Sürücü Değişikliği Sebebiyle Ödeme Yapmayan Sigorta Şirketine Karşı Dava Dilekçesi Örneği

Sürücü Değişikliği Sebebiyle Ödeme Yapmayan Sigorta Şirketine Karşı Dava Dilekçesi Örneğini sizlerle paylaşıyoruz.

Sürücü Değişikliği Sebebiyle Ödeme Yapmayan Sigorta Şirketine Karşı Dava Dilekçesi Örneği

Sürücü değişikliği sebebiyle sigorta şirketleri çoğu zaman haklı olup olmadığına bakmaksızın ödeme yapmaktan imtina etmektedir. Bu tür durumlarda aşağıda bulunan sürücü değişikliği sebebiyle ödeme yapmayan sigorta şirketine karşı dava dilekçesi örneği hazırlanıp dava açılmalıdır. İlgili dava öncesi muhakkak sigorta şirketine ihtarname gönderilerek bildirim yükümlülüğü yerine getirilmelidir. İlgili davalar çok teknik davalar olup muhakkak sigorta hukukunda uzman bir avukattan destek alınması gerekmektedir.

Sürücü Değişikliği Sebebiyle Ödeme Yapmayan Sigorta Şirketine Karşı Dava Dilekçesi Örneği

MERSİN NÖBETÇİ TÜKETİCİ MAHKEMESİNE

ACELE KEŞİF TALEPLİDİR.

DAVACI:

ADRES:

VEKİLİ: Av. Tunç Sudi TOL

DAVALI: ………….. Sigorta A.Ş. Vergi no:4340056984

ADRES:

DAVA DEĞERİ : Bilirkişi raporu doğrultusunda arttırılmak üzere şimdilik 1.000 TL

DİLEKÇE KONUSU: Müvekkile ait 33 AP 42 plakalı aracın karıştığı maddi hasarlı kaza sonrasında araçta oluşan maddi zararın tazminine ilişkinin talebimizi içerir dava dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR :

1-)Davalı, kasko şirketi ve müvekkil arasında 30.11.2020 tanzim tarihli 327005345/0 numaralı genişletilmiş kasko poliçesi kapsamında Kasko Poliçesi akdedilmiş olup müvekkilim bu poliçenin sigortalı tarafıdır. 23 Eylülü 24 Eylüle bağlayan gece 24.09.2021 tarihinde saat 1.40 sularında müvekkilimizin sevk ve idaresinde ki 33 AP 42 plakalı OPEL markalı binek otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarpmış ve tek taraflı maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir.

2-) Müvekkil ilgili kaza sonrası aracını yetkili servise çektirmiştir. İlgili kazayı 02.10.2021 tarihinde ilgili kasko şirketine ihbar etmiştir ve 4/265343sayılı dosyayı sigorta nezdinde açtırmıştır. (Ek-1 Kaza Bildirim Tutanağı ve Bildirim Tarihi Gösterir SBM sorgu tutanağı) Sigorta şirketi tarafından yapılan incelemeler sonucu zarar tazmin talebi kasko şirketi tarafından herhangi bir gerekçe gösterilmeden, zararın teminat dışı kaldığı sözlü olarak bildirilerek reddedilmiştir. (Ek- 2 Redde ilişkin davalı sigorta uygulamasına ait ekran görüntüsü )

3-)Bu tespitler sonrasında zorunlu dava şartını yerine getirmek ve sulh olabilmek adına tarafımızca Mersin Arabuluculuk bürosuna başvurulmuş, yapılan başvuru sonunda davalı sigorta şirketi ile anlaşma sağlanamamıştır. Ekte Mersin Arabuluculuk Bürosuna ait 2021/921 numaralı arabuluculuk son tutanağını paylaşıyoruz. (Ek-3 Arabuluculuk Son tutanak)

4-)Yargıtay’ın güncel ve istikrarlı içtihatlarına göre zarar gören aracın maddi hasar taleplerinin kasko poliçesi teminatı kapsamında olduğu kabul edilmektedir. Sigorta Tahkim Kurulu da vermiş olduğu kararlarda da maddi tazminat talebiyle kasko şirketlerine başvuruda bulunanların bu taleplerinin karşılanması gerektiğini belirtmektedir.

5-) Sigorta şirketi, talebimizi hiçbir gerekçe bildirmeden ”hasarın teminat dışında” olduğu beyan edilerek reddetmiş olsa da sayın mahkemece yapılacak araştırmada müvekkilimizin zararının teminat kapsamında olduğu sunmuş olduğumuz deliller ve resen gözetilecek hususlar doğrultusunda ispat edilecektir.

Kaldı ki sigorta davalarına ilişkin yerleşik Yargıtay kararlarınca da ispat yükü sigorta şirketine aittir.

Bir alıntı; 17.HD. 15.9.2008 E. 2008/1985 K. 2008/4056: “Hasarın teminat dışı olduğunun ispatı sigorta şirketine düşmektedir. Dava, kasko sigorta sözleşmesine dayalı tazminat istemine ilişkindir. Hasarın teminat dışı olduğunun ispatı sigorta şirketine düşmektedir. Davaya konu aracın oto kiralama şirketine sigortacının bilgisi dışında kiraya verilmesi teminat dışı bir hal olarak kabul edilemez. Ancak, tahakkuk ettirilen prim ile aracın kiralama şirketince kullanılacağının bilinmesi durumunda ödenmesi gereken prim arasındaki oran belirlenerek, buna göre ödemesi gereken tazminat miktarı belirlenmelidir.

” Bir alıntı; HGK.1997/11-772-1043HGK.1998/11-872-905HGK2010/17-655-688,HGK. 2013/17-2303-20151479) “Yukarıda anılan Kanun hükümleri gereği ispat yükü üzerinde bulunan davalı kasko şirketi, aldıkları araştırma raporunda yer bulan, sürücünün haklı sebep olmadığı halde olay yerini terk etmiş olmasının alkollü olduğu ihtimalini akla getirdiği varsayımına dayanmış; bunun dışında sürücü değişikliği ya da alkollü sevki ispata yarar delil getirememiştir. Davalı sigortacının oluşun farklı olduğu ve teminat dışında kalan hallerden olduğunu soyut iddialarla değil, somut delillerle kanıtlaması gerekmektedir. Dosya kapsamına göre kazada davacı tarafın sürücü değişikliği yaptığı hususunun sabit olmadığı, kaldı ki bu husus sabit olsa bile, bunun tek başına doğru ihbar mükellefiyetini kasten yerine getirmeme veya sigorta teminatı dışında kalan bir hususu sanki bu oluşan riziko teminat içinde imiş gibi ihbar etme anlamına gelmeyeceği ve dolayısıyla ispat külfetinin de yer değiştirmeyeceği açıktır.”

7-)Yukarıda değinmiş olduğumuz hususlar doğrultusunda, taleplerimizi hiçbir gerekçe göstermeden, hiçbir yasal delil sunmadan, haksız, hukuksuz ve sigorta şirketi olarak tüm yükümlülüklerine aykırı davranarak reddetmiş olması sebebiyle huzurda bulunan belirsiz alacak davasını açma zarureti doğmuştur.

😎 Ayrıca müvekkilin otomobili şuan kullanılamaz halde “T…………….Opel Servisi Toroslar/Mersin” adresinde ki oto tamircidedir. Müvekkil aracı kullanamamasından dolayı acele keşif kararı verilmesini, araçta meydana gelen maddi zararın (Hasar onarım bedeli, orijinal parça değişimi, işçilik ücreti vb.) tespitinin bilirkişi marifeti ile yapılmasını arz ve talep etmekteyiz.

HUKUKİ NEDENLER: Tüketici Kanunu, Trafik Kanunu, Sigortacılık Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer sair mevzuatlar

HUKUKİ DELİLLER : 1-) 33 AP 42 plakalı araca ait ruhsat bilgileri 2-) Davalı Türkiye Sigorta ve müvekkil arasında akdedilmiş Genişletilmiş Kasko Poliçesi 3-) Arabuluculuk Son Tutanağı 4-) Tanık anlatımları, 5-) Bilirkişi İncelemesi 6-) Genişletilmiş Kasko Poliçesi 7-) Bildirimi gösterir SBM çıktısı 😎 Kaza Bildirim Tutanağı 9-) Sürücü ………’a ait sürücü belgesi. 10-) Sigorta kuruluşu tarafından verilen ret cevabı. 11-) Kaza Fotoğrafları 12-) Sair tüm yasal deliller

TANIKLAR : 1) ………… 2) ………….-

Taraflar kaza anında kaza yerinde olup kazaya ilişkin tanıklık yapacaktır.

SONUÇ VE İSTEM :

Yukarda açıklanan nedenlerle;

1-) Davamızın kabulü ile, sayın mahkemece görevlendirilecek hesap uzmanı tarafından gerçek zararın tespiti sonrasında arttırılmak üzere ve fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik 1.000 TL maddi zararın (Hasar onarım bedeli, parça değişimi, işçilik ücreti vb.) kaza tarihi olan 24.09.2021 tarihinden itibaren işleyecek avans faiziyle birlikte davalı sigorta şirketinden tahsiline,

2-) Yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin davalı yana yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. 17/01/2022

EKLER :

1- Kaza Bildirim Tutanağı ve SBM sorgu tutanağı

2-Sigorta şirketi tarafından taleplerimize ilişkin verilen Ret cevabı gösterir davalı sigorta uygulamasına ait ekran görüntüsü

3-Arabuluculuk son tutanağı.

4-Genişletilmiş Kasko Poliçesi

5-Dava konusu araca ait ruhsat ve Sürücüye ait sürücü belgesi

6-Kaza Fotoğrafları

7-Onaylı vekaletname örneği.

Davacı Vekili

Av. Tunç Sudi TOL

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara