İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliye Davası Cevap Dilekçesi Örneği

İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliye Davası Cevap Dilekçesi Örneği; iki haklı ihtara dayanan tahliye davasına cevap dilekçesi türüdür.

İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliye Davası

İki haklı ihtara dayalı tahliye davası sulh hukuk mahkemesinde görülmektedir. İki haklı ihtar nedeniyle tahliye davası iki haklı ihtar nedeniyle tahliye davası dava dilekçesi örneği ile açılmaktadır. İki haklı ihtar davaları gayrimenkul hukuku alanına girmekte olup hukuk büromuz mersin kira avukatı olarak uzmandır. İki haklı nedene dayanılabilmesi için belirli süreli bir kira sözleşmesi olmalı ve kira ödemeleri yıllık değil aylık olarak kararlaştırılmış olmalıdır. İki haklı nedenle tahliye edebilmek için iki ihtarnamenin de haklı bir nedene dayanması, her iki ihtarnamede 30 gün süre tanınması ve muhakkak süre sonunda tahliye edileceği belirtilmelidir. İşte cevap dilekçesinde tüm hususlar kontrol edilmeli, zamanaşımı gibi itirazlar yapılmalıdır. Aşağıda bulunan dilekçe örnek dilekçe olup büromuz personelinden hukuki destek alınız.

İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliye Davası Cevap Dilekçesi Örneği

MERSİN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DOSYA NO :

DAVALI :

VEKİLİ : AV.TUNÇ SUDİ TOL

DAVACI :

VEKİLİ :

D.KONUSU : Müvekkile karşı açılan iki haklı ihtara dayalı haksız davanın reddi gerekçelerini sunduğumuz cevap dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR :

Davacı, kötü niyetli olup her hafta müvekkilime asılsız dava ve icra takipleri açmaktadır. Davacının amacı fahiş kira zammını kabul etmeyen müvekkilimi yıldırarak evinden haksız şekilde tahliye ettirmektir. Müvekkilim kiralanan taşınmazın kira bedelini düzenli şekilde ödemektedir. Hatta ödeme yaparken aralarında kararlaştırdıkları kira bedelinden fazlasını davacıya ödemektedir. Ama davacı buna rağmen, sırf müvekkilimin huzur ve sükununu bozmak ve kaçırmak maksadıyla huzurda bulunan davayı açmıştır.

Davacı ilk önce Mersin 2.İcra Hukuk X sayılı dosya ile; kiranın taraflarca aylık ödenmesi kararlaştırılmış olmasına rağmen davacı; kira ödemelerinin yıllık olduğunu iddia etmiş ve muaccel olmamış ayları gerekçe göstererek tahliye talepli dava açmıştır. Tahliye talebi haksız ve hukuka aykırı olduğundan davası reddolmuştur. (Karar ek 1’dedir.) Bununla yetinmeyen davacı yine müvekkilimi huzursuz edip tahliye etmek amacıyla aslı olmayan icra takipleri açmaya devam etmiştir. Davacı daha sonra Mersin 7. İcra Müdürlüğünün X esas sayılı dosya ile 1 gün kira geç yatırıldığı için kira alacağına yönelik icra dosyasını açmış, müvekkil itiraz etmiş, Mersin 1 İcra Hukuk X esas sayılı dosya ile yargılama yapılmış, müvekkil depremzede olduğu için gecikmiş itirazda bulunmasına rağmen, haklı olmasına rağmen davacı ile uğraşmak istememiş ve davayı kabul ederek yargılama gideri ve avukatlık ücreti ödemiştir. (Karar ek 2 dedir.) Davacı bununla da yetinmemiş daha önce tahsil edilen tutarlara yönelik Mersin 2. İcra Dairesi X esas sayılı icra dosyasını açmıştır. Daha sonra bu icra takibine dayalı olarak Mersin 1. İcra Hukuk Mahkemesi 2023-X esas sayılı dosya ile tahliye talep etmiş, davası yine haksız ve hukuka aykırı olduğundan ret edilmiştir. (Karar ek 3’dedir.)

– Davacı dava dilekçesinde davalı müvekkilimi 3 haklı kez ihtar ettiğini beyan etmiş ve haklı ihtarlarını şu şekilde sıralamıştır:

1- Mersin 1. İcra Müd. 2022/X sy. Dosyasında bulunan ihtarnamenin haklı olduğunu ve bu dosyaya bağlı Mersin 2. İcra hukuk Mahkemesi 2022/X E. sy. dava dosyasının da haklı olduğunu, bu dosyada 800 TL bakiye alacak oluşarak temerrüt oluştuğunu, mahkeme tahliyenin reddine karar vermiş olsa da mahkemenin hatalı karar verdiğini,

2- Mersin 2. İcra Müdürlüğü 2022/X esas sayılı icra dosyasında bulunan ihtarnamenin haklı olduğunu ve bu dosyaya bağlı Mersin 1. İcra Hukuk mahkemesinde 2023-474 esas sayılı dava dosyasının da haklı olduğunu, Eylül 2022 kirasının 200 TL eksik ödendiğini, 2022 Ekim, Kasım, Aralık kiralarının ödenmediğini, davanın derdest olduğunu,

3- Mersin 7. İcra Müdürlüğü 2023/X esas sayılı icra dosyasında bulunan ihtarnamenin haklı olduğunu ve bu dosyaya bağlı Mersin 1. İcra Hukuk Mahkemesi 2023-X esas sayılı dosyasının haklı olduğunu, Şubat 2023 kirasının geç ödendiğini beyan etmiştir.

Dava dilekçesinde iddia edilen haklı nedenler gerçeği yansıtmamakta olup Daha önce açılan davalar gibi iş bu davanın da reddi gerekmektedir. Şöyle ki;

1-) Davacının Haklı Olduğunu Beyan Ettiği Hususlardan Yukarıda yazılı 1. Ve 2. Hususta Kesinleşmiş Mahkeme Hükmü Vardır. Dava Şartı Noksanlığından Davanın Reddi Gerekmektedir.

Davacı; Yukarıda 1 ve 2 numara olarak belirttiğimiz ihtarnamelerde yani Mersin 2. İcra Hukuk Mahkemesinde 2022/X ve Mersin 1. İcra Hukuk Mahkemesi 2023-X esas sayılı dosyalarda haklı olduğunu iddia ederek tahliye talepli dava açmış, bu davaları taleplerinin haklı olmadığının tespiti yapılarak ret edilmiştir ve verilen kararlar kesinleşmiştir.

Aynı konu daha önce tartışılmış ve mahkeme hüküm vermiş olmasına rağmen, davacı yine aynı sebeplere dayanarak huzurda bulunan davayı açmıştır.

Hukuk muhakemeleri kanunu açıktır. Kesin hüküm varsa uyuşmazlık yeniden dava konusu yapılamaz; yapıldığı takdirde, mahkemenin kesin hükmün varlığını resen gözeterek davanın reddine karar vermesi gerekir. Çünkü, kesin hüküm dava şartlarından olup, kamu düzeni ile ilgilidir.

Bu noktada davacının yukarıda yazılı 1 ve 2 numaralı ihtarları hakkında kesinleşmiş mahkeme hükmü olduğundan davanın dava şartı yokluğu nedeniyle reddi gerekmektedir.

2-) Kesin Hüküm İtirazlarımız ve Haklı Olunmadığına İlişkin Esasa Yönelik İtirazlarımızı Saklı Tutarak 2 Haklı İhtarın Usul Şartlarının da Oluşmadığını Beyan Ederiz. 1 Numaralı İhtarname Yoktur. 1 ve 2 Numaralı İhtarname Arasında 30 Günlük Süre Tanınmamıştır.

– Yukarıda 1 numara olarak nitelendirdiğimiz Mersin 1. İcra 2022-X sayılı dosyada bulunan ihtarname (ödeme emri), davacının 01.05.2022 ve 01.05.2023 tarihli arasında ki kira bedelinin yıllık olarak talep ettiği 16.800 TL tutarında bir ihtarnamedir. Taraflar arasında anlaşma kiraların aylık olarak ödenmesi şeklinde olduğundan müvekkilim ilgili ihtarnameye (ödeme emri) itiraz etmiş. Nitekim itiraz Mersin 2 İcra Hukuk 2022/X esas sayılı dosyada görülmüş, davacının talepleri haksız olduğundan tahliye talebi ret edilmiş ve borcun 16.800 TL’ değil sadece 800 TL olduğuna kanaat getirilmiştir. Mahkeme tarafından verilen hükümde yer alan tutar davacı tarafından icraya konmadan yada herhangi bir yeni ihtarname gönderilmeden müvekkil tarafından ödenmiştir. Bu nokta da bu icra takibi için ortada haklı bir neden yada ihtar yoktur. Davacı ancak itiraz sonucu verilen kararı icraya koyup, tarafımıza 30 günlük süre vermiş olsaydı ve bu sürede ödeme yapılmamış olsaydı haklı bir itirazdan söz edilebilecekti.

– Yukarıda 2 ve 3 numara olarak nitelendirdiğimiz yani Mersin 2.İcra Müdürlüğü 2022/X ve Mersin 7 İcra Hukuk 2023-X esas sayılı icra dosyalarında bulunan ihtarnamelerin öğrenme / tebliğ tarihi ise aynı güne denk gelmektedir:

– Yukarıda 2 numara olarak nitelendirdiğimiz; Mersin 2. İcra Müdürlüğü 2022/X esas sayılı dosyada bulunan ihtarname usulsüz tebligat yapılmış, usulsüz tebligata ilişkin Mersin 2. İcra Hukuk 2023/X esas sayılı dosyada dava açılmış ve “Mersin 2. İcra müdürlüğünün 2022/X esas sayılı dosyasından, Teb.K’nun 32. maddesi gereğince şikayetçiye ıttıla tarihi olarak bildirdiği 16/02/2023 tarihinin ödeme emrinin tebliğ tarihi olarak KABULÜNE,” karar verilmiştir. (Karar ek:4 te’dir)

-Yukarıda 3 numara olarak olarak nitelendirdiğimiz; Mersin 7. İcra X esas sayılı dosyada yapılan tebligatta müvekkile 16.02.2023 tarihinde teslim olmuştur. (Ek:5 2023-X sayılı dosya icra tebliğ mazbatası)

Bu noktada ilk ihtarname 16.02.2023 tarihinde müvekkile tebliğ edilmiş olup, ikinci ihtarnamenin de minimum 16.03.2023 tarihinden sonra ki bir tarihte tebliğ edilmiş olması gerekirken EDİLMEMİŞTİR. İKİ İHTARNAME ARASINDA 30 GÜNLÜK SÜRE YOKTUR. Davanın bu yönden de reddi gerekmektedir.

3-) İşin Esasında da Gönderilen İhtarnamelerde Haklı Değildir.

Huzurda bulunan olaylar davacının kira bedeline fahiş kira artışını müvekkilimin kabul etmemesi ile başlamıştır. Davacının amacı kanuna ve düzenlemelere aykırı olarak yüksek miktarda zam yapmaktır. Yapamadığı için müvekkilimi tahliye etmeye çalışmaktadır. Davacı dava dilekçesinde 3 adet ihtarname göstermiş ve bu ihtarnameleri göndermekte haklı olduğunu iddia etmiştir. Oysa davacının herhangi bir haklı yanının olmadığı açıkça ortadadır. Zaten daha önce yapılan mahkemelerde de mahkemeler davacının haksız olduğuna kanaat getirmiştir. Davacının haksız olduğunu kısaca açıklamak gerekirse;

a- Davacı; yukarıda 1 numara olarak nitelendirdiğimiz Mersin 1. İcra Müd. 2022/X sayılı dosyada bulunan ihtarnamede; aylık olarak belirlenen kira bedelini, yıllık olarak talep etmiştir. Oysa davacının ekte sunduğu kira kontratından açıkça görüleceği üzere taraflar arasındaki yazılı kira kontratında kira ödemelerinin aylık olarak ödenmesi kararlaştırılmıştır. Nitekim davacı haksız davasında kiraların yıllık ödeneceğine ilişkin bir belge sunamamış ve davası ret edilmiştir. Davaya ve ihtarnameye sebebiyet veren kendidir. Müvekkilin haklı ihtarnamelere sebep olduğu iddiası doğru değildir.

(Bu dava sonunda müvekkilin 800 TL bakiye borcunun olduğuna kanaat getirilmiştir. Bunun sebebi de müvekkilim değil davacıdır. Davacı o dönem sürekli kiraları kendi kafasına göre arttırmış, müvekkilim ne derse ödemek zorunda kalmış, en son kafa karışıklığı sebebiyle 800 TL bakiye bulunduğunu mahkeme tarafından verilen hüküm ile öğrenmiştir. Nitekim bu meblağı da davacı ihtar çekmeden hemen yatırmıştır. Mersin 2 İcra Hukuk X sayılı dosya da hükmedilen tutarların yatırıldığına dair dekont ektedir)

b- Davacı; yukarıda 2 numara olarak nitelendirdiğimiz Mersin 2. İcra Müd. X sayılı dosyada bulunan ihtarnamede; Eylül 2022 kirasını 200 TL eksik ödendiğini, 2022 Ekim, Kasım, Aralık kiralarının da ödenmediğini iddia edilmiştir. Oysa müvekkil ekte bulunan dekontlardan görüldüğü üzere Eylül – Ekim – Kasım- Aralık Ve Ocak ayları için 03.01.2023 ve 23.09.2022 tarihlerinde davacıya 10.760 TL ödemiştir.

Yapılan ödemeler dosyayı öğrenme tarihi olan 16.02.2023 tarihinden çok önce 03.01.2023 ve 23.09.2023 tarihlerinde yapılmıştır. (Yapılan ödemeye ilişkin dekontlar ek:7 ) Bu noktada davacının 16.02.2023 tarihinden sonraki 1 ay içinde borcun ödenmediğine yönelik iddiası ve ve haklı tahliye talebi gerçeği yansıtmamaktadır. Nitekim mahkemede bu yönde karar kurmuştur.

(Not: Bu dosyada usulsüz tebligat yapılmış ve yukarıda açıklandığı üzere Mersin 2. İcra Hukuk X esas sayılı dosyası ile 16.02.2023 tarihi öğrenme tarihi kabul edilmiştir. Karar ektedir.)

c- Davacı; yukarıda 3 numara olarak nitelendirdiğimiz Mersin 7. İcra Müd. X esas sayılı dosyada bulunan ihtarnamede, şubat 2023 kirasının geç ödendiğini beyan etmiştir. Burada beyan edilen husus doğrudur 2023 Şubat kirası 1 gün geç yatırılmıştır. Fakat bunu müvekkilim kasten ve bilerek yapmamıştır. Müvekkil Hatay ili Reyhanlı ilçesi doğumludur. (Ek:8 Nüfus kayıt bilgileri) O dönem deprem olmuş ve deprem sebebiyle memleketine gitmek zorunda kalmıştır. Acı ve telaş içindeyken kirasını 1 gün ödemeyi geciktirmiştir. Bunun üzerine müvekkil zaten açılan davayı da “KABUL” etmiş ve dava kabul ile sonuçlanmıştır. Müvekkilin açılan icra takibinde kasti herhangi bir kusuru yoktur. Davacının talebi haklı değildir.

4-) Süresiz Kira Sözleşmelerinde ve Yıllık Kira Sözleşmelerinde İki Haklı İhtarın Uygulanması Hukuka Aykırıdır.

Taraflar arasında yapılan kira sözleşmesi belirli süreli bir kira sözleşmesidir. İlk başta belirlenen süre 1 yıldır. Taraflar arasında yapılan kontratın 11. Maddesine göre 1 yılın sonunda yazılı olarak ihtarnamede bulunmadıklarında kira kontratı uzayacaktır. Nitekim taraflar o dönem yazılı ihtarnamede bulunmamış ve kira kontratı belirli süreli kira sözleşmesinden süresiz kira sözleşmesine dönmüştür.

Bunun yanında davacının ikrar niteliğinde beyanlarını kabul edersek kira kontratı yıllıktır. Bu noktada yine davacının yıllık olduğuna dair ikrarları kabul edilirse dava bu nedenlerle de ret edilmelidir.

Ekte davacının açtığı Mersin 1.İcra Dairesi 2022-Xesas sayılı dosyasında bulunan takip talebini paylaşıyoruz. Takip talebi dikkatli incelenirse davacının; 01.05.2022- 01.05.2023 tarihleri arasında yıllık kira bedeli için 16.800 TL istediği açıkça görülmektedir. Ayrıca davacının Mersin 2. İcra hukuk Mahkemesi X E. Sayılı dosyada bulunan dava dilekçesini de ekte paylaşıyoruz. İlgili dilekçe incelendiğinde kiranın yıllık olduğuna dair davacının beyanı olduğu açıkça görülmektedir. (ek:9 Davacının kirayı yıllık olarak beyan ettiğini gösterir belgeler)

Y.6.HD. T. 20. 07. 2011, E. 2011/3191, K. 2011/8464,“İki haklı ihtar nedeniyle açılan davada tahliyeye karar verilebilmesi için kiracının bir kira yılı içinde iki haklı ihtara sebebiyet vermiş olması gerekir. İhtar tebliğinden sonra yapılan ödemeler iki haklı ihtarın oluşmasına engel teşkil etmez. Süresiz sözleşmelerde ve kira parasının yıllık ödenmesi gereken hallerde ve bir yıldan kısa süreli sözleşmelerde iki haklı ihtar oluşmaz.”;

Y.6.HD. 20.09.2016 E.2016/51, K. 2016/5316,İki haklı ihtar sebebiyle açılan davada tahliyeye karar verilebilmesi için kiracıya bir yıldan kısa süreli kira sözleşmelerinde kira süresi içinde, bir yıl ve daha uzun süreli kira sözleşmelerinde ise bir kira yılı veya bir kira yılını aşan süre içinde kira bedelini ödemediği için yazılı olarak iki haklı ihtarda bulunulması gerekir. İhtar tebliğinden sonra yapılan ödemeler iki haklı ihtarın oluşmasına engel teşkil etmez. Süresiz sözleşmelerde ve kira parasının yıllık ödenmesi gereken hallerde iki haklı ihtar oluşmaz.

Görüldüğü üzere davacı açıkça kötü niyetlidir. Kötü niyetli olarak aylık olan kira bedelini yıllık isteyerek dava açmış, şimdide yıllık değil aylık diyerek iki haklı ihtar ile tahliye isteminde bulunmaktadır. Açılan dava tamamen mesnetsiz ve hukuka aykırıdır. Sürekli ve art arda haksız icra takipleri açarak, kafa karışıklığı yaratmak istemekte, bıkan ve usanan müvekkilimi tahliye etmeye çalışmaktadır. Haksız davanın reddi gerekmektedir.

H.SEBEPLE : İİK. HMK. BK. İlgili mevzuat.

DELİLLER : Karşı delil sunma haklarımız saklı kalmak kaydıyla; Mersin 2.İcra Hukuk x sayılı dosya, Mersin 1 İcra Hukuk x esas sayılı dosya, Mersin 1 İcra hukuk x sayılı dosya, Mersin 2 icra hukuk x esas sayılı dosya Eylül-Ekim-Kasım-Aralık-Ocak Kira bedellerine ilişkin 3 adet banka dekontu, Davacının kira bedelinin yıllık olduğuna yönelik ikrarlara ilişkin evraklar, ödeme dekontları, müvekkilin DİYARBAKIR Olduğunu Gösterir Nüfus Kayıt Belgesi Kira kontratı, Tebliğ mazbataları, Ödeme dekontları, tanık, whatsap konuşmaları ve diğer sair tüm deliller.

SONUÇ VE İSTEM:

Yukarıda açıklanan nedenlerle haksız ve hukuka aykırı davanın reddine, tahliye talebinin reddine, %20 den aşağı olmamak üzere kötü niyet tazminatına hükmedilmesine, yargılama giderleri ile ücreti vekaletin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz.

Davalı vekili

Av. Tunç Sudi TOL

Ek1: Mersin 2.İcra Hukuk x esas sayılı mahkemenin kararı

Ek2: Mersin 1 İcra Hukuk x esas sayılı mahkemenin kararı

Ek3: Mersin 1 İcra Hukuk x esas sayılı mahkemenin kararı

Ek4: Mersin 2 İcra Hukuk x esas sayılı mahkemenin usulsüz tebligata yönelik kararı

Ek5: Mersin 7 icra x sayılı dosyada ihtarnamenin tebliğ tarihini gösterir mazbata

Ek:6: Mersin 2 icra hukuk-x için yatırılan tutara ait dekont

Ek7: Eylül-Ekim-Kasım-Aralık-Ocak Kira bedellerine ilişkin 3 adet banka dekontu

Ek8: Nüfus kayıt belgesi

Ek9: Kiraların yıllık olduğuna yönelik davacının ikrarını gösterir mahkeme evrakları

Ek10: Vekaletname

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara