Trafik Kazası Maddi Tazminat Dava Dilekçesi Örneği

Trafik Kazası Maddi Tazminat Dava Dilekçesi Örneği; bir trafik kazası sonucu oluşan hasar nedeniyle açılacak dava dilekçesi türüdür.

Trafik Kazası Maddi Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Trafik kazası neticesinde maddi tazminat kendi içinde ikiye ayrılmaktadır. Yaralanma yada ölüm sebebiyle maddi tazminat davası ve sadece maddi hasarlı maddi tazminat davasıdır. Bugün ki yazımızda; Trafik Kazası Maddi Tazminat Dava Dilekçesi Örneğini paylaşıyoruz. İlgili dilekçe sadece maddi hasarlı yani yaralanmalı trafik kazası yada ölümlü trafik kazası için hazırlanan dilekçe örneğidir. Manevi zararlar içeren trafik kazaları örnek dilekçeleri için Trafik Kazası Manevi Tazminat Davası Dava Dilekçesi Örneği isimli makalemizi ziyaret edebilirsiniz. İlgili davalar teknik davalar olup muhakkak bölümünde uzman bir mersin trafik kazası avukatından destek almanız gerekmektedir. Trafik Kazası Maddi Tazminat Dava Dilekçesi Örneği hazırlanırken ilk önemli husus görevli mahkemenin belirlenmesidir.

Uygulamada sigortaya karşı açılan davalar Ticaret Mahkemesine mi yoksa Tüketici mahkemesine mi açılması gerektiği noktasında karıştırılmaktadır. Doğru olan bir kasko poliçesinden kaynaklanan uyuşmazlık ise tüketici mahkemesinde dava açmalı, karşı tarafın sigortasına açılacak bir dava ise genel yetkili mahkeme olan ticaret mahkemesinde dava açılmalıdır. Trafik Kazası Tazminat Davası dilekçe örneği hazırlanırken muhakkak maddi hasarın tespiti, kusurun tespiti istenmelidir. Davalar muhakkak ya HMK 107 ya HMK 109 uyarınca açılmalıdır. Trafik Kazası Maddi Tazminat Davasında son önemli husus ispattır. Sigorta şirketlerine karşı açılacak tüm davalarda ispat davalı sigorta şirketindedir. Bu sebeple ispat aracını ilgili davalarda kullanmak çok önemlidir. Bir trafik kazası geçirdiyseniz ve zararınız karşılanmadı ise hukuk büromuzun uzman kadrosu ile iletişime geçebilirsiniz.

Trafik Kazası Maddi Tazminat Dava Dilekçesi Örneği

MERSİN NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNE

Gerekli Görülmesi Halinde Tensiple Acele Keşif Taleplidir

DAVACI :

VEKİLİ :Av. Tunç Sudi TOL

(Adres antettedir.)

DAVALI :

DAVA DEĞERİ : HMK 107 uyarınca bilirkişi raporu doğrultusunda arttırılmak üzere şimdilik 500 TL değer kaybı tazminatı ve HMK 109 uyarınca fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla 500 TL maddi zarar olmak üzere toplamda 1000 TL

DİLEKÇE KONUSU: Müvekkile ait 33 CHP 69 plakalı aracın karıştığı maddi hasarlı kaza sonrasında araçta oluşan maddi zararın ve değer kaybı tazminatının tazminine ilişkinin talebimizi içerir dava dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR :

1-Müvekkile ait SUBARU marka 33 AYP 24 plakalı araç 12.12.2022 tarihinde xxxx’a ait 33 DF 23232 plakalı araçla birlikte maddi hasarlı trafik kazasına karışmıştır.

Kaza 33 DF 23232 plakalı aracın müvekkilim seyir halinde iken, müvekkilime arkadan çarpması sonucu gerçekleşmiştir. İlgili kaza sonrası zarar tespiti için Bağımsız Eksper Ahmet Mithat atanmış ve 4324242 sayılı kaza dosyası açılmıştır. Açılan kaza dosyasında müvekkilin uğradığı maddi hasar 31.04.2023 tarihi itibari ile 33.925 TL olarak tespit edilmiştir. (EK1 Ekspertiz Raporu) Ayrıca kaza sebebiyle müvekkilin aracında değer kaybı da meydana gelmiştir.

Tarafımızca zararın tazmini için 01.03.2023 tarihli ihtarname düzenlenerek; müvekkilin aracında meydana gelen değer kaybının ve maddi hasarın tazmini talep edilmiş ise de davalı sigorta şirketi ihtarnamenin kendisine tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde herhangi bir cevap vermemiş ve ödeme gerçekleştirmemiştir.

2-Meydana gelen kaza sonucu her ne kadar kaza tespit tutanağında; taraf beyanlarının farklı olması ve çevre iş yerlerinin kapalı olması gibi nedenlerle kusur dağılımı yapılamamış ise de; karşı araç sürücüsü xxx’in kaza tespit tutanağında müvekkile ait araca arkadan çarptığını açıkça beyan etmiştir. (EK2 Kaza Tespit Tutanağı) Zira dosya kapsamında sayın mahkemenizce alanında uzman bilirkişilerden alınacak olan bilirkişi raporu ile davalı sigorta şirketi sigortalısının %100 kusurlu olduğu açıkça ortaya çıkacaktır.

3-Bu tespitler sonrasında dava şartını yerine getirmek ve sulh olabilmek adına tarafımızca Mersin Arabuluculuk bürosuna başvurulmuş, yapılan başvuru sonunda davalı sigorta şirketi ile anlaşma sağlanamamıştır. Ekte Mersin Arabuluculuk Bürosuna ait 2023/3232 numaralı arabuluculuk son tutanağını paylaşıyoruz. (Ek-3 Arabuluculuk Son tutanak)

4-Yargıtay’ın güncel ve istikrarlı içtihatlarına göre zarar gören aracın maddi hasar ve değer kaybı taleplerinin sigorta teminatı kapsamında olduğu kabul edilmektedir. Sigorta Tahkim Kurulu da vermiş olduğu kararlarda değer kaybı talebiyle sigorta şirketlerine başvuruda bulunanların bu taleplerinin karşılanması gerektiğini belirtmektedir.

5-Yukarıda değinmiş olduğumuz hususlar doğrultusunda, taleplerimizi hiçbir gerekçe göstermeden, hiçbir yasal delil sunmadan, haksız, hukuksuz ve sigorta şirketi olarak tüm yükümlülüklerine aykırı davranarak ödeme yapılmamış olması sebebiyle huzurda bulunan değer kaybı tazminatı için belirsiz alacak davasını, maddi hasar için kısmi alacak davasını açma zarureti doğmuştur.

6- Bilindiği gibi bağımsız eksperler tarafından hazırlanan raporlar geçerli raporlardır. Raporlar sıcağı sıcağına kaza anına en yakın anda hazırlanmaktadır. Biz raporda ki değer tespitini fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla kabul ediyoruz. Bu sebeple usul ekonomisi açısından ve pahalılaşan bilirkişi ücretleri nedeniyle tekrardan keşif ile birlikte değer tespiti için bilirkişi incelemesine gerek olmadığını, dosyaya sunduğumuz eksper raporuna göre karar verilmesini arz ve talep ediyoruz.

Sayın mahkemeniz aksi kanaatte ise ve keşif kararı verilmesi mahkemenizce zaruri görülmekteyse, tensip ile birlikte keşif kararı verilmesini arz ve talep etmekteyiz.

( Müvekkilin kazalı otomobili şuan kullanılamaz halde “Sanayi Sitesi B-44 Blok No:331 Mersin” adresindeki oto tamircide tamir edilmemiş haldedir. Müvekkil aracı kullanamamasından dolayı ve biran önce yaptırıp kullanması gerektiğinden mahkemenizin zaruri görmesi halinde zarar tespiti için TENSİPLE BİRLİKTE ACELE KEŞİF kararı verilmesini, araçta meydana gelen maddi zararın (Yetkili serviste Hasar onarım bedeli, orijinal parça değişimi, işçilik ücreti vb.) tespitinin bilirkişi marifeti ile yapılmasını arz ve talep etmekteyiz.

HUKUKİ NEDENLER: Tüketici Kanunu, Trafik Kanunu, Sigortacılık Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer sair mevzuatlar

HUKUKİ DELİLLER :

1- xxx plakalı araca ait ruhsat bilgileri

2- Arabuluculuk Son Tutanağı

3- Tanık anlatımları,

4- Bilirkişi İncelemesi

5- Bildirimi gösterir SBM çıktısı

6- Kaza Tespit tutanağı,

7- Sürücü Ercan Genç’e ait sürücü belgesi.

8- Kaza Fotoğrafları

9- Keşif

10-2323232 numaralı ekspertiz raporu

11- Sair tüm yasal deliller

TANIKLAR:

1-

-Tanık kazayı gören ve kusur dağılımının tespitini sağlayacak tek şahittir.

SONUÇ VE İSTEM:

Yukarıda açıklanan nedenlerle ve resen araştırılacak hususlar doğrultusunda;

1-Davamızın kabulü ile, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla 500 TL maddi hasarın ve yine daha sonrasında bilirkişi raporu doğrultusunda tespit sonrası arttırılmak üzere şimdilik 500 TL değer kaybı tazminatının kaza tarihi olan 15/12/2022 tarihinden itibaren işleyecek avans faiziyle birlikte müştereken ve müteselsil davalılardan tahsiline,

2-Yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin davalılar yanına yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. 11/04/2023

Davacı Vekili

Av. Tunç Sudi TOL

EKLER:

1-Sigortaya gönderilen 01.03.2023 tarihli ihtarnamemiz

2- Bu ihtarnamenin ulaştığına dair çıktı

3- Ekspertiz raporu

4- Arabuluculuk son tutanağı.

5- Dava konusu araca ve karşı araca ait ruhsat ve Sürücüye ait sürücü belgesi

6- Kaza Fotoğrafları

7- Kaza tespit tutanağı

8- Tahkikat evrakları

9- İfade tutanakları

10- Onaylı vekaletname örneği.

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara