10 Yıllık Kiracının Tahliyesi Davası Nasıl Açılır? Dilekçe Örneği

10 Yıllık Kiracının Tahliyesi Davası Nasıl Açılır?; Borçlar Kanunu 347. Maddeye göre belirsiz süreli kira sözleşmelerinde kiraya veren kiranın başlangıcından 10 yıl geçtikten sonra, genel hükümlere göre fesih bildirimiyle sözleşmeyi sona erdirebilir.  Uygulamada sık sık karıştırılan husus kira kontratında yazılan sürenin her iki taraf için olduğunu düşünmektir. Oysa kira kontratında yazılan süre sadece kiracının  kira kontratını sonlandırabilmesi için öngörülen süredir. Taşınmaz sahibi bir taşınmazını kiraya verirken sözleşmede 10 yıl yazsa bile minimum 10 yıl olarak teslim eder. 

10 Yıllık Kiracının Tahliyesi Davası Nasıl Açılır?

Bu hükümler, kiracı ve kiraya veren arasındaki ilişkileri düzenleyerek hem kiracının haklarını hem de kiraya verenin haklarını korumayı amaçlamaktadır. Kiracı, belirli bir süre önceden bildirimde bulunmadığı takdirde, sözleşmenin otomatik olarak uzatılacağını ve kiraya verenin bu süreçte sözleşmeyi sona erdiremeyeceğini bilmelidir. Ancak, on yıllık uzama süresi sonunda kiraya verenin üç aylık bir bildirimle sözleşmeyi sona erdirebileceği unutulmamalıdır.İşte 10 yıllık kiracının tahliyesi davası kiracıyı bu sürenin sonunda çıkarmaya yarayan dava türüdür. Bu dava; 10 yıllık uzama süresinin dolması sebebi ile tahliye için 10 yıllık uzaması süresini takip eden kira döneminin sonundan 3 ay önce ihtar çekilmesi, ihtarın bu sürede tebliğ olması ve tahliye edilmeme halinde açılabilmektedir.

10 Yıllık Kiracının Tahliyesi Davası Nedir?

Borçlar kanunu 347. Madde de yer alan kiraya verenin kiracıyı 11. Yılın sonunda çıkarmaya yarayan dava türüdür.

10 Yıllık Kiracının Tahliyesi Davasında 10 Yılın Hesaplanması 

10 yıllık kiracının tahliyesin davasında 10 yıl kira sözleşmesi süresi üstüne 10 yıl ve 1 yıl eklenerek hesaplanır.

Örneğin, 01.01.2023 tarihli kira sözleşmesi için 1 yıllık kira sözleşmesinin sonu 01.01.2024 olacaktır. Kira sözleşmesinin sonundan itibaren başlayan 10 yıllık uzama süresinin bitimi 01.01.2034 ve bu uzama yılını izleyen bitimi olan tarih 01.01.2035’tir.  Bu tarihten 3 ay önce yani en geç 01.10.2034 tarihine kadar ihtarname çekilmiş, tebliğ edilmiş olmalıdır. Bu durumu bir formüle dökersek;

      Kira Sözleşmesi Süresi  + 10 Yıl + 1 Yıl  Şeklindedir. 

Belirli Süreli Kira Sözleşmelerinde 10 Yıllık Kiracının Tahliyesi Davası

Türk Borçlar Kanunu’nun 347. Maddeye göre, konut ve çatılı işyeri kiralarında belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az on beş gün önce kiracı tarafından bildirimde bulunulmadıkça, sözleşme aynı koşullarla bir yıl için uzatılmış sayılır. Bu durumda, kiraya veren, sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremez.

Ancak, on yıllık uzama süresi sonunda kiraya veren, bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla, herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son verebilir.

Bu düzenlemeler, taraflar arasındaki anlaşmazlıkları önlemek ve hukuki bir çerçeve sağlamak amacıyla yürürlüğe konmuştur. Kiracı ve kiraya veren, sözleşme süreleri ve bildirim süreleri konusunda dikkatli olmalı ve yasal haklarına uygun şekilde hareket etmelidirler.

Belirsiz Süreli Kira Sözleşmelerinde 10 Yıllık Kiracının Tahliyesi Davası 

Belirsiz süreli kira sözleşmeleri, Türk Borçlar Kanunu’nun genel hükümlerine göre yönetilir. Bu çerçevede, kiracı her zaman ve kiraya veren ise kiranın başlangıcından on yıl geçtikten sonra, genel hükümlere göre fesih bildirimiyle sözleşmeyi sona erdirebilirler.

Bu durumda, kiracı istediği zaman, herhangi bir sebep göstermeksizin ve belirli bir süre önceden bildirimde bulunarak sözleşmeyi sonlandırabilir. Benzer şekilde, kiraya veren de kiranın başlangıcından itibaren on yıl geçtikten sonra, genel hükümlere uygun olarak belirli bir süre önceden bildirimde bulunarak sözleşmeyi sona erdirebilir.

Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde fesih bildirimi, taraflar arasındaki hakları ve yükümlülükleri açıkça düzenler. Kiracı ve kiraya veren, sözleşmenin sona erdirilmesi sürecinde yasalara uygun davranmalı ve bildirim sürelerine dikkat etmelidirler.

Bu düzenleme, kira sözleşmelerinde tarafların esnekliğini ve haklarını korumayı amaçlamaktadır. Kiracı ve kiraya veren, sözleşmeyi sonlandırma konusunda yasal çerçeveye uygun hareket ederek anlaşmazlıkları önleyebilir ve haklarını koruyabilirler.

10 Yıllık Kiracının Tahliyesi Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

10 yıllık kiracının tahliyesi davasında görevli ve yetkili mahkeme taşınmazın bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesidir.

10 Yıllık Kiracının Tahliyesi Davası Dilekçe Örneği10 yıllık kiracının tahliyesi davası dilekçe örneği teknik bir dilekçedir. Muhakkak konusunda uzman bir mersin kira hukuku avukatından hukuki destek alınması gerekmektedir. Aşağıdaki dilekçe örnek dilekçedir.

MERSİN NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI :            

ADRESİ

VEKİLİ : Av. Tunç Sudi Tol  – Mersin Barosu-2742

ADRESİ : Adres Antettedir. 

DAVALI

ADRESİ :     

DİLEKÇE KONUSU         :   6098 Sayılı Borçlar Kanunun 347. Maddesi uyarınca 10 yıllık kiracının tahliyesi talebi içerir dava dilekçemizdir.  

AÇIKLAMALAR

Davalı kiracı Mersin ili Akdeniz İlçesi X mah. De bulunan müvekkile ait olan bağımsız bölümde 26.03.2000 yılından beri kiracı olarak oturmaktadır. İlgili kira akdi 26.03.2000 tarihinde yapılmış olup 10 yıllık süre bitmiştir. 

Bu sebeple müvekkilim 6098 sayılı Borçlar Kanunun 347. Maddesi uyarınca Mersin 5. Noterliğinden 02.02.2022 tarih, 11189 yevmiye numarası ile ekte bulunan ihtarnameyi keşide etmiş ve taşınmazın tahliyesini talep etmiştir. Buna rağmen davalı kiracı taşınmazı tanınan sürede tahliye etmemiştir. 

Taraflar arasında imzalanmış sözleşmesinin başlangıç tarihi x olup, x tarihinde kiracının oturma süresi bitmiştir. 10 yıllık uzama süresini izleyen yılın bitim tarihi ise x’tir. 

Borçlar Kanunu 347. Madde çok açık olmasına rağmen taşınmaz kiracı tarafından süresinde tahliye edilmemiştir. Bu sebeple huzurda bulunan tahliye davasını açma zarureti doğmuştur.   

HUKUKİ NEDENLER : Türk Borçlar Kanunu, Kat Mülkiyeti Kanunu, Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları vb. mevzuat hükümleri 

HUKUKİ DELİLLER : Kira sözleşmesi, tapu kayıtları, noter kayıtları, zabıta araştırmaları, sgk kayıtları, mesaj kayıtları, Yargıtay karaları, keşif, bilirkişi, tanık ve diğer sair tüm deliller.

SONUÇ VE İSTEM : 

Yukarıda açıklamış olduğumuz nedenlerle ve resen araştırılacak hususlar doğrultusunda davamızın kabulü ile taşınmazın tahliyesine, ayrıca dava sebebiyle oluşacak vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesini arz ve talep ederiz. 

Davacı Vekili

Av. Tunç Sudi TOL

e-imzalıdır.

10 Yıllık Kiracının Tahliyesi Davası Hakkında Sıkça Sorulan Sorular 

Ev Sahibi 10 Yıllık Kiracıyı Nasıl Çıkartır? 

Ev sahibi 10 yıllık kiracıyı bir avukat tutarak çıkartabilecektir. 10 yıllık kiracının çıkarılması davası katı usul kurallarının hakim olduğu davalardır. Bu sebeple 10 yıllık kiracı ancak bir kira avukatı tarafından hazırlanarak açılmalıdır. Aksi durumda yargılama gideri ve karşı vekalet ücreti ödenmek zorunda kalınacaktır. 

10 Yıllık Kiracı Nasıl Tahliye Edilir?

10 yıllık kiracının tahliyesi bir kira avukatı tarafından açılan 10 yıllık kiracının tahliyesi davasının olumlu sonuçlandırılması, akabinde bu kararın icraya konması ve taşınmazın cebri icra ile tahliye edilmesi ile yapılır. 

10 Yıllık Kiracının Tahliyesi Davası Ne Kadar Sürer?

10 yıllık kiracının tahliyesi davası ortalama 6 ay ile 2 yıl arasında sürmektedir. Kira hukuku alanında uzmanlaşmış bir avukat ile çalışmak bu süreyi kısaltacaktır. 

10 Yıllık Kiracının Tahliyesi Davasında İhtarname Zorunlu Mu?

10 yıllık kiracının tahliyesi davasında ihtarname zorunludur. Belirli süreli kira sözleşmelerinde kiraya veren uzama yılının bitiminden itibaren en az üç önce bildirimde bulunması yani ihtar göndermesi zorunludur. Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde taraflardan her biri, daha uzun bir fesih bildirim süresi veya başka bir fesih dönemi kararlaştırılmış olmadıkça, yasal fesih dönemlerine ve fesih bildirim sürelerine uyarak sözleşmeyi feshedebilir. 

10 Yıllık Kiracıya Ev Sahibi Ne Kadar Zam Yapabilir?

Kiracı ev sahibine istediği her zaman zam yapabilir. 10 yıllık kiracı olmanın bu durum ile alakası yoktur. Sadece 5 yıl kira kontratında önemli bir dönemdir. 5 yılın sonunda kiraya veren kira bedelinin piyasa şartlarında çok düşük kalması nedeniyle mahkemeden kiranın arttırılmasını talep edebilir. 

10 Yıllık Sürenin Dolması Nedeniyle Tahliye Davası Ne Zaman Açılır?

10 yıllık sürenin dolması nedeniyle tahliye davası 11. Yılın sonunda açılır.  

10 Yılı Dolduran Kiracı Çıkmazsa Ne Olur?

10 Yılı dolduran kiracı çıkmazsa hakkında dava açılacaktır. İlgili dava doğru bir şekilde açıldı ise kiracı mahkemeyi kaybedecek yargılama gideri ve karşı avukatlık ücreti ödemek zorunda kalacaktır. 

10 Yıllık Kiracı Hakları Nelerdir?

10 yıllık kiracının önceden ihtarname ile uyarılması gerekmektedir. İhtar şartına uyulmayan davalarda kiracıların davanın reddini talep etme hakkı vardır. Ayrıca 10 yıllı kiracının uzama yılının hesap edilmesini isteme, hesap edilmediyse davanın reddini talep etme hakkı vardır.

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara