Sıra Cetveline İtiraz Dava Dilekçesi

Aşağıdaki dilekçe örnek dilekçe olup; Sıra cetveline itiraz dava dilekçesi hakkında daha detaylı bilgi için mersin icra hukuku avukatımızdan hukuki destek alabilirsiniz.

Sıra Cetveline İtiraz Nasıl Yapılır?

Sıra Cetveline İtiraz Dava Dilekçesi; Türk hukuk sistemi içerisinde yer alan İcra İflas Kanunu 142. maddede yer alan bir hukuki davasına verilen isimdir. Bu davaya konu olan durum, bir işin yapılması veya hizmetin verilmesi sırasında, öncelikle yapılması gereken işlemi gerçekleştiren kişinin bir sıra cetveli oluşturmasıdır. Bu sıra cetvelinde belirtilen kişilerin, sıraları doğrultusunda işlemleri gerçekleştirilir.

Ancak bazı durumlarda, bu sıra cetvelindeki sıralama hatalı veya yanlış olabilir. Bu durumda, sıra cetveline itiraz davası açılarak, sıralamada yapılan yanlış düzeltilebilir. Sıra cetveli ise; bir icra ile satış yapılacağı zaman alacaklıları, alacak sıralarına göre hazırlandığı listedir. Sıra cetveline itiraz davası, ilgili kişinin öncelikle sıra cetvelindeki sıralamasının yanlış olduğuna dair deliller sunması gerekmektedir. Bu deliller, öncelikle sıra cetvelinin incelenmesi sonucu ortaya çıkabilir. Ayrıca, ilgili kişi tanıklar veya belgelerle de yanlışlığı kanıtlayabilir.

Sıra cetveline itiraz dava dilekçesi, diğer mahkemelerde açılan dava dilekçelerine benzemektedir. benzer şekilde işlemektedir. İlgili kişi, davayı açtıktan sonra mahkemece yapılan sıra cetveli incelenir ve sonuçlandırılır. Sonuçlandırma sürecinde, mahkeme ilgili belgeleri inceleyerek, tanıkları dinleyerek ve gerekli diğer işlemleri yaparak karar verir. Sıra cetveline itiraz davası, genelde icra yolu ile satışta icra müdürünün oluşturduğu sıranın yanlış olması durumunda kullanılmaktadır. Sonuç olarak, sıra cetveline itiraz davası, Türk hukuk sistemi içerisinde önemli bir yere sahiptir. İlgili kişiler, sıra cetvelindeki yanlışlıkları düzeltmek için bu davayı açabilir ve adaletin sağlanmasına katkıda bulunabilirler. Sıra cetveline itiraz; Sıra cetvelinin ilgililere tebliğinden itibaren 7 gündür. İtiraz icra dairesinin bulunduğu icra hukuk mahkemesine yapılmaktadır.

Sıra Cetveline İtiraz Dava Dilekçesi Örneği

MERSİN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Sıra Cetveline itirazımızı belirtir dava dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR :

1- Borçluya ait aracın satışından sonra düzenlenen sıra cetvelinde satış bedelinin davalı … …’ye ödenmesine karar verilmiştir.

2- Davalı … …, borçlunun eski eşinin akrabası olup borçluyla aralarında herhangi bir alacak borç ilişkisi bulunmamaktadır.

3- Muvazaalı bir takibe dayalı olarak düzenlenen sıra cetveli hukuka uygun bulunmamaktadır. Açıkladığımız bu nedenlerle işbu sıra cetveline itiraz davasını açmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 2004 S. K. m. 142 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER: Sıra cetveli ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle müvekkilimin alacağının kabulü ile masanın bu alacağı ödemeye mahkum edilmesine, sıra cetvelinin buna göre düzeltilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/…/…

Davacı Vekili

Av. TUNÇ SUDİ TOL

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara