Doktor Disiplin Soruşturmasına İtiraz ve İptal Davası: Nasıl Açılır?

Doktor Disiplin Soruşturmasına İtiraz ve İptal Davası: Nasıl Açılır? Doktorlar, toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi için önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle, doktorların mesleki etik kurallarına uyması ve hastalara nitelikli sağlık hizmeti sunması gerekmektedir.

Doktor Disiplin Soruşturmasına İtiraz ve İptal Davası: Nasıl Açılır?

Doktorların mesleki etik kurallarına uymadıklarına dair iddialar yada disiplin gerektirir durumlar halinde, Türk Tabipler Birliği veya Tabip Odaları tarafından disiplin soruşturması açılabilmektedir. Disiplin soruşturması sonucunda, doktorlara çeşitli disiplin cezaları verilebilmektedir. Hukuk büromuz yıllardır kazandığı tecrübe ve gelişen teknoloji ile Türkiye’nin her ilinden doktor disiplin soruşturmalarına itiraz ve iptal davası açabilmektedir.
Disiplin cezaları, Türk Tabipler Birliği Disiplin Yönetmeliği’nde 2. 3. 4. Ve 5. Maddelerinde yer almaktadır. Yönetmeliğe göre, doktorlara verilebilecek disiplin cezaları şunlardır:

 • Uyarma: Doktorun görevinde ve davranışlarında daha dikkatli davranması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.
 • Para cezası: Bölgesinde o yıl uygulanan muayene ücretinin on katından az, elli katından fazla olmamak üzere verilecek para cezalarıdır.
 • Geçici olarak meslekten men: Oda bölgesinde bir aydan altı aya kadar serbest meslek uygulamasından alıkonulmasıdır.
 • Oda bölgesinde çalışmanın yasaklanması: Oda bölgesinde meslek uygulamanın yasaklanması, bir oda bölgesinde üç kez meslek uygulamasından alıkoyma cezası alanların, oda bölgesinde sürekli olarak meslek uygulamasına son verilmesidir. Hekimlerden, oda bölgesinde üç kez meslek uygulamasından alıkoyma cezası almış olanların geçici olarak meslekten alıkoyma cezası verilecek bir durumun tespitinde, oda bölgesinde sürekli olarak meslek uygulamasına son verilmesine karar verilir.

Disiplin soruşturması, Türk Tabipler Birliği veya Tabip Odaları tarafından yapılabilir. Soruşturma, şikayet veya resen başlatılabilir. Eylemlerin işlenmesinden itibaren beş yıl içinde meslekten alıkoyma cezası verilmesini gerektiren suçlar için veya diğer cezaların verilmesini gerektiren eylemlerin işlenmesinden itibaren iki yıl içinde soruşturma açılmasına dair yönetim kurulu kararı verilmemişse, bu suçlarla ilgili disiplin işlemi yapılamaz.
Şikayet üzerine başlatılan soruşturmada, şikayetçiye ihbar veya şikayetin metni bildirilir ve ilgiliden delilleri ile birlikte en geç 15 gün içinde savunması istenir.
Resen başlatılan soruşturmada ise, soruşturmanın konusu ve kapsamı belirlenerek soruşturmacı atanır. Soruşturmacı, gerekli araştırmaları yaparak bir rapor hazırlar ve bu raporu yönetim kuruluna sunar. Yönetim kurulu, raporu inceleyerek karar verir.

Diş Hekimi Disiplin Soruşturmasına İtiraz ve İptal Davası: Temel Bilgiler

Oda Onur Kurulu tarafından verilen ceza vermeme kararlarına karşı, Oda Yönetim Kurulu veya ilgili kişi Yüksek Onur Kurulu’na itiraz edebilir. Onur Kurulu’nun her türlü kararına karşı, kararın kendilerine bildirilmesinin ardından 15 gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. Yönetim Kurulu açısından, itiraz süresi Onur Kurulu kararının Yönetim Kurulu’na iletilmesinden sonra başlar. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi de Onur Kurullarının kararlarına karşı, kararı öğrendikleri tarihten itibaren 15 gün içinde Yüksek Onur Kurulu’na başvurma hakkına sahiptir.

İtiraz dilekçesi, Yüksek Onur Kurulu’na ulaştırılmak üzere Oda Yönetim Kurulu Başkanlığı’na teslim edilir. Dosyanın Yüksek Onur Kurulu’na gitmesi ve dönüş posta ücreti itiraz eden tarafından karşılanır. Disiplin soruşturması sonucunda verilen karara karşı, ilgiliye 15 gün içinde itiraz etme hakkı tanınmıştır. İtiraz, ilk karar veren mercie yapılır. İtiraz mercii, itirazın süresinde yapılıp yapılmadığını ve itiraz konusunun yerinde olup olmadığını inceleyerek karar verir.
İtiraz merciinin kararına karşı ise, 60 gün içinde idare mahkemesinde iptal davası açılabilir.

Doktor Disiplin Soruşturmasına İtiraz Ederken ve İptal Davasında Nelere Dikkat Edilmelidir?

 • Doktorlar disiplin soruşturmasına itiraz ederken veya iptal davası açarken öncelikle usul kurallarının doğru uygulanıp uygulanmadığına dikkat edilmelidir. Örneğin disiplin kurulu kararı ile ceza tutanağı yazısı birbiri ile çelişirse bu duruma itiraz edilmelidir.
 • Yapılan paylaşımın reklam yasağına aykırı mı yoksa Türk Tabipleri Birliği Disiplin yönetmeliğinin usul kurallarına yönelik maddeleri uyarınca hukuka uygun mu tespit edilmelidir.
 • Daha önceki siciller esas gösterilerek verilen idari para cezası katlanarak uygulandıysa sicillerin doğru olup olmadığı kontrol edilmelidir.
 • Soruşturmanın şikayet sureti ile başlatıldı ise usule uygun başlatılıp başlatılmadığı kontrol edilmelidir.
 • Soruşturmanın resen başlatıldı ise yine usule uygun başlatılıp başlatılmadığı kontrol edilmelidir.
 • Soruşturma için gerekli araştırmanın yapılıp yapılmadığı, tutanakların doğru tutulup tutulmadığı, delil ve dayanağa sahip olup olmadığı araştırılmalıdır.
 • Kanun metninden de anlaşılacağı üzere soruşturma etkin bir şekilde yapılmalı, deliller toplanmalı, ihbar ve şikayette bulunanlar dinlenmeli ve her soruşturma işlemi bir tutanakla belirlenmelidir. Eğer tüm bunlar yapılmamış ise hukuka aykırı bir soruşturma olacak ve kararın iptali gerekecektir.
 • Doktorların disiplin soruşturmalarına karşı iptal davası açmak, hukuki bilgi ve deneyim gerektiren bir süreçtir. Bu nedenle, disiplin soruşturması sonucunda disiplin cezası alan doktorların, hukukçu desteği alması tavsiye edilir.

Yani kısacası soruşturmanın hukuka uygun olup olmadığını değerlendirin. Doktorların disiplin soruşturmaları, idari işlem niteliğindedir. Bu nedenle, soruşturmanın hukuka uygun şekilde yürütülmesi gerekmektedir.

dis-hekimi-disiplin-sorusturmasina-itiraz-ve-iptal-davasi-tuncsuditol-min
dis-hekimi-disiplin-sorusturmasina-itiraz-ve-iptal-davasi-tuncsuditol-min

Doktor Disiplin Soruşturmasına Karşı İptal Davası Dava Dilekçesi Örneği

İlk olarak, aşağıda yer alan dilekçe örneği sadece bir örnek niteliğindedir. Her durum farklı olabilir, bu nedenle konusunda uzman bir Mersin idare hukuku avukatıyla çalışmanız önemlidir. Gelişen teknoloji sayesinde artık Türkiye’nin her ilinden davaların takip edilmesi daha kolay hale gelmiştir. Hukuk büromuz, UYAP teknolojisi kullanarak Türkiye’nin her ilinden diş hekimleri disiplin soruşturmasıyla ilgili dava takibi yapabilir.
İdare hukuku, özellikle diş hekimleri disiplin yönetmeliği gibi özel bir alandır ve bu alanda uzmanlaşmış bir idare hukuku avukatıyla çalışmanız son derece önemlidir.


T.C.MERSİN NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİNE

Yürütme Durdurulması Talep Olunur.

DAVACI                   :
 
VEKİLİ                     : Av. Tunç Sudi TOL

DAVALI                    : Mersin Tabipler Odası

KONU                       : Mersin Tabipler Odası
 2023-11 Sayılı Yapılan Tahkikat Sonucunda verilen hukuka aykırı kınama cezasının iptaline ilişkindir.

TEBLİĞ TARİHİ    : 20.09.2023

AÇIKLAMALAR    :

Taraflar arasında yaşanan sözlü tartışma nedeniyle Mersin Tabipler Odası tarafından 2023-11 sayılı soruşturma açılmıştır. Yapılan tahkikat sonucu müvekkil hakkında askeri disiplin kanunu uyarınca kınama cezası verilmiştir. Verilen ceza usul ve yasaya aykırı olup iptali gerekmektedir. Şöyle ki;

Soruşturma Tutanakları Hatalı Bir Şekilde Tutulmuştur.

Kanun metninden de anlaşılacağı üzere, soruşturma süreci titizlikle yürütülmelidir. Deliller özenle toplanmalı, ihbar ve şikayette bulunanlar adaletin sağlanması için dinlenmeli ve her aşama detaylı bir tutanakla belgelenmelidir. Ancak, incelediğimiz soruşturma dosyasında bu gerekliliklerin hiçbirinin yerine getirilmediği ve yüzeysel bir inceleme sonucunda eksik bir karar verildiği görülmektedir. Dahası, tutanaklar usule uygun bir şekilde düzenlenmemiştir. Bu nedenle, verilen cezanın hukuka aykırı olduğu açıktır.

Bu durum, disiplin sürecinin adil ve doğru bir şekilde yürütülmediğini göstermektedir. Soruşturma sürecinde gerekli özenin gösterilmemesi ve usul kurallarının ihlal edilmesi, adil bir sonuç elde edilmesini engellemektedir. Bu nedenle, verilen ceza kararı hukuka uygun değil ve meşruiyeti tartışmalıdır.

Adaletin sağlanması için adil yargılama hakkına ve hukuka uygunluk ilkesine uyulmalıdır. Bu bağlamda, yapılan soruşturmanın eksikliklerinin giderilmesi ve usule uygun bir şekilde yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. Sadece yüzeysel bir inceleme sonucu verilen ceza kararı, adil bir sonuca ulaşmayı engellemektedir.

Sonuç olarak, incelediğimiz soruşturma dosyasındaki eksiklikler ve usulsüzlükler göz önüne alındığında, verilen cezanın iptal edilmesi ve soruşturma sürecinin yeniden adil ve hukuka uygun bir şekilde yürütülmesi gerekmektedir.

-Soruşturma Yasal Süresinde Yapılmamıştır.

İlgili yönetmelikte açıkça belirtilen 30 günlük süre, bu sürenin aşıldığını göstermektedir. Soruşturma sürecinin gerektiği şekilde zamanında tamamlanmamış olması, hukuka uygunluk ilkesine aykırıdır.

-İvedi Şekilde Yürütmenin Durdurulması Gerekmektedir.

Müvekkilin üst amiri ile olan sorunlarının yanı sıra, sürekli olarak açıkça hukuka aykırı soruşturmalar açılmaktadır. Ayrıca, kesinleşmemiş soruşturmaların müvekkilin sicilinde gösterilerek cezaların katlanması gibi hukuka aykırı uygulamalar da mevcuttur. Araştırmalarımız ayrıca yeni dosyaların hazırlandığını göstermektedir. Davaların uzun sürmesi nedeniyle idari işlemin uygulanması halinde telafi edilmesi güç veya imkânsız zararlar doğacaktır. Bu nedenle, ivedi şekilde yürütmenin durdurulmasını talep etmekteyiz.

Yukarıda belirtilen sebepler ve sayın mahkemenizin dikkate alacağı hususlar doğrultusunda, müvekkilimiz hakkında verilen disiplin cezasının iptalini talep etmekteyiz.

HUKUKİ NEDENLER       :

İdari Yargılama Usulü Kanunu, Türk Tabipleri Disiplin Kanunu ve diğer sair yasal mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER         :

1-) Whatsap konuşmaları ve yazışmaları

2-) Soruşturma ve kovuşturma tutanakları

3-) Yüksek mahkeme kararları

4-) Bilirkişi incelemesi ve sair tüm yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM             :

Yukarıda arz ve izah etmiş olduğumuz ve sayın başkanlığınız tarafından resen göz önünde bulundurulacak hususlar doğrultusunda;

1-) Öncelikle hukuka aykırı kararın yürütülmesinin DURDURULMASINA,

2-) Davamızın KABULÜNE,

3-) Mersin Tabip Odasının hukuka aykırı kararının asli ve feri sonuçları ile İPTALİNE,

4-) Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı idare üzerine yükletilmesine karar verilmesini müvekkilim adına vekaleten ve saygıyla arz ve talep ederim. 20.09.2023

EKLER :

1-)Whatsap konuşmaları ve yazışmaları

2-) Yargı Yüksek Mahkeme Kararları

3-) Soruşturma ve kovuşturma tutanakları

4-) Vekaletname

Davacı Vekili
 
Av. Tunç Sudi TOL

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara