Alacağın Temliki Sözleşmesi

Alacağın Temliki Sözleşmesi, bir kişinin başka bir kişiye veya kuruluşa sahip olduğu alacağı devrettiği bir sözleşmedir. Bu tür sözleşmeler, finansal işlemler, borç tahsilatı, işletme devirleri ve benzeri durumlar için kullanılır.

Alacağın Temliki Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır?

İşte bir alacağın temliki sözleşmesini hazırlarken dikkate almanız gereken önemli adımlar şöyledir:

İlk olarak tarafların tanımlanması gerekmektedir. Sözleşmenin başında, alacak devreden taraf (temlik eden), alacak devralan taraf (temlik alan) ve gerekiyorsa kefil veya diğer ilgili tarafların kimlikleri, iletişim bilgileri ve iş hukuki statüleri net bir şekilde belirtilmelidir.

İkinci olarak alacak bilgileri girilmelidir. Sözleşme içinde temlik edilen alacağın detayları açıkça belirtilmelidir. Bu, alacağın miktarı, alacaklı tarafın adı, borçlu tarafın adı gibi bilgileri içerir.

Üçüncü olarak devir koşulları belirtilmelidir. Alacağın temlik edilme tarihi, devir yöntemi (örneğin, nakit ödeme veya başka bir varlık ile takas), devir anında mevcut olan veya olmayan alacakların sorumluluğu gibi devir koşulları net bir şekilde ifade edilmelidir.

Dördüncü olarak ödeme şartları belirlenmelidir. Alacak devri sonrasında ödeme koşulları, ödeme süreleri ve ödeme yöntemleri gibi finansal detaylar belirtilmelidir.

Beşinci olarak garanti ve teminatlar ayrıntılı şekilde açıklanmalıdır. Alacak devralan tarafın, alacaklı tarafın haklarına saygı göstereceğini ve ödeme yapma taahhüdünde bulunduğunu belirten bir garanti maddesi eklenmelidir.

Tabiki son olarak kabul ve imzalar atılmalıdır. Tarafların, sözleşmeyi kabul ettiğini ve taahhüt ettiğini göstermek amacıyla imzalarını atmaları gerekmektedir. İmza tarihleri de belirtilmelidir.

Alacağın Temliki Sözleşmesi, alacak devri işlemlerini düzenleyen ve taraflar arasında netlik sağlayan bir belgedir. Bu sözleşme, her iki tarafın haklarını ve yükümlülüklerini korurken, alacağın düzgün bir şekilde devredilmesini sağlar. Bu nedenle, sözleşme hazırlığına dikkat göstermek ve gerektiğinde hukuki uzmandan yardım almak önemlidir. Alacağın Temliki Sözleşmesi  gibi sözleşme örnekleri için mersin avukat olarak web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Alacağın Temliki Sözleşmesi Örneği

ALACAĞIN TEMLİKİ SÖZLEŞMESİ 

Temlik Eden : ….. 

Temellük Eden : ….. 

Muhatap : ….. 

Konu : Muhatap (borçlu) nezdinde temlik eden (alacaklı) lehine doğmuş ve doğacak olan alacağın temellük eden aşağıdaki şartlarla temlik edilmesidir. 

Temlik Şartları

1- Temlik eden ….., Muhatap ….. nezdinde doğmuş veya doğacak alacaklarının …..-TL (….. Türk Lirası) miktarını, fer’ileri ve teminatları ile birlikte karşılıksız olarak Temellük Eden …..’ye gayrikabili rücu olarak devir ve temlik ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder. 

2- Temlik eden işbu sözleşmeyi imzaladığı tarihte muhataptan yukarıda belirtilen şekilde alacağı bulunduğunu ve temlik konusu alacağını daha önce başka bir gerçek ya da tüzel kişiye temlik etmediğini beyan, kabul ve taahhüt eder. 

3- Temlik eden, işbu temlik ile yukarıda belirtilen muhatap nezdinde doğmuş ve doğacak tüm hak ve alacaklarını ferileri ile birlikte temellük eden …..’ye gayrikabili rücu olarak devir ve temlik ettiğini, böylelikle ….. TL tutarındaki borcunun ferileriyle birlikte ödeninceye kadar, alacak üzerinde herhangi bir hakkının kalmadığını ve bütün haklarını talep, tahsil ve ahzu kabz yetkisinin Temellük Eden …..’ye geçtiğini beyan, kabul ve taahhüt eder. 

4- İşbu sözleşmenin uygulanmasından dolayı taraflar arasında doğacak her türlü ihtilaf halinde temellük edenin defter, kayıt ve belgelerinin münhasır delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, taraflar beyan ve kabul ederler. 

5- İşbu sözleşmenin uygulanmasından dolayı taraflar arasında doğacak her türlü ihtilaf halinde ….. Mahkeme ve İcra Daireleri yetkili olduğunu, bu maddenin bir yetki sözleşmesi olduğunu taraflar beyan ve kabul ederler. .. / .. / …. 

Temlik Eden Temellük Eden

TEMLİKNAME SÖZLEŞMESİ 

Madde 1- Taraflar

Temlik Eden : ….. (İsim / Unvan ve adres) 

Temlik Alan : ….. Şubesi (ve adres)

Temlik Bedeli : ….. TL / USD / Euro

Muhatap : ….. (Muhatap kişi/tüzel kişi/kurumun ismi ve adresi

Temlik Konusu : ….. (Temlik edilen alacağın kaynağı)

1. Şirketimizin, … kurumunda/şirketinde … sözleşmesi ve ekleri gereğince … kurumundan/şirketinden tahakkuk etmiş veya edecek olan hakediş, istihkak vs. her türlü alacaklarından toplam … TL/USD/EUR’lık kısmını, ödenmek üzere, … A.Ş./LTD’nin … T.A.Ş. … şubesinde ve diğer tüm şubelerinde doğmuş ve doğacak, nakdi ve gayrinakdi her türlü kredilerinin ve kredi geri ödemelerinin, faiz ve sair ferilerinin teminatını teşkil etmek üzere, … T.A.Ş. … Şubesi’ne Türk Borçlar Kanunu’nun 183 ve devam maddelerindeki temlikle ilgili hükümleri gereğince bütün hakları ile birlikte gayrikabili rücu olmak üzere devir ve temlik ettim.

2. Temlik ettiğim miktar ile ilgili ödemeyi muhataptan talep, tahsil ve ahzu kabza, temellük eden … T.A.Ş. … Şubesi’nin yetkili olduğunu ve bu miktar üzerinden hiçbir hak ve alacağımızın olmadığını beyan ve kabul ederim.

3. Temlik ettiğimiz alacağın, üçüncü şahıslara işbu temliknamenin düzenlenme tarihinden önce yurt içinde ve yurt dışında kısmen veya tamamen temlik ve/veya rehin edilmediğini ve işbu alacak üzerinde herhangi bir haciz, ihtiyati haciz veya başkaca bir takyidat bulunmadığını, işbu temlikin verilmesine akdi bir engel olmadığını beyan, kabul ve taahhüt ederim.

4. … T.A.Ş.’nin, bu işle ilgili olarak yapılan ödemeleri izleyebilmesi için gerekli her türlü bilgi, belge, hesap ve kayıtları takip etmeye ve incelemeye yetkili olduğunu ancak, yapılan ödemelerin yeterliliği konusunda araştırma yapmaya mecbur olmadığını, … T.A.Ş.’nin temlik edilen alacağın tahsilini sağlamak için herhangi bir işlem yapmak, kanuni takibe geçmek gibi mecburiyetinin olmadığını, … T.A.Ş.’nin vaki olabilecek her türlü gecikmelerden sorumlu tutulmayacağını, … T.A.Ş.’nin temlik nedeniyle tahsil edeceği paralan nakdi veya gayrinakdi, asaleten ve/veya kefaleten borçlarımızdan dilediğine mahsup edebileceğini, temlik edilen alacakların tahsilinde Banka veznesine yatırıldığı ve hesaplarına intikal tarihini takip eden iş gününün valör tarihi olarak alınmasını beyan, kabul ve taahhüt ederim.

5. İşbu alacak temlikine rağmen;… T.A.Ş.’nin Kredi Sözleşmeleri gereğince alacağının tamamını faiz ve ferileri ile birlikte muaccel kılmaya ve alacağının tamamı üzerinden krediyi kat’etme yetkisinin bulunduğunu, işbu alacak temlikinin borcun tamamı üzerinden … T.A.Ş.’nin takip hakkını etkilemeyeceğini ve … T.A.Ş.’nin şirketimiz ile müşterek borçlu müteselsil kefiller hakkında yasal yollara müracaat hakkının bulunduğunu, … T.A.Ş.’nin şirketimiz ve/veya müşterek borçlu müteselsil kefillerin vermiş oldukları diğer teminatlara müracaat edebileceğini, takas mahsup haklarını re’sen kullanmaya yetkili olduğunu ve bu hususlara hiçbir itirazımız olmadığını beyan, kabul ve taahhüt ederim.

6. İşbu temlik sözleşmesi kapsamında yapılan tahsilatlarda … T.A.Ş.’nin kayıt ve defterlerinin kesin delil olacağı ve esas alınacağını beyan ve kabul ederim.

7. İşbu temliknamenin bir nüshasının lehine temlik alan … T.A.Ş … Şubesi Müdürlüğü’ne … adresine APS olarak tebliğini, bir nüshasının muhatap …’nin … adresine APS olarak bilgi ve gereği için tebliğini rica ederim.

.. / .. / …. 

Temlik Eden Temlik Alan

TEMLİK SÖZLEŞMESİ 

1-) Bir taraftan … “Temlik eden” ile diğer taraftan … “Temlik alan” aralarında anlaşarak aşağıdaki koşullarda bir dava dosyası üzerinden alacağı ve müteakiben dosyayı temlik sözleşmesi imzalamışlardır.

2-) SÖZLEŞMENİN KONUSU

Temlik alan temlik edene; …… tutarında çek olmak üzere toplam alacağının temlik işlemi kapsamında devredilmesine ilişkin koşulların düzenlenmesidir.

3-) TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1) Temlik Eden; bu sözleşmeyi imzaladığı tarihte ikinci maddede belirtilen tutar kadar Borçlu’dan alacağı bulunduğunu ve bunu daha önce hiçbir gerçek ya da tüzel kişiye temlik etmediğini kabul ve taahhüt eder.

3.2) Temlik Alan temlik konusu alacak miktarında, ilgili tüm meblağlar Temlik Eden’e ödeninceye kadar borçtan sorumlu olmaya devam eder. Bu nedenle borcun ödenmemesi durumunda kendisine başvurulmasını kabul ve taahhüt eder.

3.3) Temlik Alan; Temlik Edenin Borçlar Kanunu’nun 167. maddesi uyarınca takas dâhil herhangi bir defi ileri sürmesi durumunda, Temlik konusu borçtan sorumlu olacağını, ayrıca Temlik Edenin Borçlu’ya karşı yapacağı her türlü dava ve takip nedeniyle doğabilecek masrafları’da ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

4-) SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNİN SAKLILIĞI

Temlik Eden ile Temellük Eden arasında daha önce imzalanan ya da imzalanacak olan diğer sözleşme hükümleri saklıdır.

5-) TEBLİGAT ADRESİ

Tarafların Tebliğe esas ikametgah adresleri Temlik Eden açısından, (Adres), Temlik Alan açısından da (Adres) olup değişiklik diğer tarafa noter kanalıyla bildirilmediği takdirde bu adreslere yapılan tebligat geçerli ve tebliğ edilmiş sayılacaktır.

6-) DİĞER HÜKÜMLER

A) Taraflar iş bu sözleşmenin uygulanmasından ve yorumundan doğacak ihtilaflarda uygun olarak yalnızca Temlik Edenin defter, kayıt ve belgelerinin kesin delili olacağını kabul ederler.

B) Bu sözleşme tarafların bütün kanuni ve akdi diğer haleflerini bağlar ve tarafın kanuni ve akdi halefleri leh ve aleyhinde hüküm ifade eder.

C) Taraflar işbu sözleşmenin ifası ve/veya yorumundan çıkacak ihtilaflarda Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarını uygulanmasını ve … Mahkemelerinin ve İcra Dairelerinin yetkisini kabul ederler.

D) 2 – iki sayfa ve 6- altı ana maddeden oluşan işbu sözleşme üç nüsha olarak düzenlenmiş ve tarafların yetkili temsilcileri tarafından … tarihinde … imzalanmıştır. …/…/…

Temlik Eden Temlik Alan

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara