Tasarrufun İptali Davası Cevap Dilekçesi Örneği

Bugün ki yazımızda tasarrufun iptali davasına karşı verilebilecek cevap dilekçesi örneğini paylaşacağız.

Tasarrufun İptali Davası Cevap Dilekçesi

İlgili davalar teknik davalar olup muhakkak konusunda  uzman bir avukat tan yardım alınması gerekmektedir. Dilekçe örneği sadece tek bir olay için örnek dilekçedir. Her olay kendi içinde ayrılmaktadır. Bu sebeple Tasarrufun İptali Davası Cevap Dilekçesi Örneği için muhakkak avukat tutmanız gerekmektedir. Tasarrufun iptali davası dava dilekçesine karşı 2 hafta içinde Tasarrufun İptali Davası Cevap Dilekçesi Örneği mahkemeye yazılı bir şekilde verilmelidir. Tasarrufun İptali Davası Cevap Dilekçesi Örneği içinde hangi delillere dayanıldığı, davacının iddialarının ne şekilde çürütüleceği açıkça yazılmalıdır.

Tasarrufun İptali Davası Cevap Dilekçesi Örneği

MERSİN 7.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DOSYA NO :

DAVALILAR :

VEKİLİ : Av. Tunç Sudi TOL

ADRES: Adres antettedir.

DAVACI:

VEKİLİ:

KONU : Tasarrufun iptali davası cevap dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR:

1) Davalıların Alacaklı Davacıyı Zarara Uğratmaya Yönelik Herhangi Bir Tasarrufu Yoktur.

Davacı dava dilekçesinde davalının alacaklıları zarara uğratmak kastıyla tasarrufta bulunduğunu ve mal kaçırdığını iddia etmektedir. Borçlu …….. ve ………..’dir. Bu noktada iptale konu tasarrufta bulunması gereken kişi ……….. ve………….’dir. Fakat huzurda bulunan dosyada ……….. ve ………..’in herhangi bir tasarrufu yoktur. Tasarrufu yapan kişi …………’dir. ……………. ise davacıların ne borçlusu ne alacaklısıdır. Bu sebeple davalı …………. yönünden husumet itirazımız vardır.

2) Davacının Dava Açmasında Hukuki Yararı Yoktur. Davanın Reddi Gerekmektedir.

Hmk 114 uyarınca davacının dava açmasında hukuki yararı bulunması dava şartıdır. Huzurdaki davada davacının hukuki yararı yoktur. Müvekkil ilgili araçları 3. Kişi olarak sayacağımız galeriden satın almıştır. Borçlular tasarrufi eylemin tarafı olmadığından tasarrufun iptal edilmesi durumunda borçluların mal varlığı değeri artmayacak, borcun tahsili yine mümkün olmayacaktır. Kısacası tasarrufun iptal edilmesi durumunda alacaklı hukuki bir menfaat sağlamayacaktır. Bu sebeple davanın öncelikle “hukuki yarar” noksanlığından reddi gerekmektedir.

3) Otomobillerin Zilyedi ve Mülkiyeti Davalı ……….’e Aittir. Aksini İspat Tanık ile Mümkün Değildir.

Davacı taraf, yapılan tasarrufun alacaklılara zarar verme kastı ile yapıldığını iddia etmiştir. İİK´in 280. maddesine göre kötü niyeti kanıtlama yükümlülüğü davacı tarafta bulunmakta olup müvekkilim ilgili araçları şahsi ziynet eşyaları ile babasının tarlasını ekip biçmesi sebebiyle kazandığı paralarla 3. kişilerden noter huzurunda satın almıştır. Ayrıca ilgili araçları müvekkilim kullanmaktadır. Bu noktada ilgili araçların hem zilyedine hem mülkiyetine sahiptir. İlgili mülkiyet resmi noter senedi ile sabittir. Bu noktada noter senetleri kesin delildir.

Aksini ispat ancak aynı değerde yazılı delil ile mümkün olacaktır. Davalı ise bu konuda tanık dinletmek istemektedir. Yerleşik Yargıtay içtihatları uyarınca noter senedine karşı tanık dinletmek mümkün değildir. Kaldı ki tanıkları müvekkilim tanımamaktadır. Müvekkilim ile tanıklar hayatlarının hiçbir döneminde yan yana gelmemişlerdir. Bu durum yalancı şahitlik yapılması durumunda HTS kaydı ile kanıtlanacaktır.

4) Tasarruf Borcun Doğumundan Önce Yapılmıştır. Tasarrufun İptali Davası İçin Gereken Şartlar Gerçekleşmemiştir.

Davaya konu tasarruflar borcun doğumunda önce yapılmıştır. Davaya konu icra takibi 30.07.2021 tarihinde kesinleşmiş olup borç 30.07.2020 tarihinde muaccel olmuştur. 33 DCU 212 plakalı araç 11.05.2020 tarihinde, 01 ATR 412 plakalı araç ise 10.07.2020 satın alınmıştır. Bu noktada tasarruflar borcun doğumundan önce yapılmıştır.

Yerleşik Yargıtay kararlarına göre, iptal davasına konu tasarrufun iptal edilebilmesi için, tasarrufun borcun doğumundan sonra yapılması, bir başka deyişle alacağın iptal konusu tasarruftan önce doğması gerekir.

5) Davanın Öncelikle Aciz Belgesi Noksanlığından Reddi Gerekmektedir.

Aciz belgesi tasarrufun iptali davası bakımından özel bir dava şartıdır. Aciz belgesi ibraz edilememiştir. Haciz tutanağı aciz vesikası değildir. Bu sebeple davanın dava şartı yokluğundan reddi gerekmektedir.

Davacı taraf sunmuş olduğu dilekçede; hacze kabil mal bulunmadığı gerekçesiyle verilen geçici aciz vesikasının da aciz vesikası hükmünde olduğunu, bu sebeple dava şartı yokluğunun bulunmadığını ifade etmektedir. Haciz esnasında, haczi kabil mal olmadığına ilişkin tutulan tutanaklarla tasarrufun iptali davası açılması hukuka aykırıdır.

Bir alıntı: Yargıtay 17. H.D. Esas No:2012/2516 Karar No:2013/224 K:’

…dosyaya kesin veya geçici aciz belgesi sunulmamıştır. Bu durumda mahkemece dava şartı olan kesin veya geçici aciz belgesi sunulmaması nedeniyle davanın reddine karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ve araştırma sonucu davanın kabulüne karar verilmesi doğru bulunmamıştır (.). ”

6) Davacı ile Davalılar Arasında Doğan Borç İlişkisi Gerçek Bir Hukuki İlişkiye Dayanmamaktadır.

Yerleşik Yargıtay içtihatları uyarınca davacı alacaklı ile davalı borçlu arasında doğan borç ilişkisi gerçek bir hukuki ilişkiye dayanmıyorsa buna bağlı tasarrufun iptali davası açılamaz. Huzurdaki davada ise davacı ile davalı borçlu arasındaki borç ilişkisinin gerçek bir hukuki ilişkiye dayandığı sabit değildir.

Bir alıntı Yargıtay 17.Hukuk Dairesi 11.03.2013 T. 14091/3212:”Dava konusu temlik tasarrufunun gerçek bir borç ödemesine ilişkin olup olmadığının tespiti bakımından davalı borçlu ile dava dışı … Yetiştirme Yurdu arasındaki yapılan 16.2.2009 tarihli ihale evraklarının tümü (sözleşme, hak ediş raporları, ödeme belgeleri, söz konusu ihale işinin alt taşeron tarafından yapılıp yapılamayacağı gibi hususlar) ilgili idareden istenerek, davalı borçlu O. davalı S. ve davalı S.’nin müdürlüğünü yaptığını belirttiği dava dışı şirketin (Ticari sicil kayıtları istenerek davalı S.’nin adı geçen şirketle bağı belirlendikten sonra) ticari defterleri üzerinde mali müşavir veya hesap uzmanı bilirkişiye inceleme yaptırılıp rapor alınması gerekir…’’

HUKUKİ SEBEPLER : İİK, HMK, TMK, Yargıtay kararları ve her türlü yasal mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Davacının sunacağı delillere karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla, Noter kayıtları, İcra dosyası, banka dekontları, tanık, bilirkişi, uzman görüşü, yemin, keşif, ilgili kurumlara yazılacak müzekkere ve cevapları, her türlü yasal delil.

NETİCE-İ TALEP :

Yukarıda açıklanan nedenler ve Sayın Mahkemece de resen nazara alınacak diğer sebeplerden dolayı,

1- Öncelikle davanın DAVA ŞARTI YOKLUĞUNDAN USULDEN REDDİNE,

2- Sayın Mahkeme aksi kanaatte ise, müvekkiller açısından haksız ve hukuka aykırı olan ispatlanmamış davanın ESASTAN REDDİNE ;

3- Davacının haksız ve hukuki dayanaktan yoksun İHTİYADİ TEDBİR TALEBİNİN REDDİNE,

4- Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 13.09.2021

Davalılar Vekili

AV. TUNÇ SUDİ TOL

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara