Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi; bir yapım yani inşaat anlaşması sırasında hazırlanacak olan sözleşme türüdür.

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır?

Sözleşmenin bir tarafı Yapı sahibi ve Yapı müteahhididir. Bu sözleşme kat karşılığı inşaat sözleşmesine ek olarak yapılmaktadır. Kat karşılığı inşaat sözleşmesi yani yapım sözleşmesi; iş sahibinin ödemeyi borçlandığı bir bedel karşılığında, taşınmaz bir yapı eseri getirmeyi üstlendiği ve bunu süresinde, şartlara uygun olarak teslim etmeyi taahhüt ettiği sözleşmedir.

Yapım sözleşmesi örneği yani inşaat sözleşmesi örneği hazırlanırken muhakkak taraflar, tarafların kimlik bilgisi, adresleri, cezai şartlar açık bir şekilde yazılmalıdır. Ayrıca kat karşılığı inşaat sözleşmesi noter huzurunda yapılması geçerlilik şartı olup, noter huzurunda yapılmayan kat karşılığı inşaat sözleşmeleri geçersiz olacaktır. Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri noterde maktu olarak bulunmakta olup bunların kullanılması hak kayıpları yaşatacaktır. Kat karşılığı inşaat sözleşmesi için muhakkak konusunda uzman bir inşaat hukuku avukatından destek alınıp, avukat eşliğinde her madde yeniden değerlendirilip düzenlenerek hazırlanmalıdır. Kat karşılığı inşaat sözleşmesi hazırlanırken muhakkak mücbir sebep halleri dikkatlice yazılmalı ve işin gereği gibi yada süresinde ifası mümkün olmaması durumunda cezai şartlandırmalar koyulmalıdır.

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Örneği

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ

Taraflar

Madde 1)– Bir taraftan yapı sahibi adına hareket eden…………………… ile diğer taraftan yapı müteahhidi……………………….. arasında aşağıdaki şartlarla işbu sözleşme akdi alınmıştır.

Bu sözleşmede taraflar: “Yapı Sahibi” ve “Yapı Müteahhidi” olarak anılacaktır.

Taahhüdün Yeri, Konusu ve bedeli

Madde 2)…………………………………………….. adresinde yapılacak olan…………………….. lira bedeli ……………………….. işini, yukarıda adı geçen yapı müteahhidi, bu sözleşme ve eklerindeki şartlara uygun olarak belirlenen fiyat üzerinden yapmayı kabul ve taahhüt etmiştir.

Yapı sahibi ile yapı müteahhidi arasında kat karşılığı anlaşma yapıldığı takdirde bu anlaşma sözleşmeye eklenir.

Yapı müteahhidi: taahhüt ettiği işlerin, proje ve mahal listesine, bu hususlarda mevcut teknik ve idari tüzük, yönetmelik, standart ve şartnameler ile fen ve sanat kurallarına ve yapı sanatının genel olarak bilinen kaidelerine uygun olarak yapılmasından sorumludur.

Yapıya Başlama ve Bitirme Tarihi, Gecikme Halinde Alınacak Cezalar

Madde 3- Sözleşmenin imzalandığı ve inşaat ruhsatının alındığının yapı sahibi tarafından yapı müteahhidinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğ tarihinden itibaren beş gün içinde işe başlanacaktır. Yapı müteahhidi taahhüdün tümünü……../…../…. tarihine kadar tamamlayacak yapı kullanma iznini almaya hazır hale getirmeye mecburdu.

Süre uzatımı hariç iş, zamanında bitirilmediği takdirde geçen her takvim günü için yapı müteahhidi alacağından, taahhüt bedelinin (%003) tutarında gecikme cezası olarak kesilecektir.

İşin Denetimi

Madde 4) Yapı, idarenin denetimine ilave olarak inşaat süresince yapı denetim kuruluşu tarafından denetlenecektir. Müteahhit idarenin yapı denetim kuruluşunun ve yapı denetim komisyonlarının aldığı kararları uygulamak zorundadır.

Yapı sahibi, denetim hizmetlerini yürütmek üzere, …………………………………………….. görevlendirilmiş, Görev değişikliğinde, durum 20 gün içinde yapı müteahhidine bildirilecektir.

Şantiye Şefi Bulundurulması

Madde 5) Yapı müteahhidi, işin yer tesliminde yapı kullanma izni olana kadar iş yerinde şantiye şefi bulundurmak mecburiyetindedir. Yapı müteahhidi ile şantiye şefi arasında hizmet sözleşmesi akdedilmedikçe işe başlanmaz

Yapı müteahhidinin görevlendireceği şantiye şefi listesi

S.no Adı Soyadı Meslek Ünvanı Görevi< Oda sicil no İmzası

1. …………….. …………………… ………. …………………. …………..

2. …………….. …………………… ………. …………………. …………..

3. …………….. …………………… ………. …………………. …………..

4. …………….. …………………… ………. …………………. …………..

Yukarıda isim ve imzaları bulunan şantiye şefi/şefleri, şantiye şefliği görevini yapmak üzere yapı müteahhidi tarafından görevlendirilmiştir.

Yukarıda yazılı şantiye şeflerinden ayrılanlar olması halinde, yapı müteahhidi tarafından yerine aynı nitelikte teknik eleman görevlendirilir ve bu eleman idareye ve yapı sahibine bildirilir.

Uygun Vasıfta Olmayan Malzeme

Madde 6) Standardına, şartnamesine ve fenni vasıflara haiz olmayan malzeme ihzar edilemez ve yapıda kullanılamaz. Yapı müteahhidi uygun vasıfta olmayan malzemeyi üç gün içerisinde değiştirmek ve işyerinden kaldırmakla yükümlüdür.

Yapım Bedelinin Değişmesi

Madde 7) Yapı müteahhidi, gerek esas taahhüt süresi içinde, gerekse mücbir sebeplerden dolayı uzatılan süre içinde “taahhüdün tamamen ifasına kadar” vergilere zam yapılması veya yeni vergiler ve resimler konulması: fiyatların yükselmesi, taşıma ve işçi ücretlerinin artması gibi sebeplere dayanarak fazla para verilmesi veya süre uzatımı isteğinde bulunamaz (İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak katma değer vergisi yapı sahibince müteahhide ödenir.)

Ancak yapıda kullanılan veya yardımcı olarak tüketilen malzemeler ile yıllara sair işlerde verilecekse. Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar, ayrıca belirlenir ve sözleşmeye eklenir.

İş Miktarında Artma veya Eksiltme

Madde8) Sözleşmenin uygulanması sırasında bedel hesabına, esas keşifte ve sözleşmede öngörülmeyen iş artışı veya eksilişi zorunlu hale gelirse tarafların uygun görmesi halinde işe devam edilir.

Ödeme Şartları

Madde 9)- Ödeme şekil ve şartları taraflarca belirlenir ve sözleşmeye eklenir. Yapı sahibi yapacağı her ödemeden önce yapı denetim kuruluşunun uygun görüşünü isteyebilir.

İş Yerinin Korunması ve Sigortalanması

Madde 10)- Yapı müteahhidi, yapım ve hizmet ile ilgili işyerindeki her türlü araç, malzeme ve imalatı yapım süresince alınan risk sigorta ettirmekle yükümlüdür.

Yapım Sırasında Kaza Olursa

Madde 11- Yapı müteahhidi,” Yapı İşlerinde İşçi Sağlıyı ve İş Güvenliği Tüzüğün” hükümlerini yerine getirmekle yükümlüdür.

Yapı sırasında alabilecek kazalardan ve bu kazaların sebep olacağı zararlardan doğrudan doğruya müteahhit ve şantiye şefi birlikte mesul olacaklardır.

İşçilerin Hakları ve Malzeme Bedelleri

Madde 12) Yapı müteahhidi, yapı denetim kuruluşu tarafında işlerini layıkıyla yapamayan işbaşları ve işçileri itiraz etmeden derhal değiştirecektir.

Yapı müteahhidi, işçilerin alacaklarını (hak edişlerini)muntazam ödeyeceği gibi., iş bu inşaatta kullanılan malzeme bedellerini de zamanında vermiş olacaktır. Zamanında ödenmeyen alacaklar için genel hükümlere göre işlem yapılır.

Vergi, Resim ve Harçlarla Sözleşme Giderlerinin Kimin Tarafından Ödeneceği

Madde 13)- Sözleşmenin tekemmül ile taahhüdün tamamının yapılmasına ait bütün vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderleri yapı müteahhidine aittir. Ancak, ilgili mevzuat uyarınca hesaplanacak katma değer vergisi mal sahibince yapı müteahhidine ödenir. 2464 sayılı Kanun ile bunan değişikliğine dair olan Kanun hükümlerine göre ödenecek primler müteahhide aittir. Yapı ruhsat ve kullanma izni harçları yapı sahibince ödenir.

Mücbir Sebepler

Madde 14) Sözleşme süresinin uzatılmasını gerektiren mücbir sebepler aşağıda belirtilmiştir. Bu mücbir sebeplerle sürenin uzatılabilmesi için yapı müteahhidine atfı mümkün bir kusurun bulunmaması ve mücbir sebebin işyerinde gecikmeye müessir olması ve mahiyetine göre bu sebepleri yapı müteahhidin ortadan kaldırmaya güce yetmemiş bulunması icap ettiği gibi, yapı sahibinin sebep olduğu haller dışında, mücbir sebebin vukuundan itibaren 10 gün içinde yapı müteahhidin yapı sahibine yazılı olarak haber vermek suretiyle yetkili makamlar tarafından usulüne göre tazim edilmiş belgelere mücbir sebebin vukuunu ispat etmesi lazımdır.

A- Yapı sahibinin sebebiyet verdiği haller,

B- Olağanüstü tabiat hadiselerinden veya hasar neticesinde işte bir gerileme veya gecikme olması.

C- Sosyal sebepler dolayısıyla vaki haller.

a) Kanun grev vukuu bulması

b) Bulaşıcı hastalıklar vukuu bulması

c) Kısmı veya genel seferberlik ilan edilmesi

D ……………..

Teminat Miktarı ve Süresi

Madde 15) Yapı müteahhidi………..lira kesin teminat verilmiştir. Teminat süresi, yapı kullanma izni alındıktan sonra sona erer.

Müteahhidin Kanuni Adresi

Madde 16)- Yapı müteahhidi …………… kanuni adresi olarak gösterilmiştir. Bu adrese yapılacak her türlü tebligat aynı günde müteahhidin kendisine yapılmış sayılır. İşbu kanuni adres noterce yapılacak tebligatla değiştirilebilir.

Yapının Muayenesi, Kabulü ve Kullanma İzninin Alınması

Madde 17)- İşin bitirilmesi gereken günde yanını, yapı müteahhidi ve vekili hazır olduğu hallerde yapı denetim kuruluşu elemanlı ile yapı sahibi veya temsilcisi tarafından iş mahallinde tetkik edilerek o günkü durumu tutanakla tesit edilir.

İş kabule hazır değilse, eksik ve kusurlu işleri gösteren tutanak, yapı denetim kuruluşu elemanları, yapı müteahhidi ve yapı sahibi tarafından düzenlenir. Eksik ve kusurlu işler belirli bir süre verilerek yapı müteahhidi tarafından ikmal edilir.

İşin sözleşme ve ekleri, projesi ve eki mahal listesi standart ve şartnameleri ile fen ve sanat kurallarına uygun yapıldığının tespit edilmesi halinde, yapı kullanım izninin alınması için ilgili idareye başvurulur. Yapı kullanım izni alınıncaya kadar yapının iyi bir halde bulundurulması yapı müteahhidinin kusur hatası yüzünden meydana gelecek hasar ve zararların giderilmesi yapı müteahhidine aittir.

İş Yerinin Temizlenmesi

Madde 18) İşin tamamlanmasından sonra ve son ödeme yapılmadan önce müteahhit, iş yerinde fazla malzeme ve inşaat kalıntılarını kaldırmak, kurduğu baraka, depo gibi geçici yapıları sökerek işyerini temizlemekle mükelleftir.

Taahhüdün Yapılması Hali

Madde19)- Sözleşme yapıldıktan sonra, yapı müteahhidinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmesi veya yapı denetim kuruluşunca tespit edilen hususların yerine getirilmemesi üzerine, mal sahibinin en az 10 gün süreli ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

İhtilafların Halli

Madde 20) Bu sözleşme hüküm veya tatbikinden doğabilecek davalar ………………………. mahkemelerince çözülecektir.

Projelerin Müteahhide Teslimi

Madde 21) Sözleşme konusu işlerin proje ve eki mahal listesi ve diğer belgelerle birlikte sözleşmenin imzalanması sırasında yapı müteahhidine verilir. Proje ve eklerinin, yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine uygun hazırlandığının yapı denetim kuruluşunun uygun görüşü ve ilgili idarece tasdik edilmiş olması gerekmektedir.

Çeşitli Hükümler

Madde 22) Bu sözleşmeler yer almayan hususlarda, öncelik sırası ile Yapı Denetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, İmar Kanunu, Borçlar Kanunu, Medeni Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

İşbu sözleşme…/…/… tarihinde……….nüsha olarak düzenlenmiştir.

Yapı Sahibi Yapı Müteahhidi

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara