Eğitim Hizmetleri Sözleşmesi

Eğitim, bireylerin kişisel ve mesleki gelişimini sağlamada kritik bir rol oynar. Eğitim hizmetleri sözleşmesi, eğitim sağlayıcılar ve öğrenciler arasında karşılıklı anlayışı ve netliği temin etmek amacıyla hazırlanan hayati bir belgedir. Bu sözleşme, eğitim kurumlarının öğrencilere sunulan hizmetlerin yanı sıra öğrencilerin taahhütlerini ve haklarını açıklar.

Eğitim Hizmetleri Sözleşmesi  Nasıl Hazırlanır?

İşte etkili bir eğitim hizmetleri sözleşmesinin temel bileşenleri şu şekilde olur:

-Sözleşmenin başında, eğitim sağlayıcı ve öğrenci veya veli (eğer öğrenci çocuksa) tarafları açıkça tanımlanmalıdır. İletişim bilgileri, tarafların kimlikleri ve yetkileri net bir şekilde belirtilmelidir.

– Sözleşme içinde sunulan eğitim hizmetlerinin türü, süresi, eğitim programı ve diğer ilgili ayrıntılar açıkça belirtilmelidir. Bu, öğrencinin ne tür bir eğitim alacağını ve eğitim sürecinin nasıl işleyeceğini anlamasını sağlar.

– Eğitim ücreti, ödeme dönemleri, ek maliyetler ve ödeme politikaları net bir şekilde yazılmalıdır. Bu, öğrencinin eğitim maliyetini ve ödeme zamanlamasını önceden bilmesini sağlar.

– Sözleşme içinde öğrencinin devam zorunluluğu, derse katılma şartları ve devamsızlık politikaları belirtilmelidir. Öğrencinin katılım ve devam sorumlulukları net bir şekilde ifade edilmelidir.

– Öğrencinin ve eğitim sağlayıcının hakları ve sorumlulukları açıkça tanımlanmalıdır. Bu, her iki tarafın ne tür beklentiler içinde olduğunu anlamalarını kolaylaştırır.

– Eğitim hizmetlerinin iptal edilmesi veya öğrencinin kaydını geri çekmesi durumunda ne tür koşulların geçerli olacağı ve iade politikaları belirtilmelidir.

-Öğrenci bilgilerinin gizliliği ve güvenliği ile ilgili kurallar ve politikalar bu sözleşmeye dahil edilmelidir.

– Son olarak, eğitim hizmetleri sözleşmesi taraflarca imzalanmalı ve tarihlenmelidir. Bu, sözleşmenin her iki tarafça kabul edildiğini ve yürürlükte olduğunu gösterir.

Eğitim hizmetleri sözleşmesi, öğrencilerin ve eğitim sağlayıcılarının karşılıklı olarak haklarını ve sorumluluklarını korumak için gereklidir. Bu belge, eğitim sürecini düzgün ve sorunsuz bir şekilde yönlendirmenin temel taşlarından biridir. Eğitim hizmet sözleşmesi gibi sözleşme örnekleri için mersin avukat olarak web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

EĞİTİM HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

Madde 1- Taraflar

Bu sözleşme; bir tarafta ….. Kurumu (…..) ….. İl Şube Müdürlüğü ile diğer tarafta ….. Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi İktisat İşletmesi arasında Hasta ve Yaşlı Refakatçisi mesleğinde açılacak % 21 İstihdam Taahhütlü kursun uygulanması konusunda aşağıdaki yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir. 

Madde 2- Tanımlar

Bu sözleşmede, bundan böyle ….. Kurumu (…..) ….. İl Şube Müdürlüğü “İLDARE”, ….. Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi İktisat İşletmesi “YÜKLENİCİ”, eğitime katılacak açık işsizler “KURSİYER”, Hasta ve Yaşlı Refakatçisi mesleğinde kursiyerlere verilecek hizmetler ise “EĞİTİM” olarak anılacaktır. 

Madde 3- İdareye İlişkin Bilgiler

İdarenin; 

a) Adı : ….. Kurumu ….. İl Müdürlüğü. 

b) İdarenin tebligata esas adresi : ….. 

c) Telefon numarası : ….. 

d) Faks numarası : ….. 

e) E-mail adresi (varsa) : www.xxxxx.gov.tr. 

Madde 4- Yüklenici’ye İlişkin Bilgiler

Yüklenicinin; 

a) Adı Soyadı Ticaret Ünvanı : ….. 

b) T.C. Kimlik No : ….. 

c) Vergi Kimlik No : ….. 

d) Telefon numarası : ….. 

e) Bildirime esas faks no : ….. 

f) Yüklenicinin tebligata 

esas adresi : ….. 

g) Telefon numarası : ….. 

h) Bildirime esas faks nosu : ….. 

ı) E-mail adresi (varsa) : www.xxxxx……edu.tr.

Madde 5- Adres Değişiklikleri ve Tebligat

1- Taraflar 3. ve 4.maddelerde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Taraflar adres değişikliklerini 7 işgünü içinde yazılı şekilde iadeli taahhütlü/elden birbirlerine tebliğ etmedikleri takdirde, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır. 

2- Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak şartıyla, posta kuryesi, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da birbirlerine bildirimde bulunabilirler. 

Madde 6- Sözleşmenin Ekleri

1- Hizmet alım dokümanı bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup, İdareyi ve Yüklenici’yi bağlar. 

2- Hizmet alımına ilişkin belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir. 

a) Eğitim Hizmetleri Özel Şartnamesi, 

b) Kalite Bazlı Değerlendirme Rehberi, 

c) Eğitim Zaman Çizelgesi, 

d) Eğitici Belgesi, 

e) Üniversite Onaylı Eğitim Programı. 

Madde 7- İşin Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı

Bu sözleşme konusu kursa toplam … kursiyer katılacaktır. Yüklenici tarafından kursa katılan kursiyerlere, Hasta ve Yaşlı Refakatçisi mesleğinde teorik ve/veya pratik eğitim verilecektir. 

Madde 8- Hizmetlerde İş Tanımı

1- Yüklenici tarafından, teorik eğitim bölümünde kursiyerlere, meslekle ilgili temel bilgilerin kazandırılması sağlanacaktır. Bu eğitim 2 eğitici/öğretici nezaretinde uygulanacaktır. 

2- Yüklenici tarafından, pratik eğitim bölümünde kursiyerlere, teorik eğitim bölümünde verilen bilgilerin fiilen çalışılmak suretiyle işte uygulanması gösterilecek, kursiyerlere mesleki beceri kazandırılarak iş hayatına ve teknolojiye uyumları sağlanacaktır. Bu işler öğretici nezaretinde uygulanacaktır. 

3- Bu çerçevede düzenlenen kurslarda teorik ve pratik bölümler ayrı ayrı verilebileceği gibi, birlikte de verilebilir. 

Madde 9- Sözleşmenin Bedeli, Türü ve Süresi

1- Bu sözleşme konusu eğitim işinin toplam bedeli …..-TL (…..)’dir. Bu bedel, yüklenicinin bu sözleşmeden doğan bütün yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmesi şartıyla 10.maddede/maddelerde belirtilen usul ve esaslara göre İdare tarafından yükleniciye ödenecektir. 

2- Bu sözleşme konusu eğitim programının toplam uygulama süresi 3,5 ay, 70 gün ve 360 saat’tir. Eğitim, .. / .. / …. tarihinde başlayıp, .. / .. / …. tarihinde sona erecektir. 

Kurs Mülakat Tarihi: .. / .. / …. 

Madde 10- Ödeme Yeri ve Şartları

1- Hakedişler, takvim ayı baz alınarak düzenlenecektir. Hakediş belgeleri İl Şube Müdürlüğüne intikal ettirildikten sonra incelemeye müteakip banka/PTT aracılığı ile yükleniciye ödenecektir. 

2- Hizmet satın alınarak düzenlenen istihdanm garantili kurslarda; aylık hakedişlere göre yükleniciye ödenmesi gereken tutarın % 20’si bloke edilerek ödenecektir. Hakedişler, kursun uygulandığı takvim ayı içerisinde kursiyerlerce alınan toplam kurs ders saati ile kursiyer başı ders saat maliyetinin çarpılması ile bulunacaktır. Bulunan meblağ, Sosyal Güvenlik Kurumu Harcama Belgeleri Yönetmeliği’nde belirtilen belgeler karşılığında ödenecektir. 

3- Yükleniciye yapılan ödemelerde fiili kursiyer sayısı esas alınır. Fiili kursiyer sayısının hesaplanmasında yüklenici tarafından sisteme girilen ve idare tarafından kontrolü yapılan kursiyer devam durumları esas alınır. Kursiyerlerin devam durumlarının sisteme girilmemesi durumunda sisteme girilmeyen süreye ilişkin ödeme yapılmaz. Ayrıca, kursiyer devam durumlarının sisteme girilmemesi veya geç girilmesi nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kesilecek olan idari para cezaları yükleniciden tahsil edilecek var ise alacaklarından mahsup edilecektir. 

4- Düzenlenen kursa ait son hakediş ödemesi, kursiyerler için hazırlanan MEB onaylı kurs bitirme belgelerinin İl/Şube Müdürlüğüne teslim edilmesinden sonra yapılır. 

5- Bireysel katılımcılar için yapılacak ödemlerde fiili devam durumu esas alınır. 

6- Kursiyerlerin herhangi bir nedenle kursa katılmadıkları gün için kursiyere ve yükleniciye her hangi bir ödeme yapılmaz. 

7- Hazırlanmış hakedişlere göre yüklenicilere ödenmesi gereken tutarın % 20’si bloke edilecek, geri kalanı ödenecektir. Hakedişler, kursun uygulandığı takvim ayı içerinde kursiyerlerce alınan toplam kurs ders saati ile kursiyer başı ders saat maliyetinin çarpılması ile bulunacaktır. Bulunan meblağ, Sosyal Güvenlik Kurumu Harcama Belgeleri Yönetmeliği’nde belirtilen belgeler karşılığında ödenecektir. 

8- Sınav Kurulları/Muayene ve Kabul Komisyonları tarafından verilecek raporların, kurum ve/veya denetim kurulu tarafından hazırlanacak denetim raporlarının olumsuz olması ya da yüklenicilerin kusurlarından dolayı kursların iptal edilmesi durumlarında bloke edilmiş olan tutar ödenmeyecektir. Ayrıca, denetim Kurulu ve/veya İl/Şube Müdürlüğünce kursun iptalini gerektiren nedenlerin dışında herhangi bir olumsuzluğun tespit edilmesi halinde de bloke tutarı ödenmeyecektir. 

9- Yüklenici tarafından istihdam yükümlülüğünün kısmen veya tamamen yerine getirilmemesi durumunda, bloke edilmiş olan % 20 tutarındaki sözleşme bedeli İdare tarafından Yükleniciye ödenmeyecektir. 

10- İstihdam yükümlülüğünü tamamen yerine getirmeyen yüklenicilerden, kursiyer zaruri giderleri ile kursiyer sigorta prim giderleri dışında ilgili kurs için yapılan tüm giderler geri alınır veya varsa bunların alacaklarından mahsup edilir. 

11- İstihdam yükümlülüğünün kısmen yerine getirilmemesi halinde ise istihdam edilmeyen her bir kursiyer için, kursiyer zaruri gideri ve kursiyer sigorta prim gideri dışında toplam kurs giderinin mezun kursiyer sayısına bölünmesi ile bulunan kişi başı ortalama maliyet yüklenicilerden geri alınır veya varsa bunların alacaklarından mahsup edilir. 

12- Kurslar tamamlandıktan sonra istihdam yükümlülüğünün yerine getirilmiş olması; sınav tarihinden itibaren yükleniciler tarafından kursiyerlerin 3 aydan az olmamak üzere kurs süresi kadar istihdam edildiğine dair hizmet döküm belgesi, işe giriş bildirgesi, imzalı ücret bordrosu ve/veya banka şubesinden alınan ödeme dekontu/ekstresi ile ücret bordrosunu İl/Şube Müdürlüklerine altı ay içinde ibraz edip/etmemesine göre değerlendirilerek belirlenecektir. Bloke tutar bu değerlendirmeye göre ödenecek veya ödenmeyecektir. 

13- Bireysel göndermelerde istihdam taahhüdünün/yükümlülüğünün bulunduğu durumlarda istihdam yükümlülüğü, her bir yükleniciye imzalanan sözleşmenin bitiş tarihine kadar gönderilen toplam kursiyer sayısı üzerinden hesaplanır. Ancak, sözleşme süresi 6 ayı geçen hizmet alımlarında 6.ayın sonunda mezun kursiyerlerin istihdam durumları İl/Şube Müdürlükleri tarafından değerlendirilir. Hizmet sağlayıcının belirtilen izleme dönemine ilişkin istihdam yükümlülüğünü yerine getirmiş olması ve bunu belgelendirmesi koşuluyla o döneme ait bloke edilmiş miktarlar ödenecektir. 

14- Yüklenici, yapılan işe ilişkin hakediş ve alacaklarını İdarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez. Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve İdare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur. 

Madde 11- Avans

Bu sözleşme konusu eğitim programının uygulanması için, İdare tarafından Yükleniciye avans verilmeyecektir. Sözleşme konusu işin yürütülmesi için Yüklenici tarafından, İdareden avans talep edilemez. 

Madde 12- Fiyat Farkı

1- Bu sözleşme konusu eğitim programının uygulanma süresi içinde Yüklenici tarafından yapılması gereken bütün işler için İdare tarafından Yükleniciye fiyat farkı ödenmeyecektir. 

2- Yüklenici; gerek sözleşme süresi, gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmeden doğan bütün yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmesine kadar vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artış olması veya yeni mali yükümlülüklerin doğması gibi nedenlerle İdareden fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz. 

Madde 13- Sözleşme Bedeline Dahil Olan Giderler

Bu sözleşmeden doğan taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin vergi, resim ve harç giderleri sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuat gereğince hesaplanacak katma değer vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp, bu vergi tutarı İdare tarafından Yükleniciye ödenecektir. 

Madde 14- Kesin Teminat

Bu sözleşme konusu iş için İdare tarafından Yüklenici’den kesin teminat alınmayacaktır. 

Madde 15- Vergi, Resim, Harçlar ve Diğer Giderler

Bu sözleşmenin düzenlenmesinden doğabilecek, ilgili mevzuat gereğince hesaplanacak katma değer vergisi hariç, her türlü vergi, resim, harçlar ve ilgili diğer giderler Yüklenici tarafından ödenecektir. 

Madde 16- İşin Yapılma Yeri

Bu sözleşme konusu eğitim programının teorik eğitim bölümü ile pratik eğitim bölümü, Yükleniciye ait ….. Üniversitesi ….. adresinde yapılacaktır. 

Madde 17- İşi Teslim Etme ve Teslim Alma Şekil ve Şartları

Eğitimin, bu sözleşmenin 9.maddesinde belirtilen tarihte tamamlanmasını müteakip, bu sözleşmenin 22.maddesine göre yapılacak sınav sonucunda, sınav sonuç belgeleriyle birlikte iş, Yüklenici tarafından İdareye teslim edilecektir. İdare ise, sınav sonuç belgeleri ile bu sözleşmenin 21.maddesine göre yapılan denetime ilişkin raporların olumlu olması halinde işi teslim alacak, aksi takdirde teslim almayacaktır. 

Madde 18- Danışman Çalıştırılması

Yüklenici tarafından, kursiyerlerin seçimi; kursiyerlere iş arama, işe yönlendirme, özgeçmiş hazırlama, mülakat teknikleri vb. konularda yardımcı olmak üzere Yüklenici tarafından asgari lisans düzeyinde eğitim almış en az bir danışman istihdam edilir. Devam etmekte olan diğer kurslarla birlikte aynı danışman tarafından eğitimlerin başlama ve bitiş tarihleri arasında hizmet verilen kursiyer sayısı ….. geçemez. 

Madde 19- Sözleşmeden Doğan Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmemesi

Bu sözleşme konusu eğitim işinin, 18.maddede belirtilen mücbir sebepler dışında 8.maddede belirtilen tarihte başlamaması, Yüklenici tarafından bitirilip teslim edilmemesi halinde Yüklenici ile iki yıl süre ile herhangi bir kapsamda kurs/proje düzenlenmeyecektir. 

Madde 20- Mücbir Sebepler ve Süre Uzatımı Verilebilme Şartları

Yüklenici tarafından, bu sözleşmenin konusu işin yürütülmesini engelleyen mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 20 (yirmi) gün içinde, İdareye yazılı olarak bildirimde bulunulması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi şartıyla doğal afet, kanuni grev, genel salgın hastalık, yangın, kısmi veya genel seferberlik ilanı mücbir sebep olarak kabul edilecektir. Yüklenicinin, işi tamamlamak şartıyla gerekçeli ve yazılı olarak süre uzatımı talebinde bulunması halinde, İdare tarafından işin tamamlanması için, Yükleniciye süre uzatımı verilebilecektir. 

Madde 21- Denetim

Bu sözleşme konusu eğitim hizmetlerinin amacına uygun olarak yürütülüp yürütülmediği ve benzeri her türlü konular Denetim Kurulu tarafından denetlenecektir. İl/Şube Müdürlüğünce de kursun yürütülmesi ile ilgili olarak tespitler yapılacaktır. 

Madde 22- Sınav ve Sınav Kurulu

1- Kursiyerlerin eğitim sonucundaki başarı durumları, eğitimin özelliklerine göre yapılacak yazılı ve/veya uygulamalı sınavlarla belirlenecektir. 

2- Sınavların, Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatına göre yapılması esastır. Sınavı yapacak kurullar İl Müdürlüğü, Milli Eğitim İl Müdürlüğü ve Yüklenici temsilcilerinden oluşturulacaktır. 

3- Geçerli mazereti olmadan sınavlara katılmayan kursiyerler başarısız sayılacaktır. Sınavlara geçerli mazereti nedeniyle katılamayan kursiyerlerden, mazeretleri İl Müdürlüklerince kabul edilenler, mazeret sınavına alınacaklardır. 

4- Sınavlar, kursların belirlenen tarihlerde tamamlanmasını müteakip yapılacaktır. Sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından değerlendirilecek ve her kursiyerin aldığı puan ayrı ayrı belirtilmek suretiyle liste halinde ilan edilecektir. 

5- Sınav sonuçlarına itiraz edecek kursiyerler, itiraz dilekçelerini, sınav kurullarına iletilmek üzere beş gün içinde İl/Şube Müdürlüklerine vereceklerdir. İtirazlar, sınav kurulları tarafından en geç 5 gün içinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. 

6- Özel kanunlar, uluslararası sözleşme/anlaşmalar ile izin verilen kurum/kuruluşlar ve üniversiteler kurs programlarına ilişkin sınav işlemlerini kendi mevzuatları uyarınca yaparlar. 

Madde 23- İstihdam Yükümlülüğü

1- Kursiyerlerin en az % 21’inin, sınavı takip eden tarihten itibaren üç ay içerisinde 3 aydan az olmamak üzere kurs süresi kadar ….. istihdamda kalması zorunludur. İstihdam yükümlülüğü ifadesinden, kursa başlayan kursiyerlerin, eğitim aldıkları mesleklerde tam zamanlı işe yerleştirilmeleri anlaşılacaktır. Part-time, periyodik çalışma, yevmiyeli eleman, ekstra eleman gibi kısmi zamanlı çalıştırmalar istihdam olarak kabul edilmeyecektir. 

2- İstihdam yükümlülüğünün yerine getirilmesine ilişkin olarak yüklenici, kursiyerlerin 3 aydan az olmamak üzere kurs süresi kadar istihdam edildiklerine dair hizmet döküm belgesi ile ücret bordrosunu İdareye ibraz etmek zorundadır. 

3- İstihdam yükümlülüğünün yerine getirilmesinde; eğitimin başladığı tarihten itibaren geriye dönük olarak 1 yıl içerisinde, Yüklenici ya da Yüklenicilerden birinin çalışanı olanlar bu işyerlerinden herhangi birinde işe yerleştirilmeleri durumunda ve/veya kursun başlama tarihinden önceki 1 yıl içerisinde çalışmış oldukları işyerinde işe yerleştirilenler istihdam yükümlülüğünün yerine getirilmesinin hesaplanmasında dikkate alınmazlar. 

4- İstihdam edilenlerin ayrılması durumunda, istihdam yükümlülüğü belirlenen asgari süreler içerisinde mezun kursiyerler arasından, yeterli olmaması halinde diğer kursiyerler arasından, yeterli olmaması halinde aynı/yakın alanlarda eğitim almış kişiler öncelikli olmak üzere Kuruma kayıtlı işsizler arasından tamamlanır. Bu durumda İdare tarafından gönderilen kursiyerler arasından istihdamın gerçekleştirilmesi zorunludur. 

5- Bireysel göndermede istihdam taahhüdünün/yükümlülüğünün bulunduğu durumlarda istihdam yükümlülüğü, her bir yükleniciyle imzalanan sözleşmenin bitiş tarihine kadar gönderilen toplam kursiyer sayısı üzerinden hesaplanır. 

Madde 24- Kursiyerlerin Sigorta İşlemleri

1- Kursiyerlerin eğitim programının süresi ile sınırlı kalmak üzere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5.maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında sigorta primleri Kurum tarafından ödenir. 

2- Yüklenici ve/veya kursiyerlerin teorik/pratik eğitim için bulundukları işyerinin işverenleri tarafından 28 Ağustos 2008 tarihli 26981 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 38.maddesine göre kursiyerlerin eğitim aldıkları sırada iş kazası olması ve kursiyer yada kursiyerlerin iş kazasına maruz kalmaları durumunda kaza, kazanın olduğu yerdeki yetkili kolluk kuvvetlerine derhal, Sosyal Güvenlik Kurumuna ise en geç kazadan sonraki üç işgünü içinde bildirilecektir. 

3- Yüklenici, kursla ilişiği kesilen kursiyerleri -SGK’ya sigortalı çıkış işlemlerinin bildirilmesi için- ilişik kesilme tarihinden itibaren en geç 3 gün içinde yazılı olarak ilgili İl/Şube Müdürlüğüne bildirmekle ve ayrıca kurs süresinin 1/10’u süresi içerisinde yeni kursiyerlerin kursa alınması halinde ise kursa katılacak kursiyeri –SGK’ya sigorta bildirimi yapılmak üzere– bir gün önceden yazılı olarak kursun yürütümünü yapan İl/Şube Müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür. Bu çerçevede Yüklenicinin bu yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı SGK tarafından İdareye uygulanacak idari para cezaları Yükleniciden tahsil edilecektir. 

Madde 25- Yüklenicinin Sözleşme Konusu İş ile İlgili Çalıştıracağı Personele İlişkin Sorumlulukları

1- Eğiticilerin/öğretici ve danışmanların istihdam edilmelerine ilişkin tüm yasal yükümlülükler Yüklenici tarafından yerine getirilir. 

2- Yüklenici, sözleşme konusu iş ile ilgili olarak çalıştıracağı personele (eğiticiler/öğreticiler/danışman) ilişkin sorumluluklarına tam olarak uymakla yükümlüdür. 

3- Yüklenici tarafından, eğitim programının teorik ve pratik eğitim bölümlerinde görevlendirilen eğiticiler/öğreticiler, aynı gün ve saatte bir başka eğitim programının teorik ve pratik eğitim bölümlerinde görevlendirilmeyecektir. 

4- Eğitim programının teorik ve pratik eğitim bölümlerinde görevlendirilen eğiticiler/öğreticiler/danışmanlar, Kurumun onayı alınmadan yüklenici tarafından değiştirilemeyecektir. 

5- Görevlendirilen eğitici/öğretici/danışmanların değiştirilmesi durumunda en az aynı niteliğe sahip başka bir eğitici/öğretici/danışmanların görevlendirilmesi –varsa– özel kanunları çerçevesindeki onay süreci sonrası İl/Şube Müdürlüğünün onayına tabidir. 

6- Ancak, Yüklenici, bu eğitici/öğretici/danışman değişikliği yapılmadan önce durumu İl/Şube Müdürlüklerine bildirecektir. İlgili İl/Şube Müdürlüklerince, yeni eğiticilerin/öğretici/danışmanların uygunluğu onaylandıktan sonra değişiklik yapılabilecektir. 

Madde 26- Kursiyerlere Zaruri Gider Ödenmesi

Bu sözleşme konusu eğitim programına katılan kursiyerlere, katıldıkları her fiili eğitim günü için Kurum tarafından, kursiyer zaruri gideri ödenecektir. Her fiili kurs günü için kursiyerlere yapılacak ödemeler, İl/Şube Müdürlükleri tarafından banka/PTT aracılığı ile kursiyerlerin kendi adlarına açılacak hesaba her ay sonunda ödenecektir. Ancak ikinci kez kursa katılanlara kursiyer zaruri giderinin yarısı ödenir. Üçüncü kez kursa katılanlara ise kursiyer zaruri gideri ödenmez. Yüklenici bu giderler ile kursiyer sigorta prim giderlerine ilişkin olarak herhangi bir hak talebinde bulunamaz. 

Madde 27- Kursiyerlere Belge Verilmesi

1- Bu sözleşmenin 22.maddesine göre yapılan sınavda başarılı olan kursiyerlere, Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatına göre İdare, il Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yüklenici ile birlikte düzenlenip imzalanan “Kurs Bitirme Belgesi” verilecektir. 

2- Özel kanunlar, uluslararası sözleşme/anlaşmalar ile izin verilen kurum/kuruluşlardan ve üniversitelerden hizmet satın alınarak gerçekleştirilen kurslara ilişkin belgeler kendi mevzuatları çerçevesinde düzenlenir. 

Madde 28- İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması

Eğitim mekanlarının (dershane, atölye, laboratuar, işyeri, mesleki rehabilitasyon merkezi vb.), eğitim mekanlarına ait elektrik, su, ısıma, aydınlatma, iletişim tesisatlarının, eğitim araç-gereçlerinin, eğitim sarf malzemelerinin korunması ve sigortalanması yükleniciye aittir. 

Madde 29- Eğitim Hizmetlerine Dair Hükümler

1- Yüklenici tarafından, bu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere uyulmasının yanı sıra eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıda belirtilen hükümlere de riayet edilecektir. 

2- Eğitim verilen mekanlarda (dershane, atölye, laboratuar, işyeri, mesleki rehabilitasyon merkezi vb.) eğitime katılan kursiyer sayısı bir grup için 25 kişiden fazla olmayacaktır. Yüklenici tarafından, eğitim verilecek mekanların fiziki yönden yeterli düzeyde olmaları, yeterli demirbaş eşyalarla, eğitim araç-gereçleriyle ve eğitim sarf malzemeleriyle donanımları sağlanacaktır. 

3- Eğitimin uygulandığı eğitim mekanlarında iş kazalarının, meslek hastalıklarının ve bulaşıcı hastalıkların önlenmesi için yüklenici kuruluş tarafından gerekli bütün tedbirler alınacaktır. 

4- Bu sözleşmenin konusu eğitim programı, teorik ve pratik programlardan oluşan kurs süresi günlük en az 5, en fazla 8 saat olmak üzere, haftalık 40 saat, toplam 6 aydan fazla olmayacaktır. Kurs, program ve projelerin süresi; haftalık en fazla 6 gün olabilecek ve hiçbir şekilde kurs ders bitiş saati 23.00’yi geçemeyecektir. Saatten anlaşılması gereken MEB tarafından belirlenmiş olan ders saat süresidir. Milli ve dini bayram günleri toplam kurs sürelerine dahil edilmeyecektir. 

5- Kursiyerlerin mesleğe ilişkin eğitimleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü/üniversiteler ya da özel kanunla belirlenmiş kurum/kuruluş tarafından onaylanan eğitim programlarına göre yürütülecektir. 

6- Eğitim programının toplam süresinde artış yapılmaması ve Kurumun onaylaması şartıyla, eğitim programının uygulama günlerinde ve günlük uygulama saatlerinde değişiklik yapılabilecektir. 

7- Kursiyerler; “Kuruma kayıtlı işsiz olmak”, “15 yaşını bitirmiş olmak”, “en az ilköğretim okulunu bitirmiş olmak”, “yetiştirilecekleri meslek için işverenlerce belirlenen ve idare tarafından kabul edilmiş olan özel şartlara sahip olmak”, “açık öğretim ve yüksek öğretimdeki ikinci eğitim hariç olmak üzere öğrenci olmamak” gibi genel şartları taşıyan açık işsizler ….. grubuna dahil işsizler arasından tarafsızlık ve fırsat eşitliği ilkesine riayet edilerek asıl ve yedek olarak Kurum veya Kurum ile Yüklenici arasından belirlenecektir. 

8- …. – …. eğitim/öğretim yılı ile daha önceki dönemlerde ilkokulu bitirmiş olanlar, kursiyer olarak seçilebilecektir. Ancak, okuma yazmayı gerektirmeyen, el becerilerine dayalı mesleklerde açılacak kurslara, yeterli sayıda kursiyer bulunamadığı takdirde, katılması gereken toplam kursiyer sayısının % 50’sini aşmamak şartıyla okur-yazar olanlar da kursiyer olarak katılabilecektir. 

9- İkinci öğretime devam eden kişiler, ikinci öğretim saatlerinin, kurs süresince eğitime katılmalarına, kurs sonunda da istihdam edilmelerine engel teşkil etmediği hususunda Kurum İl Müdürlüğünün uygun değerlendirmesi halinde kursiyer olabileceklerdir. 

10- Kursiyer seçimi işlemi tamamlandıktan sonra tespit edilen “asil kursiyer listesi” ile “yedek kursiyer listesi” Kurum tarafından uygun vasıtalarla ilan edilecektir. Asil kursiyer listesinde bulunan kursiyerlerden eğitim programına katılmayanların veya eğitim programından ayrılanların yerine, eğitim programının toplam süresinin 1/10’una tekabül eden süre içinde yedek kursiyer listesinden sıraya göre yeni kursiyer alınabilecektir. 

11- Eğitim programlarından keyfi olarak ayrılmaların önlenmesi için, eğitim programına katılan kursiyerlerden imzalı taahhütname alınarak Kuruma verilecektir. kursiyerlerin 18 yaşından küçük olmaları halinde, taahhütname velisinden alınacaktır. 

12- Eğitim programının uygulanması süresi içinde kullanılmak üzere, kurs başlamadan önce Kurum tarafından mühürlü “Kursiyer Devam Çizelgesi” düzenlenecek, eğitim günlerinde bu çizelgelerin giriş-çıkış sütunları kursiyerler tarafından, kontrol sütunu ise eğitciler/öğreticiler tarafından imzalanacaktır. Eğitim programından ayrılan ve ilişiği kesilen kursiyerlerin devam çizelgeleri, bu işlemlerden sonra, diğer kursiyerlerin devam çizelgeleri ise her ayın sonunda yüklenici tarafından Kuruma verilecektir. Ayrıca, kursun başlangıcından bitişine kadar olan süre içerisinde kursiyerlerin devam durumları haftalık olarak yüklenici tarafından İŞKUR internet sayfası üzerinden sisteme girilir. Haftalık devam durumlarının sisteme girilmesi en geç Cumartesi akşamı 23.59’a kadar gerçekleştirilir. 

13- Kursiyerlerin eğitim programına tam olarak devam etmeleri zorunlu olup, kursiyerlerin devam durumlarından bizzat yüklenici sorumludur. 

14- Kabul edilebilir mazereti olan kursiyerlere eğiticiler/öğreticiler tarafından yazılı olarak mazeret izni verilebilecektir. Ayrıca hastalanan kursiyerlere, doktor raporu ile en fazla 5 güne kadar sağlık izni verilecektir. Kursiyerlerin kullanabileceği mazeret izinleri toplamı, eğitim programının toplam süresinin 1/10’undan fazla olamayacaktır. Bu süreden fazla izin kullanan kursiyerlerin, eğitim programlarından ilişkileri kesilecektir. 

15- Eğitim programının devamı sırasında ilgi ve yetenekleri, eğitimi takibe elverişli olmadıkları belirlenen kursiyerler ile disiplin kurallarına uymayan kursiyerlerin, eğitim programından ilişikleri kesilecektir. 

16- Kursiyerlerin eğitim programlarından ilişkilerinin kesilmesi işlemleri, eğitici/öğretici/yüklenicilerin teklifi üzerine kurum tarafından yapılacaktır. 

17- Devam etmekte olan eğitim programlarına, yedek listeden alınan kursiyerler, eğitim programının kalan süresinin en fazla 1/10’u kadar mazeret izni kullanabilecektir. 

18- Eğitim programına katılacak kursiyerler, yüklenicinin veya başka bir kuruluşun işçisi olmayacak, Kurumun aynı meslekte daha önce açmış olduğu kurslara hiç katılmamış veya farklı meslekte en az 24 ay önceden katılmış olacaklardır. Eğitimin başladığı tarihten itibaren geriye doğru, en az bir yıl öncesine kadar sözleşme imzalanan yüklenicide çalışmış kişiler, yüklenici tarafından işyerlerinde düzenlenen kurslara katılamazlar. İşyerlerinde yapılan kurslara; yüklenicinin işçileri, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek ve yeni teknolojilere uyum sağlamak amacıyla katılabilir. Bu kursiyerler için Kurumca herhangi bir ödeme yapılmaz. 

19- Yüklenici tarafından, eğitime katılan kursiyerlerden, hiçbir ad altında hiçbir şekilde ücret alınmayacak, kırtasiye, araç-gereç ve özel kıyafet istenilmeyecek ve aldırılmayacaktır. 

20- Yüklenici tarafından; iş kazalarının, meslek hastalıklarının ve bulaşıcı hastalıkların önlenmesi için tedbir alınmayan eğitim mekanlarında, teorik ve pratik eğitim yaptırılmayacaktır. Gerekli önlemlerin alınmaması sonucu oluşacak bedensel ve ruhsal zararlardan Kurum sorumlu olmayacaktır. 

21- Yüklenici adına her türlü işlemin yapılmasında aşağıda adı, unvanı ve imzası bulunan ….. yetkilidir. 

22- Yürütülen tüm faaliyetlerde özürlülerin ilgili mevzuat kapsamında ulaşabilirliğinin sağlanması konusunda gerekli özen ve hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda hizmet alımlarında yükleniciler bu özen ve hassasiyetin gösterilmesinden birinci derecede yükümlüdürler. 

Madde 30- Tanınırlık

1- İşgücü eğitim kursları çerçevesinde yürütülen tüm faaliyetlerde Kurumun tanınırlığına ilişkin önlemleri almak ve bu çerçevedeki iş/işlemleri yürütmek yüklenicinin görevidir. 

2- Tanınırlıkla ilgili olarak yüklenici tarafından; 

a) Kursun uygulandığı sınıf, salon, atölye, işyeri vb. kapalı alanların girişlerine A4 kağıdı ebadından küçük olmamak üzere İŞKUR logosunun bulunduğu “BU …..’DE Hasta ve Yaşlı Refakatçisi MESLEĞİNDE DÜZENLENEN EĞİTİM TÜRKİYE İŞ KURUMU TARAFINDAN FİNANSE EDİLMEKTEDİR” ibaresinin yer aldığı levha, 

b) Kursun düzenlendiği bina girişine A4 ebadından küçük olmamak üzere İŞKUR logosunun bulunduğu “BU BİNADA/KURUMDA TÜRKİYE İŞ KURUMU TARAFINDAN FİNANSE EDİLEN EĞİTİMLER DÜZENLENMEKTEDİR” ibaresinin yer aldığı levha veya kursun düzenlendiği binanın ana caddeye bakan cephesinde İŞKUR logosunun bulunduğu 50×100 cm. ebadından küçük olmamak üzere “BU BİNADA/KURUMDA TÜRKİYE İŞ KURUMU TARAFINDAN FİNANSE EDİLEN EĞİTİMLER DÜZENLENMEKTEDİR” ibaresinin yer aldığı afis asılır. 

c) Levha (lar) ve afiş (ler) de yer alan logo ve ibareler levha ve afiş (lerin) büyüklüğüyle orantılı olarak görülür ve anlaşılır şekilde yazılır. 

d) Bu hususlara ilave olarak programa ilişkin her hangi bir şekilde yazılı, görsel, işitsel, sanal vb. yollarla haber, bildiri, duyuru, çağı vb. yapılması durumunda finansmanın Türkiye İş Kurumu tarafından sağlandığı hususu görülür ve anlaşılabilir şekilde belirtilir. 

3- Tanınırlık ve görünürlük kurallarına riayet etmediği yolunda Kurumca ve/veya Denetim Kurulunca hakkında tutanak tutulan yüklenici hakkında 2 yıl boyunca yasaklılık hükümleri uygulanır. 

Madde 31- Kurslardan Elde Edilen Ürünlerin Değerlendirilmesi

Kurslarda elde edilen ve hediyelik eşya niteliği taşıyan ürünler Genel Müdürlükçe istenilmesi halinde İl/Şube Müdürlüklerince herhangi bir bedel ödenmeksizin teslim alınabilecektir. 

Madde 32- Sözleşmede Değişiklik Yapılma Şartları

İdare ve yüklenici karşılıklı olarak anlaşarak herhangi bir maliyet artışına neden olmamak şartıyla sözleşme hükümlerinde değişiklik yapabilirler. 

Madde 33- İdare Tarafından Sözleşmenin Feshedilmesi Şartları

1- İdare tarafından, 

a) Yüklenicinin bu sözleşme hükümlerine aykırı tutum ve davranışta bulunması, bu sözleşme hükümlerinden doğan yükümlülüklerini 20.maddede belirtilen mücbir sebepler dışında yerine getirmemesi durumlarında, İdarece bu durumlar açıkça belirtilerek verilen en az 10 gün süren ihtara rağmen, Yüklenicinin bu sözleşme hükümlerine aykırı tutum ve davranışını düzeltmemesi veya bu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi, 

b) Eğitime katılan kursiyerlerin yüklenicinin işçisi veya başka bir kuruluşun işçisi olduğunun tespit edilmesi, 

c) Eğitim programının devamı sırasında Kursların katılımcı sayısının, başlangıçtaki kursiyer sayısının yarısının altına düşmesi, (ancak devam oranının % 50’nin altına düşmesine rağmen kursun süresinin 1/2’lik kısmının geçmiş olması halinde İl/Şube Müdürlüğünün kararına bağlı olarak kurs sürdürülebilir),

d) Eğitim programının devamı sırasında yüklenici tarafından hile, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlamak, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla sözleşme konusu işlemlere fesat karıştırılması veya buna teşebbüs edilmesi, 

e) Yüklenici tarafından sahte belge düzenlenmesi veya buna teşebbüs edilmesi, bu yollarla İdareye zarar verilmesi, 

f) Yüklenicinin bilgi ve deneyimini İdarenin zararına kullanması, İdarenin gizlilik konusu işlemlerini teknik ve mali yapısına ilişkin bilgileri ve belgeleri açıklaması, kendisinin veya üçüncü şahısların yararına kullanması, 

g) Yüklenici tarafından sözleşme konusu eğitim hizmetlerinin üçüncü şahıslara yaptırıldığının tespit edilmesi, 

h) Ağır hastalık, tutukluluk, mahkumiyet ve ölüm hallerinde Yüklenicinin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirememesi, 

ı) Yüklenicinin iflas etmesi, 

hallerinde, İdare tarafından ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilecek ve hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilecektir. 

2- İl/Şube Müdürlüklerince düzenlenen kurslarda, kursun satın alınmasında, yürütülmesinde yetkili ve sorumlu Kurum personeli ile eşi, çocukları, kendilerinin veya eşinin anne ve babaları ile kardeşlerinin sahibi veya ortağı bulundukları veya ticari ilişkileri bulunan işyeri ve firmalarla kurs düzenlenemez. 

3- Formal eğitim kurumları dışındaki kurum/kuruluşlarla düzenlenen istihdam garantili kurslardaki kursiyer azalmaları kurs iptaline gerekçe olamaz. 

Madde 34- Yasaklılık Hükümleri

1- Kurum ya da denetim kurulu tarafından yapılan denetimler sonucu olumsuz rapor düzenlenmesi halinde iki yıl süreyle yasaklılık hükümleri uygulanır. 

2- Kurslarla ilgili İŞKUR mevzuatında teklif verme yasağı bulunmasına rağmen teklif verenlerin durumlarının kurs başladıktan sonra anlaşılması halinde kurs iptal edilir. Tahakkuk eden hakedişler bloke edilir, varsa daha önce yapılmış ödemeler yasal faiziyle tahsil olunur. Yüklenici hakkında iki yıl süresince yasaklılık hükümleri uygluanır. 

3- İstihdam yükümlülüğünün hiç yerine getirilmemesi halinde –kursiyer zaruri gideri ile sigorta prim giderleri hariç– ilgili kurs için yapılan tüm giderler Yüklenicilerden geri alınır ve/veya varsa bunların alacaklarından mahsup edilir. Bloke tutar irad kaydedilir. Yüklenici hakkında iki yıl süresince yasaklılık hükümleri uygulanır. 

4- İstihdam yükümlülüğünün kısmen yerine getirilmemesi halinde ise; istihdam edilmeyen her bir kursiyer için, -kursiyer zaruri gideri ile sigorta prim giderleri hariç toplam kurs giderinin mezun kursiyer sayısına bölünmesi ile bulunan– kişi başı ortalama birim maliyet Yüklenicilerden geri alınır ve/veya varsa bunların alacaklarından mahsup edilir. Bloke tutar irad kaydedilir. Yüklenici hakkında bir yıl süresince yasaklılık hükümleri uygulanır. 

5- Süresi dolduktan sonra yükümlülüğünü yerine getiren yüklenicinin durumunu belgelemesi ve idarece bu durumun uygun görülmesi halinde yasaklılığı sistem üzerinden kaldırılır. Bu hususa ilişkin durum tutanak ve eki belgelerle dosyada muhafaza edilir. Bloke tutar hiçbir şekilde geri ödenmez. 

Madde 35- Yüklenici Tarafından Sözleşmenin Feshedilme Şartları

Sözleşme, imzalandıktan sonra, mücbir sebep halleri dışında yüklenicinin mali acz içinde bulunması veya teknik ve idari yönden yetersiz durumda olması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak Kuruma bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kurs iptal edilir. İptal edilen kurs için kursiyer zaruri gideri dışında yapılmış olan tüm giderler yükleniciden geri alınacaktır. 

Madde 36- Yüklenicinin Yasak Fiil veya Davranışları Nedeniyle Sözleşmenin İdare Tarafından Feshedilmesi

Yüklenicinin; 

a) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun, 

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verildiğinin, 

sözleşme imzalandıktan sonra tespit edilmesi hallerinde kurs, Kurum tarafından iptal edilir. 

Madde 37- Mücbir Sebeplerden Dolayı Sözleşmenin Feshedilmesi

Bu sözleşmenin 20.maddesinde belirtilen mücbir sebeplerden dolayı İdare veya yüklenici sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Ancak, yüklenicinin mücbir sebebe dayalı bir süre uzatımı talebi varsa, İdarenin sözleşmeyi feshedebilmesi için uzatılan sürenin sonunda işin bu sözleşmeye uygun şekilde tamamlanmamış olması gerekir. 

Madde 38- Ayrımcılık Yasağı

Program kapsamında sunulacak hizmetlerde tarafsızlık, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerine bağlılık esastır. Bu çerçevede hizmetlerden yararlanan kişilere yönelik olarak Kurum personeli ve yüklenici tarafından hiçbir surette dil, din, ırk, cinsiyet, mezhep, siyasi görüş, felsefi inanç ve kılık-kıyafet ayrımcılığı yapılamaz. 

Madde 39- Hüküm Bulunmayan Haller

Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, Türkiye İş Kurumu Mevzuatı geçerli olacaktır. Türkiye İş Kurumu mevzuatında hüküm bulunmaması halinde ise genel hükümlere göre işlem yapılacaktır. 

Madde 40- Anlaşmazlıkların Çözümü

Bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde ….. mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidirler. 

Madde 41- Yürürlük

Bu sözleşme; İŞKUR Genel Müdürlüğü tarafından eğitimin uygulanması için İdareye ödenek tahsis edilmesi ve harcama yetkisi verilmesi halinde yürürlüğe girecektir. 

Madde 42- Sözleşmenin Dili, Düzenlenme Şekli 

Bu sözleşme, taraflar arasında Türkçe olarak hazırlanmıştır. 

42 (kırkiki) maddeden ibaret bir nüsha olarak düzenlenen bu sözleşme, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra .. / .. / …. tarihinde imza altına alınarak (birer) nüshası, İdare ve Yüklenici tarafından (İdare ve Yüklenicide) alıkonulmuştur. 

İdare Yetkilisi Yüklenici

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara