İdari Yargı İdari İşlemin İptali Davası

İdari yargı da iptal davası hukuka aykırı bir işlemin iptali talebiyle açılan davadır.

İdari Yargıda İptal Davası Nasıl Açılır?

İdari Yargılama usulünde iki adet dava şekli bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi tam yargı davası, bir tanesi iptal davasıdır. İptal davası açarken hazırlanması gereken dava dilekçesine İdari Yargı İdari İşlemin İptali Davası Dilekçesi denmektedir. Bu dilekçe hazırlanırken bir kaç önemli hususa değinmek gerekmektedir. Bunlardan bir tanesi idari işlemin ne olduğu, hangi devlet kurumu tarafından verildiği ve hukuka aykırı durumun ne olduğudur. İptal davası sadece idari yargı alanında bir dava türü olup özel teşebbüslerin kararlarına karşı iptal davası açmak mümkün değildir.

İptal davası ile birlikte “Yürütmenin durdurulması ve duruşma açılması da” talep edilmelidir. Yürütme durdurma kararı verilebilmesi için 2 şart öngörülmüştür. Bunlardan ilki geri dönüşü olmayan hak kayıplarının yaşanacak olması ve açıkça hukuka aykırılıktır. Bu sebeple İdari Yargı İdari İşlemin İptali Davası Dilekçe Örneği hazırlayacak kişilerin muhakkak bu iki durumu belirtmesi gerekmektedir. İdari Yargı İdari İşlemin İptali Davası Dilekçe Örneği teknik bir dilekçe olup muhakkak konusunda uzman bir idare hukuk avukatından destek alınması gerekmektedir.

İdari Yargı İdari İşlemin İptali Davası Dilekçe Örneği

T.C.MERSİN NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

Yürütmenin Durdurulması ve Duruşma Taleplidir.

DAVACI :

VEKİLİ :Av. Tunç Sudi TOL

(Adres antettedir.)

DAVALI : Ticaret Bakanlığı

Söğüt özü Mah. 2176. Sk. No:63 06530

Çankaya / ANKARA

KONU : Müvekkil hakkında Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanlığı tarafından “Durdurma Cezası” şeklinde verilen idari yaptırım kararının iptali isteminden ibarettir.

TEBLİĞ TARİHİ : 31.05.2022

AÇIKLAMALAR :

Müvekkil hakkında 12.04.2022 tarihli 320 sayılı Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanlığınca; www.instagram.com adresli sosyal paylaşım sitesinde yer alan müvekkile ait “mustafatakas” kullanıcı isimli sayfada 09.02.2022 tarihli hastaların öncesi ve sonrasına ait görüntülerde övücü nitelikte hasta yorumlarına yer verildiği, bu suretle reklam yasağına aykırı davranıldığı gerekçesiyle müvekkil aleyhinde 6502 sayılı kanunun 63. ve 77/12. maddeleri uyarınca anılan reklamları durdurma cezası kararı verilmiştir. İlgili idari yaptırım kararı usul ve yasaya aykırı olup iptali gerekmektedir. Şöyle ki;

1) Şikayet ve Karar Esastan Yoksundur.

Müvekkil yıllardır sağlık sektöründe hizmet veren başarılı bir çene cerrahıdır. Müvekkilin reklam yapmasını gerektirecek herhangi bir sebep yoktur. Zaten Mersin ilinde popüler ve bilindik bir hekimdir. İlgili karar özel bir şikayet sonucu verilen bir karardır. Şikayet; rakip firmalar tarafından müvekkilin itibarını zedelemek amacıyla yapılmıştır. Şikayet ve karar esastan yoksundur.

2) Reklama Yönelik Herhangi Bir Paylaşım Yoktur. Hasta Yorumlarından Müvekkilin Sorumlu Tutulması Hukuka Aykırıdır.

Müvekkilin ticari amaçla kullandığı bir instagram hesabı olmayıp bir çok vatandaş gibi kişisel bir instagram hesabı kullanmaktadır. Buradan günlük hayatına dair hepimizin yaptığı gibi paylaşımlar yapmaktadır. (Ek:1 de müvekkilin instagram hesabına ait bir görsel paylaşıyoruz.) İlgili görselden de görüleceği üzere, müvekkil seyahat ettiği yerleri, arkadaşlarıyla olan fotoğraflarını kişisel hesabından paylaşmıştır. Bunun yanında müvekkil, her zaman olmasa da bazen, arkadaşlarını ve çevresini ağız ve diş sağlığını konusunda koruyucu ve geliştirici nitelikte bilgilendirmek için paylaşımlarda yapmıştır.

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 25. Maddesinin 2. Fıkrası “Sağlık kuruluşları ağız ve diş sağlığını koruyucu ve geliştirici nitelikte bilgilendirme yapabilir.” şeklinde olup müvekkilin paylaşımları yasal mevzuatlar çerçevesindedir. Nitekim ilgili idari yaptırım kararında da müvekkile ait bir eylem gerekçe gösterilmeyip, müvekkile ait instagram paylaşımının altında ki yorumlar kararda gerekçe gösterilmiştir. Bu durum hayatın olağan akışına aykırıdır. Müvekkil başarılı bir hekim olup çevresi tarafından takdir edilmektedir. Bu yapılan tebrik ve takdir mesajlarından müvekkil sorumlu değildir. Bu yorumlardan müvekkili sorumları tutmak abesle iştigaldir. Örnek olması adına muhtelif sitelerden başka hekimlere ait görselleri ekte paylaşıyoruz. Ekte bulunan örnek fotoğraflardan da görüleceği üzere, bir hekimi, kişisel sayfasında övmek gayet doğal bir durumdur. Bu durum herhangi bir reklam amacı taşımamaktadır. Kaldı ki müvekkilin tebrik ve takdirlerin önüne geçmesi teknik açıdan da mümkün değildir.

3) Müvekkil İlgili Yorumları Almaktan Kaçınması Teknik Açıdan Mümkün Değildir. Bu Noktada Kaçınamayacağı Bir Durumdan Ceza Vermek Hukuka Aykırıdır.

Instagram uygulama platformu; Fotoğraf paylaşımlarının alt kısmında 3.kişilerin yorum yazılabilmesi için bir bölüm yerleştirmiştir. Bu bölümü kapatmak teknik açıdan mümkün olmadığı gibi, (Mümkün ise de müvekkil bunu bilmemekte…) müvekkilden bu bölümde yorum almamasını beklemekte hayatın olağan akışına aykırıdır. Yukarıda açıklandığı üzere müvekkil ilgili hesabı her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi kişisel paylaşımları için kullanmaktadır. Türkiye de yaşayan her vatandaş gibi paylaşım yapmakta ve paylaşım altına 3. Kişiler tarafından yorum yapılmaktadır. Bu durum sebebiyle müvekkile ceza vermek hukuka aykırıdır.

4) Reklam Kurulu Sadece Ticari Reklamlar İçin Kurulan Bir Kuruluştur. Ticari Olmayan İnstagram Paylaşımlara Ceza Verebilmesi Hukuken Mümkün Değildir.

Reklam Kurulu Başkanlığı müvekkilin kişisel instagram hesabında yaptığı paylaşım sebebiyle ceza vermiş olup yetkisini aşmıştır. Reklam Kurulu ticari reklamların denetimi için kurulan, tüketiciyi koruyan bir kuruluştur. Nitekim Tüketici Kanunu 63.maddede Kurulun görevlerini; “Ticari reklamlarda uyulması gereken ilkeleri belirleme ve haksız ticari uygulamalara karşı tüketiciyi korumaya yönelik düzenlemeleri yapma..” şeklinde sıralamıştır. Kanun metninde anlaşılacağı üzere Reklam Kurulunun görevi TİCARİ REKLAM”ları denetlemektir. Bu noktada ilgili cezanın verilebilmesi için ön şart TİCARİ BİR REKLAMIN OLMASI VE REKLAMIN TİCARİ İŞ NİTELİĞİNDE OLDUĞUNUN İDARECE KANITLANMASIDIR. Ekte paylaştığımız görselden de açıkça görüleceği üzere müvekkil ticari bir hesaptan ticari bir reklam yapmamıştır. Müvekkil kişisel instagram hesabından kişisel paylaşımlar yapmıştır. Bu noktada ticari bir reklamdan söz edilemeyeceğine göre ilgili kurul tarafından ceza verilebilmesi de mümkün değildir.

Bunun yanında biran için paylaşımın ticari bir reklam olduğunu farz etsek bile; Müvekkil ticari bir faaliyet yürütmemekte olup SERBEST MESLEK ERBABIDIR VE KAYITLI BULUNDUĞU BİR MESLEK ODASI BULUNMAKTADIR. Mesleğiyle alakalı disiplin gerektirir bir durum işlenmesi durumunda bu duruma ilişkin idari yaptırım uygulayacak kurum bağlı bulunduğu meslek odasıdır. Reklam Kurulu Başkanlığı değildir.

4) Ceza Tutanağı Usule Aykırıdır Düzenlenmiştir. Tutanağa Sebep Olan Kararın Usulden De İptali Gerekmektedir.

Davalı müvekkil aleyhinde verilen idari yaptırım kararını ekte bulunan tutanak ile müvekkile ihbar etmiştir. Fakat ilgili tutanakta idari yaptırıma konu olan fotoğraflar ve yorumlar paylaşılmamıştır. Müvekkil hala hangi paylaşım için ceza yediğini bilmemektedir. İlgili ceza delil ve dayanaktan yoksundur. İlgili durum kanunlarımıza aykırı olup cezanın usulden de reddi gerekmektedir.

Yukarıda anlatılan sebeplerden ve sayın mahkemenizin resen göz önünde bulunduracağı hususlar dahilinde müvekkilimiz hakkında Ticaret Bakanlığı tarafından tesis edilen “Reklam Durdurma Cezası” kararının iptalini istemek gereği hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER:

Tüketici Kanunu, İdari Yargılama Usulü Kanunu ve sair yasal mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER:

1-) Ticaret Bakanlığı Tarafından Müvekkile Tebliğ Edilen Ceza Tutanağı

2-) Ekte paylaştığımız görseller

3-) Bilirkişi incelemesi ve sair tüm yasal deliller

SONUÇ VE İSTEM:

Yukarıda arz ve izah etmiş olduğumuz ve sayın başkanlığınız tarafından re’sen göz önünde bulundurulacak hususlar doğrultusunda;

1-) Davamızın KABULÜNE,

2-) Ticaret Bakanlığı tarafından 31.05.2022 tarihinde tebliğ edilen “Durdurma Cezası” İşleminin tüm asli ve feri sonuçları ile İPTALİNE,

3-) Ticari reklam içermediğine ilişkin itirazlarımızın kabulü halinde, Reklam Kurulu Başkanlığına ticari olmayan reklamlar hususunda ceza verme yetkisinin olmadığının İHTARATINA,

4-) Hukuka aykırı kararın yürütülmesinin DURDURULMASINA,

5-) Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı idare üzerine yükletilmesine karar verilmesini müvekkilim adına vekaleten ve saygıyla arz ve talep ederim. 10.06.2022

EKLER :

1-) Müvekkile ait instagram sayfasından bir görsel

2-) Diğer hekimlere ait örnek sayfa görselleri

3-) Ticaret Bakanlığı tarafından gönderilen ceza tutanağı

4-) Noter onaylı vekaletname

Davacı Vekili

Av. Tunç Sudi TOL

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara