Eczane Ruhsatı Devir Vaadi Sözleşmesi Örneği

Aşağıda eczane ruhsatı devir vaadi sözleşmesi örneğini paylaşıyoruz.

Eczane Ruhsatı Devri Nasıl Yapılır?

Eczane Devir sözleşmeleri bir çok önemli husus içeren sözleşmelerdir. Vergi cezaları, işçi alacakları devir eden ile devir alan müteselsil sorumlu olduğundan Eczane Ruhsatı Devir Vaadi Sözleşmesi Örneği hazırlanırken muhakkak cezai şartlara yer verilmelidir. Eczane Ruhsatı Devir Vaadi Sözleşmesi Örneği akıcı bir dille ve anlaşılır olmalı, ilerleyen zamanlarda uyuşmazlık çıkması durumunda hak kaybına yol açacak anlaşmazlıklara yer vermemelidir. Aşağıda paylaştığımız ilgili sözleşme örnek şablon bir sözleşme olup muhakkak konusunda uzman bir mersin avukattan destek alınması gerekmektedir.

Eczane Ruhsatı Devir Vaadi Sözleşmesi Örneği

ECZANE RUHSATNAMESİ DEVİR VAADİ SÖZLEŞMESİ

DEVREDEN:

DEVRALAN:

DEVİR KONUSU RUHSATNAME:

DEVİR TARİHİ: 15.08.2020

1. AMAÇ

1.1. S… ile S… arasında imzalanan işbu sözleşmenin amacı, eczane ruhsatının devrini içerir, ve ayrıca ruhsatın devredileceği tarih olan 15.08.2020 tarihinden sonra oluşabilecek hukuki, cezai , maddi vb. her türlü sorumluluğu düzenler, sınırlar.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1. 29.11.1985 tarihli 190/54-33-2013-36Y5 seri numaralı eczane ruhsatnamesi 15.08.2020 tarihinde …… tarafından …….’e devredilecektir. Bu sözleşme devir ve devir ile ilgili hukuki, cezai ve maddi sorumlulukları içerir.

3.TANIMLAR VE KISALTMALAR

3.1. Devreden:

3.2. Devralan:

4.ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN HAK İDDİALARI

4.1. Ruhsat hakkı devredildikten sonra bundan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluk devralana aittir.

4.2. Devir gerçekleşmeden önceki dönemde faaliyetin yürütülmesi amacıyla gerçekleştirilen her türlü iş ve işlemlerin bütün sorumluluğu devredene aittir.

5.DEVİR ÜCRETİ ve MASRAFLAR

5.1.Devir ücreti 100.000 TL olup, 20.000 TL işbu sözleşme tarihinde, 80.000 TL devir tarihi olan 15.08.2020 tarihine kadar ödenecektir. Devralan bu maddede yazılı ücreti ödemedikçe, devreden devir işlemini yapmak zorunda değildir.

5.2.Devir işlemine ait doğmuş ve doğabilecek tüm masraflar devralana aittir.

6.CAYMA HAKKI ve CEZAİ ŞART

6.1.İşbu sözleşme imzalandığı an yürürlüğe girecektir. ….., işbu sözleşmeden cayması halinde 20.000 TL olarak ödediği peşinatın 10.000 TL’sini cayma bedeli olarak ödemeyi kabul eder. Geri kalan 10.000 TL ise ……..’e iade edilecektir.

6.2. İşbu sözleşme imzalandığı an yürürlüğe girecektir. İşbu sözleşmeden …..’in cayması halinde ….. 20.000 TL peşinatı iade edecek, ayrıca …..’e 10.000 TL cayma bedeli ödeyecektir.

7.UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜ

7.1. Bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümünde münhasıran Mersin Mahkemeleri ve Mersin İcra Daireleri yetkilidir.

7.2. Bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümünde öncelikle işbu sözleşme hükümleri uygulanacaktır. Eksik kalan hususlarda TÜRK Hukukunda bulunan TÜRK BORÇLAR KANUNU VE TÜRK TİCARET KANUNU hükümleri uygulanacaktır.7.3. Bir uyuşmazlığın devam ettiği süre boyunca, Taraflar bu sözleşmeden doğan tüm yükümlülüklerini, söz konusu anlaşmazlığın çözümü ile ilgili bir önyargı oluşturmadan, gereği gibi yerine getirmekle yükümlüdür.

8.VERGİ, RESİM VE HARÇLAR

8.1. 15.08.2020 tarihinden önce doğan veyahut muaccel olan tüm vergi, ceza borçları, resim ve harçlar devredene aittir. Bunlar ile ilgili yapılan mahkeme masraf ve giderleri, vekalet ücreti de devredene aittir.

8.2. 15.08.2020 tarihinden sonra doğan veyahut muaccel olan tüm vergi, ceza, borçları, resim ve harçlar devralana aittir. Bunlar ile ilgili yapılan mahkeme masraf ve giderleri, vekalet ücreti de devralana aittir.

9.TEBLİGAT ADRESLERİ

9.1. Devreden ve devralan ile yapacağı her türlü yazışmada aşağıda belirtilen tebligat adresleri esas alınacaktır.Devreden adresi :Devralan adresi :

9.2. Taraflar adres değişikliklerini derhal ve yazılı olarak birbirlerine bildireceklerdir.Yazılı bir bildirim yapılmadığı sürece, bu Sözleşme’de yer alan adreslere yapılan tebligatlar geçerli ve ilgili tarafı bağlayıcı sayılacaktır.

10.SÖZLEŞMENİN FESHİ

10.1. Devralan 15.08.2020 tarihinde 5.1. maddede yer alan ödemeyi tamamlamaz ise, devreden işbu sözleşmeyi tazminatsız olarak haklı nedenle fesih edebilecektir. Bu durumda 6.1. Madde yürürlüğe girecek ve uygulanacaktır.

11.DİĞER HUSUSLAR

11.1. İş bu sözleşme tarafların iradesine uygun olarak 10 ana madde olarak tanzim edilmiş olup, iki nüshadan ibarettir.

DEVREDEN                   DEVRALAN

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara