Gayrimenkul (Taşınmaz) Satış Vaadi Sözleşmesi Örneği

Gayrimenkul (Taşınmaz) Satış Vaadi Sözleşmesi muhakkak konusunda uzman bir gayrimenkul avukatı tarafından hazırlanmalıdır.

Gayrimenkul (Taşınmaz) Satış Vaadi Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır?

Gayrimenkul (Taşınmaz) Satış Vaadi Sözleşmesi; bir taşınmazın geleceğe yönelik olarak devrinin, belirli bir edim karşılığı devrini ön görerek yapılan sözleşmelerdir. Araç satış vaadi sözleşmesi şekil şartları bakımından benzemektedir. Türk Borçlar Kanunu madde 237 uyarınca ilgili sözleşmenin yapılması resmi şekil şartına bağlanmıştır. İlgili madde uyarınca ilgili sözleşmenin Noter de yapılması mecburidir. Noterde yapılmayan taşınmaz satış vaadi sözleşmeleri geçersiz olacaktır.

Gayrimenkul taşınmaz satış vaadi sözleşmesi Noter de yapıldıktan sonra muhakkak tapuya şerh edilmelidir. Tapuya ilgili sözleşme şerh edilmediği taktirde sözleşme 3. kişilere karşı ileri sürülemeyecektir. Gayrimenkul (Taşınmaz) Satış Vaadi Sözleşmesi 5 halde sona ermektedir. Bu haller ifa, zaman aşımı, kamulaştırma, fesih ve taşınmazın ziya olmasıdır.

Gayrimenkul (Taşınmaz) Satış Vaadi Sözleşmesi Örneği

Gayrimenkul (Taşınmaz) Satış Vaadi Sözleşmesi

Madde 1 – TARAFLAR
Bir taraftan…(satıcı olarak anılacaktır) ile diğer taraftan………………… Adresinde oturan………………….(alıcı olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki şartlarla bu sözleşme nakledilmiştir.

Madde 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU
…… tarafından…… Bölgesinde yapılacak olan…. konut ihtiva eden Toplu Konut Bölgesinden bir adet konutun alıcı’ya satışı bu sözleşmenin konusudur. Alıcı tarafindan İmzalanmış olunan talep ve taahhüt formu ile….. ‘nün konut satış kampanyasına esas evrak, liste, proje ve belgeler bu sözleşmenin ayrılmaz parçalandır.

Madde 3 – SATIŞ BEDELİ VE ÖDEME ŞEKLİ

Alıcı ‘ya satılan konutun bedeli aşağıdaki şekildedir.

A- Başvuru sırasında ödenen peşinat ……………………… TL
B – Bu sözleşmeden önce ödenen peşinat, …………………… TL.
C- Bu sözleşme tarihinden… itibaren Ek- l ‘de verilen ödeme planına göre aylık taksitler halinde ve ayda alıcı tarafından ödenecek miktarın… yılı birim fiyatlarıyla tutan ………… TL.
D – …. Tarih ve 069 no.lu yatırım uygunluk belgesinde….m2 Konut kredisi tutan……. TL
…. Yılı Toplam Konut Bedeli………………….TL.

Bu bedelin A ve B satırlarında gösterilen peşinatlar alıcı tarafından ödenmiş olup C ve D satırlarında bakiye bedel aşağıdaki şekilde Ödenecektir.
C satırındaki bakiye bedelinin… yılı itibariyle karşılığı olan… TL’nin alıcı tarafından bu sözleşmeyi takip eden ayın… gününden başlamak üzere, her ayın….günü ödenmek üzere, konut kredisi kullandıracak Banka emrine muharrer senet imzalanarak Bankaya ver ilecektir. Bu bedel üye tarafından…. (…. TL.) ödenecektir.

C satırında belirtilen bakiye konut bedeli 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu’na bağlı…. tarih ve 405 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren (Belediye arsaları üzerinde Toplu Konut ve Kentsel Çevre üretimi ve kredilendirilmesine dair Yönetmelik çerçevesinde …/…/…. tarih ve 069 Belge no ile belirlenen Konut kredisi karşılığı olan… fiyatlarıyla ….TL. Alıcı adına kullandırılacaktır. Alıcı adına satıcı tarafından kullanılan toplu konut kredileri ve eskalasyon artışları nedeniyle kullanılacak toplu konut kredileri alıcı tarafından geriye Ödenecektir. Bu kredilere uygulanacak faiz oranı ve kredi taksitlerinin tespiti ve bu taksitlere her yıl yapılacak olan artış oranı toplu konut uygulama yönetmeliği çerçevesinde ve TC Başbakanlık Toplu Konut İdaresinin bildireceği oranlar uygulanacaktır. Alıcı toplu konut kredi borcunu ve geri ödemelerini toplu konut yönetmeliği kapsamında taksitlerle yapacağını kabul eder.

Belirtilen konut kredisi sözleşme yılının (…) takip eden her yılın ocak ayından itibaren anılan Yönetmel çerçevesinde tanımlanan inşaat birim maliyetinin artışı oranında arttırılacaktır. Arttırılacak miktar kadar alıcı’dan ek senet talep edilecektir. Fiyat artışını karşılamak için toplu konut kredisi (eskalasyon kredisi) kullanılacak ve bu krediler alıcı tarafından geri ödenecektir.

Konut bölgesi’ne ait ham arsa bedeli karşılığı olan (1998B.F. ile)….. TL‘nin …. nin 01.02…. tarih…/105 no.lu (ek-2),…/129 (Ek-3) kararı ile……. nce konut tesliminde çıkarılacak ödeme takvimi Belediye Encümeni’nin 16.04…. tarih…/1439 no.lu kararı ile Ek-4’de görüleceği gibi arsa bedelleri gibi arsa bedelleri alıcı’dan tahsil edilecektir.
Tespit edilen arsa tutarı sözleşme yılının (…) takip eden her yılın Ocak ayından itibaren Toplu Kont ve Kentsel Çevre Üretimi ve Kredilendirilmesine dair Yönetmelik çerçevesinde, T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi’nin belirleyeceği fiyat oranında arttırılacaktır.

Konut bölgesi’nde öncelikli teknik ve kalan teknik alyyapı ve çevre düzenleme inşaatı ile ada içi altyapı ve çevre düzenleme inşaatı hizmetleri Gebze Belediyesi’nin 09.07.1998 tairh, 2766 sayılı (Ek-5) ve 13.06.2000 tarih,…/2176 sayılır (Ek-6) kararıyla…..Belediyesi tarafından gerçekleştirilecektir.

Madde 4 – ALICININ ÖDEME VECİBELERİ

Bu sözleşme ile satış vaadi yapılan konutun taksit ödemelerine ilişkin olarak;

a – Her aya ait taksit senetleri gününde Bankaya ödenecektir. Ödemesi geciken senetler protesto edilir. Bu taksitler protesto masrafı ve Banka tarafından tahakkuk ettirilecek olan %10 oranındaki gecikme cezası ile birlikte tahsil edilecektir. Gecikme cezası tahakkuku, ödemenin gününde yapılmaması halinde, ödeme tarihinin ertesi günü itibariyle aylık olarak yapılır ve bunu takip eden her 30 günün sonunda yeni gecikme cezası tahakkul ettirilir.

b – Taksit ödemelerini iki ay üst üste ödenmemesi halinde, Huzur Gebze Toplu Konut Döner Sermaye [okunamadı] tarafından alıcı’ya iadeli taahhütlü posta ile uyarı yazısı gönderilerek yazının tebellüğ tarihinden itibaren, tüm taksit borçları ile masraflarının ve gecikme cezalarının onbeş gün içinde defaten ödenmesi talep edilir. Bu süre içinde ödemenin tamamen yapılmaması halinde, bu sözleşme fesedilerek, alıcı’nm ödemiş olduğu bedeller, talebi üzerine faizsiz olarak iade edilir. Sözleşmenin fesh edildiği… tarafından alıcı’ya Noter tebligatı ile bildirilecektir. Alıcı’nın bu feshe itiraz yetkisi bulunmayacaktır.

c – Ancak, bu suretle sözleşmesi fesh edilen alıcı’nın, müteakiben,… tarafından, boşalan konut hisselerinin satış’ı için yapacağı ihalelerde,… belirlenen Muhammen Bedelin asgari %10 fazlası kadar teklif vermek şartıyla satın almada Rüçhan Hakkı bulunacaktır.

d – Alıcı, taksitlerin, her yılın Ocak ayından itibaren, üçüncü maddede belirtilen şekilde, inşaat birim maliyetindeki artış oranında arttırılacağını kabul ve taahhüt etmiştir. Bu artış oranı… tarafından alıcı’lara adi posta ile bildirilecek ve taksitlerde meydana gelen artışlar iç aylık Ek senet verilmesi talep edilecektir. Talep edilen Ek senetlerin bildiriminin, takip eden 30 gün içinde…’ne verilmesi zorunludur bu senetleri…’ne vermeyen ortakların sözleşmeleri, yapılacak ikinci uyarıyla verilen sürenin sonunda fesh edilir ve yatırmış oldukları paralar faizsiz olarak iade edilir. Alıcı bu suretle yapılacak fesih işlemine itiraz edemez.

e – Konut inşaatlarının tamamlanarak, geçici kabul işleminin yapılmasına müteakip, 30 gün içinde konut kuraları çekilecektir. Konut kuralarının çekiliş şekli ve günü,…’nce alıcı’lara en az onbeş gün önceden yazılı olarak bildirilecektir. Konut kuraları çekilişinde, isteyen tüm alıcı’lar hazır bulunabilirler. Hazır bulunmayan alıcı’lar adına kura çekilişini Noter yapacak ve alıcı’ların herhangi bir itiraz hakları olmayacaktır.

f- Konut kuralarının çekilmesinden sonra, tanzim edilecek kura zabıtları,… tüm alıcı’lara tebliğ edilir. Alıcı kura sonuçlarına hiçbir şekilde itiraz edemez ve kura sonucu kendisine isabet eden konutu almayı şimdiden kabul eder. Bu kura sonucunda, (+) artı Şerefiye farkı bulunan konutları çeken alıcı’lar, bu Şerefiye bedellerini…’nin tebliğ ettiği şekilde iki taksit haline,… tarafından gönderilerek Şerefiye hesabına yatırılacaklardır. Şerefiye bedelini, süresinde yatırmayan alıcı’lara… gün süreli olarak gönderilen ihtara rağmen, bu süre sonunda Şerefiye bedelinin yatırılmaması halinde, sözleşme feshedilir ve alıcı’nın ödediği paralar faizsiz olarak geri iade edilir. Kura sonucunda (-) eksi Şerefiye farkı bulunan konutları çeken alıcı’lara, bu farklar,… tarafından, Şerefiye hesabında oluşan kaynaklardan, kuradaki çekim sırasına göre iade edilecektir.

Madde-5 KONUT TESLİMİ VE MÜLKİYETİN ALICI’YA DEVRİ

Konut inşaatlarının tamamlanması ve geçici kabulde tespit edilecek kusur ve noksanlarında giderilerek geçici kabulün sonuçlandırılmasından sonra, konut kuralarının çekilmesi ile belirlenecek olan alıcı tarafından ödenerek Şerefiye bedellerinin, konut taksitlerinin tamamının ve tapulama ve iskan raporu masraflarının ödenmemesinden sonra, alıcı ile… mali yönden ibralaşmış olacaklardır.

…’ne hiçbir borcu kalmayan alıcı’lar adına kurulacak kat mülkiyeti çerçevesinde tescil ettirilen konut tapuları verilerek, konutları teslim edilecektir.
Tapulama, ipotek işlemleri ve iskan ruhsatı alınması nedeniyle taahhuk edecek olan her türlü vergi, Sermaye İşletmesi’nce ödenir veya alıcı’ya bildirilerek 15 gün içinde…’nin bildireceği hesaba yatırılması talep edilir. Bu bedelleri yatırmayanların tapu ve konutları teslim edilmez.

Madde – 6 YÖNETİM VE İŞLETME GİDERLERİ

Konutların ve kat mülkiyeti tapularının teslimine başlanması ile birlikte, kat mülkiyeti kanuna (KMK) göre gerekli yönetim organları oluşuncaya kadar, konutların yönetim ve işletmesi… tarafından yapılacaktır. Bu dönemde KMK’nIn tüm hükümlerine riayet edileceğini, işletme amacı ile…’nce belirlenecek aylık aidat ödemelerinin düzenli ve zamanında yapılacağını, zamanında ödenmeyen aidatlar için aylık olarak %10 gecikme cezası ödeneceğini alıcı şimdiden kabul ve taahhüt eder.
Bu dönemde, alıcı konutunda, KMK ‘ya aykırı tadilat vs. yaptıramaz.

Madde 7 – ELEKTRİK VE SU BAĞLANMASI

Konutların tesliminden sonra, konuta su, elektrik, telefon, doğalgaz vs. bağlanması sorumluluğu ve Şunlara ilişkin masraflar alıcı’ya aittir.

Madde 8- SÖZLEŞMENİN FESHİ

Bu sözleşmenin yürürlükte olduğu süre içinde, alıcı tarafından imzalanmış bulunan talep ve taahhüt formu ve eklerindeki beyanların doğru olmadığı tespit edildiği takdirde, bu sözleşme… tarafından fesh edilir.
Bu sözleşmenin maddelerinde belirtilen ödeme vecibelerinin yerine getirilmemesi halinde uygulanacak fesih işleminin dışında dır. Alıcı’nın sözleşme hükümlerine riayet etmemesi halinde, Huzur Gebze Toplu Konu Döner Sermaye İşletmesi veya Banka tarafından yapılacak yazılı uyarıya rağmen 30 gün içinde sözleşmeye aykırı tutumu değişmemesi halinde sözleşme fesh edilir.
Sözleşmenin feshi halinde, alıcı’nın adresine fesih bildirimi yapılır ve ödemiş olduğu paralar faizsiz olarak, alıcı’nın talebi üzerine geri ödenir.

Madde 9 – SON HÜKÜMLER

a – Alıcı, bu sözleşmede ve…’nce yapılan konut satış kampanyasında uygulanan yöntem ve ödeme şeklini İncelediğini ve tamamen anladığını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

b – Bu sözleşmenin yapılmasından sonra,… tarafından teknik zorunluluklar nedeni ile, konut projelerinde ve mahal listesinde değişiklik yapılabilir. Ancak, bu değişiklikleri kesin bir zorunluluk nedeni ile yapılması ve konutun maliyetini azaltıcı nitelikte olmaması esastır.

c – Alıcı’nın bu sözleşmede belirtilen adresi yasal tebligat adresidir. Adres değişiklikleri, Noter kanalıyla…’ne bildirilmediği sürece, bu adrese yapılacak tebligatlar alıcının kendisine yapılmış sayılır.

d – Bu sözleşmenin yapılmasına ilişkin vergi, resim ve harçlar ile Noter masrafları alıcıya aittir. Gerekirse… masrafları ödeyip bilahare alıcıdan tahsil eder.

e -… ve alıcı arasındaki anlaşmazlıkların çözüm yeri…. Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.

f – Bu sözleşme taraflar arasında …./…./…. tarihinde üç sayfa iki nüsha olarak tanzim, imza ve teati edilmiştir.

Satıcı                                                                                                    Alıcı

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara