Haklı Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Türk hukuk sisteminde, evlilik birliğini sonlandırma kararı alındığında, haklı boşanma sebepleri büyük önem taşır. Haklı boşanma sebepleri, evlilik içerisinde yaşanan ve birlikteliğin temelinden sarsılmasına yol açan ciddi durumları kapsar. Bu yazıda, alenen aşağılama, şiddet, ağır hastalıklar, akıl hastalığı, terk, sadakatsizlik ve zina gibi evliliği temelinden sarsan olaylar ile maddi ve manevi zahmetlerin, haklı boşanma için nasıl geçerli sebepler oluşturduğunu ele alacağız. Evlilik birliği içerisinde karşılaşılan bu zorlu durumlar, bireylerin hayatını derinden etkileyebilir ve haklı boşanma sebepleri arasında değerlendirilmelidir.

Haklı Boşanma Nedir ve Temel İlkeleri

Haklı boşanma sebepleri, evlilik birliğinin sürdürülemeyecek derecede bozulması ve bu durumun kanıtlanabilir somut delillerle desteklenmesi gerektiği durumlar olarak tanımlanabilir. Türk Medeni Kanunu, haklı boşanma nedenlerini belirli başlıklar altında ele alır ve tarafların bu nedenlere dayanarak boşanma talebinde bulunabileceklerini öngörür. Bu sebepler arasında ağır hastalıklar, alenen aşağılama, şiddet uygulama, terk, sadakatsizlik ve zina, maddi ve manevi zahmetler gibi durumlar yer alır. Haklı boşanma sürecinde, tarafların iddialarını kanıtlayacak belgeler ve tanıklar büyük önem taşır.

Haklı boşanma davalarında temel ilkelerden biri, evlilik birliğinin temelden sarsılmasıdır. Bir diğer deyişle, taraflar arasındaki evlilik bağının, araya giren sebeplerle öylesine bozulduğunu ve bu durumun düzeltilmesinin mümkün olmadığını gösteren durumlar, haklı boşanma sebepleri arasında değerlendirilir.

Haklı boşanma talebinde bulunacak kişinin, evlilik birliğini sarsacak derecede ağır bir durumun varlığını ve bu durumun çözümsüz olduğunu mahkemeye sunması gerekir. Bu süreçte, sunulan delillerin ve tanıkların güvenilirliği, davanın sonucunu doğrudan etkiler.

Haklı boşanma sebepleri konusunda detaylı bir değerlendirme, bu süreçte hak arayışının ne derece ciddi ve somut gerekçelere dayandığını ortaya koyar. Her evlilik benzersiz olduğundan, haklı boşanma davalarının değerlendirilmesi de her durumun özeline göre yapılmalıdır. Bu nedenle, haklı boşanma sebeplerini etraflıca ele almak ve bu sebeplerin hukuk çerçevesinde nasıl tanımlandığını anlamak, boşanma sürecini düşünen bireyler için önem taşır.

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Kavramı

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması, haklı boşanma sebepleri arasında sıklıkla başvurulan temel gerekçelerden biridir. Bu durum, evlilik birliğinin sağlıklı bir şekilde devam etmesinin mümkün olmadığını, tarafların evlilik yükümlülüklerini sürdürecek koşullarının kalmadığını ifade eder. Peki, bu kavramı diğer haklı boşanma sebepleri ile nasıl ayırt edebiliriz ve bu durum kanuni olarak nasıl tanımlanır?

Öncelikle, evlilik birliğinin temelinden sarsılması kavramı, subjektif ve objektif olmak üzere iki farklı boyutta incelenir. Subjektif boyut, çiftlerin evlilikten beklentileri ve bu beklentilerin karşılanmaması durumlarına odaklanır. Objektif boyut ise, yargı mercilerinin evlilik birliğinin temelinden sarsıldığına karar verirken göz önünde bulundurduğu somut olaylar ve delilleri içerir. Bu noktada, tarafların ortak hayatı sürdürme konusundaki iradelerinin tamamen ortadan kalktığı ve bu durumun dışarıdan objektif olarak da değerlendirilebileceği belirleyici olmaktadır.

Haklı boşanma sebepleri içinde yer alan evlilik birliğinin temelinden sarsılmasını gerekli kılan durumlar genel olarak şunlardır:

 • Eşler arasında süregelen ve çözülemeyen anlaşmazlıklar
 • Aile içi şiddet ve baskı
 • Duygusal veya fiziksel ihmal
 • Güvenin sarsılması ve çiftler arası iletişimsizlik

Bu sebeplerin varlığı, yargı mercileri tarafından her bir boşanma davası özeline göre değerlendirilirken, her iki tarafın da sunacağı kanıtlar ve tanıklar önemli rol oynar. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması, somut olaylar ve kanıtlarla desteklenmesi gereken bir iddiadır ve bu iddianın kanıtlanması için tarafların mahkemeye sunacağı deliller büyük önem taşır.

Son olarak, haklı boşanma sebepleri arasında evlilik birliğinin temelinden sarsılması, evliliğin devamının mümkün olmadığını gösteren ciddi bir gerekçedir. Bu durum, evlilik sözleşmesinin temel ilkelerine aykırı bir yaşam sürdürülmesi anlamına gelir ve yargı mercileri tarafından dikkatle incelenmesi gereken bir konudur. Bu sebeple, bu tür bir boşanma davası açmadan önce, tarafların konunun ciddiyetini anlaması ve gerekli tüm kanıtları toplaması son derece önemlidir.

Alenen Aşağılama ve Şiddet Uygulama

Haklı boşanma sebepleri arasında, eşlerden birinin diğerine yönelik alenen aşağılama ve şiddet uygulaması özellikle dikkat çekicidir. Bu durum, sadece fiziksel zararın yanı sıra, sözel ve duygusal taciz içermesi nedeniyle de evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına yol açabilir. Evlilikte saygı, sevgi ve güven ilkesinin ihlal edilmesi, bu tür davranışlarla ciddi bir şekilde zedelenir.

Alenen Aşağılama Nedir?
Alenen aşağılama, bir eşin diğerini sosyal çevrede küçük düşürücü sözler söylemesi veya davranışlar sergilemesi anlamına gelir. Bu durum, mağdur eşin özsaygısının zedelenmesine ve sosyal çevresinde aşağılanmasına neden olabilir.

Şiddet Uygulama
Şiddet; fiziksel, duygusal, ekonomik veya cinsel olabilir. Eşlerden birinin diğerine karşı fiziksel zarar vermesi, duygusal baskı uygulaması veya maddi kaynaklara erişimi engellemesi “haklı boşanma sebepleri” arasında yer alır. Cinsel şiddet de bu kapsamda değerlendirilir ve mağdur eşin boşanma talebinde bulunmasını meşru kılar.

Karşılaştırma:

 • Alenen Aşağılama; Özsaygıyı Zedeleme, Sosyal Çevrede Küçük Düşürme
 • Şiddet Uygulama; Fiziksel Zarar, Duygusal Baskı, Ekonomik Kontrol, Cinsel Şiddet

Her iki durum da, evlilik içindeki huzur ve güven ortamının temelinden sarsılmasına neden olur ve “haklı boşanma sebepleri” içinde ciddi bir yere sahiptir. Haklı boşanma sürecinde, mağdur eşin yaşadığı bu tür travmatik deneyimler, dava sırasında detaylı bir şekilde incelenmeli ve değerlendirilmelidir. Bu nedenle, alenen aşağılama ve şiddet uygulama durumları, evliliğin sürdürülemez hale gelmesine yol açan ciddi faktörler arasında kabul edilir.

Ağır Hastalıklar ve Akıl Hastalığı

Haklı boşanma sebepleri arasında sıklıkla rastlanan ve çoğu kez duygusal zorlukları da beraberinde getiren bir diğer önemli başlık ise ağır hastalıklar ve akıl hastalığıdır. Bu durum, evlilik birliğinin sürdürülebilirliğini temelden sarsabilecek nitelikte olup, karşılıklı saygı ve sevgi çerçevesinde ele alınması gereken hassas bir konudur.

Ağır Hastalıklar

Ağır hastalıklar, eşlerden birinin ciddi ve uzun süreli sağlık sorunlarıyla mücadele etmesi durumudur. Bu tür durumlar, çoğu zaman evlilik birliği içinde önemli maddi ve manevi zorluklara yol açabilir. Haklı boşanma sebepleri içinde değerlendirilmesinin ana nedeni; eğer hastalık evlenmeden önce bilinmiyorsa ve evlilik birliğini devam ettirmeyi imkansız hale getiriyorsa, bu durumun boşanma davası açma hakkı tanımasıdır.

Akıl Hastalığı

Akıl hastalığı söz konusu olduğunda durum daha da hassaslaşmaktadır. Akıl hastalığı olan eşin evlilik yükümlülüklerini yerine getirememesi veya diğer eşin bu durumdan önemli ölçüde etkilenmesi, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olabilir. Bu tip durumlar, genellikle mahkeme tarafından incelenir ve haklı boşanma sebepleri arasında değerlendirilir.

Haklı boşanma sebepleri içinde ağır hastalıklar ve akıl hastalığı konusunda, eşlerin karşılaşabileceği zorluklar ve bu yolda izlenebilecek hukuki süreçler savunulurken, büyük bir duyarlılık ve anlayış gösterilmesi gerekmektedir. Evlilik birliğinin bu denli ciddi sebeplerle sarsılması her iki taraf için de zorlayıcı olabilmekte, bu yüzden profesyonel yardım almak önem arz etmektedir.

Terk

Haklı boşanma sebepleri içerisinde yer alan ve evlilik birliğini en çok tehdit eden unsurlardan biri de terktir. Terk, evlilik yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi ve eşlerden birinin diğerini evlilik birliği içinde desteksiz bırakması durumudur. Bu eylem, evlilik birliğinin temelini sarsar ve boşanma davalarında sıkça rastlanan gerekçelerden biridir.

Terk ile ilgili önemli noktalar:

 • Hukuki Şartlar: Terk, hukuki olarak belirli bir süre boyunca devam etmesi gereken ve karşı tarafı maddi-manevi olarak olumsuz etkileyen bir durumdur. Genellikle, yasal olarak tanınan süre boyunca (Türkiye’de genellikle 6 ay) eşlerden birinin diğerini terk etmesi ve bu durumun yasal şartlara uygun olması gerekir.
 • Terk Süreci ve Kanıtlar: Terk iddiasında bulunan taraf, terkin gerçekleştiğini ve terk süresinin yasal çerçevede olduğunu kanıtlamak zorundadır. Bu, iletişim kayıtları, tanık beyanları ve diğer kanıtlar ile sağlanabilir.
 • Haklı Boşanma Davasında Terk: Terk, haklı boşanma sebepleri arasında yer aldığı için, terk eden eşin diğer eşe karşı maddi ve manevi tazminat yükümlülüğü bulunmaktadır.

Kısacası, terk etme eylemi, evliliğin temelini derinden sarsan ve çoğu zaman geri dönüşü olmayan bir yol açan ciddi bir haklı boşanma sebebidir. Eşlerin birbirlerine karşı olan sorumluluklarını ihlal eden ve evlilik birliğini temelinden etkileyen bu eylem, boşanma sürecinde önemli bir yer tutar. Haklı boşanma sebepleri içinde önemli bir yere sahip olan terk, evlilik birliğinin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi için üstlenilen sorumlulukların yerine getirilmemesinin bir sonucudur.

Sadakatsizlik ve Zina

Haklı boşanma sebepleri arasında, evlilik birliğini temelinden sarsacak nitelikte olan sadakatsizlik ve zina, en sık karşılaşılan ve en ciddi sebepler arasındadır. Evlilik birliği içinde sadakate dayalı bir güven ilişkisinin kurulması beklenirken, bu ihanetin yaşanması, mağdur tarafın psikolojisini derinden etkileyebilir ve evlilik birliğinin sürdürülebilirliğini imkansız hale getirebilir.

Sadakatsizlik, eşlerden birinin, diğer eşi ile kurduğu manevi ve fiziksel bağlara zarar verecek bir ilişki içine girmesi durumudur. Bu, ihanetin sadece cinsel bir birliktelik anlamına gelmeyeceğini, duygusal bağların da bu kapsamda değerlendirilebileceğini gösterir. Zina ise; evli bir kişinin, eşi dışında biriyle cinsel ilişkiye girmesidir ve Türk Medeni Kanunu’na göre haklı boşanma sebepleri arasında yer alır.

Sadakatsizlik ve Zina Arasındaki Kritik Farklar:

 • Hukuki Durum: Zina, hukuki olarak daha somut bir delil gerektirirken, sadakatsizlik duygusal ihanetleri de kapsar.
 • Etki Alanı: Zina, genellikle fiziksel aldatmayı içerir; sadakatsizlik ise, duygusal veya fiziksel olabilir.

Boşanma Sürecinde Sadakatsizlik ve Zina’nın Rolü
Boşanma davası açılırken, sadakatsizlik veya zina iddialarının kanıtlanması gerekir. Bu durumlar, mahkeme tarafından haklı boşanma sebepleri olarak değerlendirildiğinde, mağdur taraf lehine maddi ve manevi tazminat hükümleri de söz konusu olabilir. Özellikle zina, Türk Medeni Kanunu’nda açıkça haklı boşanma sebebi olarak tanımlanmış olup, sadakatsizlik durumlarında durumun şiddeti ve etkisi mahkemece değerlendirilir.

Sonuç olarak, sadakatsizlik ve zina, evlilik birliğini temelinden sarsan ve hukuki olarak haklı boşanma sebepleri arasında yer alan ciddi durumlar olarak kabul edilir. Eşler arasındaki güvenin yeniden sağlanamayacağı durumlarda, hak arama yoluna gidilmektedir.

Maddi ve Manevi Zahmetler

Haklı boşanma sebepleri arasında çoğu zaman göz ardı edilen ancak evlilik birliğinde derin yaralar açabilen bir diğer önemli konu ise maddi ve manevi zahmetlerdir. Evliliğin sarsılmasına neden olan bu zahmetler, çiftler arasında derin çatlaklara sebep olabilir. Maddi zahmetler, genellikle ekonomik sıkıntılar ve bu sıkıntıların yönetilememesi durumlarında ortaya çıkar. Manevi zahmetler ise eşler arasındaki duygusal kopukluklar, anlayış eksikliği ve desteğin olmaması gibi durumlarla ilişkilidir.

Maddi Zahmetlerin Boşanma Sürecindeki Etkisi:

 • Ekonomik Sorunlar: Aşırı borçlanma, israf etme veya eşlerden birinin maddi sorumlulukları yerine getirmemesi gibi durumlar.
 • Yaşam Standardı: Ortak yaşam standartlarının sürekli olarak düşmesi ve bu durumun getirdiği memnuniyetsizlik.

Manevi Zahmetlerin Boşanma Sürecindeki Etkisi:

 • Duygusal Destek Eksikliği: Eşlerden birinin diğerine karşı ilgisizliği, soğuk davranışlar sergilemesi.
 • Anlayış ve Saygı Eksikliği: Eşler arasındaki iletişim bozuklukları, birbirine karşı saygısızca davranışlar.

Bu zahmetler, evlilik birliğinin temelini sarsarak, haklı boşanma sebepleri arasında yer alabilir. Maddi ve manevi zahmetlerin çözüme kavuşturulamaması, ilişkinin sonlandırılması için yasal bir temel oluşturur.

Her ne kadar maddi ve manevi zahmetler, boşanma sürecinde dikkate alınması gereken ciddi faktörler olsa da, çiftlerin bu sorunları uzman bir yardım alarak çözüme kavuşturmaya çalışmaları önem taşır. Ancak, bazı durumlarda çözüm bulunamadığında, bu zahmetler haklı boşanma sebepleri olarak mahkemelere taşınabilir.

Daha fazla bilgi için; Mersin Boşanma Avukatı

Sıkça Sorulan Sorular

1. Haklı boşanma sebepleri nelerdir?

Haklı boşanma sebepleri, Türk Medeni Kanunu kapsamında belirlenmiş ve boşanma davalarında boşanmayı isteyen tarafın lehine olan durumlardır. Bunlar arasında, eşlerden birinin zina yapması, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranışta bulunması, terk, akıl hastalığı ve evlilik birliğinin temelinden sarsılması sayılabilir. Her bir sebep, kendi içerisinde detaylandırılarak mahkeme tarafından değerlendirilir.

2. Eşimin bana karşı şiddet uygulaması haklı boşanma sebebi midir?

Evet, eşinizin size karşı şiddet uygulaması, “hayata kast” veya “pek kötü muamele” olarak değerlendirilebilir ve bu durum haklı boşanma sebepleri arasında yer alır. Şiddet, sadece fiziksel değil, psikolojik şiddet şeklinde de olabilir. Bu tür davranışlar neticesinde boşanma davası açmak ve haklı boşanma talep etmek için yasal temeliniz bulunmaktadır.

3. Boşanmak istediğim fakat zina yapmadığım durumda, nasıl haklı olabilirim?

Zina dışında da birçok haklı boşanma sebebi vardır. Eğer eşiniz sizden habersiz olarak ortak malları ziyan ediyor, ağır bir suç işliyor ya da size karşı dayanılması güç bir şekilde onur kırıcı davranışlarda bulunuyorsa bunlar haklı boşanma sebepleridir. Ayrıca, eşlerden birinin akıl hastalığı da haklı boşanma sebebi olarak kabul edilir.

4. Eşim tarafından terk edildim, boşanma davası açabilir miyim?

Evet, eşinizin sizi terk etmesi, “terk” olarak adlandırılan ve haklı boşanma sebebi olarak kabul edilen durumlardan biridir. Terk durumunun boşanma sebebi olarak gösterilebilmesi için, terkin yasal olarak belirlenmiş koşullarının gerçekleşmiş olması ve terk edilen eşin bundan zarar görmüş olması gerekmektedir. Bu zarar hem maddi hem de manevi olabilir.

5. “Evlilik birliğinin temelinden sarsılması” ne demektir ve haklı boşanma sebebi olabilir mi?

“Evlilik birliğinin temelinden sarsılması”, eşler arasında o derecede derin ve çözümsüz anlaşmazlıkların oluştuğu, bu yüzden evliliğin devamının mümkün olmadığı durumlardır. Bu, öznel bir kavram olduğu için, mahkeme her bir davanın koşullarını ayrı ayrı değerlendirir. Eğer evliliğin sürdürülmesi beklenemez derecede zorlaşmışsa, bu durum haklı boşanma sebebi olarak değerlendirilebilir. Örnekler arasında eşler arasındaki güvenin tamamen sarsılması, uyum problemleri veya sürekli çatışmalar sayılabilir.

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara