İhtarname Nasıl Çekilir? | İhtarname Nasıl Yazılır?

İhtarname Nasıl Çekilir? | İhtarname Nasıl Yazılır? Sizler için cevapladık.

İhtarname Nasıl Çekilir? | İhtarname Nasıl Yazılır?

İhtarname, Noterlik Kanunu Yönetmeliğinin 98. Maddesinde “Her türlü hukuki işlemlerde muhatabına kanun, sözleşme, örf ve adetten doğan hak ve isteklerin yazılı şekilde bildirilmesi veya haber verilmesi için yapılan işlemlere ihtarname veya ihbarname denir.” şeklinde tanımlanır.1512 sayılı Noterlik Kanunun 103. Maddesinde ihtarnamede bulunması gereken hususlar sayılmıştır. Bu hususlar;1.İstemde bulunan ve diğer tarafın ad ve soyadları ile açık adresleri,2.İhtar ve ihbar konusu,3. İstemde bulunanın imzası,4. Tebliğ şerhi, noterin imza ve mührü ve tarih (1512 S. K. m. 106).

İhtarname, noter tarafından gönderildiğinde, yasal bir bildirim olarak daha fazla güvenilirlik kazanır. İhtarname noterden gönderilirken yani ihtarname çekilirken, şu adımları takip edebilirsiniz:

İhtarnameyi hazırlayın: İlk olarak, hazırlayacağınız ihtarnameyi yazın. İhtarname, adınızı, adresinizi, karşı tarafın adını ve adresini, konuyu, nedeni, talebi ve gönderim tarihini içermelidir.

Notere başvurun: Hazırladığınız ihtarnameyi notere başvurarak, noter tarafından onaylatın. Noter, ihtarnameyi inceleyecek ve gerektiğinde gerekli düzeltmeleri yapacak.

Noter harç ücretini ödeyin: İhtarname noter tarafından onaylandıktan sonra, noter tarafından belirlenen harç ücretini ödeyin.

Noter tarafından ihtarnameyi gönderin: Harç ücreti ödendikten sonra, noter tarafından ihtarname karşı tarafa gönderilecektir. İhtarname, noter tarafından kayıt altına alınacak ve gerektiğinde hukuki bir delil olarak kullanılabilir.

Noterden gönderilen ihtarname, hukuki bir bildirim olduğu için, karşı tarafın mutlaka alması gerekmektedir. Bu nedenle, ihtarname noter tarafından gönderilirken, karşı tarafın doğru adres bilgilerinin kullanılması önemlidir.

Sonuç olarak, ihtarname noterden göndermek hukuki bir bildirim olarak daha fazla güvenilirlik sağlayabilir. İhtarname noterden gönderilirken, hazırlanan ihtarname noter tarafından onaylanacak, harç ücreti ödenecek ve noter tarafından karşı tarafa gönderilecektir.

İhtarname Nasıl Yazılır?

İhtarname, hukuki bir bildirim olarak karşı tarafa bir uyarıda bulunmak veya talepte bulunmak amacıyla yazılan bir belgedir. İhtarname, hukuki bir anlaşmazlıkta ya da sözleşme ihlallerinde kullanılan önemli bir araçtır. İhtarname yazarken, dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalar vardır.

İhtarname, adınızı, adresinizi, karşı tarafın adını ve adresini, konuyu, nedeni, talebi ve gönderim tarihini içermelidir. İhtarname yazarken, net, açık ve anlaşılır bir dil kullanarak, karşı tarafa talebinizi açık bir şekilde ifade etmelisiniz.

İhtarname, hukuki bir belge olduğu için, yazım hatalarına ve eksik bilgilere yer vermemeniz çok önemlidir. Belgeyi oluştururken, örnek ihtarname örneklerinden yararlanabilirsiniz.

Ayrıca, ihtarname yazarken, hukuki bir anlaşmazlık durumunda ne yapmanız gerektiği hakkında bilgi sahibi olmanız da önemlidir. Bu nedenle, ihtarnameyi hazırlamadan önce, durumu iyice araştırmanız ve doğru bir şekilde hareket etmeniz gerekmektedir.

İhtarname Yazıldıktan Sonra Çekilirken Dikkat Edilmesi Gerekenler

1)İhtarname ne amacınızı anlatamayacak kadar kısa ne de çok uzun olmamalıdır.

2)Konu net ve belirgin, tartışmaya yer vermeyecek şekilde yazılmalıdır.

3)Kural olarak kanunda belirtilen haller dışında ihtarname çekilmesi zorunlu değildir. Ancak ihtarname çekmenin sağladığı kolaylıklar ve yararlar göz önüne alındığında, ihtarname çekilmesi kimi zaman hayat kurtarabilmektedir.

4)İhtarname gönderiminde kullanacağınız adres bilgilerini de doğru bir şekilde belirlemelisiniz. Bu, karşı tarafın ihtarnameyi almasını sağlayacak ve sürecin daha hızlı ilerlemesine yardımcı olacaktır.

Sonuç olarak, ihtarname gönderirken, doğru ve net bir dil kullanmalı, bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğundan emin olmalı, doğru adres bilgilerini kullanmalı ve gönderim yöntemini doğru seçmelisiniz. Ayrıca, ihtarnameyi en kısa sürede göndermek ve karşı tarafın özel durumlarından haberdar olmak da oldukça önemlidir. İhtarname gönderiminde bu noktalara dikkat ederek, sürecin hızlı ve sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlayabilirsiniz.

İhtarname çekmenin bazı faydalarına şu örnekler verilebilir:

1-İşçinin işverenine göndereceği ihtarname ile kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai alacağı, ücret alacağı, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil alacağı vs. gibi işçilik alacaklarını isteyebilir. Bu halde işçinin işçilik alacakları zamanaşımına uğramayacak, işçi ihtarnameyi çektikten sonra işleyen zamanaşımı kesilecektir.

2- İşçi, işyeriyle olan iş ilişkisini evlilik, askerlik, emeklilik, maaşlarının ödenmemesi gibi nedenlerle sonlandırırken sebebini ve taleplerini açık ve net olarak noter kanalıyla bildirmesinde büyük hukuki faydalar vardır.

3- İş sözleşmesi haksız yere feshedilen işçi gerekli diğer şartları da taşıyorsa işe iade davası açabilir. İş mahkemesinin gerekçeli işe iade kararını tebliğ alan işçi 10 gün içerisinde işverene işe başlama başvurusu yapmalıdır. Bu hususta bir şekil şartı öngörülmemiş olmasına rağmen, başvurunun ihtarname yoluyla yapılması ileride sürenin kaçırılmış olmasına ilişkin olarak çıkacak hukuki ihtilaflarda kesin delil oluşturacaktır.

4- İhtarname ile borçlu temerrüde düşürülür. Faizin ihtarname gönderilmesi ile başladığı hallerde ihtarnamenin muhatabının eline geçmesi ile faiz işlemeye başlar.

5- Kira sözleşmeleri tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerdendir. Ev sahibinin borcu evi kullandırma borcu, kiracının borcu da kira bedelini ödeme borcudur. Ancak kiracının kira bedelini ödememesi durumunda, kiracıya gönderilecek ihtarname ile kendisine kira bedelinin ödenmesi hususunda 30 günlük süre tanınır. Bu süre sonunda kira bedeli ödenmez ise doğrudan sulh hukuk mahkemesinde tahliye davası açılabilir.

6- Terk nedeniyle açılacak boşanma davalarında, terk halindeki eşe terki takip eden dördüncü ayın sonundan itibaren iki ay içinde eve dönmesi yönünde ihtar gönderilmelidir. Bu ihtar noter kanalıyla da yapılabilir. İhtarname hem alacaklı hem de iyiniyetli borçlu için faydalı bir yoldur; işte ihtarname bu yönüyle borçluya uyarı niteliğindedir. İhtarname, dava dosyasına delil hazırlanması için önemli bir aşamadır. İhtarnamenin avukat tarafından yazılmasında büyük önem vardır. İhtarname çok dikkatli kaleme alınmalıdır.

İhtarname Noterden Çekmek Mecburi Mi?

İhtarnamelerin noterden çekilmesi kanuni bir zorunluluk değilse ihtarnamelerin noterden çekilmesi mecburi değildir. Bazı kanunlar ihtarnamelerin noterden çekilmesi gerektiğini belirtmektedir. Bazıları ise belirtmemektedir. Burada önemli olan ihtarnamenin ulaşıp ulaşmadığının tespitidir. Noter sistemi tebliğ yapılıp yapılmadığını iyi şekilde göstermektedir. Bu sebeple vatandaşlar çoğu zaman noter yolunu seçmektedir. Fakat gelişen teknolojide kargo firmaları da artık iadeli ve taahhütlü kargo yollayabilmektedir. Bu sebeple artık her ihtarnamenin noterden çekilmesine gerek yoktur.

Avukatsız İhtarname Çekilir Mi?

>Evet, avukatsız ihtarname çekmek mümkündür. İhtarname, bir kişi veya kuruluşa hukuki bir uyarıda bulunmak veya talepte bulunmak amacıyla gönderilen resmi bir belgedir. Hukuki bir uyuşmazlık durumunda, bir mersin avukat tarafından hazırlanan ihtarname daha sağlam ve profesyonel bir belge olabilir. Ancak, kanunlara uygun ve doğru bir şekilde hazırlanmış bir ihtarnameyi, bir hukuk bilgisi olan kişiler de hazırlayabilir.

>Özellikle, ihtarname konusunda tecrübesi olan, hukuk bilgisi olan kişiler, avukatsız olarak ihtarname hazırlayabilirler. Bununla birlikte, ihtarnameyi hazırlamadan önce, ilgili kanunları ve mevzuatı dikkatlice incelemek ve doğru bir şekilde uygulamak gerekmektedir. Ayrıca, ihtarname konusunda herhangi bir tereddüt yaşanıyorsa, bir avukattan yardım almak da mümkündür.

>Ancak, bir hukuk uzmanı tarafından hazırlanmamış bir ihtarname, eksik veya yanıltıcı olabilir. Bu nedenle, hukuki bir uyuşmazlıkta, avukat tavsiyesi ve desteği almak, daha sağlam bir ihtarname hazırlamak ve olası bir dava sürecinde haklarınızı daha iyi savunmak açısından önemlidir.

Noterden İhtarname Kaç Günde Gider?

Noterden gönderilen ihtarname, gönderildiği yerin uzaklığına ve posta veya kargo şirketinin hizmet kalitesine göre değişebilir. Ancak, genellikle ihtarname, noterden gönderildikten sonra ortalama 2-5 iş günü içerisinde karşı tarafa ulaşır. Bu süre, ihtarnameyi gönderdiğiniz yer ile karşı tarafın bulunduğu yer arasındaki mesafeye ve kullanılan posta veya kargo şirketine göre değişiklik gösterebilir.

Ayrıca, ihtarnameyi noter aracılığıyla göndermek, daha güvenilir bir yöntemdir. Noter, ihtarnameyi resmi bir belge olarak onaylar ve taraflar arasındaki yazışmaların doğruluğunu ve geçerliliğini sağlar. Bu nedenle, noterden gönderilen ihtarname, posta veya kargo şirketleri aracılığıyla gönderilenden daha hızlı ve güvenilir bir şekilde karşı tarafa ulaşabilir.

Ancak, ihtarname süreci, karşı tarafın yanıt vermesine kadar devam edebilir. Karşı tarafın ihtara yanıt vermesi veya ihtara cevap vermemesi durumunda, hukuki süreçler devam edebilir. Bu nedenle, ihtarnamenin gönderilmesi sadece ilk adım olup, sonraki adımlar için hukuki bir danışmanlık alınması faydalı olabilir.

İlk gönderim sonrası noter ihtarnamesi ulaşmaması durumunda, tekrar notere gidip tekrar aynı ihtarnameyi yeni adrese yada merkezi adres kayıt sisteminde ki adrese yollamak gerekmektedir.

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara