Marka Avukatı Mersin

Marka Avukatı Mersin

Marka Avukatı Mersin

Marka hukuku Türk hukukuna yakın zamanda girmiş olan bir hukuk dalıdır. Hukuk büromuz marka avukatı mersin olarak , müvekkillerinin gerek markalarını korumada , gerekse marka haklarını almada yardımcı olmaktadır. Marka hukuku mersin olarak marka , patent ve diğer konularda çalışmalarımızı her geçen gün geliştirmekteyiz. Bir markanın tescili , o markanın geleceği için büyük önem taşımaktadır. Marka hakkı alınmamış bir teşebbüs büyümeye ve gelişmeye kapalı bir teşebbüstür. Aşağıda kısaca marka hukuku hakkında bilgiler verilecektir.Marka : bir firmanın mal ve hizmetlerinin diğer firmaların mal ve hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlayan işaretlerdir. Burada 2 temel unsur işaret ve ayırt etmedir.Tasarım : Ürünlerin bir kısmında veyahut üzerlerinde bulunan süsleme , şekil , çizgi , biçim , doku , renk veya malzeme gibi insanın 5 duyu organı ile algılanan özelliklerinin bütünüdür. Tasarım da ise 2 temel unsur ayırt edicilik ve yeniliktir. Ülkesel ilkesi :Markanın tescil edilen ülkede korunması anlamına gelmektedir.Menşei ülke : Tescili yapılan şirketin veya şahsın bulunduğu yerdir.

MARKANIN SINIFLANDIRILMASI NASIL YAPILIR ?

A)Kullanım Amaçlarına Göre :

a) Ticaret Markaları : Bir işletmenin imalatını veya ticaretini yaptığı malları, başka işletmelerin mallarından ayırt etmeye yarayan işaretler bütünüdür.

b) Hizmet Markası : Bir işletmenin hizmetlerinin diğer işletmelerin hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işaretlerdir (eğitim, sağlık, bankacılık, sigortacılık, hukuk , basın ).

B) Sahiplerine Göre :

a) Bireysel Markalar : Sadece ismine tescilli olduğu kişi veya kişilere hak sağlarlardır.(Örneğin Holding Markası, ferdi bir markadır).

b) Ortak Markalar : Üretim , Ticaret veya hizmet işletmelerinden oluşan bir grubun mal ve hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işarettir.

c) Garanti Markaları : Marka yetkilisinin kontrolü altında bir çok işletme tarafından kullanılan ve o işletmenin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işaretleridir (Örneğin TSE)

C) Tanındığı Çevreye Göre :

a) Alelade Marka : Çok tanınmayan yerel markalardır.b) Tanınmış Marka : Bir marka kullanılmakla ayırt edici nitelik kazanır ve mal ile marka özdeşleşir.Coca-Cola gibi.

D) Tescilin Coğrafi Etkisine Göre :

a) Topluluk Markası : Türkiye’den de buraya başvuru yapılabiliyor, Paris Sözleşmesine taraf olunduğu için, ancak malın AB’de kullanılması gerekli.

b) Ulusal Marka : Ülkesel çerçevesi içerisindeki markadır. Örnek olarak dünyaca ünlü Apple markası örnek gösterilebilir.

c) Uluslar arası Marka : (Madrid Sistemi) Bu sistem ile kişi sadece kendi ülkesinde başvuru ve tescil yaparak markasının tüm ülkelerde korunmasını sağlayabilir. Madrid Sistemi, Madrid Protokolü ile oluşturulmuştur. Buna göre, uluslar arası tescil için başvurarak kişi, Anlaşmaya taraf devletlerden birinin vatandaşı olmalı veya ikamet etmeli veya orada sınai ve ticari bir müessese sahibi olmalıdır. Buradaki koruma süresi 20 yıldır.

E) Tescilli Olup Olmamasına Göre :

a) Tescilli Marka : Tescil edilmiş markadır.

b) Tescilsiz Marka: Tescil edilmemiş yani hukuki korunmadan yoksun markadır. Ancak bu kişinin itiraz hakkı vardır. Marka üzerindeki hak temelde kullanım ile doğar ve marka tescil edilmemiş olsa da, kullanma ile markaya ayırt edicilik kazandıran marka sahibi, o markanın 3.kişiler tarafından tescil talebine itiraz edebilecektir

MARKANIN TESCİLİNDE RED SEBEPLERİ ;

A) MARKANIN TESCİLİNDE MUTLAK RED SEBEPLERİ (KHK.md.7) :

-Ayırt Edici Nitelikleri Kesinlikle Bulunmayan İşaretler :-

Başka markalara benzer işaretler

-Belirli bir meslek ve Ticaret Grubuna ait İşaretler .

Örneğin Mersin Barosu logosu.-Malın doğal yapısından ve Teknik Zorunluluktan doğan İşaretler-Yanıltıcı veya hataya düşürücü işaretler

-Yetkili Mercilerden İzin alınmamış ve halka Mal olmuş amblemler

-Tanınmış Markaların Aynı Mal ve Hizmetlerde Kullanılması

-Dini Değerleri İçeren Markalar :

-Kamu Düzenine ve Genel Kamu Ahlakına Aykırı Markalar :

-Ayırt edici nitelik kazanan İşaretler :

B) MARKA TESCİLİNDE NİSPİ RED SEBEPLERİ (KHK.md.8):

 

  1. Markanın Aynı Olması ve Aynı Mal ve Hizmetleri Kapsaması
  2. Markanın Benzer Olması ve Benzer Mal ve Hizmetleri Kapsaması
  3. Ayırt edilemeyecek kadar benzer mallar
  4. Markanın Başkasına ait, İsim, Fotoğraf, telif hakkı veya sınai mülkiyet hakkını kapsaması

 

MARKA KULLANIMINDA SÜRE

Marka 5 yıl süre ile kullanılmazsa marka kurum tarafından iptal edilir.. Marka tescilinin taraflar tarafından yenilenmesi halinde 5 yıllık süre tekrar başlamaktadır.

MARKANIN DEVRİ

Marka hakkı , kısmen veya tamamen devir edilebilmektedir. Markanın devri hukuka aykırı ise , Enstitü devri ret edebilir. İlgili devir işlemleri yazılı sözleşme ile yapılmaktadır. Marka hakkına rehin yapılabilir. Tescilli bir marka hakkına haciz işlemi uygulanabilir.

MARKA DEVRİNİN SONUÇLARI

Marka devri ile 10 yıllık koruma süresi tekrar işlemeye başlar, 5 yıllık yenileme süresi ise devir ile tekrar başlamaz. Hukuk büromuz ayrıca marka avukatlığının yanında patent avukatlığı da yapmaktadır. Marka avukatlığının yanında patente ilişkin merak ettiğiniz sorular içinMersin marka patent avukatı olarak web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Yurt Dışında Yaşıyorsanız Tıklayınız
İnstagram