Yasal Önalım (Şufa) Hakkı ve Şufa Davası

Gayrimenkul alım-satımlarında öne çıkan ve taraflar arasında zaman zaman ihtilaflara yol açabilen yasal önalım yani “Şufa Hakkı”, gayrimenkul hukukunun en önemli konularından biridir. Tarafların haklarını koruyan bu hukuki düzenleme, hem kanundan hem de sözleşmeden kaynaklanabilir ve her iki durumda da bazı farklılıklar taşımaktadır. Bu yazımızda, şufa hakkının ne olduğunu, nasıl uygulandığını ve çeşitli durumlarda bu hakkın nasıl koruma altına alındığını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Ayrıca, şufa davası sürecine ve şufa hakkının kullanılamayacağı hallerin yanı sıra bu hakkın komşu parseller üzerindeki etkisine de değinilecektir. Gayrimenkul sahipleri ve alıcısı olmayı planlayanlar için hayati önem taşıyan şufa hakkının, doğru anlaşılması ve uygulanması anlaşmazlıkların önüne geçecektir. 

Yasal Önalım (Şufa) Hakkı Nedir ve Ne Anlama Gelir?

Yasal Önalım (Şufa) Hakkı, taşınmaz mallar söz konusu olduğunda önemli bir hukuki kavramdır. Bu hak, genellikle arsa ve arazi gibi gayrimenkullerin satışında, ortakların veya komşuların satışı gerçekleştiren kişiye karşı öncelikli satın alma hakkını ifade eder. Yani bir gayrimenkul satılmak istendiğinde, Şufa Hakkı’na sahip kişilerin, üçüncü şahıslara oranla öncelikli olarak satın alma şansları vardır.

Yasal Önalım (Şufa) Hakkı iki farklı yolla doğabilir:

 • Sözleşmeden doğan Yasal Önalım (Şufa) Hakkı: Tarafların karşılıklı anlaşmaları sonucunda oluşan ve genellikle tapu kayıtlarında ya da ayrı bir sözleşme ile belirlenen bir haktır.
 • Kanundan doğan Yasal Önalım (Şufa) Hakkı: Miras bırakılan taşınmazlarda, paydaşların birbirlerine karşı sahip olduğu ve yasal düzenlemelerle belirlenen bir haktır.

Bu hak, sahibine belirli durumlarda gayrimenkulün satışa sunulması durumunda, satış işlemine müdahale etme ve öncelikli satın alma imkânı verir. Şufa Hakkı’nın kullanılabilmesi için bazı yasal şartların sağlanması gerekmektedir. Zira bu hak belirli bir süre içinde kullanılmazsa zaman aşımına uğrayabilmektedir. Yasal Önalım (Şufa) Hakkı, taşınmazın değerini koruma ve mevcut hak sahibinin çıkarlarını güvence altına alma amacı taşır.

Sözleşmeden Doğan Yasal Önalım (Şufa) Hakkı

Yasal Önalım (Şufa) Hakkı, gayrimenkul satışlarında, özellikle paydaşların birbirlerine karşı sahip olduğu ön alma hakkını ifade eder. Peki ya sözleşmeden doğan şufa hakkı tam olarak nedir ve bu hakkın kullanımı nasıl gerçekleştirilir?

Sözleşmeden doğan önalım hakkı, taşınmaz sahibinin yaptığı bir sözleşmeyle, bir başka kişiye önalım hakkı tanımasıdır. Türk medeni kanunu md. 735’de düzenlenmiştir. Madde hükmünce: ‘’Tapu kütüğüne şerh verilen sözleşmeden doğan önalım hakkı, şerhte belirtilen sürede ve belirtilen koşullara göre her malike karşı kullanılabilir. Kütükte koşullar belirtilmemişse taşınmazın üçüncü kişiye satışındaki koşullar esas alınır. Şerhin etkisi her durumda, şerhin verildiği tarihin üzerinden on yıl geçmekle sona erer. Yasal önalım hakkının kullanılmasına ve vazgeçmeye ilişkin hükümler sözleşmeden doğan önalım hakkında da uygulanır.’’

İlgili maddeyi açıklayacak olursak, taşınmaz sahibi kendi mülkiyeti üzerinde tapuda şerh vermek suretiyle bir kısıtlamaya giderek, bir başka kişiye önalım hakkı tanıyabilir. Tanınan bu hak tapuda şerh vermek suretiyle korunur. Ancak verilen şerh 10 yıl geçmekle sona erecektir. Taşınmaz üzerinde sözleşme olarak önalım hakkına sahip olan kişi, tapuya şerh verilmesi durumunda şerhte verilen süre ve belirtilen koşullara göre bu hakkı bütün paydaşlara karşı kullanabilecektir. Ancak, şerh verilmemesi durumunda, yalnızca kendisine önalım hakkını tanıyan malike ve onun külli haleflerine karşı kullanabilecektir.

Sözleşmeden doğan şufa hakkı, belli bir taşınmazın satışı durumunda, satışa konu olan taşınmazın ortaklarına veya belirlenen kişilere, diğer alıcılara öncelik tanıyan bir avantaj sağlar. Bu hak; satıcı ile alıcı arasında yapılan bir sözleşmeyle ortaya çıkar ve genellikle şu özellikleri taşır:

 • Belirli bir taşınmaza özgüdür: Yalnızca sözleşme ile belirlenen taşınır veya taşınmaz üzerinde şufa hakkından söz edilebilecektir. 
 • Şufa hakkının kullanabilmesi için şekil şartı: Şufa hakkının kullanılabilmesi için sözleşmenin adi yazılı şekilde hazırlanmış olması şartı aranır. Yani noterlikçe düzenlenmesi gerekmez. Fakat şufa hakkının üçüncü kişilere karşı kullanılabilmesi için tapu kütüğüne şerh edilmesi gerekecektir. 
 • Şufa hakkına sahip olan kişi, üzerinde hak sahibi olan taşınmazın satışı durumunda tek taraflı irade beyanı ile kararlaştırılan bedel üzerinden taşınmazın satın alabilecektir. 

Şufa hakkı kullanılırken, hak sahibinin belirli bir süre içinde satış teklifini kabul etme zorunluluğu bulunur. Bu süre geçirilirse, hak sahibi şufa hakkını kullanma hakkını kaybeder. Bu nedenle, şufa hakkı sahiplerinin, haklarını kaybetmemek adına daima tetikte olmaları ve süreçleri yakından takip etmeleri gerekmektedir.

Kanundan Doğan Yasal Önalım Şufa Hakkı

Yasal Önalım (Şufa) Hakkı  Medeni Kanunumuz Md. 732’de düzenlenmiştir. Madde hükmünce “Paylı mülkiyette bir paydaşın taşınmaz üzerindeki payını tamamen veya kısmen üçüncü kişiye satması halinde, diğer paydaşlar önalım hakkını kullanabilirler.” İlgili maddeyi kısaca açıklayacak olursak paylı mülkiyete tabi paydaşlardan birinin, kendi payının tamamını veya bir kısmını üçüncü kişilere satması durumunda, aynı paylı mülkiyete tabi diğer paydaşlar önalım hakkını kullanarak bahse konu taşınmazı edinebilirler. Yasal önalım hakkı aynı paylı mülkiyete sahip paydaşlara verilen bir önceliktir. Şufa hakkı, tapu sicilinde paydaş olarak bulunan kişilerin, paylarına düşen taşınmazların üçüncü şahıslara satışında öncelik hakkına sahip olmalarını ifade eder. Özellikle mülkiyet hakkının paylaşılması durumunda önem kazanır. Peki, kanundan doğan şufa hakkı nedir ve bu hakkı kimler kullanabilir?

 • Kanuni Şufa Hakkı: Miras yoluyla veya kanuni intikal nedeniyle ortaklığa dâhil olan kişilerin, diğer paydaşların paylarını satın almak için öncelik hakkını kullanma durumudur.
 • Kullanıcılar: Kanuni şufa hakkı, taşınmazın paylı mülkiyetinde pay sahibi olan veya mirasçılar arasında ortaya çıkan bir haktır.

Şufa hakkı kullanımı sırasında, diğer paydaşlara veya mirasçılara satış teklifinin yapıldığı ve onların bu teklifi kabul edip etmeme durumlarını belirten bir mekanizma bulunmaktadır. Ayrıca, şufa hakkının kullanılabilmesi için belirli bir süre içinde ilgili taşınmaza talepte bulunulması gerekmektedir.

Kanundan doğan bu hakkın kullanılabilmesi için tapuya şerh verilmesine gerek yoktur. Zira bu durumda hak sahibi kanun uyarınca şufa hakkında sahiptir. Bu sayede hukuki bir güvence altına alınmış ve ileride doğabilecek ihtilafların önüne geçilmiştir. Kanundan doğan şufa hakkının kullanılışı ve süreci, Türk Medeni Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlarda detaylandırılmıştır. Bu nedenle şufa hakkı konusunda hakların korunması ve doğru bir şekilde kullanılması için kanuni prosedürlere dikkatli bir uyulması gerekmektedir. 

Yasal Önalım (Şufa) Hakkı Kimler Kullanabilir?

Aynı paylı mülkiyete sahip paydaşlardan her biri yasal önalım hakkını kullanabilecektir. Birden fazla paydaşın önalım hakkını kullanmak istemesi durumunda ise Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kurulu’nun 1946/18 numaralı kararından yola çıkarak her bir paydaşın eşit olarak önalım hakkından yararlanacağını söyleyebiliriz. İlgili karar şu şekildedir: ‘’Kanunun metninden anlaşıldığı üzere şufa hakkının kullanılmasında hisse miktar ve oranının herhangi bir önemi yoktur. Şufa hakkını kullanacak paydaşlar birden fazla olduğunda, bu hakkın aralarında ortak olduğu ve şufa hakkından eşit olarak yararlanılacağı kanun maddesinden anlaşılmaktadır.’’
Paydaşlar, birlikte ortaklığın giderilmesi davası açabilecekleri gibi ayrı ayrı dava da açabilirler. Taşınmaz üzerinde paydaşların pay oranının ne kadar olduğunun bir önemi yoktur. Taşınmaz üzerinde satılan kısım, önalım hakkını kullanan diğer paydaşlara eşit şekilde paylaştırılacaktır.

Hangi Hallerde Yasal Önalım (Şufa) Hakkı İleri Sürülemez?

Paydaşların önalım hakkını ileri süremeyeceği bazı durumlar da mevcuttur. Bunları sıralayacak olursak;

 • Taşınmaz üzerinde fiili taksim yapılmışsa,
 • Taşınmaz üçüncü kişiye bağışlama yoluyla devredilmişse,
 • Taşınmaz üzerindeki satış pay sahipleri arasındaysa,
 • Taşınmaz elbirliği mülkiyetine haiz ise,
 • Artırma yoluyla yapılan satışlardan cebri artırmayla satışlarda
 • Kamulaştırma ve arazi toplulaştırılması hallerinde,

– Tapuya kayıtlı olmayan taşınmazlarda şufa hakkı kullanılamayacaktır.

Yasal Önalım (Şufa) Hakkı Nasıl Engellenir?

Gayrimenkul alımlarında sıklıkla karşımıza çıkan ve alıcılar tarafından çeşitli yollarla engellenmeye çalışılan “Şufa Hakkı”, özellikle hisseli mülkiyetlerde önemli bir konudur. Şufa hakkını engellemenin bazı yolları aşağıda sıralanmıştır:

 • Hak sahibinin feragati: Hak sahibi olan paydaş, tüm satışlar ya da belli bir satış için şufa hakkından feragat edebilir. Tüm satışlardan feragat edilmesi halinde; feragatin muhakkak satıştan önce yapılması, resmi yazılı bir şekilde yapılması ve tapu siciline şerh verilmesi gerekmektedir. Fakat yalnızca belli bir satıştan feragat edilecek olması halinde herhangi bir şekil şartı, satıştan önce veya sonra yapılması şartı ve tapu siciline şerh verilmesi şartı aranmaz. 
 • Cebri icra: Şufa hakkı yalnızca iradi satışlar için söz konusu olacaktır. Bu nedenle taşınmazın bir üçüncü kişiye haciz veya iflas yolu ile geçmiş olması hâlinde şufa hakkı kullanılamayacaktır.
 • Satış dışı gerçekleşen devir: Şufa hakkı taşınmazın satışı ile gündeme gelen bir haktır. Bu sebeple taşınmazın satış dışında başka bir yöntem ile ( bağışlama, trampa vb. ) devredilmiş olması halinde şufa hakkından söz edilemeyecektir. 
 • Fiili taksim: Müşterek halinde mülkiyete konu bir taşınmazda, taşınmazın hangi bölümünün hangi ortak tarafından kullanılacağı taraflar arasında fiile veya sözleşme ile belirlenmiş ise bu durumda söz konusu taşınmazın satışı halinde şufa hakkından söz edilemeyecektir. 

Bu noktada, şufa hakkının engellenmesinin hukuki bir süreci olduğunu ve tarafların haklarını tam olarak bilmeleri gerektiğini unutmamak önemlidir. Bu gibi durumlar için profesyonel hukuki danışmanlık almak, mağduriyetlerin önlenmesinde etkili bir yöntem olacaktır. Şufa hakkı, belirli koşullar dâhilinde ve doğru stratejilerle engellenebilir, ancak bu sürecin tüm yasal prosedürlere uygun olarak yürütülmesi gerekmektedir. 

Yasal Önalım (Şufa) Hakkından Feragat Mümkün Müdür?

Yasal Önalım (Şufa) Hakkı ve sözleşme ile önalım hakkından da feragat mümkündür. TMK 733/2 maddesine göre yasal önalım hakkından feragatin resmi şekilde yapılması ve tapu kütüğün şerh edilmesi şekil şartı olarak yer almıştır. Nitekim, TMK md 735 hükmünce ‘’Yasal önalım hakkının kullanılmasına ve vazgeçmeye ilişkin hükümler sözleşmeden doğan önalım hakkında da uygulanır.’’
Yasal önalım hakkından tamamen feragat edilebileceği gibi, sadece belirli paydaşlara karşı kısmen feragat da mümkündür. Ancak kişi, yasal önalım hakkından tek taraflı olarak feragat edememektedir. Hukukumuzca sözleşme ile olarak şekil şartına bağlanan bu hak, kişinin tek taraflı feragat imkanını ortadan kaldırmıştır.

Yasal Önalım (Şufa) Hakkı Kullanmaktan Vazgeçme

Hukukumuzca, yasal önalım ve sözleşme ile önalım hakkından vazgeçmek mümkündür. TMK md. 733/2. Hükmünce “Belirli bir satışta önalım hakkını kullanmaktan vazgeçme, yazılı şekle tâbidir ve satıştan önce veya sonra yapılabilir.”
Ayrıca belirtmek gerekir ki, yasal önalım hakkı sahibi, süresi içerisinde önalım hakkını kullanmayarak da vazgeçmiş olabilecektir.

Yasal Önalım (Şufa) Hakkı Süresi

Yasal Önalım (Şufa) Hakkı, taşınmaz mal satışlarında, bazı şartlar altında, öncelikli satın alma hakkını ifade eder. Kişinin bu hakkına rağmen ve satış aşamasında kendisine öncelik verilmesi gerektiğine rağmen yapılan satış işlemine karşı şufa davası açabilmektedir. Ancak, bu davanın açılması için belirli bir süre sınırlaması vardır. Şufa davası açma süresi somut olaya göre farklılık gösterebilmektedir.

Kanuni Süreler: Şufa hakkının ilgili olduğu taşınmazın niteliğine ve satış şekline göre süreler farklılık gösterir. Türk Medeni Kanunu’nda şufa hakkının kullanım süresi şu şekildedir:

 • Yapılan satış, şufa hakkı sahibine noter aracılığıyla bildirilmiş ise, hak sahibinin satışın bildirildiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde dava açması gerekmektedir.
 • Yapılan satış hak sahibine noter aracılığı ile bildirilmemiş ise; hak sahibinin satış tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde dava açması gerekmektedir. 
 • Söz konusu süreler hak düşürücü sürelerdir. Bu sürelerin geçilmesi halinde hak sahibi dava açamayacaktır. 

Şufa hakkı süresi içerisinde kullanılmazsa, hak sahibi bu öncelikli satın alma hakkını kaybeder. Dolayısıyla, şufa hakkı sahiplerinin, hakkın geçerlilik süresine dikkat etmeleri büyük önem taşır. Bu süreler, şufa hakkı sahipleri tarafından titizlikle takip edilerek, hakkın zamanında kullanılması hukuki açıdan büyük önem arz eder.

Yasal Önalım (Şufa) Hakkı Nasıl Kullanılır?

Şufa hakkı, bir taşınmazın satışa çıkarıldığında, bu taşınmaza ortak olan kişilere tanınan öncelikli satın alma hakkıdır. Peki, şufa hakkı nasıl kullanılır? Bu hak, belirli adımlar takip edilerek kullanılabilir:

Kanundan Doğan Yasal Önalım (Şufa) Hakkı Nasıl Kullanılır?

Paylı mülkiyete konu taşınmazın üçüncü bir kişiye satışı halinde; satıcı veya alıcının bu satışı diğer ortaklara bildirmesi gerekmektedir. Bu bildirimin noter vasıtasıyla yapılması gerekmektedir. Diğer ortaklar kendilerine bildirim yapıldığı tarihten itibaren 3 aylık süre içerisinde şufa hakkını kullanabileceklerdir. Bu hak yalnızca dava açılarak kullanılabilecektir. Söz konusu dava taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılmalıdır. 

 1. Bilgi Edinme: Öncelikle şufa hakkı sahibinin, taşınmazın satışa çıktığından haberdar olması gerekir.
 2. İhtarname Gönderme: Taşınmazın üçüncü kişilere satılmak üzere olduğu bilgisine ulaştığında, şufa hakkı sahibi, satıcıya bir ihtarname yoluyla hakkını kullanmak istediğini bildirir.
 3. Satış Bedelini Ödeme: Şufa hakkı sahibi, taşınmazın satış bedelini ve alıcının yapmış olduğu giderleri ödemek suretiyle şufa hakkını kullanır.

Önemli olan, şufa hakkı sahibinin, hakkını zamanında ve usulüne uygun bir şekilde kullanmasıdır. Böylece, şufa hakkını kaybetme veya hukuki bir ihtilafla karşılaşma riski önlenmiş olur. Şufa hakkını kullanırken, tüm bu aşamaların hukuka uygun olarak yapılmasını sağlamak için avukatlık hizmeti almak yararlı olabilir.

Öncelikle, şufa hakkının kullanılabilmesi için, mülkiyet paydaşlarına satıştan önce bilgi verilmesi gerekir. Ardından, paydaşların şufa hakkını geçerli bir şekilde kullanmaları için ödeme yapmaları ve yasal yükümlülüklerini yerine getirmeleri beklenir. Şufa hakkı, belirli şartların varlığında ve belirli bir süre içinde uygulanır. Bu sebeple, hak sahibi kişilerin süreç içerisinde dikkatli ve zamanında adımlar atması büyük önem taşır.

Özetle, şufa hakkı; gayrimenkul satışlarında, özellikle paylı mülkiyetlerde mülk sahiplerinin satışa müdahale etme ve öncelikli alım hakkını kullanma şansını tanır. Bu hak, yasal süreçler gözetilerek ve gerekli prosedürlere uygun hareket edilerek kullanılabilir.

Sözleşmeden Doğan Yasal Önalım (Şufa) Hakkı Nasıl Kullanılır?

Yasal Önalım (Şufa) Hakkı, üzerinde şufa hakkı tesis edilen taşınmazın satışı durumunda, malın üçüncü şahıslara geçmesini önleyerek öncelikli satın alma hakkını ifade eder. Peki, sözleşmeden doğan şufa hakkı nasıl kullanılır? İşte adım adım bu sürecin detayları:

Taraflar arasından yapılan adli yazılı sözleşme ile şufa hakkı tesis edilebilecektir. Bu halde yapılan sözleşme neticesinde tapu siciline şerh verilmiş gerekecektir.  Bu hak şerhte belirtilen süre içerisinde kullanılabilecektir. Şerhin etkisi her halde şerh tarihinden itibaren 10 yıl geçmekle sona erecektir. 

Doğru ve zamanında atılacak adımlarla, sözleşmeden doğan şufa hakkınızı etkili bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu süreçte, hukuki destek almak hak kayıplarını önlemeniz açısından faydalı olacaktır.

Yasal Önalım (Şufa) Hakkı karmaşık hukuki prosedürleri içeren bir konu olup, kullanılabilirliği dikkatle incelenmelidir. Hakkın zamanında ve usulüne uygun kullanılmaması halinde hak sahibi bu imkânını kaybeder. Bu nedenle, taşınmaz satın almada önemli bir avantaj sağlayan şufa hakkı konusunda hukuki yardım almak oldukça önemlidir.

Komşu Parsel Yasal Önalım (Şufa) Hakkı

Gayrimenkul mülkiyetinde önemli bir yere sahip olan şufa hakkı, komşu parseller için de bazı haklar tanımaktadır. “Komşu parsel şufa hakkı”, gayrimenkulün satışında komşu taşınmaz sahiplerine öncelik verilmesini içermekte idi. 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun 8/İ maddesinin ikinci fıkrasında şu şekilde düzenlenmişti:

 “Tarımsal arazilerin satılması halinde sınırdaş tarımsal arazi malikleri de önalım hakkına sahiptir. Tarımsal arazi, sınırdaş maliklerden birine satıldığı takdirde, diğer sınırdaş malikler önalım haklarını kullanamaz. Önalım hakkına sahip birden fazla sınırdaş tarımsal arazi malikinin bulunması halinde hakim, tarımsal bütünlük arz eden sınırdaş arazi malikine önalıma konu tarımsal arazinin mülkiyetinin devrine karar verir.”

Ancak bu madde 28/10/2020 tarih ve 7255 sayılı Kanunun 23’ üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Zira söz konusu kanun maddesinin beklenilen faydayı sağlamadığı, aksine çiftçilerin mağduriyetine sebep olduğu sebep olduğu tespit edilmiştir. 

Önalım Davasında Yetkili Ve Görevli Mahkeme Neresidir? Davalı Kimdir?

Önalım (Şufa Hakkı) davalarında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleridir. Yetkili mahkeme ise taşınmazın bulunduğu yer mahkemeleridir. Husumeti yönelteceğiniz davalı ise taşınmazı satın alan üçüncü kişidir.

Sıkça Sorulan Sorular

Şufa Hakkı Nedir?

Şufa hakkı, taşınmaz mal ortaklıklarında ortaklardan birinin, malın üçüncü kişilere satışı halinde, diğer ortaklara satışa konu taşınmaza öncelikli olarak satın alma hakkı tanıyan bir düzenlemedir. Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenen bu hak, taşınmazın ortaklar arasındaki ilişkilerin korunması ve malın dışarıya çıkmasının önlenmesi amacıyla tasarlanmıştır. Şufa hakkını kullanmak isteyen ortak, belirli süre içinde haklarını ileri sürmelidir ve genellikle satış bedelini, malın üçüncü şahıslarca satın alınan fiyatı üzerinden ödemekle yükümlüdür.

Şufa Davası Ne Demektir?

Şufa davası, bir malın ortaklarından birinin şufa hakkını kullanmak isteyip, bu hakkının ihlal edildiğini iddia ederek açtığı davadır. Bu dava, öncelikle şufa hakkının mevcudiyetinin ve kullanılma koşullarının tespiti ile satışın iptal edilmesi ve malın şufa hakkı sahibine devredilmesini talep eder. Mahkeme sürecinde, şufa hakkının kullanım şartlarına uygun davranılıp davranılmadığı incelenir ve hak sahibinin talebi haklı bulunursa, satış işlemi iptal edilir ve taşınmaz tapuda hak sahibi adına tescil edilir. 

Şufa Hakkını Hangi Durumlarda Kullanabilirim?

Şufa hakkını kullanabilmeniz için bir dizi koşulun yerine getirilmiş olması gerekir. Öncelikle, şufa hakkı, yalnızca ortak mülkiyet durumunda söz konusu olabilir ve çoğunlukla taşınmaz mallarda (arazi, arsa, bina gibi) uygulanır. Şufa hakkını kullanmak isteyen ortak, malın satıldığından noter vasıtasıyla haberdar olduktan sonra, Kanun’da belirtilen süre içerisinde (bildirimin yapılmasından itibaren 3 ay içerisinde ) satıcıya ve alıcıya karşı bu hakkını dava açarak beyan etmelidir. 

Şufa Hakkının Süresi Ne Kadar?

Yasal önalım Şufa hakkının kullanım süresi, Türk Medeni Kanunu’na göre satışın kendisine noter vasıtasıyla bildirim yapıldığı tarihten itibaren üç aydır. Üç aylık süre aşıldığında şufa hakkı düşer ve bu durumda şufa hakkını ileri sürmek mümkün olmayacaktır. Yani, şufa hakkının kullanılması için öncelikle yapılan satışın diğer ortaklara bildirilmiş olması ve bildirim tarihinden itibaren ortakların 3 ay içerisinde şufa hakkından kaynaklı dava açması gerekmektedir. Bu süre içerisinde gerekli işlemler yapılmazsa, şufa hakkı ortadan kalkacaktır. 

Sonuç: Yasal önalım (Şufa) hakkı, taşınmaz satışlarında öncelikli alım hakkıdır. Bu yazımızda şufa hakkının ne olduğunu, nasıl kullanılacağını ve şufa davası açma süreçlerini ele aldık.

Detaylı bilgi almak ve bizlere ulaşmak için buraya tıklayınız.

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara