve taahhüt eder.

Madde 6- Hemşire, en yakın amirinden itibaren bütün işveren şirket yetkililerince verilecek emir ve talimatlara uymakla mükelleftir. Bu sebeple HEMŞİRE;

a) İş disiplini ve emniyetine riayet etmeyi, işverenin işyerinde tatbik etmekte olduğu ve ileride edeceği her türlü emirlere, yönetmelik ve talimatlara aynen uymayı, 

b) Dinlenme saatleri dışında izinsiz olarak işi terk etmemeyi; işyerinde bulunmakla beraber, işinin gerektirdiği yer dışında bulunmamayı; İşine işveren tarafından kararlaştırılan saatte başlamadığı takdirde o gün için geri kalan zamanda çalışmasına müsaade edilmez ise bundan dolayı bir itiraz ve talepte bulunmamayı,

c) ŞİRKET’İN itibarını sarsacak hareketlerde bulunmamayı, tedavi görmekte olan hastalara anlayış ve şefkatle davranmayı, işveren şirketin bütün diğer mensuplarına ve işveren şirketin temasta bulunduğu resmi ve özel kuruluşlar ve bunların her kademedeki mensuplarına karşı iş disiplininin gerektirdiği ciddiyet ve nezaket içinde hareket etmeyi,

d) İşveren şirkete ait her türlü ticari ve mesleki bilgilen ve çalışmakta olduğu diyaliz merkezi ile ilgili tedavi gören hastaların durumlarını, işveren şirketin her türlü faaliyetlerini işveren şirketin rakibi durumundaki firmalar ile işveren şirket dışındaki üçüncü şahıslara işten ayrılmış olsa dahi bildirmemeyi, 

e) İşte kullanılmak üzere teslim olunan malzemeleri, cihaz, makine, alet ve edevatı ve işyerinde bulunan tüm teçhizatı iyi kullanmayı, israf ve zayi etmemeyi, işverenin izni olmaksızın bunları işyerinin dışarısına çıkarmamayı, malzeme, teçhizat, makine ve aletlerin kaybına sebebiyet verdiği, israf veya tahrip ettiği takdirde, bunların bedelini o günkü değerleri üzerinden tazmin etmeyi ve bu sebeple ücretlerinden yapılacak kesintilere itiraz etmemeyi, 

f) İşin yürümesini güçleştirecek ve diğer çalışanların ve özellikle hastaların moral ve fizik sağlıklarına ve çalışma güçlerine zarar verecek hareketlerde bulunmamayı, alkollü içki ve keyif verici madde kullanmamayı ve işyerine içkili ya da keyif verici madde kullanmış olarak gelmemeyi, kılık, kıyafet konusunda işveren tarafından işyerinin ciddiyetini sağlamak için konulmuş veya ileride konulacak kurallara uymayı, işyeri ve iş emniyetinin ve hijyen kurallarının icap ettirdiği her türlü hususlara uymayı kabul ve taahhüt eder.

g) ŞİRKET tarafından gerektiğinde istenecek her türlü raporları tanzim edeceği gibi Diyaliz Merkezinin özelliği gereği hemşireler tarafından tutulması gereken her türlü tıbbi kayıt ve benzeri dokümanları düzenleyecek ve bunları hazır bulunduracaktır.

h) Hastalık halinde bağlı bulunulan departmanın yazılı veya şifahi oluru alındıktan sonra viziteye çıkılacaktır. ŞİRKETTEN istenecek vizite kağıdı ile SSK sağlık tesislerine başvurulacak, muayene sonucunu bildiren İşbaşı Kağıdı derhal ŞİRKET’E verilecektir. İstirahat alınması halinde istirahatın başlangıç ve bitim tarihleri aynı şekilde aynı gün içinde ŞİRKET’E bildirilecektir.

Madde 7- Şirket, göreceği lüzum üzerine işyerindeki faaliyetin tamamını ya da bir kısmını haftanın her günü devam ettirebilir. Hafta içinde hafta tatili verilen HEMŞİRE, çalıştığı hafta sonu (Pazar) günü için ayrıca bir ücret isteyemez. Sadece normal çalışmasının ücretini alır. HEMŞİRE, ŞİRKET’İN talebi üzerine Ulusal ve Genel Tatil günlerinde de çalışmayı peşinen kabul eder. Bu takdirde ŞİRKET, dilerse Ulusal ve Genel Tatil günlerinde çalışan HEMŞİRE’YE çift ücret öder veya bu çalışılan günler kadar hafta içinde izin verir.

Madde 8- Cezai Şart

HEMŞİRE’NİN işbu sözleşme uyarınca kabul ettiği yükümlülüklerini yerine getirmemesi, rekabet yasağı ve sır saklama ile ilgili kabul edilmiş kurallara aykırı davranması veya 4857 sayılı İş Kanununun 25 nci maddesinde sayılan ‘ Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri” nedeniyle sözleşmenin fesh edilmesine sebebiyet vermesi halinde en son hak ettiği aylık net ücretin 5 katı kadar bir parayı cezai şart olarak ŞİRKET’E ödemeyi kabul ve taahhüt etmektedir.

ŞİRKET, işbu sözleşme uyarınca kabul ettiği yükümlülüklerini yerine getirmeyerek sözleşmenin bu nedenle veya 4857 sayılı İş Kanununun 24 ncü maddesinde sayılan “ Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri “ nedeniyle HEMŞİRE tarafından fesh edilmesine sebebiyet verdiğinde, HEMŞİRE’NİN en son hak ettiği aylık net ücretin 5 katı kadar bir parayı cezai şart olarak HEMŞİRE’YE ödemeyi kabul ve taahhüt etmektedir.

Madde 9- Rekabet Yasağı ve Sır Saklama

HEMŞİRE, işbu sözleşme ile ŞİRKET’E ait işyerinde tam gün çalışmayı kabul etmiş olduğundan sözleşmenin devamı süresince başka bir yerde çalışmamayı ve Şirketin iştigal konusuna sahip başka bir kişi veya kuruluş ile doğrudan veya dolaylı bir ilişki içinde olmamayı kabul ve taahhüt etmektedir. Sözleşmenin her ne sebeple olursa olsun kendi kusuru ile sona ermesi hallerinde, bu sona erme tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süre ile ….. ili sınırları içinde Şirketin iştigal konusuna giren bir iş de doğrudan veya dolaylı olarak çalışmamayı da HEMŞİRE ayrıca kabul ve taahhüt etmiştir.

HEMŞİRE, işbu sözleşmenin devamı sırasında veya sözleşmenin her ne sebeple olursa olsun fesh edilmesi veya sona ermesinden sonra, Şirket ve bu şirket veya bu şirket ortakları tarafından işletilmekte olan diyaliz merkezlerinin hesapları, mali durumları, hastalan, yönetici ve ortakları, bu merkezlerin ve sayılan kişilerin mesleki sırları, anlaşmaları, işlemlerine ait öğrendiği bilgileri üçüncü kişilere açıklamamayı veya yayınını önlemeyi kabul ve taahhüt eder.

Madde 10- HEMŞİRE’YE yapılacak her türlü tebligatlar aşağıda gösterilen adresine yapılacaktır. Adres değişiklikleri HEMŞİRE tarafından yazılı olarak ŞİRKET’E bildirilmediği takdirde bu adrese yapılan tebligatlar geçerli olacaktır. İkametgah olarak bildirilen bu adreste kime olursa olsun yapılacak tebligat, HEMŞİRE’NİN kendisine yapılmış sayılacağı gibi, ayrıca, işyerinde tebliğ edilecek evrakın suretine imza alınarak yapılan tebligat veya tebellüğ etmekten kaçınması halinde, işyerinde çalışan iki şahidin imzalaması suretiyle düzenlenecek tutanak HEMŞİRE’YE yapılmış tebligat hükmündedir.

İşbu 10 (On) maddeden ibaret Hizmet Sözleşmesi 2 (İki) nüsha olarak .. / .. / …. tarihinde ……….’ da düzenlenerek karşılıklı olarak imza edilmiştir.

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara