Event Yani Etkinlik Sözleşmesi Örneği

Son dönemde popülerliğini arttırmaya başlayan elektronik müzik, hukuki koruma gerektiren işleri de beraberinde getirmeye başlamıştır. Bugün ki yazımızda event yani etkinlik organize eden kişi ile mekan sahibi arasında imzalanan, tarafların birbirlerine olan yükümlülüklerini içeren “Event Yani Etkinlik Sözleşmesi Örneği”ni paylaşacağız. İlgili sözleşme örnek dilekçe olup muhakkak konusunda uzman bir avukat ile hazırlanmalıdır.

Event Yani Etkinlik Sözleşmesi Örneği

ETKİNLİK SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

1. TARAFLAR

* ____________________________ adresinde mukim …….. Turizm İşletmeleri Gıda İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti (bundan böyle etkinlik sahibi olarak anılacaktır.)

*____________________________ adresinde mukim ……… Tur. Ve Org. San. Ve Tic. Ltd. Şti (bundan böyle mekan sahibi olarak anılacaktır.)

2. KONU

İşbu sözleşmenin konusu madde 4’te belirtilen mekan ve zaman aralığında belirlenmiş etkinlik çerçevesinde Etkinlik Sahibince işbu sözleşme ile belirlenen hizmetlerin verilmesi ve bu hususta tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3. SÜRE

İşbu sözleşme imza tarihinde yürürlüğe girer ve sözleşme konusu yükümlülükleri taraflarca yerine getirilmesine müteakip sona erer.

4. DETAYLAR

Etkinlik Adı: ………….

Etkinlik Tarihi: 20.07.2019

Etkinlik Yeri: ____________________ adresinde yer alan ……. Alaçatı olarak bilinen mekan

5. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1 Mekan Sahibi, işbu sözleşme çerçevesinde ve yürürlük süresince yukarıda belirtilen tarih/tarihlerde ve mekan/mekanlarda etkinlik sahibine anlaşılan etkinliğin yapılmasını ve ilgili etkinlik için uygun ortam ve koşulların sağlanmasını beyan ve taahhüt etmektedir.

5.2 Etkinliğin gerekli kıldığı/kılabileceği teknik ekipman ve hizmetler mekan sahibi tarafından temin edilecek olup istisnai durumlarda tarafların mutabık kalması halinde ek ekipman ve hizmet, etkinlik sahibi tarafından, masrafları mekan sahibine ait olmak üzere dışarıdan getirilecektir.

5.3 Etkinlik sahibi, etkinlikten önce veya sonra (bırakılanlar dahil) kendisine teslim edilen ve etkinliğin gerekli kıldığı tüm ekipman ve malzemelerin kaybından veya ekipman ve malzemelere gelebilecek zararlardan sorumludur.

5.4 Etkinlik sahibi, etkinlik adı olarak belirtilen ve 4. maddede yer alan sanatçı/sanatçıları belirlenen tarihte etkinlik yerinde hazır etmek ve etkinlik sunmaları için gereken hazırlıkları yapmak ve etkinliği sunmakla yükümlüdür.

5.5. Sözleşmenin düzenlenmesine ilişkin bütün vergi, resim ve harçlarla ilgili diğer giderler mekan sahibine aittir.

5.6 Etkinlik için gelecek olan sanatçıların konaklama dışındaki tüm masrafları(Sanatçı ücreti, Ajans ücreti, yol ücretleri, yeme içme vs.) etkinlik sahibine aittir.

6. ÖDEME

6.1 Sözleşmede belirlenen tarih/tarihlerde ve mekan/mekanlarda yapılan etkinlik nedeniyle elde edilen bilet gelirlerinin tümü (Ön satış ve Kapıda satılan biletler) etkinlik sahibine ait olup etkinliğe girişte bilet kontrolü etkinlik sahibinin sorumluluğundadır.

6.2 İşbu etkinliğin düzenlenmesine müteakip elde edilen kapı bilet kazancının nakit kısmı etkinlik sahibine aittir; kredi kartı ile elde edilecek kısım için mekan sahibinin pos cihazları kullanılacaktır. Etkinlik sahibi tarafından mekan sahibine etkinlikten hemen sonra bu tutar için KDV dahil fatura kesilecek ve mekan sahibi fatura tebliğ tarihinden sonraki üç gün içerisinde bu tutarı banka yoluyla etkinlik sahibine ödemeyi peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

6.3 Etkinliğin İnternet/Ön bilet satış fiyatı 80 TL, Kapı satış fiyatı 100 TL’dir.

7. ÖZEL HÜKÜMLER

7.1 Hükümet tahditleri, resmi merciler tarafından verilecek emirler, yürürlüğe koyulacak kanunlar veya talimatnameler, resmi yasaklar veya memlekette fevkalade bir halin ilanı ile alakadar tedbirler grev, lokavt, salgın hastalık, karantina, terör, deprem gibi olağanüstü durumlar ve mekan sahibinin işletme haklarını kullanamaması gibi mekan sahibinin iradesi haricindeki sebepler dolayısı ile, mekan sahibinin işbu sözleşmedeki yükümlülüklerinden herhangi birini kısmen veya tamamen yerine getirememesi halinde mekan sahibi, sadece etkinlik sahibinin o ana kadar yapmış olduğu masraflardan sorumlu olacak ve sözleşme kendiliğinden münfesih olacaktır. Bu takdirde etkinlik sahibinin sözleşme hükümlerine dayanarak herhangi bir masraf yapmış olması durumunda, ilgili masraflar 30 gün içerisinde iade edilecektir.

7.2 Etkinlik sahibi, sanatçının istek ve kontrolü dışında oluşabilecek sağlık problemi halinde, etkinliği tarafların anlaşacağı yeni bir tarihe ertelemekle yükümlüdür.

7.3 Mekan sahibi, etkinliği tanıtan tüm yazılı broşür, davetiye, afiş vb. ürünlerde ve görsel medyada yer alan tüm reklam ve tanıtımlarda etkinlik sahibinin ismini ve logosunu birlikte kullanmak zorundadır ve kullanmadan önce etkinlik sahibinden onay almak zorundadır.

7.4 Etkinlik sahibinin, mekan sahibinin sözleşmedeki hükümlere aykırılığı nedeniyle kendisinin zarar uğraması veya 3. Şahısların uğrayacakları her türlü zararların kendisinden talep edilmesi halinde bu zararları talep hakkı saklı olup, mekan sahibi işbu zararlardan sorumludur. Aynı şekilde etkinlik sahibi de, bu sözleşmeye aykırı davranması sebebiyle mekan sahibinin uğrayacağı her türlü zarardan sorumludur.

8. DEVİR

İşbu sözleşme devredilemez, ve/veya işbu sözleşme kapsamında belirlenen hakların tamamı yada bir kısmı ortadan kaldırılamaz.

10. BÖLÜNEBİLİRLİK

Şayet bir mahkeme yada yetkili otorite bu sözleşmenin herhangi bir hükmünü (yada hükmün bir kısmını) geçersiz, yasa dışı ya da uygulanamaz bulursa, bu hüküm yada hükmün bir kısmı gerektiği ölçüde silinecek ve bu sözleşmedeki diğer hükümlerin uygulanabilirliği ve geçerliliği etkilenmeyecektir. Şayet bu sözleşmedeki geçersiz, uygulanamaz yada yasa dışı yüküm geçerli, uygulanabilir yada yasal olacaksa ilgili yüküm mümkün olan en az değişiklikle kanuni, geçerli ya da uygulanabilir hale getirilerek uygulanacaktır.

11. SÖZLEŞMENİN SONA ERME HALLERİ VE SONUÇLARI

Taraflardan herhangi birinin sözleşme hükümlerinde belirtilen şartlara ve sair herhangi bir mükellefiyete uymaması halinde diğer taraf, karşı tarafa yükümlülüklerin yerine getirilmesi yönünde ihtar veya ihbarda bulunacaktır. İşbu ihtar veya ihbara rağmen karşı taraf içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmezse, diğer taraf sözleşmeyi tek taraflı feshedebilecektir. Bu hususta tarafların birbirlerinden maddi, manevi tazminat ve cezai şart talep etme hakları saklıdır.

12. UYUMSUZLUKLARIN ÇÖZÜMÜ VE YETKİLİ MAHKEME

Taraflar işbu sözleşmeden kaynaklanacak uyuşmazlıkların çözümünde öncelikle karşılıklı anlaşma yolunu deneyecekler, anlaşamadıkları takdirde ise uyuşmazlıkların çözüm yeri İzmir/Merkez Mahkemeleri/icra daireleri olacaktır.

3 (üç) sayfa ve 12 (on iki) maddeden oluşan işbu sözleşme imzalandığı tarihten itibaren sonuçlarını doğurmak üzere [ ] tarihinde taraflarca 2 (iki) nüsha olarak hazırlanmış ve imzalanmıştır.

MEKAN SAHİBİ ETKİNLİK SAHİBİ

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara