İdare Mahkemesi Savunmaya Cevap Dilekçesi Örneği

Bugün ki yazımızda; İdare Mahkemesi Savunmaya Cevap Dilekçesi Örneğini paylaşacağız.

İdare Mahkemesi Savunmaya Cevap Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

İdari yargılama usulünde dilekçeler aşamasında 4 adet dilekçe bulunmaktadır. Bu dilekçeler idari dava dilekçesi, savunma dilekçesi, savunmaya cevap dilekçesi ve ikinci savunma dilekçesidir. Savunmaya cevap dilekçesi hazırlanırken dava dilekçesinde değinilmeyen hususlar, sunulmayan deliller, hukuki dayanaklar tek tek belirtilmelidir. İdari yargıda, hukuk muhakemesinden farklı olarak dilekçelere cevap verme aşaması 30 gündür. Bu 30 günlük süre hak düşürücü süredir. İdari yargıda mahkemenin tanık dinleme yetkisi yoktur. Bu sebeple dava dilekçesi ve savunmaya cevap dilekçesinde iddiası ispatlanacak hususların yazılı olarak dilekçeye eklenmesi önem arz etmektedir. İdare mahkemesi savunmaya cevap dilekçesi teknik dilekçeler olup muhakkak konusunda uzman idare hukuku avukatından destek alınması gerekmektedir. Hukuk büromuz idare hukuku konusunda uzmandır.

İdare Mahkemesi Savunmaya Cevap Dilekçesi Örneği

MERSİN 5. İDARE MAHKEMESİNE

DOSYA NO: 2022/1222

DAVACI :

VEKİLİ : Av. Tunç Sudi TOL

(Adres antettedir.)

DAVALI :

KONU : Savunmaya Cevap Dilekçemizdir.

TEBLİĞ TARİHİ : 16.11.2022

AÇIKLAMALAR :

Davalı idare savunma dilekçesinde; Davacının imzalı sözleşmesinin bulunduğu, ekte paylaştığı imzanın müvekkile ait olduğunu, ilgili durumun sosyal medyada paylaşıldığını, davacıdan savunma istendiğini, fakat davacı yerine çalıştığı kurumun savunma verdiği, bu sebeple disiplin cezasının kesinleştiğini, Davacı hakkında soruşturmanın süresinde tamamlandığı bu sebeple verilen cezanın usul ve yasaya uygun olduğunu beyan etmiştir. Verilen savunma dilekçesi usul ve yasaya aykırı olup cevaplarımızı sunuyoruz. Şöyle ki;

1-) Soruşturma Süresinde Tamamlanmamıştır.

– Soruşturma süresinde tamamlanmamıştır. İlgili yönetmeliğin Soruşturmanın Yapılış Biçimi başlıklı 20. Maddesi: “Soruşturmacı atanma gününden itibaren en geç bir ay içinde soruşturmayı tamamlamak zorundadır.” Şeklindedir.

Kanun metninden de anlaşılacağı üzere soruşturmanın 1 ayda bitirilmesi bir geçerlilik şartıdır. İlgili madde yoruma açık değil doğrudan bir kanun hükmüdür.

Davalı idare tarafından sunulan belgelerde soruşturmanın 23.10.2019 verilen karar ile açıldığı görülmektedir. Bu durumda ilgili kanun hükmü uyarınca soruşturmanın en geç 23.11.2019 tarihine kadar sonlandırılması gerekmektedir. ( Soruşturma açma kararı dilekçemizin ekinde ve davalı tarafından sunulan evraklardan 34. 35. 36. Sayfalardadır.)

Davalı idare tarafından sunulan soruşturma evrakları incelendiğinde ise soruşturmanın 04.12.2019 tarihli kovuşturma açılması kararı ile sonlandırıldığı görülmektedir. (Ekte soruşturmanın sonlandırılıp kovuşturmanın başlamasına yönelik verilen yönetim kurulu kararını paylaşıyoruz. İlgili ek incelendiğinde soruşturmanın 04.12.2019 tarihinde sonlandırıldığı açıkça görülmektedir. Davalı tarafından sunulan evraklardan 47. 48. 49. sayfalardadır.)

Bu noktada soruşturma 23.10.2019 tarihinde açılmış, 04.12.2019 tarihinde odaca alınan karar ile kovuşturmaya döndürülerek sonlandırılmıştır. 23.10.2019 ile 04.12.2019 tarihleri arasında 1 ay 11 gün vardır. Yani 11 gün soruşturma dosyası geç hazırlanmıştır. Kanun hükmü açık ve nettir. En geç 1 ay içinde soruşturmanın tamamlanması zorunlulukken bu sürede soruşturma tamamlanmamıştır. Bu sebeple müvekkile verilen ceza usul ve yasaya aykırıdır, iptali gerekmektedir.

( Davalı idarenin soruşturma bitiş anına ve kovuşturmanın başlangıç anına ilişkin itirazlarına binaen aşağıda kovuşturma aşamasının başlangıç anı ve bitiş anının ne zaman olduğuna ilişkin Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 2009/400 sayılı Yayınından alıntı paylaşıyoruz. Kitabın kapağı ve tam sayfası ektedir.)

“Disiplin Kovuşturması: Memur hakkında yapılan disiplin soruşturması sonucunda memuriyetten çıkarma cezası önerisi olan dosyanın yetkili amirlerin görüşü ile kurumun yüksek disiplin kuruluna gönderilmesiyle başlayıp, yüksek disiplin kurulunun kararına kadar geçen süre de sona eren kovuşturmadır.”)

Konuya ilişkin Danıştay 12. Dairenin 2011/6930 esas, 2012/1639 karar sayılı 21.01.2022 tarihli kararından alıntı:

“657 sayılı Yasa’nın zamanaşımı başlıklı 127. maddesinde düzenlenen ve ilgililer bakımından güvence niteliği taşıyan zamanaşımı süreleri, kamu düzenine ilişkin olması nedeniyle disiplin soruşturmasını açmaya yetkili amirlerce uyulması zorunlu olan süreler olduğundan anılan Yasada öngörülmüş olan 1 aylık zamanaşımı süresi geçirildikten sonra yapılan disiplin soruşturması neticesinde davacıya verilen disiplin cezasında ve bu ceza nedeniyle teşvik ikramiyesi kesintisi yapılmasında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.”

2) Müvekkil Usule Uygun Olarak Savunma Vermiştir. Usule Uygun Olmayan Açılan Soruşturmadır.

– Müvekkil Usule Uygun Olarak Odaya Savunma vermiştir. Usule uygun olmayan açılan soruşturmadır. Davalı idare savunma dilekçesinde, davacıdan savunma istendiğini, fakat davacının çalıştığı kurumun ifade verdiğini, bu noktada davacının usulüne uygun savunma vermediğinden dosyanın kesinleştiğini beyan etmiştir. Oysa gerçek durum çok daha farklıdır. Aşağıda paylaşılan Türkiye Diş Hekimleri Birliği kararında da açıkça belirtildiği üzere konuya ilişkin disiplin dosyası, sağlık kuruluşunun reklamına ilişkin açılmıştır. Bu noktada müvekkilin ortak olduğu sağlık kuruluşundan reklam yasağına aykırılığa ilişkin savunma istenmiştir. Müvekkilin ortak olduğu firmada bu sebeple savunma dilekçesi vermiştir. ( Türk Diş Hekimleri Birliği kararının aşağıda bir bölümünü, ekte tamamını paylaşıyoruz. )

Yukarıda üstünü çizdiğimiz bölümden açıkça anlaşılacağı üzere işbu dosyaya konu olan eylem için, Diş Derneği odasınca Müvekkilin ortak olduğu sağlık kuruluşu olan firmaya karşı “Reklam yasağına aykırı hareket suçundan” disiplin soruşturması açılmış, sonra bu disiplin soruşturma dosyası Türkiye Diş Hekimleri Birliği tarafından resen değiştirilmiştir. Bu yapılan resen değişiklik hem disiplin suçu vasfı yönünden, hem de taraf yönünden yapılmıştır. “Reklam yasağına aykırı hareket” sebebiyle açılan ve husumetlisi müvekkilin ortağı olduğu x firması olan dosya değiştirilerek husumet müvekkile, dosyaya konu suç Kurum ve kuruluş çalışanlarının ağız diş sağlığı muayene ve tedavilerinin yapılmasına yönelik olarak ilgili kurum ve kuruluşlarla oda bilgisi ve onayı dışında sözleşme yapma” ‘ya dönüştürülmüştür.

Türk Diş Hekimleri Birliği tarafından resen yapılan bu dönüşüm hukuka aykırıdır. Müvekkilin yeni suç vasfından savunması istenmemiştir. Savunma hakkı kısıtlanmıştır. Verilen disiplin cezasının iptali gerekmektedir.

3) Müvekkil İle İLAÇSEN Arasında Gerçek Anlamda Bir Sözleşmesi Yoktur.

– Müvekkilin ve ortağı olduğu firmasının İLAÇ-sen ile alakalı gerçekten bu amacı taşıyan herhangi bir anlaşması yoktur. Kaldı ki sosyal medya paylaşımları müvekkile ait değil İLAÇSEN’ e aittir. Daha önce de açıklandığı üzere İLAÇ-sen İl Temsilciliği yetkilileri periyodik firma ziyaretleri yapmaktadır. İlgili tarihte yetkililer randevusuz bir şekilde müvekkilin çalıştığı diş hastanesine ziyarete gelmişlerdir. Müvekkilde nezaket kuralları gereği tarafları odasında ağırlamıştır. İlgili ziyarette genel konuşmalar yapılmış sonrasında İLAÇ-sen yetkilileri anı kalmasını istediklerini ve fotoğraf çektirmek istediklerini beyan etmişlerdir.

Bunun üzerine müvekkil İLAÇ-sen yetkililerini kırmayarak fotoğraf çektirmiştir. İlgili görüşmede (GERÇEK ANLAMDA) herhangi bir anlaşma yapılmamış sadece tarafların talebi üzerine fotoğraf çekilmiş ve fotoğraf çekilirken kullanılsın diye bir sözleşmeye kaşe ve paraf atılmıştır. Fotoğraf çekilirken İLAÇ-sen yetkilileri: ” Kurumlarla anlaşma yapma hususunda aylık kotalarının olduğunu, fotoğrafı sadece müdürlerine göstereceklerini beyan ederek fotoğraf çekilirken kalem tutup sözleşmeyi imzalıyormuş gibi tutmasını rica etmiştir.”

İlgili olaydan aylar sonra müvekkil, İLAÇ-sen yetkililerinin müvekkilden habersiz olarak, İLAÇ-sen’e ait sosyal medya hesabından müvekkilin fotoğraflarını yayınladığını öğrenmiştir. Bunun üzerine müvekkil 31.05.2019 tarihinde Mersin 9. Noterliğinin 23232 yevmiye numarası ile İLAÇ-sen İl Temsilciliğine ilgili paylaşımın kaldırılması için noter aracılığı ile bildirimde bulunmuştur. (İlgili ihtarname örneğini daha önce paylaşmıştık.)

Müvekkil ve XX Diş Sağlığı Polikliniğinin İLAÇsen ile böyle bir anlaşması bulunmamakta olup ilgili durum müvekkilin itibarını zedelemek amacıyla İLAÇSEN ile iş birliği ile kasten yapılmıştır. Müvekkil Mersin ilinde sağlık sektöründe hizmet veren başarılı bir çene cerrahıdır. Müvekkil hakkında rakip firmalar tarafından bağlı bulunduğu odada sürekli ve kasten itibar zedeleyici şikayetler yapılmaktadır.

Kaldı ki zaten basit bir mantık önermesiyle düşünecek olursak müvekkilin gerçek iradesi sözleşme yapma olsa idi, olaydan haberi olur olmaz noterden ihtarname gönderir miydi? Gönderilen ihtarnameye dikkat edilirse soruşturma açılmadan daha önceki bir tarih ihtarname İLAÇSEN’e gönderilmiştir.

4)Soruşturma Eksik Araştırma ve Usule Aykırı Tutanaklar ile Yapılmış, Delil ve Dayanaktan Yoksundur.

İlgili yönetmeliğin Soruşturmanın Yapılış Biçimi başlıklı 20. Maddesi: “Soruşturmacı, gerekli olan her türlü delilleri toplar. İhbar veya şikayette bulunanları dinleyebilir ve soruşturma ile ilgili olarak gerekli gördüğü kişilerin ifadesini yeminli olarak da alabilir. Her soruşturma işlemi bir tutanak ile belirlenir. Tutanak, işlemin ne zaman ve nerede yapıldığını, işlemin niteliğini, kimlerin katıldığını, soruları ve alınan cevaplan belirtecek şekilde düzenlenir ve katılanlarca birlikte imzalanır.” şeklindedir.

Kanun metninden de anlaşılacağı üzere soruşturma etkin bir şekilde yapılmalı, deliller toplanmalı, ihbar ve şikayette bulunanlar dinlenmeli ve her soruşturma işlemi bir tutanakla belirlenmelidir. Huzurda bulunan soruşturma dosyasında ise bu araştırmaların hiç biri yapılmamış, yüzeysel şekilde incelenerek eksik araştırma yapılarak karar verilmiştir. Ayrıca tutanaklar usule uygun tutulmamıştır. Bu yönüyle de verilen cezanın reddi gerekmektedir.

SONUÇ VE İSTEM:

Yukarıda arz ve izah etmiş olduğumuz ve sayın başkanlığınız tarafından re’sen göz önünde bulundurulacak hususlar doğrultusunda;

1-) Davamızın KABULÜNE,

2-)Diş Derneği odasınca disiplin suçu sebebiyle verilen idari para cezası kararının ve Türk Diş Hekimleri Birliği kararının asli ve feri sonuçları ile İPTALİNE,

3-) Davalıların iddia ettiği cezaya konu İLAÇ-sen’in taraf olduğu sözleşmenin davalılar tarafından dosyaya sunulmasına karar verilmesine,

4-) İLAÇ-sen’e müzekkere yazılarak, böyle bir sözleşmenin yapılıp yapılmadığının sorulmasına,

5-) Hukuka aykırı kararın yürütülmesinin DURDURULMASINA,

6-) Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı idare üzerine yükletilmesine karar verilmesini müvekkilim adına vekaleten ve saygıyla arz ve talep ederim. 22.11.2022

EKLER :

1-)Diş Hekimleri Odasınca Verilen Soruşturma Açma Kararı

2-)Hekimleri Odasınca Verilen Soruşturmanın Sonlanı Kovuşturmanın Açılması Kararı

3-) Türkiye Diş Hekimleri Birliğince verilen itiraz değerlendirme kararı

4-) Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yayınlanan yayın

Davacı Vekili

Av. Tunç Sudi TOL

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara