Davaya Müdahale Talep Dilekçesi Örneği

Davaya müdahil olma konusu Hukuk Muhakemeleri Kanunu 65, 66 ve 67 maddelerinde yer almaktadır. İlgili kanun maddesine göre bir yargılamanın konusu olan hak ve şey üzerinde kısmen veya tamamen hak iddia eden kişi, hüküm verilinceye kadar bu durumu mahkeme heyetine karşı ileri sürerek, yargılamanın taraflarına karşı aynı mahkemede dava açabilmektedir. Davaya müdahil olma asli müdahil ve feri müdahil olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bugün ki dilekçemizde davaya müdahil olma dilekçe örneğini paylaşacağız.

Davaya Müdahale Talep Dilekçesi Örneği

MERSİN 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNE

DOSYANO :

MÜDAHALE TALEBİNDE
BULUNAN :

VEKİLİ :

KONKORDATOTALEP

EDEN :

DİLEKÇEKONUSU: Mahkemenizin yukarıda numarası yazılı dosyası ile borçlu şirket tarafından açılan Konkordato talepli davaya müdahalemiz ile davanın Reddine ilişkin taleplerimizdir.

AÇIKLAMALAR :

1- Müvekkilim yıllardır Mersin ilinde faaliyet gösteren bir mimardır. Davacı borçlu şirket arasındaki ticari ilişki neticesinde, müvekkilimin alacağına karşılık davacı tarafından 2 adet çek düzenlenmiştir. İlgili çeklerden 18.02.2018 tarihli Z90324735 numaralı olanı 50.000 TL, 18.03.2022tarihli Z9032736 numaralı olanı 23.093 TL’dir.

Davacı şirket tarafından keşide edilen çeklerden Z2324735 seri numaralı çek 19.02.2018tarihinde, Z90923235 seri numaralı olan çek ise 19.03.2022 tarihinde Akbank’a ibraz edilmesine rağmen Şirketin banka hesabında herhangi bir meblağ bulunmaması sebebiyle çekler ödenmemiştir. Bu sebeple ilgili çekler Mersin 54. İcra Müdürlüğünün 2022/2577 E. ve2018/3821 esas sayılı dosyaları ile icra takibine konulmuştur. Davacı kendisine ödeme emri tebliğ olduktan sonra mahkemenizin GEÇİCİ KONKORDATO kararına dayanarak borca ve takibe itiraz etmişlerdir.

2- Davacı borçlu şirketin Mahkemeniz nezdinde tamamıyla kötü niyetli bir şekilde alacaklılarından mal kaçırmak amacıyla ikame ettiği iş bu davada sunduğu iddialar da gerçeklik payı taşımamaktadır. Davacı borçlu şirket İhtiyati Tedbir kararı ile de hukukun koruması altına girmiş, mal ve hizmet üretip satan haklı alacaklılarının da fazlasıyla zarar uğratmıştır.

3- Davacı borçlu şirketin İflasının Ertelenmesine ilişkin talebi sadece ve sadece alacaklılarından mal kaçırma gayesi taşıdığından ve şimdilik bu amacına İhtiyati Tedbir kararı sebebiyle ulaştığından öncelikle bu tedbirin kaldırılmasını, sonrasında ise Konkordato talebinin reddini istemekteyiz.

HUKUKSALNEDENLER: TTK , İİK, ilgili diğer mevzuat.

DELİLLER : Ekte takip talebinin suretini sunduğumuz Mersin 5.İcra Müdürlüğünün 2018/2327 E. sayılı dosyası ile yine Mersin 5.İcraMüdürlüğünün 2022/2221 E sayılı dosyası, bu dosyaya dayanak olan ve suretlerini sunduğumuz 2 adet çek

SONUÇ VEİSTEM :

Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle;

-Öncelikle ekteki belgelerin incelenmesi ile davaya müdahilliğimize karar verilmesini;

-Borçlu şirketin mal kaçırmak ve alacağımızı hiç alamamamız veya geç almamız amacıyla
giriştiği bu yargılama sürecinde verilen İhtiyati Tedbirin Kaldırılmasına;

-Davacı/borçlu şirketin konkordato ilişkin talebinin reddine,

-Mahkeme masrafları ve vekâlet ücretinin davacı şirket üzerinde bırakılmasına karar verilmesini vekâleten arz ve talep ederim.

Ek:1Takip talepleri

Ek:2Çek fotokopileri

Müdahale Talep Eden
Vekili

AV.TUNÇ SUDİ TOL

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara