Konser Sözleşmesi Örneği

Konser Sözleşmesi Örneği; yapılacak olan bir konser için organizatör ve sanatçı arasında hak ve yükümlülükleri düzenleyen sözleşme türüdür.

Konser Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır?

Konser Sözleşmesi Örneği muhakkak yazılı olarak yapılmalıdır. Hak ve yükümlülükler tek tek belirtilmelidir. Ayrıca bir hukuki sıkıntı olması durumunda yetkili ve görevli mahkeme de sözleşmede belirtilmelidir. Konser Sözleşmesi Örneği örnek bir sözleşme olup muhakkak mersin avukat olarak hukuk büromuz personelinden sözleşme yazdırılması konusunda destek almanız gerekmektedir.Sözleşme hazırlanırken; Sözleşmenin tarihini belirtin ve konserin yapılacağı tarih ve saatleri dahil etmek suretiyle süresini tanımlayın. Konserin adını, konumunu (mekan adı ve adresi), konserin başlama ve bitiş saatlerini, sahne düzenlemelerini ve teknik gereksinimleri, konserin programını, set listesini ve gerekiyorsa çeşitli bölümlerdeki performans süresini belirtin.

Müzisyen veya grubun konser için alacağı ücreti ve ödeme koşullarını belirtin. Ücretin miktarını, ödeme tarihini, ödeme yöntemini ve gerekiyorsa peşinat veya taksitlerle ilgili detayları dahil edin. Konserin iptal edilmesi veya ertelenmesi durumunda uygulanacak politikaları belirleyin. İptal veya değişiklik durumunda tarafların sorumluluklarını, geri ödemeleri ve ek masrafları ele alın. Konserin iptal edilmesi veya ertelenmesi durumunda uygulanacak politikaları belirleyin. İptal veya değişiklik durumunda tarafların sorumluluklarını, geri ödemeleri ve ek masrafları ele alın.

Müzisyen veya grubun konaklama, yemek ve seyahat masrafları ile ilgili anlaşmaları belirtin. Bu bölümde, tarafların hangi giderlerden sorumlu olduğunu, konaklama düzenlemelerini ve seyahat masrafları için geri ödeme politikasını açıklayın. Ses ve ışık sistemleri, sahne düzeni, enstrümanlar, teknik personel ve diğer teknik gereksinimleri belirtin. Bu bölümde her iki tarafın sorumluluklarını ve gerektiğinde kiralanacak ekipman veya hizmetler için maliyetleri tartışın.

Konser Sözleşmesi Örneği

KONSER SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

Madde 1- Taraflar

Bir tarafta organizatör ….. ile diğer tarafta sanatçı ….. arasında işbu sözleşme akdedilmiştir.

Madde 2- Sözleşmenin Konusu

Sanatçı’nın, Organizatör tarafından düzenlenecek olan Konserde müzik eserlerini icra etmesine ilişkin hususlar ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

Madde 3- Tanımlar

Konser:Organizatör tarafından ….. adlı mekanda organizasyonu gerçekleştirilen …. – …. saatleri arasında ve 3 (üç) saat sürecek olan, Sanatçı’nın müzik eserlerini canlı olarak icra edeceği etkinliği,

Organizatör:Bu sözleşmeye konu Konserin organizasyonu, tanıtımı, bilet satışını gerçekleştiren ve Sanatçı’dan sözleşmede düzenlenen yetkileri,

Sanatçı:Bu sözleşmeye konu Konserde fikir ve sanat eserlerini icra eden veya icra etme taahhüdünde bulunan ve icra ettiği eserler üzerinde sahip bulunduğu mali hakları, sözleşme metninde belirtilen biçimde yapımcıya devreden kişiyi,

ifade etmektedir.

Madde 4- Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

Sanatçı’nın Hak ve Yükümlülükleri

Sanatçı’nın, işbu sözleşme hükümleri çerçevesinde seslendireceği eserlerin her türlü mali hakları Organizatöre devretmektedir. Organizatör, işbu sözleşme ile icraların ses ve görüntü taşıyıcılarına tespiti, çoğaltma ve bu tespitlerin ticari kullanımı, umuma arz edilmesi haklarını elde etmektedir.

Sanatçı, sözleşmede belirlenen ücret dışında her ne ad altında anılırsa anılsın başkaca hiçbir ücret talep etmeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Sanatçı, sözleşme konusu ücret için makbuz düzenleyecek ve Organizatöre ödeme karşılığı olarak verecektir.

Organizatörün Hak ve Yükümlülükleri

Organizatör, Sanatçı’nın sözleşmeyle hüküm altına alınan koşullar çerçevesinde 3 (üç) saatlik konser vermesi karşılığı olarak toplam …..-TL ücreti ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

Organizatör, işbu sözleşmenin imza tarihinde …..-TL avans olarak Sanatçı’ya ödeyecek-tir. Bakiyeyi (…..-TL) ise Konser bitiminde Sanatçı’ya ödenecektir.

Organizatör, Konser alanında Sanatçının, grubun ve müzik aletlerinin güvenliğinin ve bu güvenliğin sağlanmasıyla ilgili her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

Madde 5- Fesih ve Cezai Şart

Organizatör, Sanatçı’ya Konser tarihinden 15 (on beş) gün önceden yapacağı yazılı bir bildirim ile, herhangi bir tazminat yükümlülüğü altına girmeksizin ve derhal hüküm doğurmak üzere tek taraflı olarak feshedebilir.

Sanatçı, sözleşmeyi ihlal ederek Konserin iptaline neden olduğu durumlarda veya haklı bir neden olmaksızın sözleşmeyi feshettiği takdirde, oluşan zararlar için tazminat yükümlülüğüne ilaveten Organizatöre ….. cezai şartı da nakden, peşinen ve derhal ödemekle yükümlü-dür.

Madde 6- Diğer Hükümler

Devir Yasağı

Taraflar, sözleşme ile belirlenen haklarını ve yükümlülüklerini karşı tarafın yazılı onayı olmadan hiçbir şekilde kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devredemezler.

Gizlilik

Sanatçı, bu sözleşme içeriği de dahil olmak üzere Konser ve Organizatör ile ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı surette öğrendiği bilgi ve belgelerin “Gizli Bilgi” niteliğinde olduğunu, bu bilgileri Organizatörün yazılı onayını almaksızın üçüncü kişilere açıklamamayı, kabul ve taahhüt etmektedir.

Tebligat Adresleri

Taraflar adres değişikliğini karşı tarafa yazılı olarak bildirmek zorundadırlar. Aksi takdir-de sözleşmede yazılı olan adres, bilinen en son adres olarak kabul edilerek tebligatlar bu adrese çıkarılır.

Yetki

Bu Sözleşmeden doğan ihtilafları da ….. Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İmza

İşbu sözleşme 6 (altı) madde ve iki nüsha olarak taraflarca hazırlanarak imzalanmıştır. …/…/…

Sanatçı Organizatör

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara