Genel Vekaletname Örneği

Genel vekaletname örneği ile bir kişiye başkası adına ve namına hukuki işlem yapma yetkisi verilmektedir.

Genel Vekaletname Nedir?

Noter kanunu uyarınca vekaletname düzenlemekle yetkili makam noterlerdir. Noter huzurunda hazırlanan bir genel vekaletname örneği ile kişi başkası lehine işlem yapma ehliyetine haiz olmaktadır. Uygulamada genelde noterler elinde hazır vekaletname örnek taslakları bulunmaktadır ve noterlerde tarafından bu örnekler kullanılarak vekaletname verilmektedir. Oysa Genel vekaletname örneği hazırlanırken içeriği tek tek okunmalı, yetki gaspı olabilecek hususlar vekaletnameden çıkartılmalıdır.

Genel vekaletname genel yetki ile yapılabilecek işlemler için verilen vekaletnamelerdir. Genel yetkili vekaletname ile kişi vekaletnamede yazılan işlemleri yapmaktadır. Genel vekaletname ile tapu da taşınmaz satışı yapma, araç alım satımı, abonelik açtırma kapatma, miras intikali, veraset ilamı çıkartma gibi işlemler yapılabilmektedir. Genel vekaletname örneği süreli ve süresiz olarak çıkarmak mümkündür. Özel yetkili vekaletname ise sadece özel yetkiler içeren ve genel vekaletnameden ayrılan vekaletname türüdür. Aşağıda genel vekaletname örneğini paylaşıyoruz. Noterlerde hazır vekaletname örnekleri bulunmakta olup hukuki açıdan hak kaybına uğramamak adına hukuk büromuz personelinden destek alınız.

Genel Vekaletname Örneği

Bilumum sigorta şirketlerinden, sigortacılık yapan kurum veya kuruluşlardan ya da Hesaptan (Güvence hesabından) veya gönderildiği veya gönderileceği tüm banka şubelerinden talep ile tahsile, Ahzu kabza, çekle ödenmesi halinde çek bedellerini talep ve tahsile, Ahzu kabza, sulh ve ibraya, uzlaşmaya, hasar tespiti yaptırmaya, tutanaklarını imzalamaya, itirazda bulunmaya, ekspertiz raporu almaya, imzalamaya, ibraz etmeye, itirazda bulunmaya, hakem bilirkişi seçmeye, bu konularla ilgili olarak sigorta şirketleri, trafik idareleri, bilumum sigorta şirketleri, Sigorta Tahkim Komisyonu ve diğer yetkili kurumlar nezdinde tüm işlemleri yapmaya, takip ve imzası ile neticelendirmeye, GENEL DAVA Yetkisi: Leh ve aleyhimde açılmış veya açılacak bilumum dava ve takiplerden dolayı T.C. Mahkemelerinin meclislerinin, daire ve kurumlarının her bölüm ve derecesinde her sıfat tarik ve suretle beni temsile, haklarımı korumayı temin, müdafaa ve muhafazası için uygun göreceği tüm işlemleri takip etmeye, sonuçlandırmaya, dava açmaya, yeniden dava açmaya, dilekçe ve belgeleri yazıp imzalayarak ilgili olduğu daire ve kuruma vermeye, tebliğ ve tebellüğe, kararların açıklanmasını ve düzeltilmesini istemeye, istinaf yoluna başvurmaya, davayı temyize, Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge idare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve diğer idari, mali ve yargı kurumlarında temsile ve duruşma ve karar düzeltme talebinde bulunmaya, tanıkları dinletmeye, şikayette bulunmaya, şikayetten vazgeçmeye, Anayasa Mahkemesinde bireysel başvuru hakkımı kullanarak dava açmaya, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde dava açmaya, takip etmeye, sonuçlandırmaya, bilirkişi, muhasip, hakem tayin ve reddine, keşif talebine, raporlara itiraza, tespit yaptırmaya, ihtarname, ihbarname, protesto çekmeye ve cevap vermeye, fesih ihbarında bulunmaya, ilamlar ve kararların tamamının uygulanmasını sağlamaya, duruşma dışı tutulma talebinde bulunmaya, ihtiyati ve icra haciz ve tedbir kararları almaya, tedbir ve haciz koydurmaya, icra takiplerinde pey sürmeye, AHZU KABZ’a, benim yokluğumda devam edecek duruşmalara katılmaya, CMK’nun ilgili maddeleri uyarınca uzlaşmaya, uzlaşmaları kabul veya redde, CMK gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını ve ertelenmesini talep etmeye, yabancı ülkelerden verilmiş mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizini istemeye, adli sicil kaydımı, arşiv bilgilerimi talep etmeye, mal beyanında bulunmaya, sulh olmaya, Hakimleri redde, davanın tamamını ıslah etmeye, yemin teklif etmeye, yemini kabul iade ve redde, haczi kaldırmaya, iflasımı istemeye, tahkim ve hakem sözleşmesi yapmaya, konkordato veya sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yolu ile yeniden yapılandırılması teklifinde bulunmaya ve bunlara muvafakat vermeye, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurmaya, arabuluculuk yoluna başvurmaya, arabulucu seçmeye, arabuluculuk sürecinde ve müzakerelerde beni temsile, dilerse süreci sona erdirmeye, tutanak ve anlaşma belgelerini imzaya, takip ve sonuçlandırmaya, davadan veya kanun yollarından feragat etmeye, feragati kabule, karşı tarafı ibra ve davasını kabul etmeye, yargılamanın iadesi yoluna gitmeye, hakimlerin fiilleri sebebi ile devlet aleyhine tazminat davası açmaya, izaleyi şüyu, satış, Memurluklarında satış talebinde bulunmaya, teminat yatırmaya, pey sürmeye, teminat iade almaya, satış talebinden vazgeçmeye, Noterliklerden Mirasçılık Belgesi talep edip almaya, bu vekaletnamedeki yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile başkalarını tevkil, teşrik ve azle, birlikte veya ayrı ayrı vekaleti ifaya mezun ve yetkili olmak üzere Mersin Barosu’na kayıtlı T.C. kimlik numaralı Av. TUNÇ SUDİ TOL tarafımdan vekil tayin edildi.

VEKIL EDEN:

Bu Onaylama işlem altındaki imzanın gösterdiği T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından verilmiştir.

genel-vekaletname-ornegi-tuncsuditol-min

Avukat Vekaletnamesi Örneği

Genel vekaletnamelerden olan avukat vekaletnamesi davalarda hukuki işlemleri takip etme, başlatma ve sonuçlandırma yetkisi vermektedir. Yukarıda paylaştığımız genel vekaletnamelerden olan avukat vekaletnamesi örneğinde görüleceği üzere avukat vekaletnamesi ile bir avukata dava açma, ihtar ve ihbar çekme, davadan çekilme, icra takibi açma ve kapama yetkisi verilmektedir. Genel vekaletname fiili ehliyeti bulunan herkese verilebileceği gibi avukat vekaleti sadece avukata verilebilmektedir. İlgili vekaletname ile bir avukat dava açabileceği gibi davayı takip edip sonuçlandırma yetkisi de bu vekaletnamede verilmiştir. Avukat vekaletnameleri de diğer vekaletnameler gibi süreli olarak çıkarılabilmektedir. Uygulamada genelde ahzu kabz yani tahsil yetkisi verilirken bazı müvekkiller tarafından korku yaşanmaktadır. Fakat bu korku boşuna bir korku olup avukat vekaletnamelerinin ahzu kabzlı olması gerekmektedir. Çünkü bir çok davanın infazı için icra takibi gerekmekte ve ahzu kabz olmadan icra takibi açmak çok zor olmaktadır. Avukatlar bilindiği gibi ücret karşılığı çalışmaktadır. Ücreti almadığı işe dahil olması hayatın olağan akışına aykırı olduğundan avukat vekaletnamesi düzenlenirken şüphe ile yaklaşmanın da bir anlamı olmadığını beyan etmek isteriz. Uygulamada boşanma avukatı için verilen avukat vekaletnamesi diğer vekaletnamelerden ayrılmakta olup boşanma davası için 1 adet vesikalık fotoğraf istenmektedir.

Genel Vekaletname Neleri Kapsar?

Vekaletname noter tasdiki ile bir kişiye bir işlemi yapma yetkisi veren evrakıdır. Noter ilgili yetkileri tasdik ederek o kişiye vekaletnamede yazan hukuki işlemleri yapma yetkisi vermektedir. Vekaletnameler genel yetkili olabileceği gibi özel yetkilide olabilmektedir. Özel yetki içeren vekaletnamelere özel yetkili vekaletname, genel yetki içeren vekaletnamelere de genel yetkili vekaletname denmektedir. Avukat vekaletnameleri genel yetkili vekaletnameler olup avukatlara mahkemelerde müvekkillerini temsil etme ve hukuki işlemlerini temsil etme yetkisi vermektedir.

 • Avukat vekaletnamesinin kapsadığı noktalar;
 1. Mahkemelere müvekkil adına katılma,
 2. Mahkemelere her türlü dilekçenin hazırlanması ve verilmesi,
 3. Her türlü ihbar ve protestonun çekilmesi,
 4. Alternatif hukuk yollarına başvurma,
 5. Sulh olma, davadan feragat etme, ibraname imzalama,
 6. Arabuluculuk yoluna başvurma, arabuluculuk toplantılarına katılma,
 7. Şikayette bulunmaya,
 8. Davaya katılmaya,
 9. Mirasçılık belgesi almaya,
 10. Adli sicil belgesi alma
 11. Kanun yollarına başvura
 12. Mirasçılık belgesi almak vb. gösterilebilmektedir.
 • Özel vekaletnamenin kapsadığı noktalar:
 1. Her türlü devlet dairesinde iş ve işlemlerin yapılması,
 2. Gayrimenkul alım ve satımı,
 3. Şirket kuruluşu,
 4. Araç alım satımı,
 5. Miras intikalinin yapılması,
 6. Tapuda iş ve işlemlerin yapılması vb. durumlar gösterilebilmektedir.

Vekaletname Verirken Nelere Dikkat Edilmesi Gerekmektedir?

Vekaletname verirken vekaletname verilen kişinin güvenilir olup olmadığına dikkat edilmesi gerekmektedir. Vekaletname işlemi güvene dayalı bir işlemdir. Kişi aynı kendisi gibi işlem yapma kudreti vermektedir. Bu sebeple noterin hazırladığı vekaletname metni tek tek okunmalı, fazla olan yetkiler çıkartılmalıdır. Vekaletname verirken kendi nam ve hesabına yetki verilebileceği gibi, kendi namına başkası hesabına da verilmesi mümkündür.

Süreli Vekaletname Nedir?

Süreli vekaletname bir vekaletnamenin hangi süreler ile kullanabileceğini sınırlayan vekaletname türüdür. Uygulamada davalar çok uzun sürdüğünden avukatlara süresiz vekaletname verilmektedir. Bu durum doğru bir uygulamadır, çünkü maalesef ülkemizde davalar çok uzun sürmektedir. Kısa süreli vekaletname verilmesi durumunda davanın ortasında tekrar vekaletname çıkartmak için masraf etmek gerekecektir. Özel yetkili vekaletnameler ise hukuki boyutta bizce süreli verilmesinde fayda vardır. Yapılacak işlemin süresi belirlenmeli ve birazcık gecikme zamanı hesaba katılarak süreli olarak özel vekaletname hazırlanmalıdır. Örneğin 5 gün sürecek bir tapu satış işleminde gecikmelerle birlikte 1 aylık süreli bir vekaletname vermek akıllıca olacaktır.

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara