Velayet Davası Dava Dilekçesi Örneği

Velayet boşanma davasında tartışabilecek olduğu gibi boşanma davası dışında da dava konusu olabilmektedir.

Velayet Davası Nasıl Açılır?

Velayet davası velayet talepli dava, velayetin değiştirilmesi talepli dava veya velayetin kaldırılması talepli olabilmektedir. Velayet davası ile birlikte dava uzun süreceğinden tensiple kişisel ilişki talep edilebileceği gibi geçici velayet kararı verilmesi de istenebilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken boşanma davasında velayete karar verilmişse hemen ardından hiçbir sebep yokken velayet davasının açılamayacağıdır. Aslında davanın açılmasına bir engel yoktur. Fakat uygulamada yeni verilmiş bir velayet kararı olduğundan, hal ve şartlarda değişiklik yoksa hayatın olağan akışına uygun olarak hakimler velayet kararını değiştirmemektedir.

Bu sebeple velayet davası açmadan önce ebeveynlerin hayatlarında velayeti değiştirmeye sebep olacak değişikliklerin olması gerekmektedir. Ebeveynler bakımından değişikliğin yanında müşterek çocuk nezdinde de değişikliğin olması aranmaktadır. Velayet davalarının ana unsuru çocuğun üstün yararıdır. Hakim çocuğun üstün yararını gözeterek velayete karar verecektir. Hukuk büromuz velayet davalarında uzman kadrosu ile müvekkillerimize eksiksiz hukuki destek sağlamaktadır. Aşağıda paylaşılan dilekçe örnek dilekçe olup muhakkak konusunda uzman bir mersin velayet davası avukatından destek alınması gerekmektedir.

Velayet Davası Dava Dilekçesi Örneği

MERSİN 2. AİLE MAHKEMESİNE

DOSYA NO :

DAVACI :

VEKİLİ : Av. Tunç Sudi TOL

DAVALI :

KONU : Tarafların müşterek çocuk velayetinin davalı anneden alınarak müvekkil davacı babaya verilmesi, geçici velayetin de müvekkil tarafa verilmesini talepli dava dilekçemizin sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

Müvekkil, davalı ile daha önce evlenmiş ve evlilik birlikteliklerini sona erdirmişlerdir. Evlilik birliği içerisinde 12/04/2015 tarihinde müşterek çocuk dünyayı gelmiştir. Tarafların Mersin 3.Aile Mahkemesi 2022/554 Esas-2010/3 karar sayılı mahkeme ilamının kesinleşmesi ile çocuğun velayeti davalıya verilmiştir.

Her ne kadar Mersin 3.Aile Mahkemesi 2022/554 Esas-2021/6 karar sayılı mahkeme ilamı ile velayet davalı tarafa verilmiş olsa da davalı taraf velayet kurumunu nasıl yürüteceğini bilmemekte, yükümlülüklerini yerine getirememekte, çocuğun eğitim-öğretim hususu göz ardı edilmekte, çocuğun ahlaki gelişimi davalı tarafça unutulmakta, çocuk toplumsal kurallardan uzak yaşamaya bırakılmaktadır. Şöyle ki;

1-Son birkaç aydır davalı taraf, çocuğuyla beraber yaşamamaktadır. Çocuk Demir, annesinden daha çok babası, babaannesi ve halasıyla fiilen aynı evde yaşamaktadır. Anne çeşitli bahanelerle çocuğuyla ilgilenmemektedir. Gelişimi için en önemli yaşlarda olan çocuk annesi tarafından ilgisiz bırakılmaktadır. Babaanne ve halası bazı zamanlarda çocuğunu almak için davalıyı arasa da mesaj atsa da davalı taraf çocuğu alıp kendi evine götürmemektedir. Davalı taraf çocuğuyla yeteri kadar ilgilenememektedir.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2011/12737 Esas- 2012/3629 karar sayılı kararında özetle; çocuğu fiilen başkasına bırakmak velayetin değiştirilmesi sebebi sayılmıştır, nitekim diğer Yargıtay kararlarında ve yerleşik içtihatlarda velayetin değiştirilmesi sebebi sayılmıştır.

2-Müşterek çocuk her ne kadar okul çağına gelmiş olsa da okul hayatına başlatılamamıştır. Davacı müvekkil, çocuğunun Ahmet Efendi İlk Öğretim Okuluna kayıt olduğunu bilse de okula kardeşi Bengü ile beraber gittiğinde okula kaydının olmadığını, notlarının kendisine söylenemeyeceği, okuldaki hocalar tarafından kendisine söylenmiştir. Bu noktada Ahmet Efendi İlk Öğretim Okuluna yazılacak müzekkere ile çocuğun okula kaydının olup olmadığının sorulması, okul ders notlarının istenilmesi ve çocuk adına kayıtlı diğer bilgi ve belgelerin celp edilmesini talep etmekteyiz. Eğer çocuğun başka okula kayıtlı olması halinde ise; Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü’ne müzekker yazılarak çocuğun kayıtlı olduğu okulun, ders notlarının istenilmesi ve çocuk adına kayıtlı diğer bilgi ve belgelerin celp edilmesini talep etmekteyiz.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2017/7449 Esas- 2018/12035 Karar sayılı kararında özetle; velayetin değiştirilmesi davalarında çocuğun üstün menfaati göz önünde tutulması gerektiğini ve bu üstün yararı belirlerken de onun bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaki ve toplumsal gelişiminin sağlanması amacı güdülmesi gerektiğini belirtmiştir, nitekim diğer Yargıtay kararlarında ve yerleşik içtihatlarda velayetin değiştirilmesi sebebi sayılmıştır.

3-Müvekkilin edindiği bilgilerle davalı tarafın birtakım borçları bulunmaktadır. Davalı taraf çocuğun velayetinin kendisinde olmasına rağmen çocuğun resmi işlerini yapmamakla beraber, çocuğunun bakım, gözetim, kişisel gelişim, ahlaki gelişim, eğitim-öğretim hayatındaki sorumluklarını yerine getirmekte zorlanmaktadır. Çocuğun hayatı davalı tarafça unutulmuş vaziyettedir ve yükümlülüklerini yerine getirememektedir. İş yerindeki borçlarını, kredi kartı ekstrelerini ödemekte zorlanmaktadır.

4- Davacı müvekkilin edindiği bilgilere göre davalı taraf evli olmadığı halde, çocuğun ahlaki gelişimi açısından uygun olmayan bir yaşam tarzı benimsemektedir. Müvekkilin edindiği bilgilerle, davalı taraf evli adamlarla görüşmektedir. Müvekkile söylenildiği kadarıyla, mahalle sakinlerinin müvekkile ilettikleri kadarıyla, davalı taraf geceleri farklı arabalarla eve bırakılmaktadır. Çocuğun üstün yararı göz önüne alınıldığında fiili olarak babasıyla, babaannesiyle ve halasıyla yaşayan çocuğun velayetinin babaya verilmesi bir zorunluluk halini almıştır.

Ayrıca belirtmek istiyoruz, davalı tarafın görüştüğü kişice müvekkil tehdit edilmiştir.

Bu hususlarda Mahkemece, davalı tarafın yaşamış olduğu siteye müzekkere yazılarak, davalı tarafın yaşantısının çocuğun üstün menfaati göz önüne alınarak öğrenilmesi açısından, eğer var ise kamera kayıtlarının son üç aylık dönem için akşam saatleri açısından temin edilmesini ve mahkeme celbini talep ederiz.

Davalı taraf sık sık şehir dışına çıkmaktadır. Çocuğun menfaati göz ardı edilmekte bu yaşantısıyla sağlıklı bir aile yapısını kuramamaktadır. Çocuk için bu durum oldukça tehlikelidir.

Müvekkilin tahminiyle davalı tarafın, yukarıda izah ettiğimiz yaşantılarından dolayı çocuğunu ihmal etmektedir. Yükümlülüklerini yerine getirememekte ve velayet görevini gereği gibi yerine getirememektedir.

5-Yukarıda izah ettiğimiz kadarıyla çocuk aylardır babası, babaannesi ve halasıyla beraber yaşamaktadır. Çocuk zorunlu olarak maddi ve manevi kişisel gelişimi açısından, eğitim- öğretim hayatının düzene girmesi açısından, toplumsal kurallara riayet edilerek büyütülmesi, gerekli ahlaki gelişimi açısından, kısacası çocuğun üstün menfaati açısından, davalı tarafça da velayet görevini gereği gibi yerine getirilemediği, sorumlulukları yapmakta zorlandığı ve Türk örf ve adetlerine uygun yaşamadığı, toplumsal kurallarına uygun olarak bir yaşam benimsemediğinden, velayetin davalından alınarak, müvekkil davacı babaya verilmesini, fiilen daha çok babaannesi, babası ve halası ile yaşadığı göz önünde bulundurularak geçici velayetin de davacı müvekkil babaya verilmesini talep ederiz.

KANITLAR : Nüfus Aile Kayıt Tablosu, bilirkişi/bilirkişi rapor, pedagog, müşterek çocuğun kaydolduğu Ahmet Efendi İlk Öğretim Okulun ‘dan celp edilecek bilgi ve belgeler, küçüğün okul dersleri, notları ve puanları (eba dahil) gerekli görülmesi haline Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden celp edilecek bilgi ve belgeler ve okul dersleri, notları ve puanları (eba dahil), tarafların boşanma dosyası ve boşanma kararı, Mersin 3.Aile Mahkemesi 2022/554 Esas-2021/5 karar sayılı mahkeme dosyasının celbi, tanık beyanları, tanıklar, sms yazışmaları, whatsapp yazışmaları, isticvap, yemin, keşif, Yargıtay Kararları, nüfus kayıt örneği, nüfus aile kayıt tablosu, ekonomik sosyal durum araştırma raporu, karşı tarafın sunacağı kanıtlara karşı kanıtlarımızı bildirme hakkımız saklı kalmak kaydıyla yasal her türlü hukuki kanıt

HUKUKİ NEDENLER : Türk Medeni Kanunu, BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi, Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun, Çocuk Koruma Kanunu ve ilgili tüm mevzuat

SONUÇ VE SONUÇ :

Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenler ve mahkemece resen dikkate alınacak diğer nedenler ile; küçük çocuğun velayetinin değiştirilerek, davalı taraftan alınarak velayetin müvekkil davacı babaya verilmesini, çocuğun mevcut haliyle babası, babaannesi ve halasıyla yaşıyor olması nedeniyle geçici velayetin de babaya verilmesini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı yana bırakılmasına karar verilmesini, saygı ile arz ve talep ederiz. 04/01/2022

Davacı Vekili Av. Tunç Sudi TOL

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara