Yaş Meyve Alım Satım Sözleşmesi

Yaş meyve alım satım sözleşmesi; meyve satın alınırken kullanılması gereken sözleşme türüdür. Sözleşme adından da anlaşılacağı üzere yaş meyve yani hemen bozulabilecek bir malın konusunu içermektedir.

Yaş Meyve Alım Satım Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır?

Yaş meyve ve diğer mallarının ayıt edici özelliği yaş meyvenin hemen bozulabilir olmasıdır. Bu sebeple hazırlanacak sözleşmede normal satım sözleşmelerine nazaran daha sıkı şekil ve şartlar içermelidir. Cezai şartlar daha dikkatli biçimde düzenlenmelidir. Çoğu zaman hukuki destek alınmadan yapılan sözleşmeler taraflara hak kayıpları yaşatmaktadır. Yaş meyve alım satım sözleşmesi hem alımlarda hep satımlarda kullanılabilmektedir. Muhakkak konusunda uzman bir mersin sözleşme  avukatı tarafından hazırlanmalıdır. Yaş meyve alım satım sözleşmesi hazırlanırken muhakkak ödeme zamanı ve ödemenin yapılmaması durumunda işlenecek faizin çeşidi sözleşmeye yazılmalıdır. Hukuk büromuz yıllardır kazandığı tecrübe ile sözleşmeler hukukunda uzman haline gelmiştir. Yaş meyve alım sözleşmeleri, yaş meyve satım sözleşmeleri gibi sözleşmelerde büromuz personeli ile iletişime geçebilirsiniz.

Yaş Meyve Alım Satım Sözleşmesi Örneği

YAŞ MEYVE ALIM SATIM SÖZLEŞMESİ

A- TANIMLAR:

i.SATICI: …………….

-Adres: …………….

ii.ALICI: ………….

-Adres:………….

iii.ÜRÜN: sözleşmeye konu olan ve alım satıma konu eşyalar ile doğal ürünler

B- KAPSAM:

1- Bu sözleşmenin konusu bu sözleşme ekinde EK.-1 olarak belirlenen ÜRÜN’lerin bu sözleşmede belirlenen hüküm ve şartlara bağlı olarak sözleşme süresince SATICI tarafından ALICI’ya sağlanması ve ALICI’nında bu sözleşmede belirlenen hüküm ve şartlara bağlı olarak bu ÜRÜN’leri yeniden satmak amacı ile SATICI’dan almasıdır.

2- SATICI ile ALICI arasındaki aksi yazılı olarak kararlaştırılmayan tüm ticari ilişki ve işlemler, bu sözleşme hükümlerine tabidir. Bu sözleşme taraflar arasında daha önce sözleşmelere bağlanan ve/veya sözleşme olmaksızın gerçekleşen tüm ticari ilişki ve işlemlere de uygulanır.

C- SÜRE:

Bu sözleşme imzalandığı tarihte yürürlüğe girer ve …yıl yürürlükte kalır. Taraflardan birinin sürenin bitiminden en az gün önce diğer tarafa yazılı ihbarda bulunmaması halinde tarihinde kendiliğinden aynı şartlarla bir sene için uzar. Bu hüküm sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren yıl için geçerlidir.

D- SATIŞLAR:

1-Taraflar arasındaki, satışa konu ÜRÜN’ün, cinsi, kalitesi, miktarı, tutarı, ödeme şekli ve varsa özel şartlarını içeren sipariş belgeleri, özel bağlantı teklif belgeleri, sipariş mektupları, sipariş teyidi, faturalar ve yazılı özel anlaşmalar, bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılır. Söz konusu belgeler ile özel olarak düzenlenmeyen konularda, işbu sözleşme şartları geçerlidir.

2- Satış konusu ÜRÜN’lerin satış fiyatı, EK.-2’de yer alan tabloda ayrıntılı bir şekilde belirtilmiştir. SATICI, fatura ve/veya teslim edilmemiş emtianın fiyat ve satış şartlarını ihbarsız değiştirebilir.

3- Bu sözleşme, satışlar ve satışlarla ilgili tüm belgelerden ve kıymetli evraktan kaynaklanan tüm giderler ile vergi, resim ve harçların sorumluluğu ALICI’ya aittir ve ALICI tarafından ödenecektir.

4- Satılan ÜRÜN’ün, tüm test, araştırma ve incelemeler dahil olmak üzere muayenesinin, teslimden veya teslim niteliğinde ALICI adına depoda emanete alınmasını müteakip … gün içerisinde yapılması, ALICI’nın görevidir. Ayıplı mal konusunda TTK 23.maddesi uygulanacaktır. Ayıp tespitinde, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde görevli ve yetkili mahkemeler belirlenir. Taraflar, karşılıklı olarak dava zamanaşımı süresinin … güne indirilmesini kabul etmişlerdir.

Satın alındıktan sonra, ALICI tarafından gereken özenle muayene edilmeksizin herhangi bir işleme tabi tutulmuş inallarda, ayıp ihbarı, süresi içerisinde olsa dahi, hükümsüzdür.

5- ALICI, bu sözleşme konusu ÜRÜN kapsamında yer alan, rakip firmaların imalat veya ithalatı olan malları üretmemeyi, dağıtmamayı, tanıtmamayı ve satışını yapmamayı ve rakip firmaların promosyon, seyahat vb. hediyelerinden her hangi bir şekilde yararlanmayacağını, rakip firmaların kendi satıcı ve bayilerine uyguladıkları promosyon, hediye, toplantı veya seyahatlerine katılmamayı ve herhangi bir nedenle işbirliği yapmamayı ve bilgi vermemeyi kabul ve taahhüt eder.

6- ALICI, SATICI’da bulunan ÜRÜN’lerin tüm çeşidini devamlı olarak stok ve teşhirinde bulundurmayı ve SATICI’nın yaptığı kontrollerde eksik ürün saptaması halinde, ALICI bu ürünleri cari fiyat üzerinden almayı kabul ve taahhüt eder.

7- ALICI, SATICI tarafından istenildiği takdirde stok ve finansmana ait her türlü bilgiyi SATICI’ya gün içinde yazılı olarak verecektir.

8- ALICI, SATICI tarafından düzenlenecek tüketiciye yönelik kampanyalara katılacaktır.

9- ALICI, SATICI ile yazılı olarak mutabık kalarak astığı tabela dışında dükkan dışına veya içine ÜRÜN kapsamında yer alan yabancı bir marka ile ilgili tabela veya pankart vs. asmayacaktır.

10- ALICI, ÜRÜN’lerin sadece tüketiciye yönelik olarak ve bu sözleşmede belirtilen şartlarda satışını yapacağını, toptan satış veya benzeri yollarla satış yapmayacağını kabul ve taahhüt eder.

11- ALICI, sözleşme konusu ÜRÜN’leri SATICI tarafından belirlenen marka, paketleme ve sunuş şekliyle satmayı kabul ve taahhüt eder.

E-BELGE VE ÖDEMELER:

I-ÖDEMELER

1- SATICI ve ALICI arasındaki ticari ilişki ve işlemlerden doğan hak ve borçların gününde ifası esastır.

2- ALICI, satışa konu ÜRÜN bedelleri ile sair hususlardan doğan borçlarını, bunlara ait irsaliye ve/veya faturanın tanzimi anında, SATICI’nın kabul edeceği ödeme şekilleri ile kapatacaktır.

3- Taraflar arasındaki bütün tediyelerin ispatı, imzalı makbuzla yapılmış olmasına bağlıdır.

4- ALICI’nın ödemeleri, öncelikle SATICIya olan vade farkı ve temerrüt faizi borçlarına mahsup edilir. Nakden veya çek ve bono ile yapılan ödemeler, SATICI’nın doğmuş ve doğacak vade farkı ve temerrüt faizi alacaklarından vazgeçtiğini göstermez ve SATICI’nın bunları ALICI’dan talep hakları saklıdır.

5- SATICI tarafından yapılan tüm satış bedellerinin, ALICI tarafından nakden ve defaten ödenmesi esastır. Ancak, SATICI’nın tayin ve tespit ettiği şekilde teminata bağlanması halinde vadeli satış mümkündür. Bu durumda teminata ilişkin masraflar ALICI’ya aittir.

6- ALICI, borçlarına karşılık ve SATICI’nın yazılı kabulü halinde ve vade farkı ayrıca hesaplanmak ve ödenmek üzere ve TTK’ya göre düzenlenmiş ve vergisi keşide eden tarafından ödenmiş çek ve/veya bonoları SATICI’ya ciro ederek verebilir. SATICI, ALICI tarafından ciro edilen çek ve senetlerin, protesto edilmemesinden, postada veya bankada veya herhangi bir şekilde kaybından veya yok olmasından sorumlu tutulamaz.

7- ALICI tarafından, SATICI’ya verilen kambiyo senetlerinin gününde tahsil edilmemesi veya herhangi bir nedenle zayii halinde, bunların tutarı ile yapılan masrafları ve ödeme tarihine kadar aylık %… oranında temerrüt faizi, SATICI’nın ihbarı üzerine, nakden ve defaten ödenir. Bu ihbarın, herhangi bir nedenle gecikmesinin sorumluluğu, nakit ödeme yerine kambiyo senedi veren ALICI’ya aittir.

8- ALICI’nın keşide veya ciro ederek SATICI’ya verdiği çek ve bonoların günlerinde ödenmemesi durumunda, bunların bedelleri SATICI’nın ilk ihbarında ALICI tarafından, vade gününden itibaren vade farkları da eklenerek SATICI’ya ödenecektir. Aksi halde, bu borç dahil ALICI’nın, SATICI’ya olan tüm borçları muaccel hale gelecektir.

9- Harp, çatışma, dahili kargaşa, işgal, sabotaj, grev, lokavt, işçi ve memur direnişi, sel, deprem, yangın, ham veya yarı mamul madde, mamul madde ve malzeme ithal veya dahili piyasadan temininin mümkün olmaması, enerji kısıtlaması gibi SATICI’nın ihtiyarında olmayan sebeplerle bu sözleşmenin SATICI tarafından yerine getirilmemesi/getirilememesi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere kanunen kabul edilen sair mücbir sebep hallerinde, SATICI’nın ALICI’ya karşı hiçbir sorumluluğu yoktur.

10-HESAPLARIN KAPATILMASI, VADE FARKLARI, AVANS VE CARİ ÖDEMELER

1- SATICI’nın ALICI’ya kestiği her fatura, faturada belirtilen sürede, bedeli nakden ve/veya SATICI’nın kabulüne bağlı olmak üzere bu sözleşmede belirtilen nitelikte çek ve/veya bonolarla kapatılır. Bu süre günü aşamaz. Bono ve/veya çek verilerek kapatılan fatura bedellerinde, faturada belirtilen ödeme gününün aşılması halinde, aylık %… oranında vade farkı uygulanır.

2- Hesapların, ALICI tarafından süresinde kapatılmaması halinde, ALICI’nın SATICI’ya, senet ve/veya çekle kapatılmış olanlar da dahil, tüm borçları ve vade farkları, SATICI’nın herhangi bir ihbarına gerek olmaksızın muaccel olur.

3- ALICI geciken ödemeleri için SATICI’ya aylık %..vade farkı ödemeyi kabul etmiştir.

4- ALICl’nın SATICI’ya verdiği çek ve bonoların ALICl’ya iade edilmiş olması, bunların bedellerinin ödendiğine dair SATICI tarafından düzenlenmiş ve imzalanmış bir makbuz olmadıkça, bedellerinin, masraflarının ve vade farklarının SATICI’ya ödendiğini veya SATICI’nın bunlardan vazgeçtiğini göstermez.

5- ALICI, SATICI’ya yapması gereken avans ödemeleri yerine vereceği avans senetlerinin gayrıkabilirücu verildiğini, gününde ödeneceğini ve herhangi bir nedenle bu sözleşmenin sona ermesi halinde, karşılığında mal alınmamışsa sözleşmenin sona erdiği tarihten itibaren …ay sonra iade edilmesini kabul ve taahhüt etmiştir.

6- ALICI, vadesinde ödenen ve karşılığında mal almadığı avans senetlerinin emanet hesabına alınmasını ve bunlar için faiz istememeyi kabul ve taahhüt eder.

7- ALICI, verdiği avans senetlerinin daha önceki protestolu senet ve karşılıksız çek hesaplarına takas ve mahsubunu kabul ve taahhüt eder.

8- ALICI, verdiği avans senetleri için herhangi bir prim tahakkuk ettirilmiş ise, daha sonra herhangi bir nedenle avans senetlerinin iptal ettirilmesi ve/veya gününde ödenmemesi ve/veya prime neden olan sebebin ortadan kalkması halinde tahakkuk ettirilen primleri, bu primlerin veriliş tarihleri esas alınarak cari faizleri ile birlikte SATICI’ya ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

9- Bedeli tamamen ödenmemiş ÜRÜN’1er için herhangi bir prim tahakkuk ettirilmez ve ödense dahi geri alınır.

II-DEĞİŞİKLİKLER VE FESİH

1- Sözleşme ve temerrüt faizi oranlarında değişiklikler, SATICI tarafından yazılı olarak ALICI’ya iadeli mektupla gönderildiği tarihten itibaren uygulanır. Bu faiz oranlarını kabul etmeyen ALICI, borçlarını nakden ve defaten ödemek zorundadır. Yeni bir faiz oranının yazılı olarak bildirilmediği hallerde faturada belirtilmemiş ise bu sözleşmede belirtilen aylık %….faiz oranı uygulanır.

2- ALICI’nın, bu sözleşme hükümlerine aykırı davranışı veya bu sözleşmede yer alan yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, ALICI mal sevkiyatının SATICI tarafından durdurulabileceğini, ALICI’ya tahakkuk ettirilmiş primlerin tamamının veya bir kısmının SATICI tarafından tek taraflı olarak iptal edilebileceğini ve SATICI’nın tüm haklarının ifasını ve alacaklarının ödenmesini ALICl’dan derhal talep hakkına sahip olduğunu kabul eder. SATICI’nın bu talebine ALICI tarafından uyulmadığı takdirde SATICI’nın ALICI’daki tüm hak ve alacakları herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın muaccel hale gelir.

3- ALICI’nın, herhangi bir borcunu gününde ödememesi ve/veya borcuna karşılık keşide veya ciro ettiği çek ve bonoların günlerinde ödenmemesi ve/veya ALICI’ya SATICI tarafından keşide edilen poliçenin ademi kabul ve ademi tediyeden protesto edilmiş olması halinde, SATICI’nın işbu sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkı ve bakiye alacağını tahsil için, ALICI aleyhine yasal yollara başvurma hakkı mevcuttur. Ancak, işbu sözleşme hükümleri, herhangi bir nedenle feshe rağmen, SATICI’nın alacağı ödeninceye kadar uygulanacaktır.

4- ALICI’nın bu sözleşmede yer alan yükümlülüklerinden birini yerine getirmemesi veya herhangi birine aykırı davranması halinde, SATICI’nın TTK hükümlerine göre ALICI’ya yapacağı yazılı ihbar ile sözleşmeyi feshetme hakkı mevcuttur. Herhangi bir fesih halinde ALICI tüm borçlarını SATICI’ya nakden ve def aten derhal ödemek zorundadır.

F-GENEL HÜKÜMLER:

I- İHBAR, İHTAR, TEYİT VE ADRES DEĞİŞİKLİKLERİ

1- Taraflar arasındaki her türlü ihbar, ihtar ve teyitler ile bunlara karşı itirazlar; telgraf, iadeli taahhütlü mektup veya noter aracılığı ile yapılır.

2- Taraflar, adres değişikliklerini diğer tarafa ….gün içerisinde yazılı olarak ihbar etmek zorundadır. Bu ihbar yapılmadığı takdirde, sözleşmede mevcut adrese gönderilen tebligatlar, hukuken geçerli bir tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracaktır.

II-YETKİLİLERİN DEĞİŞMESİ VE DEVİR

1- ALICI, kendisini temsile yetkili şahıslar değiştiği takdirde, bu durumu SATICI’ya anında bildirmek ve hazırlanan yeni imza sirkülerini tebliğ etmek zorundadır. ALICI, aksine davrandığı takdirde bu davranışının sonuçlarına katlanacaktır.

2- Bu sözleşme, tarafların bütün kanuni ve akdi haleflerini bağlar ve akdi ve kanuni halefleri leh ve aleyhine hüküm ifade eder. ALICI sözleşmekonusu işi ve doğacak haklarını, SATICI’nın yazılı izni olmaksızın herhangi bir başkasına devir ve temlik edemez.

III-SÖZLEŞMENİN DEĞİŞİMİ, İHTİLAF HALLERİ

1-Bu sözleşme, ancak, tarafların yetkili mercilerince imzalanan ek sözleşme ile değiştirilebilir. Sürekli uygulamalar dahi, yazılı ve imzalı bir değişiklik yok ise, sözleşmenin değiştirildiği anlamında yorumlanamaz ve bu tür uygulamalara dayanılarak herhangi bir hak iddia edilemez.

2- Bu sözleşmeden kaynaklanan ya da bu sözleşme ile ilgili ihtilafların hallinde, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen yetkili ve görevli mahkemeler yetkili kabul edilmiştir.

İşbu sözleşme tüm ekleriyle bir bütündür ve …….. tarihinde iki nüsha olarak tanzim ve taraflarca okunduktan sonra imza edilmiştir.

SATICI AD-SOYADALICI AD-SOYADI

İMZAİMZA

EKLER:

EK-1 (sözleşmeye konu ürünlerin cinsi, kalitesi, ayrıntılı bir şekilde belirtilmelidir.)

EK-2 (sözleşmeye konu ürünlerin satış fiyatları ayrıntılı olarak belirtilmelidir.)

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara