İhtiyaç Sebebiyle Kiralanan Taşınmazın Tahliyesi Nasıl Yapılır?

Sayfa İçeriği

İhtiyaç Sebebiyle Kiralanan Taşınmazın Tahliyesi Davası

Türk Borçlar Kanunu’nun 350. maddesine göre, kiraya veren, kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut veya işyeri ihtiyacı sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, kira sözleşmesini sonlandırarak taşınmazın tahliyesini talep edebilir. Bu tür davalara genellikle “ihtiyaç nedeniyle tahliye davası” denir.

Dava açılırken, kiraya veren tarafından ihtiyaç sebebinin kanıtlanması gerekmektedir. Bu kanıt, tanık ifadeleri, resmi belgeler, nüfus kayıtları gibi delillerle sunulabilir. Kiracı ise tahliye davasına karşı çeşitli savunmalar ileri sürebilir. Örneğin, kiraya verenin gerçek bir ihtiyacı olmadığını, taşınmazın başka bir amaçla kullanılacağını veya kiracıya uygun alternatif bir taşınmaz teklif edilmediğini iddia edebilir.

Dava sonucunda, hakim ihtiyaç sebebinin varlığına ve gerekli şartların sağlanıp sağlanmadığına karar verir. İhtiyaç sebebinin kanıtlanması durumunda, hakim kira sözleşmesini sonlandırarak taşınmazın tahliyesine hükmedebilir.

İhtiyaç nedeniyle tahliye davaları, kiracılar için genellikle zorlu bir süreç olabilir. Bu nedenle, bu tür davalarda haklarınızı korumak ve sürecin detaylarını öğrenmek için bir avukata danışmanız önerilir.

İhtiyaç Sebebiyle Kiralanan Taşınmazın Tahliyesi Nasıl Yapılır?

İhtiyaç Sebebiyle Kiralanan Taşınmazın Tahliyesi Şartları

Makalemizde, öncelikle kısaca açıklamamız gereken husus tahliyenin ne anlama geldiğidir. Kanun, belli şartların varlığı halinde taşınmaz sahibine tarafların aralarında kurduğu sözleşme sona ermeden kiralayanı taşınmazdan çıkartabilecektir. Tahliye bu anlama gelmektedir. Bugün makalemizin konusu ise İhtiyaç Sebebiyle Kiralanan Taşınmazın Tahliyesidir. İhtiyaç sebebiyle kiralanan taşınmazın tahliyesi, İhtiyaç Sebebiyle Kiralanan Taşınmazın Tahliyesi İhtarname Örneği gönderilerek.

Ayrıca daha sonradan ihtiyaç nedeniyle taşınmazın tahliyesi dava dilekçesi ile dava açılarak yapılmaktadır. İhtiyaç nedeniyle taşınmazın tahliyesi şartları ise şu şekilde sıralanır:

1- İhtiyacın gerçek ve samimi olması

2- İhtarnamenin doğru ve zamanında çekilmesi

3- İhtiyaç iddiasının ispatlanmasıdır.

Hangi Sebepler ile İhtiyaç Sebebiyle Kiralanan Taşınmazın Tahliyesi Davası Açılır?

Burada en önemli husus nelerin ihtiyaç kapsamına gireceği ve taşınmaz sahibine bu hakkı sağlayacağıdır. Yargıtay bu ihtiyacın gerçek, samimi ve zorunlu olduğunun kanıtlanması gerektiğini belirtmiştir.

T.C. Yargıtay Üçüncü Hukuk Dairesi 2019/2702 E 2019/4829 K ve 22.05.2019 tarihli emsal kararında Türk Borçlar Kanunu’nun 350/1 maddesine göre konut ihtiyacına dayalı olarak açılan tahliye davalarında tahliyeye karar verilebilmesi için ihtiyacın gerçek, samimi ve zorunlu olduğunun kanıtlanması gerekir. Devamlılık arz etmeyen geçici ihtiyaç tahliye nedeni yapılamayacağı gibi henüz doğmamış veya gerçekleşmesi uzun bir süreye bağlı olan ihtiyaç da tahliye sebebi olarak kabul edilemez. Davanın açıldığı tarihte ihtiyaç sebebinin varlığı yeterli olmayıp, bu ihtiyacın yargılama sırasında da devam etmesi gerekir.”

Yukarıdaki Yargıtay Kararı ve emsal kararlardan da anlaşılacağı üzere ihtiyacın gerçek, samimi ve zorunlu olduğunun kanıtlanması zorunludur. Aynı zamanda bu ihtiyacın sürekli de olması gerekmektedir. Devamlılık arz etmeyen geçici ihtiyaç Yargıtay tarafından tahliye sebebi olarak sayılmamıştır.

Tahliyesi istenen taşınmaz işyeri ise bu takdirde kiraya verenin yalnızca kirada olması yetmeyecektir. Kiracının ya tahliye tehdidi altında olması yahut ihtiyaç duyulduğu iddia olunan işyerinin yapılan işe nazaran daha üstün nitelikte olması gerekmektedir.

T.C. Yargıtay Üçüncü Hukuk Dairesi 2017/8534E 2018/509K 23.01.2018 tarihli emsal kararı: “İşyeri ihtiyacına dayalı olarak açılan tahliye davalarında ihtiyaçlının kirada olması halinde ihtiyacın varlığının kabulü için ihtiyaçlının ya tahliye tehdidi altında bulunması veya kiralananın yapılacak iş için daha üstün nitelikte olması, en azından halen iş yapılan yerle eş değer nitelikte bulunması gerektiğinden, mahkemece kiralananın halen iş yapılan yerden üstün olduğu ileri sürülmemiş olsa bile uzman bilirkişi aracılığıyla keşif yapılarak kıyaslama suretiyle bu husus belirlendikten sonra karar verilmesi gerektiği gözetilmelidir.

“İşyeri ihtiyacına dayalı olarak açılan tahliye davalarında ihtiyaçlının kirada olması halinde ihtiyacın varlığının kabulü için ihtiyaçlının ya tahliye tehdidi altında bulunması veya kiralananın yapılacak iş için daha üstün nitelikte olması, en azından halen iş yapılan yerle eşdeğer nitelikte bulunması gerektiğinden, mahkemece kiralananın halen iş yapılan yerden üstün olduğu ileri sürülmemiş olsa bile uzman bilirkişi aracılığıyla keşif yapılarak kıyaslama suretiyle bu husus belirlendikten sonra karar verilmesi gerektiği gözetilmelidir.”

Kimler İhtiyaç Sebebiyle Kiralanan Taşınmazın Tahliyesi Davası Açabilir?

TBK md.350/1’e göre;

  • Kiraya veren
  • Kiraya verenin eşi
  • Kiraya verenin altsoyu
  • Kiraya verenin üstsoyu
  • Kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu kişilerin ihtiyaç duyması halinde bu hakkı kullanabileceklerdir.

Belirsiz Süreli Kira Sözleşmelerinde İhtiyaç Sebebiyle Kiralanan Taşınmazın Tahliyesi Davası

TBK 350/2 hükmünce belirsiz süreli konut kira sözleşmelerinde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebilir.

Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde genel hükümler TBK 328 ve 329’da düzenlenmiştir. Maddeler hükmünce taşınmaz sahibi kiralayanın tahliyesini isteyebilmek için altı aylık fesih döneminin sonunda üç aylık fesih süresine uymak zorundadır. Fesih hakkını kullanan kiraya veren daha sonra 1(bir) ay içinde davayı açmak zorundadır.

Belirli Süreli Kira Sözleşmelerinde İhtiyaç Sebebiyle Kiralanan Taşınmazın Tahliyesi Davası

Belirli süreli kira sözleşmelerinde, kiracıya ihtiyaç sebebiyle tahliye davası açma sürecinde ihtarname gönderme zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu durumda, belirlenen sürenin sona ermesinden itibaren 1 ay içinde doğrudan dava açılabilir.

Ancak belirli süreli kira sözleşmelerinde kiracıya gönderilen ihtarname, dava açma süresini uzatabilir. Kiralayan, kiracıya sürenin bitiminden itibaren 1 ay içinde dava açacağını bildiren bir ihtarname gönderirse, dava açma süresi 1 kira yılına kadar uzatılır.

Bu durumda, kiralayanın ihtarname göndermesiyle birlikte kiracıya tanınan süre, dava açma hakkını kullanma süresi içindeki en uzun süre olan 1 kira yılına kadar uzar. Bu süre zarfında kiracı, ihtiyaç sebebiyle tahliye davasına karşı savunma hazırlama ve gerekli adımları atma imkanına sahip olur.

Belirli süreli kira sözleşmelerinde ihtiyaç sebebiyle tahliye davası açma sürecindeki bu detaylar, hem kiralayanın hem de kiracının haklarını koruma ve süreci doğru şekilde yönetme açısından önemlidir.

İhtiyaç Sebebiyle Kiralanan Taşınmazın Tahliyesi Edilmesi Durumunda Yeni Kira Sözleşmesi Yapma Yasağı

Burada dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan bir tanesi de kiraya veren, taşınmazın tahliyesinden sonra haklı sebep olmadan 3 yıl geçmedikçe aynı taşınmazı bir başkasına kiralayamayacaktır. Eğer aksi yönde hareket ederse, tahliye edilen kiracı son kira yılında ödenmiş olan bir yıllık kira bedelinden az olmamak üzere tazminat öder.

Yeni Malik Sebebiyle İhtiyaç Nedeniyle Tahliye 

Yeni malik ihtiyacı olması durumunda ihtiyaç sebebiyle tahliye davası açabilecektir. TBK md. 351 hükmünce taşınmazı yeni satan alan kişi, ihtiyaç halinde kendisinden önce orada bulunan kiralayana karşı tahliye davası açabilecektir. Ancak, taşınmazı satın aldığı tarihten itibaren1(bir) ay içinde yazılı bildirimde bulunmak ve 6(altı) ay içinde tahliye davası açmak zorundadır. Burada karıştırılan husus yeni malikin de gerçekten ihtiyacının olması gerektiğidir. Sadece yeni malik sıfatı ihtiyaç sebebiyle kiralanan taşınmazın tahliyesi davası hakkı vermez. 

İhtiyaç Sebebiyle Kiralana Taşınmazın Tahliyesi Davasında Görevli Ve Yetkili Mahkeme 

İhtiyaç sebebi ile açılacak tahliye davalarında görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesi, yetkili mahkeme ise kiralanan taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir.

İhtiyaç Sebebiyle Kiralanan Taşınmazın Tahliyesi Davası Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

İhtiyaç sebebiyle kiralanan taşınmazın tahliyesi davası ne kadar sürer?

İhtiyaç sebebiyle kiralana taşınmazın tahliyesi davası yaklaşık 6 ay ile 3 yıl arasında sürmektedir. Bu süreyi etkileyen yegane sebep karşı tarafın yani kiracının direnç gösterip göstermeyeceğidir.

İhtiyaç sebebiyle tahliye davası mahkeme masraflarını kim öder?

İhtiyaç nedeniyle tahliye davası mahkeme masraflarını ilk başta davayı açan taraf öder. Davayı açan tarafın haklı çıkması halinde bu masraflar davayı kaybeden taraftan alınır.

Ev sahibi ben oturacağım diyerek kiracıyı evden çıkartabilir mi?

Ev sahibinin ihtiyacının samimi ve zaruri olmasını mahkeme önünde ispat etmesi halinde kiracıyı ihtiyaç sebebiyle tahliye davası açarak çıkartabilir.

İhtiyaç sebebiyle tahliye davası ihtar zorunlu mu?

İhtiyaç sebebiyle tahliye davasında kural olarak ihtar çekmenin zorunluluğu yoktur. İhtiyacın oluşması halinde hiçbir ihtara gerek kalmaksınız ihtiyaç sebebiyle tahliye davası açılabilmektedir. Fakat yeni malikin ihtiyaç sebebiyle tahliye davası açması için ihtar zorunluluğu vardır.

İhtiyaç nedeniyle tahliye davası ne zaman açılabilir?

Belirli süreli kira sözleşmelerinde, kira sözleşmesinin belirlenen süresinin sona ermesinden itibaren 1 ay içinde ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açılması gerekmektedir. Öte yandan, belirsiz süreli kira sözleşmelerinde, sözleşmenin fesih dönemi ve fesih bildirimi için öngörülen sürelerden itibaren 1 ay içinde ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açılmalıdır. Bu süre, kira sözleşmesinin feshedileceğini bildiren resmi bir bildirimin yapıldığı tarihten itibaren başlar. Bu süreçlerde dikkat edilmesi gereken önemli nokta, ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açma süresinin yasalara uygun olarak takip edilmesidir. Bu şekilde, hem kiracının hem de kiralayanın hakları korunmuş olur ve süreç adil bir şekilde yürütülmüş olur.

İhtiyaç halinde kiracı nasıl çıkarılır?

İhtiyaç halinde kiracı ihtiyaç sebebiyle kiralanan taşınmazın tahliyesi davası ile çıkartılır. Bu dava teknik bir dava olup muhakkak konusunda uzman bir mersin kira avukatı tarafından açılması gerekmektedir.

Ev sahibinin eve ihtiyacı olması durumunda ne yapılır?

Ev sahibinin eve ihtiyacı olması durumunda, bu ihtiyacın gerçek ve samimi olması durumunda en mantıklı yol ev sahibi ile orta yolu bulmaktadır. Çünkü dava açılması ve kiracının kaybetmesi durumunda kiracı mahkeme masrafı ödemek zorunda kalacaktır.

İhtiyaç sebebiyle kiralanan taşınmazın tahliyesi davası ilk celsede biter mi?

İhtiyaç sebebiyle kiralanan taşınmazın tahliyesi davası ilk celsede bitmez. İhtiyacın samimi ve zorunlu bir ihtiyaç olduğunun ispat edilmesi bir yargılama gerektirmektedir. İspat için delillerin toplanması, tanıkların dinlenmesi gerekmektedir. Tüm bunlar zaman alacağından ilk celsede ihtiyaç sebebiyle kiralanan taşınmazın tahliyesi davasının bitmesinin mümkün değildir.

İhtiyaç sebebiyle tahliye davası arabuluculuk zorunlu mu?

İhtiyaç sebebiyle tahliye davasında arabuluculuk zorunludur. Bu davayı açmadan önce başvuru taraf arabulucuya başvuru yapması gerekmektedir. İhtiyaç sebebiyle tahliye davalarında bir avukat eşliğinde arabulucuya başvuru yapılması mümkündür.

İhtiyaç sebebiyle tahliye nasıl ispatlanır?

İhtiyaç sebebiyle tahliye davası her türlü delil ile ispat edilebilmektedir. Bu deliler tanık, mesaj, tayin evrakı vb. şeylerdir. Bu delillerin mahkemeye hukuki bir yolla sunulması ve mahkemenin bu deliller hukuki bir yol ile tartışması sonucunda mahkeme delilleri geçerli sayar ise ihtiyaç ispatlanmış olur.

İhtiyaç nedeniyle tahliye davasında tanık dinlenir mi?

İhtiyaç nedeniyle tahliye davasında tanık dinlenir. Tanık bir ispat aracıdır. Bu tür davalarda tanık kullanılır. Tanıklara yemin ettirilir ve tanık huzurunda yemin altında verilen ifadeler doğru kabul edilir.

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye davasını kaybeden kiracı ne kadar öder?

İhtiyaç nedeniyle tahliye davasını kaybeden kiracı yargılama giderlerini, avukat ücretlerini ve arabulucu ücretlerini öder. Buda yaklaşık 2024 yılında 10.000 ile 15.000 arasındadır.

İhtiyaç nedeniyle tahliye davası reddedilirse ne olur?

İhtiyaç nedeniyle tahliye davası reddedilirse ihtiyaç kanıtlanamamış demektir. İhtiyaç kanıtlanamadığı için kiracı evde oturmaya devam eder. Ayrıca dava ret edildiğinden davayı açan ev sahibi yargılama giderleri ve kiracının avukatının ücretini ödemek zorunda kalır.

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara