İhtiyati Haciz Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği

İhtiyati haciz kararına itiraz dilekçesi ile ihtiyati hacze itiraz edilir. İhtiyati haciz, alacaklının borçlunun malvarlığı üzerinde geçici bir hak tesis etmesini sağlayan yasal bir işlemdir. Bu işlem, borçlunun ödeme yapmaması durumunda alacaklının alacağını güvence altına almak amacıyla kullanılır.

İhtiyati haczin işlevleri şunlardır:

Alacağın Güvenceye Alınması: Borçlunun varlıklarına el koyarak alacakların güvence altına alınmasını sağlar. Bu sayede borçlu, varlıklarını kaçıramaz veya üçüncü kişilere devredemez.

Davaya Hazırlık Süreci: Bir hukuk davası sürecinde, alacakların tahsilini güvence altına almak için ihtiyati haciz konulabilir.

Tahsilat Kolaylığı: Borçlu ödeme yapmazsa, hacizli varlıkların satılmasıyla alacaklar tahsil edilebilir.

İhtiyati haciz kararına itiraz dilekçesi ise ihtiyati haciz kararına itiraz etmeye olanak sağlayan dilekçe türüdür. İlgili dilekçe teknik bir dilekçe olup muhakkak konusunda uzman bir mersin ticaret hukuku avukatından hukuki destek alınması gerekmektedir.

İhtiyati Haciz Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği

MERSİN 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNE

DOSYA NO : 2023/1111

DAVALI

ADRESİ

VEKİLİ : Av. Tunç Sudi Tol- Adres Antettedir. 

DAVACI

VEKİLİ :  

KONU : İhtiyati haciz kararına itirazlarımızın sunulmasından ibarettir. 

AÇIKLAMALAR

Mahkemenizce verilen ihtiyati haciz kararına karşı süresi içinde itiraz ediyoruz. Şöyle ki;  

Davacının amacı borcunu tahsil etmek değil haciz tehdidi ile haksız kazanç sağlamaktır. Davalı müvekkil firma dava dilekçelerimizde de belirttiğimiz üzere en başından bu yana 990.000 TL’yi ödemek istemektedir. Fakat davacı firma bu tutarı kabul etmemekte ve 4.472.249 TL talep etmektedir. Taraflar mutabık kalamadığından 990.000 TL borç bir türlü ödenememiştir.

Müvekkil firma ticari bir firmadır ve kredili işlemler yapmaktadır. Sisteme ihtiyati haciz dosyası düşmesi durumunda kredi işlemleri durdurulacak ve müvekkilin ticareti sekteye uğrayacaktır. Davacının amacıda aslında tam olarak budur. Müvekkilin ticaretini sekteye uğratarak müvekkile istediği rakamı zorla ödetmektir. 

Bilindiği gibi ihtiyati hacizde borçluya ödeme için süre tanınmamakta ve doğrudan haciz işlemlerine geçilmektedir. İhtiyati haciz kararının işleme konması durumunda davacı anında müvekkilin bankalarına bloke koyacak ve müvekkil firmayı ticaret yapamaz hale getirecektir.

Biz bu sebeple; öncelikle ihtiyati haciz kararının iptalini, borcu ödememiz için süre verilmesini yada ödeme yapabilmek için tevdi mahalli tayin ettirilmesini, belirlenen sürede ödemenin yapılmaması durumunda ihtiyati haciz kararı verilmesini arz ve talep ederiz. 

Ayrıca ihtiyati haczin şartlarının da oluşmadığını beyan etmek isteriz. İhtiyati haczin yapılmasını haklı gösterecek deliller dosyada yoktur. İİK 257. Madde uyarınca ihtiyati haciz kararı verilebilmesi için borçlunun muayyen yerleşim yerinin olmaması, borçlunun taahhütlerinden kurtulmak maksadıyla mallarını gizlemesi, kaçırmaya yada kaçmaya hazırlanması yada hileli işlemlerde bulunması gerekmektedir. 

İİK 257. Madde :

 Vadesi gelmemiş borçtan dolayı yalnız aşağıdaki hallerde ihtiyati haciz istenebilir:

1 – Borçlunun muayyen yerleşim yeri yoksa;

2 – Borçlu taahhütlerinden kurtulmak maksadı ile mallarını gizlemeğe, kaçırmağa veya kendisi kaçmağa hazırlanır yahut kaçar ya da bu maksatla alacaklının haklarını ihlâl eden hileli işlemlerde bulunursa;

Kanun metninde açıkça belirtilen şartların hiç biri huzurda bulunan dosyada yoktur. Müvekkilin ilk dilekçesinden bu yana 990.000 TL borcu olduğunu, bunu ödemek istediğini açıkça beyan etmiştir. Şimdide süre verilmesi durumunda belirlenen sürede ödeme yapacaktır. Hal böyle olmasına rağmen müvekkilin ticaretini durduracak ve onu haciz tehdidi altına sokacak ihtiyati haciz kararını anlamlandırmak mümkün değildir. 

Bu itibarla, haksız yere konulan ihtiyati haczin kaldırılması ve ödeme yapabilmemiz için tarafıma süre verilmesini isteme  zorunluluğu doğmuştur.

SONUÇ VE İSTEM :

Yukarıda açıklanan nedenlerle, iş bu itirazlarımızın kabulü ile, ihtiyati haciz kararının kaldırılmasını, ödeme yapabilmemiz için tarafımıza süre verilmesini yada ödeme yapabilmemiz için tevdi mahalli tayin ettirilmesine karar verilmesini arz ve talep ederiz. 26.03.2024

Davacı Vekili

Av. Tunç Sudi TOL

e-imzalıdır.

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara