Ticareti Usulsüz Terk Nedeniyle Şikayet Dilekçesi Örneği

Bugün ki yazımızda Ticareti Usulsüz Terk Nedeniyle Şikayet Dilekçesi Örneğini paylaşacağız.

Ticareti Usulsüz Terk Edilirse Ne Olur?

Şirket kurulumu da şirket kapatılmasıda belirli usul kurallarına tabidir. Ülkemizde maalesef şirket kurulumu şartları sıkı tutulurken şirket kapatılmasına dair denetimler eksik yapılmaktadır. Ekonomik yada başka sebeplerden kapatılan firmalar ticareti usulsüz şekilde terk etmekte, borçluların alacağına kavuşmasını engellemektedir.

Ticareti usulsüz terk etmek suç olup hapis içerir cezai yaptırımları vardır. İlgili durum İcra İflas Kanununda geçmekte olup görevli mahkeme icra ceza mahkemeleridir. Ticareti usulsüz terk davalarına ticaret avukatları yada mersin icra avukatları bakabilmektedir.

Ticareti Usulsüz Terk Nedeniyle Şikayet Dilekçesi Örneği

MERSİN NÖBETÇİ İCRA CEZA MAHKEMESİNE

İCRA DOSYA NO : Mersin 5.İcra Müdürlüğü -2018/34343

ŞİKAYET EDEN :

VEKİLLERİ: Av. TUNÇ SUDİ TOL

BORÇLU ŞİRKET :

SANIK YETKİLİ:

SUÇ : İ.İ.K 337/a uyarınca “Ticareti Terk Hükmüne Aykırı Hareket”, İ.İ.K 331 uyarınca “Alacaklısını Zarara Uğratmak Maksadı İle Mevcudu Azaltmak”

AÇIKLAMALAR:

Davalı şirket ile müvekkil şirket arasında mevcut ticari ilişki sebebiyle davalı şirket, müvekkil şirkete aşağıda detayları bulunan seneti vermiştir.

“2.445 TL ‘lik , 15.07.2014 düzenleme tarihli senet”

Bu senet ile ilgili borçlu şirket ödeme yapmamıştır. Bunun üzerine tarafımızca Mersin 5. İcra Müdürlüğü’nün 2018/232 Esas sayılı dosyası ile icra takibi başlatılmıştır. İcra takibi önce bilinen adres daha sonra ise tebligat kanunu madde 35’e göre tebligat yapılarak kesinleştirilmiştir. Tüm tebligatlarda adres kapalı olarak gözükmektedir.Takibin kesinleşmesi ile birlikte borçlu şirket mal varlığı hakkında sorgulamalar yapılmıştır.Yine yapılan tüm sorgulamalara karşın, borçlu şirket adına kayıtlı taşınmaz malvarlığı bulunamamış, tüm çabalara rağmen müvekkil şirketin alacağı tahsil edilememiştir.

Borçlu şirketin ticaret sicile kayıtlı adresi Mersin Ticaret Sicil Müdürlüğünden sorulmuş, akabinde Menkul haciz işlemi gerçekleştirilmek üzere Mersin İcra Müdürlüğü 2018/232 sayılı dosyası ile 10.05.2018 tarihinde borçlu şirketin ticaret sicilinde ki merkezine gidilmiş, adresin kapalı ve metruh olduğu tespit edilmiştir. Daha sonra haciz işlemi içerisinde o yerin muhtarı ……..’ya şirket akıbeti sorulmuş , …… söz olarak , ilgili yerin ………..ait olduğunu , şirket sahibinin 3-4 yıl önce içerisinde içeride bulunan tüm makine ve malzemeleri boşalttığını , yıllardır gelen gidenin olmadığını söylemiştir. Daha sonra bununla da yetinilmeyip , ilgili yerin açık kapısından içeri girilmiş etraf fotoğraflandırılmıştır. En iç kısım ise dışarıdan içerisi gözükebilen yerden fotoğraflanarak tespiti yapılmış ve içerinin tamamen boş olduğu tespit edilip haciz tutanağına geçirilmiştir.(Ek:1 de ilgili yerin resimlerini paylaşıyoruz.)Kısacası borçlu şirket ticaret sicil kayıtlarında yer alan adresinde bulunamadığından haciz işlemi gerçekleştirilememiştir.

Yukarıda ifade etmiş olduğumuz tüm bu sebeplerden ötürü, borçlu şirketin, ticareti terk etmesi suretiyle hiçbir alacaklının alacağını ödemediği ve KÖTÜNİYETLİ OLDUĞU VE ŞİRKETİ ATIL BIRAKARAK BORCU ÖDEMEMEK KASTI İÇİNDE OLDUĞU gerçeği tartışmasızdır.

İİK m. 337/a- TİCARETİ TERK EDENLERİN CEZASI

“44 üncü maddeye göre mal beyanında bulunmayan veya beyanında mevcudunu eksik gösteren veya aktifinde yer almış malı veya yerine kaim olan değerini haciz veya iflas sırasında göstermeyen veya beyanından sonra bu malları üzerinde tasarruf eden borçlu, bundan zarar gören alacaklının şikâyeti üzerine, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

Ticari terk eden ve ticaret hayatından çekilirken İİK. 44. madde bağlamında hiçbir yükümlülüğünü de yerine getirmemiş, sırf alacaklıları zarara uğratmak ve mevcut borçlarından kurtulmak maksadı ile hareket etmiş olan davalı şirket yetkili kanunda belirtilen suçun bütün unsurlarını taşıyarak icra ceza suçunu işlemiştir.

İİK m. 331- ALACAKLISINI ZARARA SOKMAK KASTİYLE MEVCUDUNU EKSİLTEN BORÇLULARIN CEZASI

“Haciz yolu ile takip talebinden sonra veya bu talepten önceki iki yıl içinde borçlu; alacaklısını zarara sokmak maksadıyla, mallarını veya bunlardan bir kısmını mülkünden çıkararak, telef ederek veya kıymetten düşürerek hakiki surette yahut gizleyerek muvazaa yoluyla başkasının uhdesine geçirerek veya asıl olmayan borçlar ikrar ederek mevcudunu suni surette eksiltirse, aleyhine aciz belgesi aldığını veya alacaklı alacağını alamadığını ispat ettiği takdirde, altı aydan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.”

YARGITAY 7. CEZA DAİRESİ E. 2003/5550 K. 2004/2707 T. 26.2.2004

ÖZET : Sanığın başka mallarının olup olmadığı, müdahilin alacağını tahsil edip etmediği sanık faturanın bakiye borcu karşılayacak miktarda menkul ve gayrimenkulü bulunup bulunmadığı araştırılarak, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takriri gerekir.

Yukarıda belirttiğimiz üzere ticari hayatın gerekliliklerini yerine getirmeyen borçlu şirket yetkilisi, müvekkil şirketin alacağını tahsil edememesi sebebiyle büyük zarara uğramasına sebebiyet vermiş, piyasaya borçlandıktan sonra borcunu ödeme gayesi gütmeyerek ve alacaklılarının, kendisine ulaşma imkanını bertaraf ederek bahse konu suçları vücuda getirmiştir. Tüm çabalarımıza rağmen alacağın tahsili mümkün olmamış ve tarafımızca işbu ceza davasının açılması zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER: İİK, TTK ve sair ilgili mevzuat

DELİLLER :

Mersin 5.İcra Müdürlüğü’nün 2018/232 Esas sayılı icra dosyası (Celp Edilmesini talep ediyoruz.)Haciz mahallinde çekilen fotoğraflarTicari defterler ile diğer kayıt ve belgelerEmniyet Araştırması ve Vergi ve Ticaret Sicil KayıtlarıBilirkişi İncelemesiTanıkYargıtay içtihatlarıKeşifDoktrin görüşleriİkamesi mümkün her türlü yasal delil.Karşı tarafın göstereceği delillere karşı delil sunma hakkımız saklıdır.

SONUÇ VE İSTEM : Arz ve izah olunan nedenler ve Sayın Mahkemece resen göz önüne alınacak hususlar dikkate alınarak; Tamamen alacakların tahsilini imkansız hale getirmek amacı ile ve hakkın kötüye kullanılması niteliği taşıyan İ.İ.K m.337/a ve İ.İ.K 331 maddesi kapsamındaki eylemlerinden vaki doğmuş veya doğacak tüm dava ve tazminat haklarımız saklı kalmak üzere, ŞİKAYETİN KABULÜNE, SANIK ŞİRKET YETKİLİSİ VE TEK ORTAĞI OLAN …………… ’ NİN CEZALANDIRILMASINA, yargılama masrafları ve ücreti vekaletin SANIĞA tahmiline karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederiz. 14.05.2022

Müşteki Vekili

Av. Tunç Sudi TOL

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara