Meskeniyet İddiası Dava Dilekçesi Örneği

Bugünkü yazımızda “Meskeniyet İddiası Dava Dilekçesi Örneği” detaylarını sizlerle paylaşıyoruz.

Meskeniyet İddiası Ne Demek?

İcra İflas Kanunu 82 maddesinde düzenlenen haciz edilemezlik şikâyetlerinden birisi de haline münasip ev konusudur. Meskeniyet İddiası İİK82/12 de geçmektedir. Buna göre borçlunun haline münasip evi haczedilemez. Haline münasip ev yargı kararlarında kişinin ve ailesinin sosyal statüsüne göre oturabileceği evi ifade etmektedir. Haline münasip ev tespit edilirken kişinin ailesinde bulunan üye sayısı, aylık geliri, sosyal durumu gibi konular değerlendirilmelidir. Borçlu için lüks sayılmayacak borçlunun daha önceki sosyal statüsünü etkilemeyecek ev haline münasip ev olarak nitelendirilmelidir.

Meskeniyet iddiasının kanunda yer bulmasının amacı borçlunun asgari yaşam standardının aşağısına düşmemesi ve hayatını devam ettirebilmesidir. Bu sebeple borçlu kendisine ait bir ev varken bu evin kira geliri ile başka bir evde otursa bile Yargı kararları doğrultusunda ve kanunun amacına uygun olarak yine de haciz edilemezlik şikâyetinde bulunabilir. Bu tür durumlarda mahkeme eğer borçlunun evini haline münasip olarak görüyorsa kira gelirine haciz konulmaması yönünde bir karar verecektir. Borçlu kira ile ev tutabilecek ekonomik güce sahip olsa bile haciz edilemezlik şikâyetinde bulunma hakkı her zaman mevcuttur.

Haciz edilemezlik şikâyetinde bulunabilmek için kira istisnası haricinde borçlunun bizzat evde ikamet etmesi şartı aranmaktadır. Borçluya ait olan evde borçlu ikamet etmiyorsa ve buradan gelen kira geliri ile de kirasını ödemiyorsa bu ev için haciz edilemezlik şikâyetinde bulunulamaz.

Haciz edilemezlik şikâyeti mersin icra hukuku avukatı ile icra hukuk mahkemesine yapılacak bir şikayetle incelenir. Açılan davanın memur işlemini şikâyet olduğu düşünüldüğünde 7 günlük hak düşürücü sürede bu davanın açılması gerekmektedir. 7 günlük süre hak düşürücü süre olduğundan dolayı bu süre geçtikten sonra icra hukuk mahkemesine yapılacak şikâyetler mahkeme tarafından resen sürenin geçmesi dolayısıyla reddedilecektir.

Borçlunun iddiası yerinde görülürse mahkeme borçlunun evi üzerine konulan haczi kaldıracaktır.

Meskeniyet İddiası Dava Dilekçesi Örneği

MERSİN NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİNE

DOSYA NO :

DAVACI :

VEKİLİ : Av. Tunç Sudi TOL

DAVALI :

VEKİLİ :

DİLEKÇE KONUSU : İ.İ.K 82 uyarınca “meskeniyet” iddiamız mukabilinde Yenişehir Tapu Sicil Müdürlüğü, Akdeniz Mah. 3242 ada, 121 parsel de kain A blok 2. kat 5 no’lu bağımsız bölüm üzerinde konulan haczin kaldırılması talebimizi içerir.

AÇIKLAMALAR :

1- Karşı taraf ( bundan sonra Kurum olarak anılacaktır ) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından müvekkil Ahmet’in Yönetim Kurulu Üyesi olduğu AKA EndüstrisiA.Ş.’nin var olan prim borcu sebebi ile İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, İstanbul İcra Satış Birimi nezdinde 2022/8311 takip numaralı dosya açılmıştır

2- Söz konusu amme alacağı dosyası üzerinden müvekkil Ahmet’in, dava dışı Begüm, İzzet ve Gönül ile birlikte el birliği ile maliki olduğu; Mersin İli, Yenişehir Tapu Sicil Müdürlüğü, Akdeniz Mah. 3244 ada, 123 parsel de kain D blok 3. kat 8 nolu üzerine 21.06.2021 tarih ve 11622 yevmiye numarası ile kamu haczi işlenmiştir.

3- Bu kamu haczi ile alakalı müvekkile bu güne kadar herhangi bir bildirim yapılmamış olup, müvekkil anılan hacizden 18.11.2013 tarihinde söz konusu gayri menkulün satışına ilişkin ilanın kendisine tebliği ile haberdar olmuştur.(EK-107.11.2013 tarihli davaya konu gayrimenkul satış ilanı)

T.C.YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2006/10762 K. 2006/13855 T. 26.6.2006

ÖZET : Dava konusu, meskeniyet iddiasında bulunulan gayrimenkul kaydı üzerine ihtiyati haciz konulduğu, bu haczin, borçlu vekili talebi üzerine icra müdürlüğünce 8.7.2003 tarihinde düşürüldüğü alacaklı vekili başvurusu üzerine gayrimenkul üzerindeki haczi 9.7.2003 tarihinde yenilendiği görülmektedir. Borçluya yenilenen hacizle ilgili ( 103 davetiye kağıdı ) tebliğ edilmediği gibi hacizden icra mahkemesinde meskeniyet iddiasında bulunduğu 16.5.2005 tarihinden önce haberdar olduğuna dair bilgi ve belgede yoktur. O halde mahkemece şikayetin süresinde olduğu kabul edilerek işin esasının incelenmesi gerekir.

T.C.YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 1995/609 K. 1995/735 T. 26.1.1995

ÖZET :1- Takip kesinleştikten sonra borçlunun zamanaşımı itirazı süreye bağlı değildir.

2 – Meskeniyet şikayeti süresi haczin öğrenildiği tarihten başlar.

4- Anılan gayrimenkulde halihazırda müvekkilin kendisi oturmamaktadır. Zira meskeniyet iddiasında bulunabilmek için meskeniyete konu evde oturulması zorunlu değildir. İcra satışına konu gayrimenkulde müvekkilin öz oğlu oturmakta olup, müvekkilimiz Yenişehir’de başkaca bir adreste kiracı olarak oturmaktadır.

“Borçlunun, evinin haczedilemeyeceğini ileri sürebilmesi (Meskeniyet iddiasında bulunabilmesi) için o evde bizzat oturması şart değildir.” Prof. Dr. Baki Kuru İcra ve İflas Hukuku 2.Baskı Syf. 446

T.C.YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 1993/13437 K. 1993/17935T. 16.11.1993

ÖZET : Borçlunun meskeniyet iddiasında bulunabilmesi için taşınmazda bizzat oturması gerekmediği gibi, orayı işyeri olarak kullanması da önemli değildir.

T.C. YARGITAY 12.HUKUK DAİRESİ E. 1994/10030 K. 1994/10523 T. 15.9.1994

ÖZET : Borçlunun başka bir meskeninin bulunması meskeniyet şikayetine engel değildir. Bilirkişilere yaptırılacak incelemede, borçlunun kendisine lüks olmayan bir meskeni edinebileceği miktar saptanarak, bu miktar tahmin edilen miktardan fazla ise şikayetin kabulü gerekir.

5- Satışa konu taşınmaz tapu kaydında mesken niteliğinde olup, yine tapu kaydına göre elbirliği halinde mülkiyet mevcuttur. Elbirliği ile mülkiyet halinde ise meskeniyet iddiasının bulunabileceği Yerleşik Yargıtay kararlarınca da sabittir.

T.C. YARGITAY.12.HUKUK DAİRESİ, E.2007/6939, K. 2007/9356;

ÖZET : (Takip sırasında borçluların murisleri Ahmet Kutlu’dan intikal eden 2172 ada 2 parsel s. taşınmazdaki paylarına haciz konulduğu görülmektedir. İİK’nun 82/12. maddesi dayanak yapılıp haciz edilmezlik şikayetine konu teşkil eden taşınmazın 3/4 hissesi muris adına kayıtlı olup mirasçıların bu pay üzerinde iştirak halinde malik bulundukları anlaşılmaktadır. Dairemizin öteden beri istikrarlı şekilde uygulanan yerleşik içtihatlarına göre iştirak halinde malik olan borçluların paylarının haczedilmesi sebebiyle meskeniyet şikayetinde bulunabilecekleri kabul edilmektedir. İİK.nun82/12. maddesi borçlunun haline münasip evinin haczedilemeyeceğini öngörmekte olup bu madde her bir borçluya ayrı ayrı haczedilen payları sebebiyle ve kişisel olarak başvuru hakkı verir. Borçlulara isabet edecek payın değeri belirlendikten sonra onların haline münasip ev almaları için gerekli olan miktara göre sonuca gidilmeli, ayrı ayrı takip borçlusu oldukları ve her birinin payının haczedildiği gözetilip şikayet sonuçlandırılmalıdır).

6- Buna göre anılan gayrimenkul üzerinde İ.İ.K 82 uyarınca müvekkil adına “meskeniyet” iddiamız bulunmakta olup, bu iddia dahilinde gayrimenkul üzerinde kain haczin kaldırılmasını talep etmekteyiz.6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun m.70/11 uyarınca haczedilemeyecek mallar belirlenmiş olup, borçlunun haline münasip evi haczedilemez. “ancak evin değerin fazla ise bedelinden haline münasip bir yer alınabilecek miktarı borçluya bırakılmak üzere haczedilerek satılabilir”

7- Ayrıca işbu dava sürer iken gayrimenkulün satılması halinde müvekkil adına geri dönülmez zararlar oluşabileceğinden, huzurdaki dava kesinleşinceye kadar, dava konusu gayrimenkulün üzerinde satışa yönelik herhangi bir icra takip işleminin yapılmasının tedbir olarak durdurulmasını talep etmekteyiz. Zira ilgili taşınmazın satışı için 13.02.2014 tarihinde birinci satış günü verilmiş, 20.02.2014 tarihinde de ikinci satış günü verilmiştir. Bu sebeple ivedilikle söz konusu evin müvekkilin haline münasip evi olması ve kanun gereği haczedilemeyecek mallardan olması sebebi ile satışın dava sonuçlanıncaya kadar tedbir olarak durdurulmasını talep etmekteyiz.

HUKUKİ SEBEPLER : İİK., 6183 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat.

DELİLLER :

a- 2013-8256 takip numaralı dosya.(İlgili kurumdan celbi talep olunur)

b- Bilirkişi incelemesi,(Davaya konu taşınmaz üzerinde yapılacak keşif ve bilirkişi incelemesi neticesinde evin müvekkilin haline münasip evi olduğunun kanıtıdır)

c- Tapu Kayıtları

d- Yargıtay kararları ve doktrin görüşleri,

e- Gerekirse tanık beyanları,

f- İkamesi mümkün her türlü delil.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda sunulu itirazlarımız çerçevesinde;

– İ.İ.K82 ve Amme Alacakları Tahsili Hakkında Kanunun 70. Maddesi uyarınca dava konusu gayrimenkul üzerindeki haczin “meskeniyet” iddiamız çerçevesinde KALDIRILMASINI,

– Ayrıca işbu dava sürer iken gayrimenkulün satılması halinde müvekkil adına geri dönülemez zararlar oluşabileceğinden, huzurdaki dava kesinleşinceye kadar, dava konusu gayrimenkulün üzerinde satışa yönelik herhangi bir icra takip işleminin yapılmasının TEDBİREN DURDURULMASINI,

– Yargılama masrafları ve ücreti vekâletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekil eden adına saygı ile arz ve talep ederiz. 20.11.2022

Davacı Vekili

Av. Tunç Sudi TOL

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara