Avukatlık Ücret Sözleşmesi Örneği

Avukatlık ücret sözleşmeleri örneği hem siz sayın müvekkillerimizi hem avukatlarımızı koruyan çift taraflı bir özel hukuk sözleşmesidir.

Avukatlık Ücret Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır?

Avukatlık ücret sözleşmesi örneği ile bir avukat davayı sonuna kadar takip edeceğini, haklı bir sebep olmaksızın davaya bakmaktan vazgeçmeyeceğini taahhüt etmektedir. Avukatlık ücret sözleşmesi ile müvekkil sözleşmede taahhüt edilen ücretin tamamını zamanında ve eksiksiz olarak ödeyeceğini, başka bir ek davası olursa bunun ücretini ayrıca ödeyeceğini, davası için masraf yapılması gerekirse bunu ödeyeceğini taahhüt etmektedir. Bu noktada her avukat işleminde sözleşme yapılması taraflar için çok önemli olacaktır. Sözleşme iki kopya olarak hazırlanmalı bir kopya avukatta bir kopya müvekkilde saklanmalıdır.

Avukat ücret sözleşmesi örneği hazırlanırken muhakkak cezai şart konulmalıdır. Sözlü olarak avukat ücret sözleşmesi kurulması mümkün olmayıp muhakkak yazılı olarak yapılması gerekmektedir. Tarafların her ikisi de sözleşmeyi imzalamalıdır. Günümüzde kurumsal hukuk büroları avukatlık ücret sözleşmesi yapılmadan davaları kabul etmemektedir. Bugün ki yazımızda avukatlık ücret sözleşmesi örneği paylaşacağız. İlgili sözleşme de diğer sözleşmelerde olduğu sözleşme serbestisi vardır. Taraflar anayasaya ve özgürlük haklarına bağlı kalarak sözleşmenin şartların değiştirebileceklerdir.

Avukatlık Ücret Sözleşmesi Örneği

AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMESİ

İş sahibi

Adı-Soyadı-Adresi :

Adresi ve Telefonu :

Avukatın

Adı-Soyadı- Adresi : Av. Tunç Sudi TOL – Telefon:0535 331 65 85

İhsaniye mah. 4903 sok. dış kapı no:23 iç kapı no:136-137 AKDENİZ/MERSİN

İşin Konusu :Çekişmeli boşanma davası ve Mal Rejiminden kaynaklanan Mal Rejiminin Tasfiyesi Davası ve Ziynet Eşyası Davası

Yukarıda ad ve adresleri belirtilen taraflar arsında aşağıdaki şartlarla bir Avukatlık Ücret Sözleşmesi yapılmıştır. Bu sözleşmede iş sahibi (MÜVEKKİL) ve işi alan avukat da sadece (AVUKAT) olarak isimlendirilmiştir.

Madde 1- a)Avukat bu işte müvekkiline açılan/açtığı çekişmeli boşanma ve mal ayrılığı davası ve ziynet eşyası davasında görevli olmak üzere diğer yasal ve resmi ve gayri resmi mercilerde temsil edecek ve haklarını savunarak alacağına kavuşmasını sağlamaya yönelik hizmet verecektir.

b)Bu sözleşme ile avukat, müvekkiline alacağın tahsili bu dava dosyasına bağlı diğer alacakların tahsili yada davaların kazanılması ile ilgili olarak garanti vermemektedir. Bu sözleşmede kararlaştırılan ücret, avukatın meslek kuralları ve yasalar çerçevesinde, işini titizlikle takip etmesi ve müvekkilinin haklarını en üst düzeyde ve her şeye rağmen savunmasının karşılığıdır.

Madde 2-

a) Bu sözleşme ile avukat için belirlenen ücret Çekişmeli Boşanma Davası için açılış masrafları dahil ………. Türk lirasıdır.

b) Bu sözleşme ile avukat için belirlenen ücret Mal Tasfiyesi Davası için açılış masrafları dahil ……..TL + dava sonunda müvekkil için tahsil edilecek tutar üzerinden %20’dir.

c)Bu sözleşme ile avukat için belirlenen ücret Ziynet Eşyası Davası için açılış masrafları dahil ………. TL + dava sonunda müvekkil için tahsil edilecek tutar üzerinden %20’dir.

d)Ödemeler aylık …. eşit taksitte ödenecektir. İlk ödeme …. tarihinde ödenecek olup, kalan taksitler ….ayından başlamak üzere her ayın …. günü avukatın bildirdiği hesap numarasına ödenecektir. Ödemelerin geç yapılması veyahut yapılmaması halinde avukat vadesi gelen taksit kendisine ödenmediği sürece işe başlamak, duruşmalara katılmak ve dilekçelere cevap vermek zorunda değildir.

e)Açılış masrafları yukarıda belirlenen ücrete dahil olup sonraki masraflar müvekkile aittir. Masrafın avukatın kendisine ödenmediği sürece işe başlamak, duruşmalara katılmak ve dilekçelere cevap vermek zorunda değildir.

f) Çekişmeli Boşanma davasında; Taraflar arasında ki anlaşmazlık davanın konusuz kalması, feragat, kabul, sulh veya herhangi bir nedenle; tarafımızca dava dilekçesi verilmeden yada cevap dilekçesi verilmeden yani hazırlık aşamasında giderilirse, yukarıda belirlenen ücretin 4/1’ine, dava dilekçesi yada cevap dilekçesi verildikten sonra giderilirse ücretin tamamına avukat hak kazanır. Yukarıda belirlenen ücret ödenmemişse ve takside bağlandıysa kalan miktar avukata derhal ödenir, ödenmişse fazla ödenen miktar avukat tarafından müvekkile iade edilir.

g) Mal Rejimi Tasfiyesi davasında; Taraflar arasında ki anlaşmazlık davanın konusuz kalması, feragat, kabul, sulh veya herhangi bir nedenle; tarafımızca dava dilekçesi verilmeden yada cevap dilekçesi verilmeden yani hazırlık aşamasında giderilirse, 1.000 Türk Lirası danışmanlık ücreti ödenir. Taraflar arasında ki anlaşmazlık davanın konusuz kalması, feragat, kabul, sulh veya herhangi bir nedenle; dava dilekçesi yada cevap dilekçesi verildikten sonra giderilirse dava sonunda ödenecek ücret yerine avukata 15.000 TL avukatlık ücreti derhal ödenir. Yukarıda belirlenen ücret ödenmemişse ve takside bağlandıysa kalan miktar avukata derhal ödenir, ödenmişse fazla ödenen miktar avukat tarafından müvekkile iade edilir.

h) Ziynet Eşyası davasında; Taraflar arasında ki anlaşmazlık davanın konusuz kalması, feragat, kabul, sulh veya herhangi bir nedenle; tarafımızca dava dilekçesi verilmeden yada cevap dilekçesi verilmeden yani hazırlık aşamasında giderilirse, 1.000Türk Lirası danışmanlık ücreti ödenir. Taraflar arasında ki anlaşmazlık davanın konusuz kalması, feragat, kabul, sulh veya herhangi bir nedenle; dava dilekçesi yada cevap dilekçesi verildikten sonra giderilirse dava sonunda ödenecek ücret yerine avukata 10.000TL avukatlık ücreti derhal ödenir. Yukarıda belirlenen ücret ödenmemişse ve takside bağlandıysa kalan miktar avukata derhal ödenir, ödenmişse fazla ödenen miktar avukat tarafından müvekkile iade edilir.

Madde 3- a)Saptanan ücret yalnız bu sözleşmede yazılı davanın takibinin karşılığıdır. Bu takip dışında kalan ve diğer yasal yada resmi mercilerde takip edilecek her türlü dava, icra takipleri ile bu takiplerin yürütülmesi için her türlü iş ve çabanın karşılığı avukatın bağlı bulunduğu Baronun belirlediği son vekalet ücret tarifesine göre ücretlendirilecektir.

b)Avukat tarafından bağlantılıtakipler ve bu takip ile alakalı ve bağlantılı bulunsa dahi karşı taraf ve yahut da üçüncübir şahıs tarafından karşılıklı dava yada ayrı ayrı dava veya takip şeklinde açılacak davalar ve takipler bu yazılı sözleşme ve ücretin dışındadır.

c)Avukat, bu sözleşmeye göre peşin verilmesi gerekli ücret ve aşağıda yazılı gider avansı kendisine ödenmediği sürece işe başlamak zorunda değildir.

Madde 4- Avukat üzerine aldığı işi yasa ve bu sözleşme hükümleri uyarınca sonuna kadar takip edecektir. Avukat verilen vekaletname ile başkasını tevkile yetkili bulunduğu takdirde ,üzerine aldığı işi uygun göreceği diğer avukatlar ya da avukatlık ortaklıkları ile birlikte takip edebileceği gibi, vereceği vekaletname ya da yetki belgeleri ile takibi tamamen onlara da bırakabilir.

Madde 5- a)Müvekkil, Avukatın yazılı iznini almadan başka avukat ya da avukatlık ortaklıklarına vekalet veremez. Bu hallerde 1136 sayılı kanunun 171 ve 172’nci maddeleri hükmü uygulanır.

b)İş seyahati gerektiğinde uçak müvekkil tarafından ücretten ayrı olarak ödenecektir. Bu giderler verilmeksizin avukat dava ile ilgili de olsa seyahat yapmak zorunda değildir.

c)Bu ücretler avukata peşin ödenmedikçe avukat işi takip etmek zorunda değildir.

Madde 6 Avukat, üzerine aldığı işi, haklı bir sebep olmaksızın takipten vazgeçtiği ve haklı bir sebep olmaksızın vekaletten istifa ettiği takdirde hiçbir ücret isteminde bulunamaz.

Peşin aldığı ücret ve varsa sarf etmediği gider avansını ve müvekkilin verdiği belgeleri geri vermeye mecburdur. Müvekkilin bu sözleşmenin akdinden sonra vekalet vermemesi, dosyasını geri alması, avukatın yazılı iznini almadan başka avukatları yada avukatlık ortaklıklarını teşrik etmesi veya bir başka avukata yada avukatlık ortaklığına işini vermesi, belge karşılığı olmak üzere, istenen giderleri ödememesi, iddia ve savunma için gerekli bilgi, belge ve kanıtları vermemesi, adresini değiştirdiği halde yeni adresini yazılı olarak bildirmeyip işin takibini bu suretle imkansız hale getirmesi, avukatın rızası olmadan davanın yada alacağın takibinden kısmen yada tamamen vazgeçmesi , karşı taraf ile sulh olması yada karşı tarafı ibra etmesi yada haklı bir sebep yokken avukatı azletmesi gibi işin takip ve sonuçlandırılmasını her ne suretle olursa olsun engellediği durumlarda avukat sözleşmeyi bozabilir. Bu durumda sözleşmede belirtilen ücretin tamamı -eğer ödenmedi ise- avukatın ilk isteminde derhal ve bir defada ödenmesi gerekir. Bu ücretin ödenmemesi durumunda avukat bu sözleşmeyi kanıt göstererek, alacağına teminatsız olarak İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Haciz kararı alabilir.

Madde 7- a)Yukarıda yazılı adres ve telefon numarası müvekkilin tebligat adresidir. Avukat tarafından bu adrese ve telefon numarasına yapılacak bütün ihbar ve tebliğlerin şahsına yapılmış olduğunu kabul eder.

b)Müvekkil adresini yada telefon numarasını değiştirdiği takdirde yeni adresinin avukata derhal yazıyla bildirmek zorundadır.

c)Yukarıda yazılı adrese veya telefon numarasına gönderilecek yazıların tebliğ edilmesinden ve yeni adresini ve telefon numarasını bildirmemesinden doğacak sonuçları müvekkil peşinen kabul eder.

Madde 8- Karşı vekalet ücretleri tamamen avukata aittir. Bu ücretten vazgeçilmesi teklif dahi edilemez

Madde 9- Bu sözleşmede açıklık bulunmayan durumlarda 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu hükümleri uygulanır.

Madde 10- Bu sözleşmeden doğacak anlaşmazlıklarda avukatın bürosunun bulunduğu yer Mersin Mahkemeleri ve Mersin İcra Daireleri yetkilidir. 30.09.2023

MÜVEKKİL AVUKAT

AV. TUNÇ SUDİ TOL

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara