Vekalet Ücreti Alacak Davası Dilekçe Örneği ( Haksız Azil Nedeniyle)

Vekalet ücreti alacak davası dilekçe örneği haksız azil sonucu avukatın hak kazanacağı tazminatı almaya yarayan dilekçe türüdür.

Haksız Azil Ne Demek?

Haksız azil bir avukatın haksız yere görevinden azledilmesi demektir. Haksız azil olduğunun ispat yükü haksızlık iddia eden üzerindedir. Bu sebeple yeterli delil ve gerekçe olmadan haksız azil yapılması durumunda Avukatlık Kanunu uyarınca avukat vekalet ücretine dava bitmemiş bile olsa hak kazanacaktır. 

Vekalet Ücreti Alacak Davası Dilekçe Örneği

Vekalet ücreti alacak davası kısmı dava olarak açılabileceği gibi belirsiz alacak davası olarak da açılabilmektedir. İlgili davalara bakmakla görevli mahkeme genelde Tüketici Mahkemeleridir. İlgili davalarda yasal faiz uygulanmaktadır. Vekalet ücreti alacak davası dilekçe örneği hazırlanırken dilekçe dikkatlice hazırlanmalıdır. İspat yükü karşı tarafta da olsa azil işleminin haksız olduğuna dair gerekçeler tek tek sunulmalıdır. 

MERSİN NÖBETÇİ TÜKETİCİ MAHKEMESİ’NE

İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR

DAVACI :  

ADRES

VEKILI : Av. TUNÇ SUDİ TOL

ADRES :

DAVALI :  

ADRES

İHBAR EDİLEN

ADRES

DAVA KONUSU : Haksız Azil Sebebiyle Vekalet  Ücreti Talebi İçerir Dava Dilekçemizdir. 

DAVA DEĞERİ : 70.000,00 TL (Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla)

AÇIKLAMALAR :

1. Davalının 17.03.2018 tarihinde geçirmiş olduğu Trafik Kazası nedeniyle Kalıcı ve Geçici Maluliyetine ilişkin Maddi ve Manevi Tazminat Davası açma ve alternatif uyuşmazlık yollarına başvurma, takip etme, sonuçlandırma, icra takibine koyma, tahsil etme vb. tüm bu dava ile ilgili işlemleri yürütmek üzere müvekkil vekil tayin edilmiştir.

2. Müvekkil davalının 17.03.2018 tarihinde geçirmiş olduğu kaza sebebiyle önce 20.11.2019 tarihinde QUİCK SİGORTA A.Ş.’ye karşı oluşan kaza sebebiyle mahrum kaldığı kalıcı iş göremezlik, geçici iş göremezlik tazminatı ve diğer haklarının ödenmesi sebebiyle başvuruda bulundu. Başvuru neticesinde ilgili sigorta şirketi müvekkilin talebini reddederek ödemede bulunmamıştır. Bu nedenle 23/12/2019 tarihinde QUİCK SİGORTA A.Ş. aleyhine davalı X lehine Sigorta Tahkim Komisyonu’ na fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 1000 TL’ lik alacakları olduğuna dair başvuruda bulunulmuştur. Bu süreçte  uyuşmazlık konusu dosyaya delil listesi sunulmuş, dosyanın kusur bilirkişisine tevdii edilmesi sağlanmıştır. Ayrıca  yukarıda anlatılan başvuru süreci dahi başlamadan önce davalı lehine T.C. Necmettin Erbakan Üniversitesi MERSİN Tıp Fakültesi Hastanesi Başhemkimliği’ nden 20.02.2019 tarihli ve 30692 sayılı Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmeliğe göre %21 oranında maluliyet raporu düzenlenmesi tarafımızdan sağlanmıştır.

3. Yapılan başvuru neticesinde Sigorta Tahkim Komisyonu 2019/12131 Esas 2020/24792 Karar no’lu dosya kapsamında 03.03.2020 tarihinde lehimize karar vererek ihbar edilen QUİCK SİGORTA A.Ş. 04.12.2019 tarihinden işleyecek yasal faizi ile birlikte sürekli iş göremezlik zararı için 200,000 TL, 3.000 TL yargılama gideri ve A.A.Ü.T uyarınca hesaplanan 20.183,03 TL Avukatlık Vekalet Ücreti olmak üzere toplam 200.000  TL tazminat ödemeye mahkum etmiştir. Komisyonca verilen karar doğrultusunda 16.06.2020 Tarihinde Mersin 11. İcra Dairesi Müdürlüğü 2020/2382 Sayılı dosya kapsamında ihbar edilen QUİCK SİGORTA A.Ş.   aleyhine ilamlı icra takibi başlatılmıştır. Başlatılan icra takibi ihbar edilen QUİCK SİGORTA A.Ş. Komisyon kararını itiraz yoluna götürmesi sebebiyle durdurulmuştur. Uyuşmazlık konusu dosyanın Sigorta Tahkim Komisyonu İtiraz Heyeti’ nden dönüşü beklenmekteyken 19.06.2020 tarihinde Davalı tarafımızı Haksız yere vekillikten azletmiştir.

4. İhbar edilen şirkete karşı dava ve alternatif uyuşmazlık yollarına başvurma süreci hususlarında müvekkil ve davalı arasında, hak edilecek tazminatın %10′ u avukatlık ücreti olarak kabul edileceğine dair Avukatlık Ücret Sözleşmesi bulunmaktadır. 

5. Müvekkil tarafından tazminat talebi hususunda bütün hukuki süreç takip edilmiş olmasına rağmen   DAVALININ ALACAĞINI TAHSİL İÇİN MERSİN 11. İCRA DAİRESİ 2020/2382 ESAS NUMARALI TAKİBİ BAŞLATTIKTAN SONRA davalı  tarafımızı HAKSIZ OLARAK AZLETMİŞTİR. Yukarıda açıklanan nedenlerle müvekkilin haksız azil tarihine kadar göstermiş olduğu emek ve çaba nedeniyle tazminat miktarının %10 una hak kazanması gerektiği kanaatindeyiz. Zira davalı lehine ilgilendiğimiz maddi tazminat uyuşmazlık dosyası sonuçlanmış ve sonuçlanma neticesinde Mersin 11. İcra Dairesi 2020/2382 esas numaralı dosya kapsamında ilamlı icra takibi başlatılmış olup borç miktarının tahsil edilebilmesi için uyuşmazlık konusu dosyanın Sigorta Tahkim Komisyonu İtiraz Hakem Heyetinden dönüşü beklenmekteydi. 

6. Müvekkil, haksız Azilname nedeniyle KALICI VE GEÇİCİ MALULİYET NEDENİYLE TAZMİNATTAN KAYNAKLI AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMESİ GEREĞİNCE %10 ORANINDA VEKALET ÜCRETİ, İLAM VEKALET ÜCRETİ VE İCRA VEKALET ÜCRETİNDEN MAHRUM BIRAKILMIŞTIR. Sigorta Tahkim Komisyo’ nu 2019/12131 Esas 2020/24792 Karar no’lu dosyanın karşı tarafı olarak bulunan QUİCK SİGORTA A.Ş.’ ye de davanın ihbar edilmesi gerekmektedir. 

7. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2011/21984 E.- 2012/8331 K. Sayılı ilam gereği müvekkilin vekalet ücreti alacağına rağmen davalılara ödeme yapılması halinde dava dışı QUİCK SİGORTA A.Ş.’ de sorumlu olacaktır. 

8. AYRICA BAŞVURU MASRAFLARI VE DİĞER TÜM MASRAFLAR TARAFIMIZDAN  YAPILMIŞ OLUP,  Sigorta Tahkim Komisyonu kararında da yer alan  3.000 TL Yargılama Giderinin davalı tarafından karşılanması gerekir. Ayrıca uyuşmazlık dosyası açılmadan önce davalı lehine alınan maluliyet raporu masrafları da müvekkil tarafından karşılanmıştır. Davalı yararına ödenmiş olan masrafların davalıdan tahsil edilmesi gerekmektedir.

9. Açıklanan tüm bu sebeplerle tarafımız haksız olarak azledildiğinden işbu davanın açılma zorunluluğu hasıl olmuştur. Müvekkilin başvurusu üzerine  2022/450 Büro 2022/38847 Arabulucuk No’lu dosya kapsamında haksız azil nedeniyle QUİCKn hak edilen avukatlık ücretli talepli arabuluculuk dosyası açılmıştır. Görüşme neticesinde taraflar uyuşmazlık üzerinde anlaşamamış olup haksız azil nedeniyle QUİCKn alacak hakları nedeniyle yasadan QUİCKn haklarını kullanarak işbu davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.

10. 23.07.2020 tarihinde Mersin 1. Tüketici Mahkemesi 2020/231 E. Sayılı dosya kapsamında tarafımızca haksız azile dayalı olarak dava açılmıştır. Dava dosyası takipsizlik sebebiyle açılmamış sayılmasına karar verilmiştir. Ancak dava devam ettiği süre zarfında alınan 15.12.2021 tarihli bilirkişi raporuna göre;

-Avukatlık Ücret Sözleşmesi’nde %10 vekalet ücreti belirlenmiş olmakla birlikte 17.087,40 TL vekalet ücreti,  

-Uyuşmazlık Hakem Kararı’nda hükmedilen 20.183,03 TL ilam vekalet ücreti,

-Mersin 11. İcra Müdürlüğü 2020/2382E sayılı dosyasından 202.445,49 TL takip çıkışı üzerinden 2020 yılı tarifesine göre hesaplanan 22.621,18 TL vekalet ücreti,

-Bilirkişice tayin edilmiş, avukatlık sürecinde yapılan masrafların tamamı  4.410,63 TL olmak üzere toplamda 70.000,00 TL alacağımızın olduğu tespit edilmiştir. 

Sayın mahkemenin Mersin 1. Tüketici Mahkemesi 2020/231 E. Dosyasında alınan 15.12.2021 tarihli bilirkişi raporunun referans alınarak karar verilmesini talep ederiz.

DELİL LİSTEMİZ

-Sigorta Tahkim Komisyonu 2019/12131 Esas 2020/24792 Karar no’lu Karar 

-Mersin 11. İcra Dairesi Müdürlüğü 2020/2382 Sayılı  ilamlı icra dosyası

-Müvekkil ve davalı arasında yapılan Avukatlık Ücret Sözleşmesi

-Maluliyet raporunun çıkarılması aşamasında yapılan masrafların ve Sigorta Tahkim Komisyonu’ na yapılan ödeme dekontları

-Tanık

-Bilirkişi İncelemesi

-Banka ödeme dekontları

-Yemin

-Mersin 1. Tüketici Mahkemesi 2020/231 E. Sayılı takipsizlik kararı verilen dava dosyası

-Mersin 1. Tüketici Mahkemesi 2020/231 E. Sayılı dosyada alınan 15.12.2021 tarihli bilirkişi raporu

-06/01/2022 tarihli Islah Dilekçesi

-2022/450 Büro 2022/38847 Arabulucuk No’lu Arabuluculuk Dosyası

SONUÇ VE TALEP : 

Yukarıda izah etmiş olduğumuz üzere  İCRA AŞAMASINA GEÇTİKTEN SONRA TARAFIMIZIN HAKSIZ OLARAK AZLEDİLMİŞ OLMASI SEBEBİYLE  davanın KABULÜ ile;

1. Davalı ile aramızda yapılan  Avukat Ücret Sözleşmesi uyarınca Vekalet Ücreti Alacağının Tespiti ile  Fazlaya İlişkin Haklarımız Saklı Kalmak Kaydıyla;

-Avukatlık Ücret Sözleşmesi’nde %10 vekalet ücreti belirlenmiş olmakla birlikte 17.087,40 TL vekalet ücreti,  

-Uyuşmazlık Hakem Kararı’nda hükmedilen 20.183,03 TL ilam vekalet ücreti,

-Mersin 11. İcra Müdürlüğü 2020/2382E sayılı dosyasından 202.445,49 TL takip çıkışı üzerinden 2020 yılı tarifesine göre hesaplanan 22.621,18 TL vekalet ücreti,

-Bilirkişice tayin edilmiş, avukatlık sürecinde yapılan masrafların tamamı  4.410,63 TL olmak üzere toplamda 70.000,00 TL maddi tazminatımız azilname tarihinden itibaren aksi halde dava tarihinden itibaren işleyecek Avans Faizi aksi halde Yasal Faiziyle davalıdan tahsiline,

2. Davalının ihbar olunan  QUİCK SİGORTA A.Ş.’ den muhtemel alacağı maddi tazminatın huzurdaki yargılama bitene kadar ve alacağımız kesinleşene kadar davalıya ödenmemesi amacıyla TEDBİR KONULMASINA VE DAVANIN QUİCK SİGORTA A.Ş.’ye İHBARINA,

3. Mersin 11. İcra Dairesi Müdürlüğü’ nün 2020/2382 E. Sayılı dosyasındaki davalının tahsil edeceği tazminata TEDBİR KONULMASINA,

4. Yine davalının ödemeden kaçmak ve mal kaçırmasını önlemek amacıyla Menkul ve Gayrimenkullerine UYAP Sistemi üzerinden TEDBİR ŞERHİ KONULMASINA,

5. Yargılama Giderlerinin Davalı Tarafça Karşılanmasına Karar Verilmesini saygılarımızla Yüce Mahkemenizden arz ve talep ederiz. 28.12.2023

DAVACI VEKILI

Av. TUNÇ SUDİ TOL

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara