Cinsel Taciz Suçu, Şartları Ve Cezası

Cinsel Taciz Suçu, Şartları Ve Cezası yazımızda Türk Ceza Kanununda yer alan Cinsel Taciz ( TCK 105) suçunun ne olduğunu, özelliklerini, unsurlarını, ağırlaşmış ve nitelikli halini, tutuklama, beraat ve HAGB verilip verilmeyeceğini inceleyeceğiz. 

Cinsel Taciz Suçu Nedir ?

Cinsel taciz suçu, bir kişinin cinsel amaçlı olarak bir başkasını rahatsız etme, taciz etme veya istismar etme eylemini içeren bir suçtur. Türk Ceza Kanunu Madde 105’e göre, bu suçun çeşitli şekillerde işlenmesi durumunda farklı cezalar öngörülmüştür.

Bu suçun işlenmesi durumlarını şu şekilde özetleyebiliriz:

 • Kamu Görevi veya Hizmet İlişkisi ile İlgili Kolaylık Kullanma: Bir kişi, kamu görevini veya hizmet ilişkisini kullanarak mağduru cinsel amaçlarla taciz ederse, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
 • Vasi, Eğitici, Öğretici, Bakıcı vb. İlişkilerden Kaynaklanan Kolaylık Kullanma: Suç, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren kişiler tarafından işlenirse, ceza altı aydan üç yıla kadar hapis cezasıdır.
 • Aynı İşyerinde Çalışma İlişkisinden Kaynaklanan Kolaylık Kullanma: Aynı işyerinde çalışmak suretiyle işlenen cinsel taciz durumunda, ceza daha ağırdır.
 • Posta veya Elektronik Haberleşme Araçları ile Taciz: Posta veya elektronik haberleşme araçlarını kullanarak yapılan cinsel taciz durumunda, ceza daha ağırdır.
 • Teşhir Suretiyle Taciz: Cinsel taciz, teşhir suretiyle işlenirse, ceza yarı oranında artırılır. Ayrıca, mağdurun işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalması durumunda, ceza bir yıldan az olamaz.
 • Bu hükümler, cinsel tacizin çeşitli koşullarını ve bu eylemlerin farklı bağlamlarını kapsayarak, suçun ağırlığına göre değişen cezai yaptırımlar getirir. Bu düzenlemeler, toplum içinde güven ve güvenlik sağlamayı amaçlayarak cinsel taciz olaylarını caydırmayı hedefler.

5237 sayılı kanunun 105. Maddesine göre; Cinsel taciz

Madde 105- (1) Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(2) Suçun;

a) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

b) Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından,

c) Aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

d) Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

e) Teşhir suretiyle,

işlenmesi hâlinde yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur; işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise verilecek ceza bir yıldan az olamaz.

Cinsel Taciz Suçu Özellikleri

Cinsel taciz suçu diğer cinsel suçlara göre daha hafif olanıdır. Sadece taciz etme aşamasında kalan cinsel suçlara verilen isimdir. Cinsel taciz suçunun maddi unsuru, bireyi cinsel amaçlar doğrultusunda rahatsız eden eylemleri içerir. Bu tür davranışlar, vücut temasını içermeyen ancak mağduru taciz eden, cinsel içerikli sözler sarf eden veya cinsel ilişki teklif eden eylemleri içerir. Cinsel taciz suçunu oluşturan eylemler, metinde belirtildiği gibi açık bir şekilde cinsel amaç taşımalıdır.

Cinsel taciz suçunun manevi unsuru, kastı içerir ve failin eylemlerini gerçekleştirirken cinsel amaçları gütmesini ifade eder. Başka bir deyişle, failin cinsel arzularını tatmin etme amacıyla hareket etmesi gerekir. Bu, suçun manevi unsuru olarak kastı, suçun işlenişini değerlendirmekte önemli bir rol oynar.

 Cinsel saldırı suçu (TCK 102), çocuğun cinsel istismarı suçu (TCK103) , reşit olmayanla cinsel ilişki (TCK 104) suçu ile ayrılır. 

 • Soruşturma Usulü

Cinsel taciz suçuna yönelik soruşturma Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülür. Sanılanın aksine cinsel taciz suçu şikayete tabi bir suçtur. Şikayetten vazgeçme halinde suç işlenmiş olsa da yapılan kovuşturma düşer. Yapılan soruşturma yaklaşık savcılığın yoğunluğuna göre 6 ay ve 2 yıl arası sürebilmektedir. Delillerin toplanması ve tamamlanması durumunda soruşturma aşaması tamamlanır ve dosya kovuşturma aşamasına geçmek üzere mahkemeye gönderilir. 

 • Kovuşturma Usulü

Soruşturma aşamasında olduğu gibi kovuşturma aşaması da şikayete tabidir. Soruşturma aşamasında şikayetçiyken, kovuşturma aşamasında şikayetten vazgeçilmesi durumunda dava düşecektir. Cinsel taciz suçuna bakmakla görevli mahkemeye asliye ceza mahkemeleridir. 

 • Tutuklama Tedbiri

Tutuklama tedbirine yönelik kanun metni Türk 5271 sayılı Türk Ceza Kanunun 100. Maddesinde sayılmıştır. İlgili maddeye göre tutuklama verilebilmesi için bir kaçma şüphesi yada delil karartma şüphesi olması gerekmektedir. 

Ayrıca Ceza Muhakemesi Kanunu 100. Maddesi uyarınca ““Sadece adlî para cezasını gerektiren suçlarda veya vücut dokunulmazlığına karşı kasten işlenenler hariç olmak üzere hapis cezasının üst sınırı iki yıldan fazla olmayan suçlarda tutuklama kararı verilemez.”” Şeklindedir. Bu noktada cinsel taciz suçunun basit hali 2 yıldan az olduğundan tutuklama tedbirine başvurulması söz konusu olamayacaktır. Fakat cinsel taciz suçunun ağırlaştırıcı hali söz konusu olduğunda ise TCK 100. Maddede yer alan şartlarda bulunması halinde mahkeme tutuklama tedbirine başvurabilecektir. 

 • Uzlaşma Kurumu

Türk hukukuna göre, cinsel taciz suçu, CMK’nın 253. maddesi çerçevesinde uzlaşmaya kapalı bir suçtur.

CMK’nın 253. maddesinin 3. fıkrasında belirtildiği üzere, “Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olsa bile, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda, uzlaştırma yoluna gidilemez.” hükmü mevcuttur.

Cinsel taciz suçu, TCK’nın 105. maddesinde şu şekilde tanımlanmıştır: “Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

Bu hükümden anlaşılacağı üzere, cinsel taciz suçu, mağdurun şikayeti doğrultusunda değerlendirilen bir suçtur. Ancak, bu suç cinsel dokunulmazlığa yönelik işlendiği için, uzlaşmaya elverişli değildir.

Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, Türk hukukunda cinsel saldırı, cinsel istismar, cinsel taciz, müstehcenlik, reşit olmayanla cinsel ilişki gibi suçları kapsar. Bu suçlar, mağdurun bedensel ve ruhsal bütünlüğüne karşı ciddi saldırıları içerir, bu nedenle uzlaşma yoluna gidilmemesi, mağdurun haklarının etkin bir şekilde korunması açısından büyük önem taşır.

 • Korunan Hukuki Değer

Her kadın ve erkeğin cinsel bütünlüğü korunmalıdır. Cinsel bütünlüğün korunmaması durumunda toplumun ahlaki değerleri bozulacak, aile yapısı kalmayacaktır. Bu sebeple devletin kişilerin cinsel bütünlüğünü koruması elzemdir. Cinsel bütünlük sadece eylem olarak değil söz olarak da gerçekleşebilmektedir. 

Cinsel Taciz Suçunun Unsurları

Bir suçun unsurları ikiye ayrılmaktadır. Bunlar maddi unsurları ve manevi unsurlarıdır. Her suçun olduğu gibi cinsel taciz suçunun da he maddi hem manevi unsurları vardır. Bu suçun unsurlarına dikkat ederek ceza yargılamasında savunma yapılmalıdır. 

Cinsel Taciz Suçunun Maddi Unsurları

Cinsel taciz suçunun maddi unsurları mağdur, fail, suçun konusu, fiildir. 

 • MAĞDUR   : Bir failin cinsel saik ile eylemi sonucu bir kişinin cinsel bütünlüğünü bozması durumunda kişi mağdur olur. 
 • FAİL   : Cinsel taciz suçunun faili cinsel taciz suçunu işleyen herkestir. Kadında erkekte olabilmesi mümkündür. Bir kişinin bir başka kişinin cinsel bütünlüğünü bozan eylemlerde bulunması durumunda kişi fail olur. 
 • SUÇUN KONUSU: Suçun konusu cinsel saik ile eylemde bulunmaktır. 
 • FİİL   : Mağdurun vücut dokunulmazlığını ihlal etmeye yönelik cinsel saik ile yapılan eylemlerdir. 

Neler Cinsel Taciz Suçunu Oluşturabilir?

 • Bir kimseye karşı cinsel içerikli laf atmak,
 • Kişiye cinsel ilişkide bulunmak için yazmak,
 • Kişiye cinsel organlarını göstermek,
 • Yavrum, çok ateşlisini  gibi cinsel içerikli sözler söylemek 
 • Cinsel içerik içeren mesajlar göndermek,
 • Mağduru cinsel saik le takip etmek gibi fiiller cinsel taciz suçunu oluşturacaktır.

Cinsel Taciz Suçunun Manevi Unsurları

Cinsel taciz suçu kasten ve cinsel saik ile işlenebilen bir suçtur. Bunlar suçun manevi unsurunu kast oluşturur.  Fail cinsel amaçla kasten ve bilerek taciz eyleminde bulunmalıdır. Cinsel taciz suçunun taksir ile işlenmesi mümkün değildir. 

Suçun Nitelikli Halleri

Cinsel taciz suçunun nitelikli hali Türk Ceza Kanunun 105. Maddesinin ikinci fıkrasındadır. İlgili madde uyarınca suçun belirli hallerde işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında arttırılacaktır. Bu nitelikli haller şöyledir;

 • Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle, işlenmesi
 • Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından, işlenmesi
 • Aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle, işlenmesi
 • Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle, işlenmesi

Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Cinsel Taciz

Cinsel taciz suçunun nitelikli hali yanında kanun birde neticesi sebebiyle ağırlaşmış bir halini öngörmüştür. Bu durum yine 105. Madde de yer almaktadır. İlgili maddeye göre cinsel taciz eylemi sebebiyle mağdur işinden, okulundan yada ailesinden uzaklaşırsa verilecek ceza 1 yıldan az olamaması gerekmektedir. 

 • Suçun Özel Görünüş Şekilleri
 • Suça Teşebbüs

Cinsel taciz suçu uygulamada pek görülmese de  teşebbüs olarak işlenebilen bir suçtur. Örneğin cinsel içerikli bir mektup örneği cinsel tacizde teşebbüse örnek verilebilmektedir. Cinsel içerikli bir mektup mağdurun eline geçmeden bir şekilde durdurulabilirse bu noktada artık cinsel tacizden değil, cinsel teşebbüs suçundan söz edilebilecektir. 

 • Suça İştirak

Cinsel taciz suçunda da iştirak ve azmettirme mümkündür. Eğer bir kişi, başka bir kişinin cinsel taciz suçunu işlemesini için ikna eder, eylemini kolaylaştırır ve buna olanak verirse aynı fail gibi ceza alır. 

 • Suçların İçtimai

Cinsel taciz suçunun zincirleme olarak işlenebilmesi mümkündür. Böyle bir durumda zincirleme suç hükümleri uygulanacaktır. 

Ayrıca cinsel taciz suçu ile birlikte müstehcenlik ve hayasızca hareketler suçları da oluşabilmektedir. Bu nokta da fikri içtima hükümleri uygulanması gerekmektedir. 

Cinsel Taciz Suçunda Görevli Mahkeme

Görev yönünden yetki suçun cezasının alt ve üst sınırlarına göre belirlenmektedir. 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemeleri Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun’un 11. maddesine göre, “Kanunların ayrıca görevli kıldığı hâller saklı kalmak üzere, sulh ceza hâkimliği ve ağır ceza mahkemelerinin görevleri dışında kalan dava ve işlere asliye ceza mahkemelerince bakılır.”

Aynı Kanun’un 14. maddesine göre, “Mahkemelerin görevlerinin belirlenmesinde ağırlaştırıcı veya hafifletici nedenler gözetilmeksizin kanunda yer alan suçun cezasının üst sınırı göz önünde bulundurulur.”

Bu hükümlere göre, taciz suçunun basit şeklinin cezasının üst sınırı 2 yıl, nitelikli şeklinin cezasının üst sınırı ise 5 yıldır. Bu nedenle, her iki şekliyle de cinsel taciz suçu, asliye ceza mahkemesinin görev alanına girmektedir.

Cinsel Taciz Suçunda Yetkili Mahkeme

Ceza Muhakemesi Kanunu 12. Maddeye göre suç davalarında yetkili mahkeme suçun işlendiği yer, yer belli değilse şüphelinin yakalandığı yer, yakalanmamışsa şüphelinin yerleşim yeri yetkilidir. Bu noktada taciz suçunda yetkili mahkeme suçun işlendiği yerdir. Uzaktan mesaj sureti ile cinsel taciz suçu işlenmesi halinde yetkili yer şüphelinin bulunduğu yer mahkemesidir.  

Cinsel Taciz Suçu Cezası

Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 105. maddesinde tanımlanan cinsel taciz suçu, basit ve nitelikli olmak üzere iki şekilde karşımıza çıkabilir.

 • Cinsel Taciz Suçunun Basit Hali:

Cinsel taciz suçunun basit hali, bir kimseyi cinsel amaçlı olarak rahatsız eden veya taciz eden kişiye, mağdurun şikâyeti üzerine, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası veya adlî para cezası verilmesini gerektirmektedir.

Cinsel taciz suçunun basit halinin unsurları şunlardır:

 • Failin bir başkasına karşı cinsel amaçlı olarak hareket etmesi,
 • Bu hareketin mağdurun rahatsız olmasına veya taciz edilmesine neden olması,
 • Suçun mağdurun şikâyeti üzerine soruşturulması ve kovuşturulması,
 • Cinsel Taciz Suçunun Nitelikli Hali

Cinsel taciz suçunun nitelikli hali, suçun;

 • Kamuya açık bir yerde veya herkesin görebileceği veya duyabileceği şekilde işlenmesi,
 • Kamu görevlisi tarafından görevinin verdiği nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi,
 • Birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi,
 • Sonuç olarak mağdurun işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalması,

hallerinde 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilmesini gerektirmektedir.

Cinsel Taciz Suçunun Yatarı

İnfaz yasasında yapılan değişiklikler ile ortalama 5 yılın altında olan cezaların yatarı kalmamıştır. 242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a göre, taciz suçunun basit veya nitelikli halleri ayrımı yapılmaksızın koşullu salıverme için infaz oranı genel olarak 2/3 olarak belirlenmiştir. Bu durumda, ilgili cezayı alan sanıkların tutukluluk veya gözaltı süreleri, lehe kanun prensibi ilkesi uyarınca cezalarından çıkartılarak, mahkumiyetin 2/3 oranında tamamlanması sağlanacak ve geriye kalan ceza kısmı denetimli serbestlikle cezaevi dışında tamamlanacaktır.

Bu düzenleme, suçun niteliğine bakılmaksızın taciz suçlarına uygulanmaktadır. Dolayısıyla, bu hüküm altındaki sanıklar, belirtilen oran çerçevesinde mahkumiyetlerini tamamladıktan sonra serbest bırakılacak ve geriye kalan cezalarını denetimli serbestlik şartları içinde yerine getireceklerdir. Bu düzenleme, hükümlülerin topluma yeniden entegrasyonunu desteklemeyi ve infaz süreçlerini adalet ve hukuk prensipleri çerçevesinde düzenlemeyi amaçlamaktadır.

Cinsel Taciz Suçu ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) 

Taciz suçunda hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilmesi mümkündür. 5271 sayılı ceza kanunu 231. Maddesi uyarınca; “Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan ceza, iki yıl (2) veya daha az süreli hapis veya adlî para cezası ise; mahkemece, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir. Uzlaşmaya ilişkin hükümler saklıdır. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, kurulan hükmün sanık hakkında bir hukukî sonuç doğurmamasını ifade eder.”

Bu noktada taciz suçundan 2 yıl ve daha az hapis cezası alınması durumunda hakkınızda HAGB kararı verilebilmesi mümkün olacaktır. 

Cinsel Taciz Suçundan Beraat

Cinsel taciz suçundan beraat etmek mümkündür. Taciz suçunda beraat edilmesi için bakılması gereken bazı noktalar vardır. Bunlar ilki kasttır. Eylemin kasıt ile mi yapıldığı tespit edilir. Kasıt yoksa sanığın beraat etmesi söz konusu olacaktır. İkinci husus eylemde cinsel saik olmasıdır. Cinsel saik içermeyen eylemler taciz suçunu oluşturamayacaktır. Üçüncü diğer husus delillerdir. İddia etmek ceza vermek için yeterli değildir. İddianın muhakkak ispat edilmesi gerekmektedir. İspat edilemeyen noktalardan sanık yararlanır. Bu nokta da uzman bir ceza avukatı iyi bir savunma yaparak taciz suçundan beraat ettirmesi mümkündür. Yine aynı şekilde uzman bir ceza avukatı mağdurun iddialarını ispat etmeye çalışarak failin hak ettiği cezayı almasını sağlayabilmektedir. 

Cinsel Tacizde Adli Para Cezası Ne Kadar?

Türk Ceza Kanunu’na göre, cinsel taciz suçu işlendiğinde adli para cezası uygulanabilir. Ancak, adli para cezasının miktarı suçun niteliğine ve mahkeme tarafından belirlenen koşullara göre değişir.

Cinsel taciz suçu, kişinin cinsel amaçlı davranışlarıyla bir başkasını rahatsız etmesi veya bu kişinin cinsel dokunulmazlığını ihlal etmesi durumunda oluşur. Bu suçun cezası 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası veya adlî para cezasıdır. Adli para cezasının miktarı, mahkemenin takdirine bağlı olarak belirlenir ve suçun ciddiyetine, mağdurun durumuna ve diğer faktörlere göre değişebilir.

Özetle, cinsel taciz suçundan mahkum olan bir kişiye verilecek adli para cezasının miktarı, olayın özelliklerine göre değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle, net bir cevap vermek için olayın detaylarına ve mahkemenin takdirine bağlıdır.

Basit Cinsel Tacizin Cezası

Türk Ceza Kanunu’na göre, basit cinsel taciz suçu işlendiğinde ceza 1 yıldan 2 yıla kadar hapis veya adlî para cezasıdır. Bu suç, kişinin cinsel amaçlı davranışlarıyla bir başkasını rahatsız etmesi veya bu kişinin cinsel dokunulmazlığını ihlal etmesi şeklinde tanımlanır.

Ancak, cinsel taciz suçunun niteliği ve olayın detayları, mahkeme tarafından değerlendirilerek cezanın miktarı belirlenir. Yargıç, suçun şiddeti, mağdurun durumu, suçun işlenme şekli ve diğer etkenleri göz önünde bulundurarak ceza miktarını belirler.

Dolayısıyla, basit cinsel taciz suçundan mahkum olan bir kişinin alacağı ceza, mahkeme kararına bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, net bir cevap verebilmek için olayın tüm detaylarına ve mahkeme kararına bakmak gerekir.

Nitelikli Cinsel Taciz Suçundan Beraat

Nitelikli cinsel taciz suçundan da basit cinsel taciz suçundan da beraat etmek mümkündür. Şüpheden sanık yararlanır. Bu noktada cezalandırmaya yönelik yeterli delil yok ise sanık delil yetersizliğinden beraat edebilecektir. Bu noktada iyi bir ceza avukatı ile savunma yapmak çok önemlidir. İyi bir ceza avukatı iddiaların çürütülmesine yardımcı olacaktır. 

 • Cinsel Suçu Yargıtay Kararları
 • Mesaj ile cinsel tacize ilişkin Yargıtay kararı:

14. Ceza Dairesi         2014/1955 E.  ,  2016/25 K. :

“Dosya kapsamına göre, sanık …’ın eski kız arkadaşı olan katılana suç tarihlerinde facebook adresi aracılığıyla çok sayıda cinsel içerikli mesaj göndermesi şeklindeki eyleminin hukuka aykırı olarak, başka bir ifadeyle mağdurun rızasına aykırı şekilde, cinsel amaçlı olup mağduru hedef alarak ve vücuda fiziksel bir temas olmaksızın mağdurun rahatsız edilmesi sebebiyle cinsel taciz suçunu oluşturduğu anlaşılmakla, atılı suçtan mahkûmiyeti yerine yazılı gerekçeyle beraatine karar verilmesi,”

 • Sesiniz çok güzel gibi cinsel içerikli sözler nedeniyle taciz suçuna ilişkin Yargıtay kararı: 

18. Ceza Dairesi         2019/248 E.  ,  2020/2094 K. :

Sanıkların, katılanı telefonla arayıp “sesiniz çok güzel, sizinle tanışmak istiyorum” dedikleri olayda, eylemlerinin TCK’nın 105. maddesinde düzenlenen taciz suçunu oluşturduğu gözetilmeden, suç vasfında yanılgıyla kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan beraat kararları verilmesi,”

 • Cinsel organ resminin çizilip mağdura verilmesi nedeniyle taciz suçuna ilişki Yargıtay kararı:

12. Ceza Dairesi         2013/14641 E.  ,  2014/4500 K. 

“iki adet fotoğraf üzerinde katılanın vücuduna yönelmiş şekilde cinsel organ resimleri çizmesi şeklinde gerçekleşen eylemin, TCK’nın 105/1, 43/1. maddelerinde düzenlenen, zincirleme şekilde işlenen cinsel taciz suçunu oluşturduğu”

 • Zincirleme şekilde cinsel taciz suçu işlendiği taktirde ayrı ayrı cezalandırılması gerektiğine dair Yargıtay kararı:

14. Ceza Dairesi         2012/2988 E.  ,  2013/1595 K.

“Cinsel organını çıkartıp oynamak suretiyle cinsel taciz suçunu işlediği tüm dosya kapsamından anlaşıldığından sanık hakkında mağdurlar … ve …’ya yönelik zincirleme cinsel taciz, mağdur …’ye yönelik cinsel taciz, mağdurlar …’ya yönelik cinsel taciz, mağdur … ve …’ye yönelik zincirleme cinsel taciz, mağdurlar … ve …’ya yönelik zincirleme cinsel taciz, mağdurlar …, … ve …’a yönelik zincirleme cinsel taciz suçlarından ayrı ayrı hüküm kurulması gerekirken yazılı şekilde tek bir zincirleme taciz suçundan hüküm kurulması,”

SONUÇ :

Sonuç olarak; taciz suçu vücut dokunulmazlığına karşı suçlar arasındadır. Tarafınıza taciz niteliğinde bir eylem gerçekleştirildiğinde yada tarafınız taciz suçlaması ile suçlanıyorsanız konusunda uzman bir ceza avukatından destek almak çok önemli olacaktır. 

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara