Tahliye Davasına Cevap Dilekçesi Örneği

Tahliye davasına cevap dilekçesi; Tahliye davasına karşı verilecek bir cevap dilekçesi türüdür. Bugün ki yazımızda tahliye davasına cevap dilekçesi örneğini paylaşacağız.

Tahliye Davasına Nasıl İtiraz Edilir?

İlgili dilekçe örnek dilekçe olup muhakkak konusunda uzman bir gayrimenkul avukatından destek alınması gerekmektedir. Dava dilekçesine karşı verilecek cevap dilekçesi 14 günlük sürede verilmelidir. Bu 14 günlük sürede verilmemesi halinde tüm talepler ret edilmiş sayılır. Fakat önemli olan 14 günlük sürede aşağıda bulunan dilekçeyi vermektedir. Çünkü bu dilekçe ile delil ve tanıkta bildirilmektedir. Tahliye için belirli şart ve koşullar gerekmektedir. Bu şart ve koşullar oluşmadığı sürece dava ret olacaktır. Tahliye davasına cevap dilekçesi hazırlanırken bu ret koşulları iyi araştırılmalı ve hakime güzel şekilde anlatılmalıdır.

Tahliye Davasına Cevap Dilekçesi Örneği

MERSİN 5. İCRA HUKUK MAHKEMESİNE

DOSYA NO

DAVALI

VEKİLİ : Av. Tunç Sudi TOL

DAVACI:

VEKİLİ:

DİLEKÇE KONUSU: Tahliye davasına cevap dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR :

Davacı dava dilekçesinde kira sözleşmesinin yıllık olduğunu, davalının kendi mutabakatı olmadan aylık ödemeye başladığını beyan etmiştir. Oysa beyan edilen durum gerçeği yansıtmamakta olup tamamen haksız yere müvekkilimi evden çıkartmaya yöneliktir. Davacı hukuka aykırı olarak sırf müvekkil ve ailesini tahliye etmek için kötü niyetli olarak huzurda bulunan davayı açmıştır. Süresi içinde cevap dilekçemizi sunuyoruz. Şöyle ki;

Kira ödemelerinin aylık olmasını talep eden davacının kendisidir. Davacı değişen enflasyon ve ticari koşullar sebebiyle yıllık olarak ödenen kiranın bedelini daha kısa dönemlerde zam edebilmek için aylık ödenmesini talep etmiştir.

1) Kiralar 7 Aydır Aylık Olarak Ödenmektedir.

Aylık belirlenen kira bedeli 1.800 TL olup taraflarca kira yenileme tarihi 1 mayıstır. Mayıs ayından bu yana kiralar hiç eksiltilmeden aylık olarak ödenmektedir. Aylık kira ödemelerine ilişkin banka dekontları dilekçemizin ekindedir. Mayıs ayından bu yana yaklaşık 7 ay geçmiştir. 7 ay boyunca davacının davalıya, kiraların aylık ödenmemesine ilişkin herhangi bir itirazı yada yazılı bir ihtarnamesi bulunmamaktadır.

Basit bir mantık önermesi ile yıllık kira alan bir kişinin kira yenileme dönemi sonrasında aylık olarak ödeme alması durumunda hemen aylık ödeme yapan kişiye ihtar çekeceği aşikardır. Oysa böyle bir durum yoktur. Bu sebeple böyle bir ihtarnamede yoktur. 7 ay sonra dava açması davacının kötü niyetini açıkça ortaya sermektedir. 7 ay boyunca herhangi bir bildirimde ve itiraz da bulunmaması da davacının beyanlarının gerçek olmadığını gösterir en temel kanıttır.

Bunun yanında ispat yükünün davacıya ait olduğunu belirtmek isteriz. 7 aydır hiç aksatılmadan kirasını alan davacı; eğer 7. Aydan sonra yani bir kira döneminin 4/3 lük dönemi dolduktan sonra, kiranın yıllık kararlaştırıldığını, aylık olmadığını beyan ediyorsa, tabi ki de kira sözleşmesinin aylık değil yıllık olduğunu da tespit etmelidir.

2) İspat Yükü Tarafımızda Olmasa da Kira Bedelinin Aylık Olduğuna İlişkin Delillerimiz ve Tanıklarımız Mevcuttur.

İspatın davacıda olduğuna dair savunmalarımızı saklı tutarak davacının davaya konu dairenin bulunduğu apartmanda başkaca kira ya verdiği evleri de bulunmaktadır. Davacı ilgili apartmanda tüm kiracılarını apartman toplantısı şeklinde toplayarak kiranın artık aylık ödenmesini kiracılardan talep etmiştir. Bu yaşananlara apartmanda oturan tüm kiracılar şahittir. Tanık listemizi aşağıda dilekçemizde bildiriyoruz. Tanıkları mahkemede hazır edeceğiz. Dinlenilmesini arz ve talep etmekteyiz.

Ayrıca ekte her dönem kiraları toplayan davacının oğlu ile olan -ödemelerin aylık kararlaştırıldığına kanıt olarak- whatsapp mesajlaşmalarını sunuyoruz. Her ay davacının oğlu ile kira gönderimi konusunda müvekkilin elinde whatsap mesajları vardır.

Ekte sunduğumuz mesaj kaydı incelendiğinde ise 20 Haziran günü davacının oğlunun “Eksik göndermişsin 200 TL daha göndereceksin” dediği, davalı müvekkilin “Geçen hafta konuştuk 1800 TL olarak babanlarla anlaşıldığı” dediği, davacının oğlunun da aylık 1800 TL kira ödemesi konusunda “TAMAM” yazarak aylık kira konusunda bir ret cevabı vermediği açıkça görülmektedir.

Yine ilerleyen aylarda 3. Görselde görüleceği üzere davacının oğlunun “Ne kadar göndereceksin?” dediği, davalı müvekkilin “5.000 TL” dediği, davacının oğlunun da bunun üzerine “BANKA IBAN” bilgisi paylaşarak aylık kirayı kabul ettiği açıkça görülmektedir.

Yukarıda açıklandığı üzere ve mahkemenizce resen araştırılacak hususlar neticesinde davacının davasının kötü niyetli ve hukuka aykırı olduğundan davasının reddini talep etme zarureti doğmuştur.

H.SEBEPLE : İİK. HMK. BK. İlgili mevzuat.

DELİLLER : Mersin 1. İcra Müdürlüğü 2022/ 10005 sayı dosyası, Kira kontratı, Ödeme dekontları, tanık, whatsapp konuşmaları ve diğer sair tüm deliller.

TANIKLAR :

– Tanıklar davacının kiraları aylık olarak istediğine ilişkin beyanda bulunacaktır.

SONUÇ VE İSTEM :

Yukarıda açıklanan nedenlerle haksız ve hukuka aykırı davanın reddine, tahliye talebinin reddine, %20 den aşağı olmamak üzere kötü niyet tazminatına hükmedilmesine, yargılama giderleri ile ücreti vekaletin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz. 01.12.2022

Davalı vekili Av. Tunç Sudi TOL

Ek: Vekaletname

Ek: Nisan ayından bu yana kira ödemeleri

EK: Taraflar arasında ki whatsapp görüşmeleri

Tahliye Taahhüdüne Dayalı Tahliye Davasına Cevap Dilekçesi Örneği

MERSİN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO :.

CEVAP VEREN DAVALI :

VEKİLİ : Av. Tunç Sudi Tol- Adres Antettedir.

DAVACI :

VEKİLİ :

KONU : Davacının davasına yasal süresi içerisinde cevaplarımızın, beyanlarımızın, itirazlarımızın sunulması ile haksız ve hukuki mesnetten yoksun davanın REDDİNE karar verilmesi talebimizdir.

AÇIKLAMALAR :

1-) Yukarıda esas numarası yazılı dosya kapsamında davacı vekili tarafından dosyaya sunulan dava dilekçesine karşı cevaplarımızı, beyanlarımızı, itirazlarımızı sayın mahkemenize sunmaktayız. Sayın mahkemenizce davacının davasının haksız ve hukuki mesnetten yoksun olduğunun tespiti ile reddine karar verilmesi gerekmektedir. Şöyle ki;

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; ” Kiracı 30/12/2022 tarihinde vermiş olduğu tahliye taahhütnamesi ile taşınmazı 15/12/2024 tarihinde tahliye edeceğini taahhüt etmiştir. 2023 yılı Kasım ve Aralık aylarında kiracı x ile görüşmeler yapılmasına rağmen, kiracı taahhüt ettiği tarihte meskeni tahliye ve teslim etmemiştir. Kiracının, müvekkilim ile kira bedeli konusunda anlaşamadıkları iddia edilmiş ise de, müvekkilimizin yeniden kira bedeli belirlemek gibi bir talebi olmamıştır. Ayrıca, davalının Tahliye Taahhüdünün düzenlenme tarihine yapmış olduğu itirazda haksız ve mesnetsizdir. Kabul etmemekle beraber bir an olsun davalının bu iddialarının doğru olduğunu düşünsek dahi bu hususun kanuna aykırı olmadığını, uygulamada böyle bir durumun mevcut olduğu Yüksek mahkemenin süreklilik arz eden kararlarından anlaşılmaktadır. kiracının yerinde olmayan tahliye emrine karşı itirazlarının iptali ile kiracının tahliyesine..” şeklinde iddia ve talep edilmiştir. Söz konusu iddiaların tarafımızca kabulü mümkün değildir.

2-) Mersin 1. İcra Müdürlüğünün 2024/2111 E. sayılı takip dosyası ile müvekkilimiz aleyhince icra takibine geçilmiştir. Söz konusu icra takibine dayanak belge olarak 30/12/2022 düzenleme tarihli Tahliye Taahhütnamesi gösterilmiştir. Fakat söz konusu tahliye taahhütnamesi geçersizdir.

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ KİRA KONTRATI İLE AYNI GÜN YAPILMIŞTIR. KİRA KONTRATIDA TAHLİYE TAAHHÜTÜDE 07.12.2022 TARİHİNDE YAPILMIŞTIR.

Müvekkilim kontrat yapıldığı sırada kontratın, tahliye taahhüdünün, teminat senedinin fotoğrafını çekmiştir (EK1). Ekte de BU DURUMU KANITLAR EKRAN FOTOĞRAFINI PAYLAŞIYORUZ. İLGİLİ EK İNCELENDİĞİNDE ÜST KISIMDA TÜM EVRAKLARIN İMZALANMA TARİHİNİN 07.12.2022 OLDUĞU YANİ TAHLİYE TAAHHÜDÜNÜN VE KİRA KONTRATININ AYNI GÜN İMZALANDIĞI AÇIKÇA GÖRÜLMEKTEDİR. (Mahkemenizce gerek görülmesi halinde müvekkilin telefonda bulunan mesaj kayıtlarının yada müvekkilin HTS kayıtlarının incelenmesini talep ederiz.)

Yerleşik Yargıtay içtihatları gereğince; kira sözleşmesinden önce veya kira sözleşmesi ile aynı tarihte düzenlenen tahliye taahhütnamesi geçersizdir.

“KİRA SÖZLEŞMESİ İLE AYNI TARİHTE YA DA DAHA ÖNCEKİ TARİHTE ALINAN TAHLİYE TAAHHÜDÜ DAVA TARİHİNDE YÜRÜRLÜKTE BULUNAN 6098 SAYILI T.B.K’NUN 26. MADDESİ GEREĞİNCE KİRACININ SERBEST İRADE MAHSULÜ OLMADIĞINDAN BATILDIR. 04.10.1944 gün ve 15/20-28 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı da bu yöndedir. Yine 3.10.1980 gün 2/3 sayılı, 4.10.1985 gün ve 2/7 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararları gereğince kira ilişkisi devam ederken (kiralananda otururken) verilen tahliye taahhütleri geçerlidir. Geçerli sözleşmeden doğan bu hakkın kullanılmasında iyi niyet asıldır. Bunun aksini davalının olaylara dayanarak kanıtlaması gerekir. Somut olayda; tahliye taahhüdüne konu taşınmaz davacı tarafından 19.01.2016 tarihinde satın alınmış olup, kira ilişkisi bu tarihte kurulmuştur. Tahliye taahhüdü kira ilişkisinin kurulduğu 19.01.2016 tarihi itibariyle verilmiş olmakla, takibe konu tahliye taahhüdü geçerli değildir.” ( Yargıtay 8. Hukuk Dairesi E: 2017/4711 K: 2018/2893 T: 28.02.2018 )

Bunun yanı sıra; yerleşik Yargıtay içtihatları uyarınca; geçerli sözleşmeden doğan hakkın kullanılmasında iyi niyet asıldır denilmek ile aksinin davalının kanıtlaması gerektiği belirtilmiştir.

Tarafımızca işbu dilekçe ekinde sunulan belgelerin incelenmesi neticesinde; 30/12/2021 düzenleme tarihli Tahliye Taahhütnamesinin aslında 07/12/2021 tarihinde düzenlenip imzalandığı, söz konusu tahliye taahhütnamesinin kira sözleşmesinin imzalandığı tarihte davacıya verildiği açıkça ispata ermiştir.

3-) Müvekkilim, 15/12/2021 başlangıç tarihli kira sözleşmesi uyarınca davacıya ait ” x Mah.x Sk. No:5 x Apt. K:1 D: 5 Yenişehir/ Mersin” adresinde ikamet etmektedir.

15/12/2023 başlangıç tarihli kira sözleşmesi doğrultusunda müvekkilimiz davacıya 4.000 TL kira bedelini ödemeyi kabul etmiş ve her ay düzenli olarak kira bedelini davacının bildirmiş olduğu hesap numarasına göndermiştir. Müvekkilim kira sözleşmesinin yenilenmesi sonrası 4.000 TL olan kira bedelini, davacının talebi doğrultusunda arttırmış ve 5.250,00 TL olarak güncellemiştir. Müvekkilim sözleşme kurulduğu günden itibaren davacıyı mağdur etmemek adına kira bedeline olması gerekenden daha fazla zam uygulamıştır. Bu hususa ilişkin mesaj kayıtları ektedir. ( EK2 )

Fakat son dönemde davacı tarafından müvekkilimiz, birçok kez aranmış, kira artışı yapılmak istendiği müvekkilimize sözlü olarak ifade edilmiştir. Müvekkilimiz kiraya verenin mağduriyet yaşamaması amacıyla aylık olarak ödemiş olduğu kiraya gerekli zammı uygulamıştır. Fakat davacı tarafından yapılan kira artışı yeterli görülmemiş ve müvekkilimizden fahiş bir kira zammı talep edilmiştir. Bunun üzerine müvekkilim kendisine yasal haklarının olduğunu, yapmış olduğu zam miktarının usul ve yasal düzenlemelere uygun olduğunu belirtmiştir.

Davacı tarafından istenilen fahiş zam miktarı müvekkilimiz tarafından yapılmadığından dolayı; müvekkil aleyhine söz konu icra takibi başlatılmıştır. Bu nedenle davacının, müvekkilinin kira artışı talebi olmadığına yönelik iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.

4-) Yukarıda açıklamış olduğumuz hususlar neticesinde; Mersin 1. İcra Müdürlüğünün 2023/121 E. sayılı takip dosyası kapsamında dayanak belge olarak sunulan 30/02/2024 düzenleme tarihli Tahliye Taahhütnamesinin aslında 07/12/2024 tarihinde düzenlenip imzalandığı, söz konusu tahliye taahhütnamesinin kira sözleşmesinin imzalandığı tarihte davacıya verildiğinin tespiti ile davacının davasının REDDİNE karar verilmesini talep ederiz.

HUKUKİ NEDENLER : TBK, HMK ve İlgili Yasal Mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Mersin 1. İcra müdürlüğü 2023/12 E31 Sayılı Dosyası, 30/12/2023 Düzenleme Tarihli Tahliye Taahhütnamesi, 15/12/2023 Başlangıç Tarihli Kira Sözleşmesi, Whatsapp Mesaj Kayıtları, Whatsapp Ekran Görüntüleri, Tanık, Yemin, Bilirkişi İncelemesi, Yargıtay Kararları Ve Her Türlü Yasal Delil.

TANIKLARIMIZ :

Söz konusu tanığımız, cevap dilekçemizde belirtmiş olduğumuz tüm vakıalara ilişkin tanık olarak dinletilecek olup; sayın mahkemenizce tanığımıza çağrı kağıdı gönderilmesini talep ederiz.

NETİCE VE TALEP : Yukarıda açıklamış olduğumuz sebeplerden ötürü;
Mersin 1. İcra Müdürlüğünün 2023/4242 E. sayılı takip dosyası kapsamında dayanak belge olarak sunulan 30/12/2023 düzenleme tarihli Tahliye Taahhütnamesinin aslında 07/12/2023 tarihinde düzenlenip imzalandığı, söz konusu tahliye taahhütnamesinin kira sözleşmesinin imzalandığı tarihte davacıya verildiğinin tespiti ile davacının davasının REDDİNE karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. 28/02/2024

DAVACI VEKİLİ AV. TUNÇ SUDİ TOL

EKLER :

EK1 : Müvekkilim İle Davacı Arasında 15/12/2024 Başlangıç Tarihli Kira Sözleşmesinin, Tahliye Taahhütnamesinin 07/12/2023 Tarihinde Düzenlendiğine Ve İmzalandığına İlişkin Whatsapp Mesaj Kayıtları

EK2 : Müvekkilimizin Kira Bedeline Davacının Talebi Üzerine Zam Yaptığına İlişkin Whatsapp Mesaj Kayıtları

“Tahliye Davasına Cevap Dilekçesi Örneği” üzerine 2 yorum

  1. daha çok ihtiyaç, oğlu kızı evlendirme, hasta ve yaşlı yakınını konuta yerleştirme vb. nedenler ile dava alçmaktadırlar. Bu konu da basit usulde bir itiraz dilekçesi ve hukuki delilleri sunmak mumkunmudur ?

    Yanıtla

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara