Gümrük Müşavirliği Hizmet Sözleşmesi

Gümrük Müşavirliği hizmet sözleşmesi; gümrük müşavirlerinin iş ve işlemlerinde kullandığı sözleşme türüdür. Gümrük müşavirliği hizmet sözleşmesi, gümrük işlemleri ve ithalat-ihracat işleri için bir gümrük müşaviri ile müşteri veya şirket arasındaki anlaşmayı düzenler. Gümrük müşavirliği hizmet sözleşmesi teknik bir sözleşme olup muhakkak Mersin gümrük avukatı olarak büromuzdan hukuki destek alınız. Bu sözleşme, tarafların haklarını, yükümlülüklerini ve ödeme koşullarını açıkça belirtmelidir. Gümrük müşavirliği hizmet sözleşmesi şöyle hazırlanır:

  • Sözleşmede, gümrük müşaviri (hizmet sağlayıcı) ve müşteri (hizmet alıcı) tarafların adları, iletişim bilgileri, iş unvanları ve kimlik bilgileri gibi kişisel bilgileri açıkça belirtmelisiniz.
  • Sözleşmede, gümrük müşavirinin sunmayı taahhüt ettiği hizmetlerin detaylı bir açıklaması yer almalıdır. Bu, gümrük işlemleri, ithalat ve ihracat süreçleri, belge düzenleme, gümrük vergileri ve diğer ilgili hizmetleri içerebilir.
  • Sözleşmede, gümrük müşavirinin alacağı ücretlerin miktarı, ödeme sıklığı, faturalandırma yöntemi ve ödeme koşulları (örneğin, vadesi, gecikme faizi) belirtilmelidir.
  • Tarafların hangi görevleri ve sorumlulukları üstleneceği net bir şekilde belirtilmelidir. Örneğin, müşterinin gerekli belgeleri sağlama sorumluluğu ve gümrük müşavirinin bu belgeleri nasıl işleyeceği gibi detaylar açıklanmalıdır.
  • Sözleşmenin nasıl iptal edilebileceği, erken sonlandırma koşulları ve uygulanacak cezalar gibi hususlar da belirtilmelidir.
  • Sözleşme, müşteri bilgilerinin gizli tutulması gerektiğini ve kişisel verilere uygun şekilde davranılması gerektiğini belirten bir gizlilik ve veri koruma maddesi içermelidir.
  • Taraflar arasında çıkabilecek anlaşmazlıkların nasıl çözüleceği (örneğin, arabuluculuk veya mahkeme yoluna gitmek) bu bölümde açıklanmalıdır.
  • Sözleşmeyi tarafların onayladığını belirten imzalar ve tarihler içeren bir bölüm eklemeyi unutmamalısınız.

Gümrük müşavirliği hizmet sözleşmesi, yerel yasal düzenlemelere uygun olmalıdır ve her iki tarafın da haklarını ve yükümlülüklerini korumak amacıyla dikkatlice hazırlanmalıdır. Bu tür bir sözleşme hazırlarken bir hukuk uzmanından veya danışmandan yardım almanız önemlidir, çünkü gümrük ve ticaret hukuku karmaşık olabilir ve yerel düzenlemelere uygunluğun sağlanması gerekebilir.

Gümrük Müşavirliği Hizmet Sözleşmesi Örneği

Madde 1- Taraflar

İşbu sözleşme “Sözleşme”, ….. adresinde faaliyet gösteren ….. “Şirket” ile ….. adresinde mukim ….. “Gümrük Firması” arasında aşağıdaki hususlarda mutabık kalınarak .. / .. / …. tarihinde imzalanmıştır.
ŞİRKET ve Gümrük Firması birlikte “Taraflar”, ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaktır.

Madde 2- Kapsam

Gümrük Firması ve ŞİRKET işbu Sözleşme ile ŞİRKET’in ithal ve ihraç edeceği ürünlerinin gümrük hizmetlerini belirtilen şart ve koşullarda yerine getirilmesi ve hizmet bedellerinin işbu sözleşmeye uygun olarak ödenmesi konusunda anlaşmaya varmış olup. Taraflar işbu Sözleşme’de yer alan ve kendilerini bağlayan hususları karşılıklı beyan, kabul ve taahhüt ederler. Gümrük Firması, işbu Sözleşme kapsamında tesis edilen hizmeti vermeye ve işbu Sözleşme’yi tek basma akdetmeye yetkili olduğunu beyan ve taahhüt eder.

Madde 3- Gümrük Firması Sorumlulukları

1- ŞİRKET’den gelecek veya alınacak ithal veya ihraç edilecek eşya evrakının ilgili mevzuata göre kontrol etmek.

2- Evraklarda eksiklik veya çelişki bulunması halinde ŞİRKET’in durumdan yazılı olarak haberdar edilerek, eksikliğin giderilmesini sağlamak,

3- Mevzuat değişikliklerinin, değişimi takip eden … gün içerisinde yorumlayarak ŞİRKET’e iletmek.

4- Ticaret ve Sanayi Odası ile diğer kuruluşlardan gerekli izinleri almak, gerekli kontrol ve tahlilleri yaptırmak, Gümrük beyannamelerini yazmak, vergilerini hesaplamak ve kontrol etmek, ilgili gümrüklerde işleme sokmak suretiyle fiili ithalat ve ihracatı tamamlamak.

5- ŞİRKET’in ihtiyaç duyacağı Gümrük ve Dış Ticaret mevzuatı ile ilgili her türlü müşavirlik (danışmanlık) hizmetlerini vermek. Gümrük Firması, yasal mevzuat gereği gümrük idare ve makamları tarafından talep edilen, bu makamlara ibraz edilmesi zorunlu olan. işbu Sözleşme konusu iş ve işlemlerin yapılabilmesi için zorunlu olan bilgi ve belgeleri kontrol etmek ve gerekiyorsa düzeltmekle yükümlüdür. Tespit ettiği hatalı ve/veya eksik evraklar konusunda ŞİRKET’i derhal yazılı olarak uyararak, hata ve/veya eksikliğin giderilmesi mümkün ise bu hususu talep etmekle mükelleftir. Gümrük Firması, bu hususu bildiği halde gerekli uyanda bulunmaz ise ŞİRKET’e ve resmi mercilere karşı sorumlu olacaktır.

6- İşlemi biten ve sevkiyatı gerçekleştirilen eşyaya ait her türlü gümrük evrakı, dekont fatura ve diğer evrakı evrak teslim formu ekinde … gün içinde ŞİRKET’e göndermek.

7- İnteraktif gümrük hizmeti (e-gümrük) ile eşyanın gümrüğe gelişinden teslimine kadar ki aşamaların, beyannameye ait masraf ve evrakların, internet üzerinden eş zamanlı olarak izlenebilmesini sağlamak ve ŞİRKET “in talebine göre mutabakat sağlanacak terminlerde ithalat-ihracat işlemleri ile ilgili izletilen bilgileri ve durumu otomatik raporlama yoluyla ŞİRKET’e email ortamında göndermek.

8- Elektronik arşivleme hizmeti (e-arşiv) ile beyannamelere ait evrak ve bilgilerin internet üzerinden erişimini, bilgilerin elektronik ortamda saklanmasını, internet üzerinden çıktısının alınmasını sağlamak.

9- Her ayın en son iş günlerinde ilgili aya ait kapanmış dosyaları, takip eden ayın en geç … iş günü içerisinde ŞİRKET’e ulaştırmak.

10- ŞİRKET’e ait arşiv dosyalarını elektronik arşiv üzerinde mevzuata uygun bir şekilde muhafaza etmek ve istenmesi durumunda ücretsiz olarak ulaştırmak.

11- Gümrük Firması’nın gümrük müdürlüklerine, bunların üst birimlerine yapacağı her türlü başvuru/itiraz mevzuatta belirtilen süreler içerisinde ve/veya gerektiği gibi yapılması icap eden her nevi işlem, başvuru ve beyanları yasal süresi içinde ve/veya gerektiği gibi yapmadığı takdirde Gümrük Firması, ŞİRKET’in uğrayacağı her türlü zararı ikinci bir ihtara gerek kalmaksızın ŞİRKET’in ilk talebinde ferileri ile birlikte tazmin edecektir.

Madde 4- Şirket’in Sorumlulukları

1-  Gümrük Firması tarafından talep edilen ithalat veya ihracatla ilgili evrakları Gümrük Firması’na iletmek.
2-  İthalat ve/veya ihracat beyannameleriyle ilgili ön hazırlıkta ve beyannamelerin yazılarak gümrük idaresine ibraz edilmeleri aşamasında kullanılacak belgelerin ve belge içeriğinin doğru, eksiksiz ve yapılacak işleme uygun olmasını sağlamak.
3-  İşlemle ilgili gönderilmiş belge ve içeriğinde oluşacak değişiklikler ile ilgili Gümrük Firması’nı bilgilendirme yapmak ve değişikliklerle ilgili belgeleri iletmek.
4-  Talep edilmesi durumunda evrakları Gümrük Firması’na email veya faksla iletmek.

Madde 5- Fiyatlandırma ve Genel Koşullar

1-  Gümrük hizmetleri bedelleri Ek-1’de düzenlenmiştir.

2-  Gümrük Firması’nın hizmet verdiği gümrükler dışında (Ek-1’de bölge ofisleri belirtilmiştir) yapılacak olan ithalat ve ihracat gümrükleme hizmet bedeline ilave olarak yol, konaklama ve yemek giderleri ŞİRKET’in yazılı onayı alınarak ve ilgili harcamaları gösterir belgelerle birlikte faturaya ilave edilecektir. Yazılı mutabakat sağlanmadan herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

3-  İki Gümrük arasındaki transit taşımalar için ilgili gümrüklere verilecek teminat mektupları veya kullanılacak global teminat nakliyeciye ait olacaktır.

4-  Tarifede yer almayan hizmet taleplerine ilişkin tutarlar karşılıklı olarak tespit edilecektir.

5-  ŞİRKET adına yapılmış makbuzlu giderler (mesai, ardiye, elleçleme, pul, nakliye, konşimento, serbest bölge fonu. vs ) ayrıca dekont edilecektir.

6-  Gümrük işlemlerinde kullanılan ve ücret karşılığı temin edilen tüm belgeler (beyanname, dolaşım belgesi, menşe şahadetnamesi, tahlil formülü v.b.) ŞİRKET tarafından karşılanmaktadır. Bu belgelerin tarafımızdan karşılanması durumunda aşağıdaki bedeller KDV eklenerek, hizmet bedeline ilave edilecektir. İhracatta: ATR …..-TL, Menşe …..-TL, Form A …..-TL, İthalatta Belgeler ile ilgili bedeller Ticaret Odasının yapacağı değişiklikler doğrultusunda güncellenecektir.

7-  Haydarpaşa limanında yapılacak ithalat ve transit işlemlerinde yükleme ücreti olarak hizmet faturasına ayrıca ….. USD/konteyner ilave edilecektir. Tartı işlemleri için ….. USD/konteyner. Muayene işlemleri için ….. USD/konteyner ilave edilecektir. Bu bedellere KDV ilave edilecektir.

8-  Konşimento damga vergisi …..-TL, Menşe …..-TL hizmet faturanıza yansıtılacaktır. Damga Vergisi Maliye Bakanlığının yayınladığı Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği değişimine göre güncellenecektir.

9-  Sözleşme tarihinden sonra gümrük ve dış ticaret mevzuatı değişikliklerinin yaratacağı ilave maliyetler olması durumunda, Taraflar arasında yapılacak görüşme ile tarifede düzenleme yapılacaktır.

10- Taraflar yazılı izin olmadan hiçbir surette birbirlerine ait logo, unvan ve sair ayırt edici unsurları kullanamazlar. Mutabakat sonrasında kullanılan logo ve unvanlar, Sözleşme’nin herhangi bir şekilde feshi veya sona ermesi halinde kullanılmayacaktır.

Madde 6- Faturalama, Parasal İşlemler ve Ödeme

1-  İthalat ve ihracat işlemlerinde makbuzlu masraflar (gümrüklere ödenecek gümrük vergisi, KDV, ÖTV, Fon ile diğer kuruluşlara ödenecek navlun, tahliye, ardiye, konteyner, yükleme boşaltma, fazla mesai ücretleri, ekspertiz, TSE Uygunluk denetimleri ücretleri v.b) ŞİRKET’e aittir ve Gümrük Firması tarafından ŞİRKET’e ilgili masrafları gösterir belgelerle birlikte fatura edilecektir.

2-  Acentelere ödenecek depozitolar ŞİRKET tarafından ödenecektir. ŞİRKET tarafından depo çözüm evrakları Gümrük Firması’na ulaştırıldıktan sonra, acente depo çözümleri Gümrük Firması tarafından yapılacaktır. Depo çözümleri ile ilgili iade bedelleri acenta tarafından ŞİRKET hesabına havale edilecektir. Banka transferi haricinde herhangi bir yöntem kullanılmayacaktır.

3-  Taraflar her ay sonunda, en geç bir sonraki ayın 15’ine kadar cari hesaplarda karşılıklı olarak mutabakat sağlayacaklardır.

Madde 7- İşlem Süreleri

Gümrük Firması işlem süresi taahhüdü.

Madde 8- Gizlilik

Gümrük Firması, ŞİRKET’in yazılı izni olmadıkça, işbu Sözleşmenin ifası dolayısıyla öğrendiği, her türlü bilgi, standart ve uygulama, yazılım, program, eğitim, doküman, yazışma (gerek yazılı ve gerekse elektronik ortamda sağlanmış olsun gerekse doğrudan ya da dolaylı yoldan edinilmiş olsun) bilgi ve materyalleri ticari sır ve “Gizli Bilgi” olarak kabul etmeyi ve bu bilgileri, herhangi bir süre ile sınırlı olmaksızın ŞİRKET’in yazılı izni olmadan, üçüncü kişilere vermemeyi, açıklamamayı, kamuya duyurmamayı, değiştirmemeyi ve bu şekilde sonuçlanacak sair davranışlardan kaçınmayı taahhüt eder.

Gümrük Firması kendi çalışanları ve hizmet ifasında kullandığı kişilerin de gizlilik hükümlerine tabi olduğunu işbu gizlilik taahhüdünün gerek kendileri gerek bu kişiler tarafından ihlali durumunda, ŞİRKET’in zarar ve ziyanını hiçbir itirazda bulunmaksızın müşterek ve müteselsil sorumlu sıfatı ile ilk talepte ve derhal ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
Gümrük Firması, işbu Sözleşme konusu faaliyetlerin yerine getirilmesi sırasında kullandığı ŞİRKET’e ait ister elektronik ortamda isterse yazılı belge halinde temin edilmiş olsun her türlü bilgiyi Sözleşmenin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde, ŞİRKET’in talebi doğrultusunda imha veya ŞİRKET’e iade edecektir.

Resmi ve idari kurumlar tarafından talep edilen ve temini zorunlu bilgiler ile daha önce kamuya mal olmuş bilgiler yukarıdaki taahhüdün istisnalarını teşkil eder. Böyle bir durumda. Gümrük Firması, durumu ŞİRKET’e yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.
İşbu gizlilik taahhüdü sözleşme süresinden bağımsız olarak sözleşme sona erse de yürürlükte kalacaktır.

Madde 9- Mücbir Sebepler

Mücbir sebep, tarafların kontrolünün dışında, beklenmeyen ve kaçınılmaz, sözleşmenin yürürlüğe giriş tarihinden sonra cereyan eden, taraflardan birinin bu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini kısmen veya tamamen ifa etmesini engelleyen doğal afetler, savaş, savaş benzeri durumlar, abluka, ihtilal, iç savaş, ayaklanma veya başka iç karışıklıklar, grev ve lokavt, yangın, su baskını, deprem, sel, hükümet müdahale ve kuralları ve mevzuat, yetkili adli makamların emir ve kararları ya da tarafların herhangi bir hata veya ihmali bulunmayan olaylar anlamına gelir.

Taraflardan biri. bu sözleşme kapsamındaki esaslı yükümlülüklerini tamamen veya kısmen mücbir sebep hali neticesinde ifa edemiyor ise, anılan taraf mücbir sebep halinin devamı süresinde söz konusu yükümlülüğün ifasından mazur görülecektir. Mücbir sebep hali iddiasında bulunan taraf, söz konusu durumu, mücbir sebep halinin başlangıcından itibaren en geç 10 (on ) iş günü içerisinde karşı tarafa yazılı olarak bildirecektir.
Taraflar, bu Anlaşmadan doğan yükümlülüklerini bir mücbir sebep olayı nedeniyle yerine getiremedikleri veya ifa etmekte geciktikleri takdirde bu temerrütten dolayı sorumlu tutulmayacaklardır.

Taraflar bu mücbir sebep olayının etkilerini hafifletmek amacına yönelik yollar bulmaya çalışacaklardır. Mücbir sebep halinin 30 (otuz) günden fazla sürmesi durumunda, tarafların her biri diğer tarafa 30 gün önceden yazılı olarak yapacağı bir ihbarla bu sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacaktır.

Madde 10- Fesih

1-  Gümrük Firması’nın işbu Sözleşme’deki yükümlülüklerine ve/veya taahhütlerine aykırı davranması veya hizmetlerini gereği gibi ifa etmemesi halinde ŞİRKET bu durumu yazılı olarak Gümrük Firması’na bildirecek ve aykırılığın giderilmesi için l (bir) hafta süre tanıyacaktır. Bu süre içerisinde aykırılığın giderilmemesi halinde ŞİRKET noter aracılığı ile işbu Sözleşme’yi tazminat ödemeksizin derhal feshedebilir. Mevzuattan doğan derhal fesih hakları ile Sözleşme ilişkisinin çekilmez hale gelmesi durumu saklıdır.

2-  ŞİRKET, l (bir) ay öncesinden yazılı olarak Gümrük Firması’na bildirmek kaydıyla Sözleşme’yi her zaman tazminat ödemeksizin noter aracılığı ile feshedebilir.

3-  ŞİRKET, Gümrük Firması’nın işbu sözleşmede belirtilen hizmeti sunmasına engel gelir, yahut izni/ruhsatı askıya alınır yahut iptal edilirse, işbu sözleşmeyi derhal tazminat ödemeksizin feshedebilir.

4-  Sözleşme’nin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, Gümrük Firması sona erme tarihinden evvel kendisinden talep edilen hizmetleri yerine getirecektir.

Madde 11- Taahhüt

Gümrük işlemlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması sırasında Gümrük Firması ilgili mevzuata aykırı davranmayacağını, Türk Ceza Kanunu, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, Gümrük mevzuatı ve ilgili ceza kanunlarının suç olarak nitelendirdiği konularda suçun konusunu oluşturabilecek faaliyetlerin önlenmesine ilişkin her türlü tedbiri alacağını taahhüt eder. Herhangi bir ihmalin yetkili makamlarca tespit edilmesi durumunda, tespit edilen cezai şartlara ait sorumluluğu kabul eder.

ŞİRKET, Gümrük Firması’ndan kaynaklanan bir nedenle üçüncü kişilere cezai şart ödemek zorunda kalır ise (örneğin gümrük işleminin gecikmesi nedeni ile). Gümrük Firması ŞİRKET’e ilgili bedeli aynen ilk talepte derhal ifa edecektir. Gümrük Firması, mevzuata ve Sözleşme’den doğan yükümlülüklerine aykırı olarak işlem yapması durumunda ortaya çıkacak zarara bağlı olarak 3. kişilerin taleplerinden ŞİRKET’i ayrı tutacağını ve söz konusu taleplerin muhatabının kendisi olacağını, ŞİRKET’in yine de cezai veya idari davaya taraf olması halinde ŞİRKET’e söz konusu davaya ilişkin olarak her türlü desteği vereceğini bilgi ve belgeyi sağlayacağını ŞİRKET’in bu bağlamda uğrayacağı her türlü zararı tüm ferileri ile birlikte tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

Madde 12- Tebligat

1-  Tarafların, birinci madde de belirtilen adresleri, tebligat için geçerli adreslerdir. Bu adresler dışında ki adreslere yapılan gönderilerin kabul edilmeyeceği bu sözleşme kapsamında kabul edilmiştir. Sözleşme kapsamında yapılacak bütün bildirimler ve yazışmalar yazılı olarak yapılacaktır.

2-  Taraflar, adreslerinin değişmesi durumunda, 7 gün içinde yeni adreslerini karşı tarafa yazılı olarak bildireceklerdir. Bu bildirimin yerine getirmeyen taraf, bu adreslere yapılan tebligatları geçerli kabul edecektir ve sonucundan sorumlu olacaktır.

Madde 13- Sözleşmenin Süresi

Bu Sözleşme imza tarihinden itibaren … süre ile geçerli olacaktır. Tarafların sözleşme bitiminden önce yazılı mutabakatı ile Sözleşme süresi yenilenebilecektir.

Madde 14- Sözleşmedeki Değişiklikler

Bu Sözleşme’de ancak Tarafların yazılı mutabakatıyla değişiklik yapılabilir ve bu Sözleşmemden ancak Tarafların yazılı mutabakatıyla feragat edilebilir ve ancak bu değişiklik veya feragatler tarafları bağlayıcı olacaktır. Bu Sözleşme’de yapılan değişiklik veya tadilatlar ancak yazılı olduğu ve Tarafların usulünce yetkilendirilmiş temsilcileri tarafından imzalandığı takdirde geçerli ve bağlayıcı olacaktır.

Madde 15- Sözleşme ile İlgili Diğer Hükümler

1-  Sözleşme’nin ekleri bu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını teşkil edecek olup birbirlerinden ayrı olarak yorumlanmayacaklardır. Bu Sözleşme ile bu Sözleşme’nin hükümlerine istinaden Tarafların sunduğu belgeler Taraflar arasındaki yegane mutabakatı teşkil etmekte olup, .. / .. / …. tarihli teklif metni dışında, mutabakatlar veya diğer akitler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere önceden mevcut olan yazılı ve şifahi bütün belgelerin yerini almaktadır.

2-  Taraflardan birinin bu Sözleşme’den doğan bir hak. yetkiyi kullanmaması veya kullanmakta gecikmesi veya Taraflardan birinin işbu Sözleşme hükümlerini veya mevzuatı ihlal etmesine rağmen diğer Tarafın kendisine tanınmış hakları kullanmaması yahut süresinde kullanmaması bu haklardan kısmen veya tamamen, geçici veya sürekli vazgeçtiği, feragat ettiği şeklinde yorumlanamaz.

3-  İşbu Sözleşme’nin esaslı olmayan herhangi bir maddesinin yasalar çerçevesinde, kanun koyucu tarafından veya herhangi bir resmi merci veya mahkeme tarafından geçersiz addolunması diğer maddelerin geçerliliğini etkilemez. Bu Sözleşme’de yapılacak değişiklikler veya eklenecek alternatif veya ilave mahiyetteki hükümler yazılı olmalı ve Taraflardan her birinin yetkili temsilcisi veya mümessilince usulüne uygun biçimde imzalanmalıdır.

4-  Gümrük Firması, işbu Sözleşme ile üstlenmiş olduğu hak ve yükümlülükleri tamamen veya kısmen 3.şahıslara ŞİRKET’in yazılı ön onayı olmadıkça devir veya temlik edemez.

5-  İşbu Sözleşme’den doğan ihtilafların çözümünde ….. Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İşbu sözleşme, Taraflar’ın karşılıklı iradelerine uygun olarak, hiçbir baskı ve zorlama altında olmaksızın, .. / .. / …. tarihinde akdedilmiş olup, işbu sözleşme imza tarihi itibari ile Taraflar için geçerli ve bağlayıcıdır. Damga vergisi ….. tarafından ödenecektir.


Gümrük Müşavirliği Hizmet Sözleşmesi

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara