İtirazın İptali Dava Dilekçesi Örneği

İtirazın iptali; borçlunun ödeme emrine itirazı ile durdurulmuş takibin devam etmesi amacıyla alacaklı tarafından takibe itiraz eden borçluya karşı dava açılmasıdır. Eğer dava sonuçlanıp kabul edilirse, borçlunun yaptığı itiraz iptal edilir ve takip işlemleri kaldığı yerden devam eder. Bugün ki yazımızda itirazın iptali davası dilekçe örneği paylaşacağız. Bir icra borcuna itiraz icra dairesine yapılması gerekmektedir. İtiraz için herhangi bir sebep gösterme mecburiyeti yoktur. Basit bir dilekçe ile icra dosyasına itiraz edilebilmektedir. Bu noktada yapılan itirazın kaldırılabilmesi için açılması gerekli dava itirazın iptali davasıdır. İtirazın iptali davasında bakmakla görevli mahkeme genel şartlara göre belirlenmektedir. İtirazın iptali davası açmak için zamanaşımı ise 1 yıldır. Bu süre itirazdan sonra başlamaktadır. İtirazın iptali davaları için  ile iletişime geçebilir web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

İtirazın İptali Dava Dilekçesi Örneği

MERSİN NÖBETÇİ TİCARET MAHKEMESİNE

DAVACI :

VEKİLİ : Av. Tunç Sudi TOL

DAVALI :

VEKİLİ :

DİLEKÇE KONUSU : İtirazın iptali dava dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR :

1- Müvekkilimin davalıdan olan alacağı nedeniyle davalı aleyhine Mersin 8.İcra Müdürlüğünün 2022/16942esas sayılı dosyasıyla yaptığımız ilamsız icra takibi, borçlunun itirazı üzerine durmuştur.. Davalı borçlunun İtirazı haksız olup, bu nedenle mahkemenizce iptali gerekmektedir.

2- Müvekkil şirket sulama damlama sistemleri ve tarım için birçok ürün yelpazesinden oluşan bir satış firmasıdır. Davalı şahıs ise şahıs firmasına sahip, ….Grup Tarım Market adı altında zirai ürünler satan bir firmadır. Ayrıca kendisi çiftçilik yapmaktadır. Davalının şahıs şirketine, yani kendisine faturada belirtilen ürünleri satmıştır. Satılan ürünlerin faturası ek:2 ‘de, depo çıkış fişleri ise ek:3 dedir. İlgili mallar zaman içerisinde alınmış olup, kimi zaman …….’in çalışanı, kimi zamanda………’ in talimatı ile dolmuş şoförleri tarafından alınmıştır. Bu sebeple depo çıkış fişleri, kimi zaman borçlunun çalışanı, kimi zamanda dolmuş şoförleri tarafından imzalanmıştır. Kendisi yıllardır müvekkilimin müşterisi olup, parça parça birçok kez ürün almıştır.

3- Müvekkil davalı yasattığı mallara karşılık, 20.01.2017 tarihli 31921 A’ no’lu faturayı kesmiştir. Satılan malların karşılığı olan 98.006.76 TL bedelli fatura davalıya ibraz edilmiş olup, davalı tarafından kabul edilerek imzalanmıştır. Ayrıca davalı tarafından borcun 30.000,00-TL’lik kısmı; 10.000TL bir, 20.000 TL bir olmak üzere banka yoluylamüvekkilime ödenmiş, geri bakiye kalan68.006.76-TL’lik bakiye ise ödenmemiştir. İlgili dekontlar ek :4’tedir.

4- Bunun üzerine ödenmeyen mallara ilişkin, fatura tutarı üzerinden tarafımızca Mersin 8.İcra İcra Müdürlüğün de, 2017/16948 esas sayılı dosyası ile borçlu aleyhinde icra takibi başlatılmış ve borçlu takibe itiraz etmiştir. İtiraz üzerine takip durmuştur. Borçlunun itirazı haksız ve hukuka aykırı olup borçlu itirazında kötü niyetlidir.

5- Borçlu icra müdürlüğüne verdiği itiraz dilekçesinde, sadece ” tutarın tarafıma ait olmadığını beyan eder ve bu tutarla hiçbir alakam yoktur” diyerek itiraz etmiştir. Borçlu sadece tutara itiraz etmiş olup, aralarında ki ticari işleme, ve borcun ferilerine itiraz etmemiştir. Ayrıca faturaya itiraz etmeyip bir kısmını ödeyen kişinin şuan itiraz etmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu belirtmek isterim.

6- Tarafların ticari muhasebe defterleri incelendiğinde, aralarında ki ticari ilişkiyi en iyi şekilde kanıtlayacaktır.

7- Yukarıda da izah edildiği üzere borçlu itirazında haksız olup kötü niyetlidir. İcra takibini uzatmak maksadıyla borca itiraz etmiştir. Yaptığı itiraz da sadece tutara olmasına rağmen, Mersin 7. İcra Müdürlüğünce icra takibi durdurulmuştur. Bu nedenle borçlunun itirazının iptali, takibin devamı, borçlunun haksız itirazı sonucu alacağın %20’sinden aşağı olmamak üzere inkâr tazminatına çarptırılması, borçlu kötü niyetli olarak borcunu sürüncemede bırakmasından dolayı alacağın %20 aşağı olmamak üzere kötü niyet tazminatına çarptırılması ve borçlunun mallarını kaçırma kastının olması sebebiyle, borçlunun malları üzerine ihtiyatı tedbir konulması için mahkemenize müracaat etmek zorunda kalmış bulunmaktayız.

Müvekkilim ticaret yapmaktadır. Ödenmeyen borçları yüzünden zor durumdadır. Ülkemizin ekonomik durumu da bilindiği üzere sıkıntılıdır. Bu sebeple öncelikle teminatsız olarak ihtiyat-i tedbire karar verilmesini aksi kanaatte iseniz, en alt miktardan teminat istenmesini arz ve talep etmekteyiz.

DELİLLER : Mersin 7.İcraMüdürlüğünün 2017/16948 Esas sayılı dosyası, Davalı şirkete ait olan ticari defterler, Davacı şirkete ait olan ticari defterler,A31922 no’lu fatura, Depo çıkış fişleri, Kısmı ödemenin yapıldığına dair banka dekontu, bilirkişi incelemesi, tanık beyanı, yemin ve diğer yasal deliller.

HUKUKİ NEDENLER :İİK. 67,Türk Ticaret kanunu ve ilgili mevzuatlar.

SONUÇ VE İSTEM :

Yukarıda açıklanan nedenlerle;

-Öncelikle İhtiyat-i tedbir taleplerimizin kabulüne,

-Haksız olan itirazın iptali ile Mersin 8.İcra Müdürlüğünün 2022/16948 Esas sayılı dosyası üzerinden takibin devamına,

-Borçlunun borca itirazının iptaline takibin devamına haksız itiraz eden borçlu aleyhine alacağın %20’sinden aşağı olmamak üzere inkâr tazminatına hükmedilmesine,

-Borçlunun itirazının kötü niyetli olarak yapmasından dolayı, alacağın %20’sinden aşağı olmamak üzere kötü niyet tazminatına hükmedilmesine,

-Yargılama giderleriyle vekalet ücretinin de davalı üzerine bırakılmasını saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.

Ek1:Vekâletname

Ek2:20.01.2017 tarihli fatura

Ek3:Depo çıkış fişleri (12adet)

Ek4:Bankadekontu

DAVACI VEKİLİ

Av. Tunç Sudi TOL

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara