Sigorta Tahkim Komisyonu Başvuru Formu Örneği

Sigorta Tahkim Komisyonu Başvuru Formu örneği; sigorta tahkim komisyonunda görülen sigorta davalarına yönelik işlerde dava açmak için kullanılan dava dilekçesi türüdür.

Sigorta Tahkim Komisyonu Başvuru Nasıl Yapılır?

Dava dilekçesinden farkı özel bir form olması ve komisyonun resmi internet sayfasında yer almasıdır. Komisyon özellikle sadece Sigorta tahkim komisyonuna başvuru formu ile başvuruları kabul etmektedir. Sigorta Tahkim Komisyonu sigorta davaları için alternatif bir uyuşmazlık çözüm merkezidir. Taraflar isterlerse sigorta tahkim komisyonuna isterlerse genel yetkili mahkemeye başvuru yapabilmektedir. Genel mahkemeye başvuru yapılması halinde arabuluculuk zorunlu olup taraflar Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurması halinde arabuluculuğa başvuru zorunluluğu yoktur. Fakat her iki yöntemde de sigorta şirketine, sigorta şirketine başvuru dilekçesi örneği ile başvuru yapıp 15 gün kanuni süre tanınmalıdır.

Sigorta tahkim komisyonuna başvuru formu; özenle hazırlanması gereken sigorta hukuku alanında uzman avukatların hazırlayabileceği dava dilekçesi türüdür. Sigorta Tahkim Komisyonu dosya üzerinden inceleme yaptığından, sigorta tahkim komisyonuna başvuru formu ile birlikte davanızı destekleyecek deliller muhakkak dilekçenizin ekinde paylaşılmalıdır. Sigorta tahkim komisyonuna başvuru formu eki hazırlanırken muhakkak; Sigorta şirketine gönderilen ihtarname, bu ihtarnamenin ulaştığına dair evraklar, kaza tespit tutanağı, hasar ve onarım fotoğrafları, epikriz raporları, ifade tutanakları, eksperiz raporu gibi tüm evraklar dilekçe ekine eklenmelidir. Sigorta Tahkim Komisyonu başvuru formu örneği her yıl güncellendiğinden aşağıda paylaşılan dilekçenin güncel olup olmadığını lütfen kontrol ediniz.

Sigorta Tahkim Komisyonu Başvuru Formu Örneği

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

Başvuru Sahibi:

Başvuran Vekili:AV.TUNÇ SUDİ TOL

Sigorta Kuruluşu (Aynı uyuşmazlıkla ilgili birden fazla kuruluşla ilgili başvuru yapıldığında tüm kuruluşlar buraya yazılabilir):xxx Sigorta A.Ş. Genel Müdürlüğü

Poliçe Türü (trafik, kasko, yangın, hayat branşı sağlık veya hastalık vb.):ZORUNLU MALİ TRAFİK SİGORTASI

Uyuşmazlığa Konu Poliçe No:505949512/0

Talep Konusu (üstte bulunan poliçe türüne ek alt talep konusu örnek: -trafik – araç hasarı, trafik değer kaybı, trafik – destekten yoksun kalma, trafik- sürekli maluliyet veya geçici maluliyet vb.):Yaralanmalı trafik kazası

Uyuşmazlık Tutarı (Sisteme girilen uyuşmazlık tutarı ile bu alana girilen uyuşmazlık tutarı aynı olmalıdır:Bilirkişi raporu ile tespit edildikten sonra arttırılmak üzere şimdilik 10 Türk Lirası (Yargılama gideri, ekspertiz rapor ücreti ve vekalet ücreti hariç)

Plaka No (başvuru sahibinin plakası): 33 AFHT 232

Plaka No (karşı tarafın plakası varsa ):33 SSE 232

Riziko (hasar) tarihi:19.12.2022

Sigorta kuruluşu kısmi bir ödeme yaptı mı ?

Yapıldı ise yapılan ödeme tutarı ve ödeme tarihi :18.099 TL ödeme yapıldı

Başvurunuzla ilgili olarak kusura ilişkin itirazınız var mı ?

(Sadece kusur tespiti komisyonumuzun görev kapsamı dışındadır.)

:VAR

UYUŞMAZLIK KONUSU:

19.04.2019 tarihinde sigortalınız bulunan XXXXX ait sürücüsü XXXXX olan 33 ABC 33 plakalı araç yaya olan müvekkilimize çarpmış ve yaralamıştır.

İlgili kaza da şoför xxxx ekte paylaştığımız kasa tespit tutanağı ve ceza mahkemesince alınan bilirkişi raporuna göre tam kusurlu olup yaya olarak bulunan yaya geçidinde ki müvekkile çarpmıştır. Bu çarpma sonucu müvekkil ağır yaralanmış ve kalıcı maluliyeti oluşmuştur. Bu kaza sonucu ayrıca Aşçı yardımcısı olan müvekkil koku ve tat alma duyusunu tamamen kaybetmiştir. Müvekkilin maluliyetinin tespitine ilişkin xxx Sigorta A.Ş’ye başvurulmuş ve kanuna uygun olarak Mersin Üniversitesi Hastanesine sevk yazısı istenmiştir. Bu sevk yazısı ile müvekkil Mersin Üniversite Hastanesine başvurmuş ve müvekkil muayene ettirilmiştir. Bu muayene sonucu müvekkilin %15 nörolojik kalıcı engel halinin olduğunu tespit edilmiştir. Ekte bulunan “Erişkinlere İlişkin Engellilik Sağlık Kurulu” raporunu sunuyoruz. Müvekkil asgari ücretle çalışmaktadır.

Müvekkil ayrıca kazadan önce xxxx Otelinde aşçı yardımcısı (Mesleki kod: 5120.22) olarak çalışmaktaydı. Müvekkilin aşçı yardımcısı olarak çalıştığına dair resmi kimlik kartını ve SGK kaydını ekte sunuyoruz. Maalesef müvekkil bu kaza sonrası ilgili işini yapamaz hale gelmiştir. Çünkü bu kaza sebebiyle müvekkil yukarıda açıklandığı ve raporda görüldüğü üzere koku ve tat duyusunu kaybetmiştir. Bilindiği gibi aşçılık için tat ve koku almanın önemi büyüktür. Bu durum artık mesleğinde ilerlemesine engel ve dolayısıyla ekonomik geleceğinin sarsılmasına neden olacaktır.

Sorumluluğu doğuran olayın, zarar görenin vücut bütünlüğünü ihlal etmesi hali 6098 sayılı TBK m. 54’te özel olarak hükme bağlanmıştır. Bu hüküm gereğince, vücut bütünlüğünün ihlali halinde mağdurun mal varlığında meydana gelmesi muhtemel olan azalmanın ve dolayısıyla maddi zararın türleri; tedavi giderleri, kazanç kaybı, çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar ve ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar şeklinde düzenlenmiştir.

Anayasa mahkemesi de 17.07.2020 tarihinde KTK’nın zorunlu trafik sigortasına ilişkin 90 ve 92. Maddelerinde yapılan eklemeyi iptal etmiştir. Değişiklik öncesi sigorta şirketlerinin trafik kazalarından doğan tazminat sorumluluğu KTK ve Trafik Sigortası Genel Şartları’na göre belirlenmekte idi. Trafik Sigortası Genel Şartları ise idare tarafından belirlendiğinden ve idarenin tamamen kendi takdirine göre her zaman değiştirilebilir olduğundan, tazminat hesaplamalarında idarenin geniş takdir yetkisi bulunmakta idi. Karar ile AYM, bahse konu madde metinlerinde yer alan “Genel Şartlar” ibarelerini iptal ederek bundan böyle trafik sigortası kapsamındaki tazminatların belirlenmesinde Genel Şartlar’a (idareye) başvurulmayacağına hükmetmiş, dolayısıyla idarenin bu konuda böylesi geniş bir yetkiye sahip olmamasını ve tazminat hesaplamasının tamamen Borçlar kanununda yer alan şartlara göre yapılmasını sağlamıştır.

Bu noktada Borçlar Kanunu ve Yargıtay’ın güncel ve istikrarlı içtihatlarına göre zarar gören bu maddi tazminat taleplerinin sigorta teminatı kapsamında olduğu kabul edilmektedir. Sigorta Tahkim Kurulu da vermiş olduğu kararlarda maddi tazminat talebiyle sigorta şirketlerine başvuruda bulunanların bu taleplerinin karşılanması gerektiğini belirtmektedir. Bu nokta da çalışma gücünün kaybının ödenmesi gerektiği gibi ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplarda sigorta şirketleri tarafından ödenmesi gerekmektedir. Aşağıda konuya ilişkin Yargıtay kararlarından alıntıları paylaşıyoruz.

———Bir alıntı: 17. Hukuk Dairesi 2019/4863 E. , 2020/4292 K. Sayılı kararı:

“…Bu hükümden de anlaşılacağı üzere vücut bütünlüğü ihlâl edilen kişinin bu ihlâl nedeniyle ekonomik geleceği sarsılmış olabilir. Bu tür zararlar çalışma gücünün tamamen veya kısmen kaybı nedeniyle ortaya çıkan zararlar dışında ekonomik geleceğin sarsılmasının meydana getirdiği zararlardır. Ekonomik geleceğin sarsılması nedeniyle ortaya çıkan zararlar müstakbel zararlardır ve bu zararlar çalışma gücünde bir azalma olmasa dahi meydana gelmektedir. Vücut bütünlüğü ihlâl edilen kişi çalışma gücünde bir azalma meydana gelmese dahi iş piyasasında yeni bir iş bulmakta veya eski işini korumakta güçlük çekmekte veya aynı işte çalışsa dahi ihlâlden öncesine nazaran daha çok emek sarf etmek zorunda kalmaktadır. Hatta bu kişiler ihlâl fiili neticesinde işlerinden tamamen de çıkarılabilirler. Vücut bütünlüğünün ihlâli nedeniyle ekonomik geleceğin sarsılması özellikle mesleği nedeniyle bazı kişiler bakımından ayrıca önem arz etmektedir. Örneğin,vücut bütünlüğü ihlâl edilen bir sinema sanatçısının, halkla ilişkiler bölümünde çalışan bir kişinin yüzünde sabit bir iz kalması bu kişilerin çalışma güçlerinde fiilen bir eksiklik meydana getirmemekle birlikte iş bulmalarını imkânsızlaştırabilecek, zorlaştırabilecek ya da kariyer olarak yükselmelerine engel olabilecektir. Bu gibi durumlarda zarar gören ekonomik geleceği sarsılarak zarara uğratılmış olur.”

——– Bir alıntı: 17. Hukuk Dairesi 2015/19042 E. , 2018/11667 sayılı kararı:

“….Vücut bütünlüğünün ihlâli nedeniyle ekonomik geleceğin sarsılması özellikle mesleği nedeniyle bazı kişiler bakımından ayrıca önem arz etmektedir. Örneğin, vücut bütünlüğü ihlâl edilen bir sinema sanatçısının, halkla ilişkiler bölümünde çalışan bir kişinin yüzünde sabit bir iz kalması bu kişilerin çalışma güçlerinde fiilen bir eksiklik meydana getirmemekle birlikte iş bulmalarını imkânsızlaştırabilecek, zorlaştırabilecek ya da kariyer olarak yükselmelerine engel olabilecektir. Bu gibi durumlarda zarar gören ekonomik geleceği sarsılarak zarara uğratılmış olur (Oğuzman Kemal / Öz Turgut, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 7. B, İstanbul 2009, s. 562). Somut olayda davacı vekilince, kaza tarihinde 20 yaşında olup üniversitede öğrenci olan ve kariyer sahibi basketbolcu olan davacının kaza sonrasında maluliyeti nedeni ile ekonomik geleceğinin sarsılmasına dayalı olarak da maddi tazminat talep edildiği görülmüştür. Dosya kapsamından, zarar gören davacının 20 yaşında üniversite öğrencisi ve Türkiye Basketbol Federasyonuna kayıtlı lisanslı basketbolcu olduğu, halihazırda İTÜ okul takımında basketbol oynadığı anlaşılmış olup kaza nedeni ile oluşan maluliyeti sebebi ile davacının ekonomik geleceğinin sarsılma durumunun bulunduğu açıktır..”

(Konuya ilişkin olarak yukarıda ki kararların devamını ayrıca 17.Hukuk Dairesi 2019/2579 esas, 2020/755 sayılı kararını ekte paylaşıyoruz.)

Sonuç olarak Sigorta kuruluşu olan xxx Sigorta A.Ş.’ye ilk olarak 26.07.2019 tarihinde başvurulmuş ve sağlık kurulu raporu hariç tüm evraklar gönderilmiştir. Daha sonra müvekkilin kalıcı maluliyetinin tespiti için bir süre beklenmiş, sevk yazısı ile birlikte önce Mersin Üniversitesi Hastanesinden rapor alınmıştır. Bu rapor ile birlikte ek bir dilekçe ile sigorta şirketine tekrar 28.12.2020 tarihinde başvuruda bulunulmuş fakat tarafımıza herhangi bir olumlu ya da olumsuz cevap verilmemiş, ödeme yapılmamıştır.

Netice Ve Talep :(Talebinize konu miktarın mutlaka açıkça belirtilmesi gerekmektedir):

Yukarda açıklanan nedenlerle Anaya mahkemesinin 2019/40, 2020/40 17.07.2020 tarihli kararı esas alınarak Borçlar Kanunu Genel Hükümlerini esas alacak ve PMF’ye göre hesap yapabilen bir hesap bilirkişisi marifetiyle ayrı ayrı maddi tazminatın hesap edilmesini,

-Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik 100 TL çalışma gücünün yitirilmesi sebebiyle kalıcı iş görmezlik tazminatı, geçici iş görmezlik tazminatı, kazanç kaybı tazminatı ve bakıcı giderleri tazminatının kaza tarihi olan 19.04.2019 tarihinden itibaren işleyecek avans faiziyle birlikte ödenmesini,

-Yine fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik 100 TL ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kaybının telafisi için maddi tazminatın kaza tarihi olan 19.04.2019 tarihinden itibaren işleyecek avans faiziyle birlikte ödenmesini,

-Sigorta şirketi aleyhine hükmedilecek vekalet ücreti ile başvuru, tahkim ve yargılama giderlerinin (Başvuru Ücreti 200TL,baro pulu 12,30 TL, Vekalet Harcı, 8,50 TL, Posta(kargo) Ücreti 16,75 TL olmak üzere toplam 237,55 TL)’nin sigorta şirketinden alınarak tarafımıza ödenmesine karar verilmesini talep ederiz. 14.04.2023

1-) Sigorta Şirketine Gönderilen 1. Ve 2. İhtarnameler2-) Bu ihtarnamenin ulaştığına ilişkin Belgeler3-) Başvuru Ücretinin Ödendiğine İlişkin Banka Dekontu4-) Vekaletname5-) Vekaletname harcı makbuzu6-) Hasar fotoğrafları7-) Onarım fotograları8-) Kaza tespit tutanağı9-) Ruhsat ve kimlik fotokopileri10-) Epirkiz raporu ve sağlık evrakları11-) Erişkinlere İlişkin Sağlık Kurulu Raporu12-) KVKK açık rıza metni

Davacı vekili

Av. Tunç Sudi TOL

Sigorta Tahkim Komisyonu Başvuru Formu Örneği Word

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Sigorta Tahkim Komisyonu Başvuru Formu Örneği PDF

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara